Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Public Consulting Group EdPlan – system do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów w Twojej szkole Wrzesień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Public Consulting Group EdPlan – system do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów w Twojej szkole Wrzesień 2011."— Zapis prezentacji:

1 Public Consulting Group EdPlan – system do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów w Twojej szkole Wrzesień 2011

2 Plan warsztatów Informacje o Public Consulting Group
Reforma organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej EdPlan System do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów ze SPE

3 Informacje o Public Consulting Group

4 Public Consulting Group
Public Consulting Group (PCG) jest międzynarodową firmą konsultingową świadcząca usługi doradcze i technologiczne dla sektora publicznego Współpracujemy z samorządami lokalnymi oraz organizacjami z sektora edukacji, służby zdrowia oraz pomocy społecznej Zatrudniamy 1000 konsultantów w 35 biurach, współpracując z ponad klientów w USA, Kanadzie i w Polsce

5 Rozwiązania technologiczne PCG
PCG jest liderem rynku w obszarze dostarczania rozwiązań technologicznych dla sektora edukacji specjalnej w Stanach Zjednoczonych Nasze systemy do zarządzania edukacją specjalną funkcjonują w ponad szkół, obejmując 1/6 całej populacji uczniów ze SPE w Stanach Zjednoczonych Szkoły utworzyły już ponad 14 milionów indywidualnych planów i programów używając systemów informatycznych PCG Nasze rozwiązania technologiczne wychodzą na przeciw różnym segmentom rynku edukacji: zarządzanie edukacją uczniów ze SPE, moduły dla uczniów z problemami z zachowaniem, moduły dla uczniów szczególnie uzdolnionych, plany grupowe w edukacji generalnej

6 Reforma organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Implementing special education reform presents challenges and creates concerns, but also offers opportunities. Reform will necessitate new practices, additional professional development, and infrastructure investments. Present how technology can play a crucial role in managing special education reform.

7 Jakie są założenia oraz cele reformy?
Lepsze wyniki w nauce – wyższa liczba uczniów kończących szkołę, lepsze wyniki egzaminów zewnętrznych Dostepność odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej – łatwiejszy dostęp do dodatkowych zajęć edukacyjnych i terapeutycznych Współpraca i koordynacja między szkołą, rodzicem i uczniem – zespoły szkolne koordynują komunikację i zapewniają współpracę, tak aby lepiej odpowiadać na potrzeby ucznia Przerzystość i odpowiedzialność – jasno sprecyzowane role i zakres odpowiedzialności, decyzje podejmowane w oparciu o dane, lepsze wyniki ewaluacji zewnętrznej i audytów Współpraca i koordynacja między szkołą, poradnią i samorządem lokalnym – integracja instytucji mających wpływ na proces kształcenia ucznia

8 Ocena realizacji celów
Jakie są wymagania dla szkół oraz nauczycieli? Identyfikacja uczniów ze SPE Planowanie Koordynowanie Tworzenie i organizacja pracy zespołów Ewaluacja Monitorowanie i koordynowanie działań Planowanie form, sposobów i okresów pomocy Ocena realizacji celów oraz efektywności udzielanej pomocy Nowe przepisy prawa podkreślają zespołową formułę pracy osób prowadzących zajęcia z uczniem, procesowy charakter pracy zespolu Istotę funkcjonowania Zespołów oddają słowa Planowanie-Koordynowanie-Ocenianie podkreślające procesowy a nie jednorazowy charakter działań Zespołu Potrzebne jest współdziałanie tych nauczycieli, którzy pozostają z nim w codziennym kontakcie, znają go, rozumieją jego problemy, obserwują go w różnych szkolnych sytuacjach Zespół to nie sformalizowany twór, ale swoista „koalicja profesjonalistów działających dla dobra dziecka” Ocena funkcjonowania ucznia oraz efektywności udzielanej pomocy Ewentualna modyfikacja planów i programów IPET Ocena realizacji celów KARTA PDW

