Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oko w oko z pracownikiem. Rozmowa oceniaj ą ca. Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oko w oko z pracownikiem. Rozmowa oceniaj ą ca. Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej."— Zapis prezentacji:

1 Oko w oko z pracownikiem. Rozmowa oceniaj ą ca. Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

2 Agenda Trudności ocenianiaSchemat rozmowy oceniającej Asertywna komunikacja: pochwały i krytyki Psychologiczne błędy ocenySytuacje trudne

3 ... Dlaczego tak trudno ocenia ć ?

4 Zasady Pisemne przygotowanie przez obie strony Nadanie struktury: okre ś lenie czasu i tematów Anga ż owanie pracownika: pytania otwarte Dobra informacja zwrotna: opisowa, konkretna Osi ą gni ę cia i pora ż ki Ocena poparta przyk ł adami Rozwi ą zywanie problemów: docieraj do przyczyn, planów przysz ł o ść

5 Schemat: przyk ł ad 1 Przygotowanie indywidualne określenie celu, określenie mocnych i słabych stron pracownika, zastanowienie się jak może zareagować pracownik Rozmowa oceniająca określenie celów, przegląd faktów, punkt widzenia ocenianego, mój punkt widzenia Podsumowanie czy osiągnąłem cel? czy jestem zadowolony z przeprowadzonej rozmowy (dlaczego tak lub dlaczego nie)

6 Schemat: przyk ł ad 2 Przeszłość Z czego jesteś szczególnie zadowolony w ocenianym okresie i dlaczego? Teraźniejszość Co obecnie idzie dobrze? Jakie są Twoje mocne strony? Z czego jesteś szczególnie zadowolony? Przyszłość Co możesz poprawić w przyszłości? W jakich dziedzinach chcesz się rozwijać? Jakie są Twoje osobiste punkty do poprawy? Przyjmowanie odpowiedzialności Co proponujesz? Jak zamierzasz osiągnąć te cele? Dodatkowe wsparcie Jak ja, jako menedżer, mogę Ci pomóc w osiągnięciu Twoich celów? Czego ode mnie oczekujesz? Wymierność i możliwość kontroli Do kiedy zamierzasz osiągnąć cele i jak określisz cele cząstkowe? W jaki sposób będziesz śledził postępy?

7 Pochwa ł a Pochwa ł a jest najdoskonalszym psychologicznym ś rodkiem wywierania wp ł ywu na innych ludzi. Je ś li chcesz, by kto ś si ę zmieni ł – chwal go za to, co naprawd ę si ę Tobie podoba!

8 Jak?

9 Tak Ustosunkowanie – wyrażenie pozytywnych uczuć lub przychylnej postawy. Fakty – opis tego, co budzi pozytywne ustosunkowanie. KONKRETNIE – w oparciu o fakty. W pochwałę mało konkretną, zbyt ogólną bardzo trudno jest uwierzyć. TU i TERAZ – na bieżąco. Pochwały wyrażane tu i teraz wywierają na ludziach największy efekt. Z CZYSTYMI INTENCJAMI – bez porównań, oczekiwań i wymagań. Pochwała, która kończy się stawianiem wymagań demotywuje odbiorcę i przestaje być nagrodą, czyli nie ma wpływu motywującego. Nie mów jest nieźle, ale mogłoby być jeszcze trochę lepiej. Zamiast tego powiedz Cieszę się, że tak dobrze to zrobiłeś.

10 Krytyka Krytyka asertywna ma na celu rozwi ą zanie problemu, a nie udowodnienie winy i ukaranie. W asertywnej krytyce ocenie podlegaj ą zachowania a nie sami ludzie.

11 Jak?

12 Tak Fakt - koncentruj si ę na faktach, informujesz drug ą stron ę o zaistnia ł ych, niekorzystnych faktach, nie oceniaj ą c, nie wnioskuj ą c np. Niezb ę dne na wczoraj materia ł y dostarczasz mi dzi ś, a poza tym niekompletne. Ustosunkowanie - twoje uczucia, postawy, opinie zwi ą zane z zaistnia ł ymi faktami, informujesz o swoich uczuciach ( niezadowoleniu, rozdra ż nieniu, niepokoju ), o swojej postawie ( Nie podoba mi si ę to, To jest dla mnie nie do przyj ę cia) lub konsekwencjach wynikaj ą cych z czyjego ś zachowana ( Twoje zachowanie powoduje, ż e zacz ął em unika ć spotkania z Tob ą ). Oczekiwania - mo ż e to by ć pro ś ba, polecenie s ł u ż bowe, oczekiwanie. W zale ż no ś ci od sytuacji mo ż e okaza ć si ę tzw. Pytanie motywuj ą ce Jak widzisz wyj ś cie z sytuacji?, Jak zamierzasz rozwi ą za ć ten problem?.

13 Psychologiczne b łę dy oceny

14 Efekt aureoli

15 Efekt pierwszego lub ostatniego wra ż enia

16 Efekt ł agodno ś ci

17 Podatno ść na wp ł ywy

18 B łą d tendencji centralnej

19 Rozwi ą zania

20 Sytuacje trudne

21 Zapraszamy do kontaktu www.elevatosoftware.com info@elevatosoftware.com tel. +48 32 728 1600


Pobierz ppt "Oko w oko z pracownikiem. Rozmowa oceniaj ą ca. Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google