9 Jakie są elementy indywidualnej dokumentacji?
IPET (początkowy) KARTA (początkowa) PDW (początkowy) Planowanie Obszary funkcjonowania ucznia Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia Rekomendowane zajęcia Planowanie Obszary funkcjonowania ucznia Rekomendowane zajęcia Planowanie ZESPÓŁ DYREKTOR Zatwierdzone zajęcia Zatwierdzone zajęcia -Indywidualne Programy Edukacyjne funkcjonują w polskich szkołach specjalnych oraz integracyjnych już od dłuższego czasu, jednak nigdy wcześniej nie było wymogu tworzenia ich dla uczniów szkół ogólnodostępnych; -Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny musi być opracowany dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niedostosowanego społecznie bądź zagrożonego niedostosowaniem społecznym; -Pomimo, iż Rozporządzenie nie wymienia celów jako elementu składowego IPETu każdy indywidualny program musi zawierać cele edukacyjne i terapeutyczne do osiągnięcia przez ucznia (wynika to ze struktury programu edukacyjnego określonej przez polskie prawo, tj w wypadku programu autorskiego). Cele są kluczowym składnikiem IPETu umożliwiającym późniejszą ocenę efektywności udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; -Kolejnym ważnym elementem IPETu jest zakres integrowanych działań nauczycieli i specjalistów. W przeszłości poszczególni nauczyciele niezależnie przygotowywali fragmenty programu. Obecnie możliwe jest określenie procedur wspólnych dla wielu nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem, np. sposób reagowania nauczycieli na określone zachowania ucznia dezorganizujące pracę klasy; -Istotną częścią IPETu jest również określenie działań wspierających rodziców tj np. grupy wsparcia rodziców, pomoc specjalistyczna, konsultacje, działania uświadamiające itp. Cele, zadania, metody Dostosowania Działania wspierające Zgoda rodzica Zgoda rodzica Cele, zadania, metody Dostosowania Działania wspierające Zgoda rodzica ZESPÓŁ

10 Jakie są elementy indywidualnej dokumentacji?
IPET (kolejny) KARTA (kolejna) PDW (kolejny) Planowanie Obszary funkcjonowania ucznia Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia Ewaluacja form pomocy Rekomendowane zajęcia Planowanie Obszary funkcjonowania ucznia Ewaluacja form pomocy Rekomendowane zajęcia Planowanie ZESPÓŁ DYREKTOR Zatwierdzone zajęcia Zatwierdzone zajęcia -Indywidualne Programy Edukacyjne funkcjonują w polskich szkołach specjalnych oraz integracyjnych już od dłuższego czasu, jednak nigdy wcześniej nie było wymogu tworzenia ich dla uczniów szkół ogólnodostępnych; -Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny musi być opracowany dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niedostosowanego społecznie bądź zagrożonego niedostosowaniem społecznym; -Pomimo, iż Rozporządzenie nie wymienia celów jako elementu składowego IPETu każdy indywidualny program musi zawierać cele edukacyjne i terapeutyczne do osiągnięcia przez ucznia (wynika to ze struktury programu edukacyjnego określonej przez polskie prawo, tj w wypadku programu autorskiego). Cele są kluczowym składnikiem IPETu umożliwiającym późniejszą ocenę efektywności udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; -Kolejnym ważnym elementem IPETu jest zakres integrowanych działań nauczycieli i specjalistów. W przeszłości poszczególni nauczyciele niezależnie przygotowywali fragmenty programu. Obecnie możliwe jest określenie procedur wspólnych dla wielu nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem, np. sposób reagowania nauczycieli na określone zachowania ucznia dezorganizujące pracę klasy; -Istotną częścią IPETu jest również określenie działań wspierających rodziców tj np. grupy wsparcia rodziców, pomoc specjalistyczna, konsultacje, działania uświadamiające itp. Cele, zadania, metody Dostosowania Działania wspierające Zgoda rodzica Cele, zadania, metody Dostosowania Działania wspierające Zgoda rodzica ZESPÓŁ

11 Przed jakim wyzwaniami stoją szkoły?
Sformalizowana indywidualna dokumentacja dla wszystkich uczniów ze SPE: Indywidualny Plan Edukacyjno-Terapeutyczny, Plan Działań Wspierających, Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia Rozszerzona definicja SPE obejmująca uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z problemami z zachowaniem – szacuje się, że liczba uczniów wymagających indywidualnej dokumentacji wzrośnie z 2% do 20-25% Krótki czas na wdrożenie reformy w szkołach Wrzesień 2011 Wrzesień 2012 Przedszkola Gimnazja Szkoły specjalne Szkoły podstawowe Szkoły średnie

12 Jakie są obawy zgłaszane przez szkoły?
Ograniczone zasoby kadrowe – ograniczona liczba nauczycieli edukacji specjalnej oraz specjalistów; wpływ na pracę wszystkich nauczycieli Ograniczony czas – krótki czas wdrożenia reformy, ograniczona dostępność nauczycieli i specjalistów Ograniczona wiedza – na temat jak nauczyciele mogą jak najlepiej wspierać uczniów o różnych kategoriach potrzeb specjalnych Brak odpowiednich narzędzi – brak czytelnych szablonów dokumentów oraz jasno zdefiniowanych procedur na poziomie szkolnym Znaczne dodatkowe obciążenie administracyjne spoczywające na dyrektorach, nauczycielach, specjalistach, oraz pracownikach poradni psychologiczno-pedagogicznej

13 EdPlan System do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów ze SPE

14 Jak EdPlan może skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli?
EdPlan wspiera szkoły we wdrażaniu reformy kształcenia uczniów ze SPE poprzez zapewnienie spójnych i łatwych w użyciu procedur i narzędzi Nauczyciele przeprowadzani są przez proces planowania wsparcia dla ucznia w zależności od rodzaju dokumentu, jakim uczeń dysponuje Podczas pracy w systemie tworzony jest kompletny rekord elektroniczny ucznia; systematycznie gromadzone informacje stanowią źródło wieczy o uczniu Informacje są automatycznie przesyłane pomiędzy dokumentami, oszczędzając czas nauczycieli przeznaczany na tworzenie dokumentacji i wpisywanie danych System pomaga organizować pracę zespołu szkolnego, usprawniając koordynację oraz współpracę między członkami zespołu Każdy z użytkowników systemu uzyskuje niezbędny dostęp do dokumentacji ucznia i wiedzy o jego potrzebach

15 Formy dokumentów generowanych przez system
Dokumenty generowane przez system mają wszystkie elementy wymagane przez MEN i są w pełni zgodne z nowym procesem kształcenia uczniów ze SPE Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia Plan Działań Wspierających Ewaluacja efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej Ocena realizacji celów Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną Notatki, wnioski, opinie, orzeczenia

16 Porównanie procesu zarządzania dokumentacją papierową oraz dokumentacją elektroniczną
Prowadzenie dokumentacji papierowej Prowadzenie dokumentacji elektronicznej Nauczyciele tracą od 10 do 30% swojego czasu na prowadzenie dokumentacji papierowej Dane są wprowadzane i gromadzone w systemie – nauczyciele mogą zaoszczędzić do 30% swojego czasu Wysiłki nauczycieli skoncentrowane są na tworzeniu dokumentacji – czas, który spędzają w klasie jest ograniczony ze względu na zajęcia administracyjne System zapewnia odpowiednią formę dokumentu i monitoruje jego zgodność z legislacją – nauczyciele mogą skoncentrować swoje wysiłki na pracy w klasie Procedura tworzenia dokumentacji i standardy nie są jednolite – trudnośc w porównywaniu efektywności planów i programów Spójne procedury i dane, na bazie których można podejmować decyzje – wspieranie nauczycieli i promowanie najlepszych praktyk How can technology help Expected savings based on the US experience Proces tworzenia dokumentacji papierowej jest NIEWYDAJNY Proces tworzenia dokumentacji elektronicznej jest WYDAJNY

17 Obieg danych w procesie tworzenia indywidualnej dokumentacji w systemie EdPlan
How technology works

18 Możliwości integracji ze szkolnym systemem informatycznym
Zalety integracji Automatic Data Import Brak konieczności ręcznego wpisywania danych uczniów do systemu EdPlan Synchronizacja pomiędzy szkolnym systemem informatycznym (e-sekretariat, dziennik elektroniczny etc.) a EdPlanem Spójność i integralność danych na poziomie międzysystemowym Szybka implementacja

19 Obieg danych pomiędzy systemami
Punkty integracji EdPlanu ze szkolnym systemem informatycznym Obieg danych pomiędzy systemami Dane osobowe ucznia Konta i dane osobowe użytkowników Dane dotyczące nauczycieli i specjalistów wchodzących w skład zespołu Listy klas, grup, informacje o wychowawstwie Wskaźnik specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia Możliwość komunikacji korzystając z wewnętrznego systemu wiadomości Tabela z formami, sposobami i okresami pomocy

20 Demonstracja systemu DEMO

21 Rozpoczęcie pracy z systemem EdPlan
EdPlan jest system łatwym w implementacji i wydajnym kosztowo 2 - 4 tygodnie Wprowadzenie informacji o uczniach Utworzenie kont dla użytkowników Uczestnictwo w szkoleniach on-line Import danych osobowych uczniów Ręczne wprowadzanie danych uczniów Określenie loginów i haseł Określenie ról użytkowników w systemie Uczestniczenie w interaktywnych szkoleniach organizowanych przez PCG Materiały szkoleniowe dostępne online

22 Rozpoczęcie pracy z systemem EdPlan
Usługi dodatkowe Dodatkowe usługi wdrożeniowe: analiza procedur szkolnych, mapowanie obecnych procedur pracy z uczniem o SPE z procedurami zdefinowanymi w systemie Dodatkowe szkolenia z zakresu funkcji systemu, dostępnych form, nawigacji w systemie Szkolenia z zakresu edukacji specjalnej, wymagań i założeń legislacyjnych Profilowane warsztaty z zakresu pogłębiana wiedzy na temat wspierania uczniów z określonymi kategoriami specjalnych potrzeb (uczniowie z problemami z zachowaniem, uczniowie szczególnie uzdolnieni etc.)

23 Rozwój systemu w oparciu o informację zwrotną Komitet Doradczy EdPlan
Rozwój EdPlanu oraz funkcjonalność w opracowaniu Funkcjonalość systemu będzie zmieniać się wraz ze zmianami wymagań legislacyjnych oraz ewolucją potrzeb uczniów, tak aby jak najlepiej wspierać szkoły we wdrażaniu właściwych procedur pracy z uczniem ze SPE Studio raportów z narzędziami do analizy danych uczniów Moduły przeznaczone dla uczniów o określonych kategoriach potrzeb specjalnych (uczniowie z problemami z zachowaniem, uczniowie szczególnie uzdolnieni etc.) oraz uczniów edukacji generalnej (interwencje zapobiegające włączeniu ucznia do kształcenia specjalnego na wczesnym etapie) Plany przejścia Portal dla rodziców Rozwój systemu w oparciu o informację zwrotną Komitet Doradczy EdPlan

24 Dodatkowe informacje o systemie EdPlan
Zapraszamy do odwiedzenia stanowiska PCG Proponujemy przeprowadzenie demonstacji systemu w Państwa szkole Zachęcamy do wypełnienie formy w celu otrzymania zniżki na implementację EdPlanu Zachęcamy do zgłaszania nominacji członków Komitetu Doradczego EdPlan Rozwój systemu w oparciu o informację zwrotną Komitet Doradczy EdPlan


Pobierz ppt "Public Consulting Group EdPlan – system do zarządzania indywidualną dokumentacją uczniów w Twojej szkole Wrzesień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google