Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja zdrowotna - założenia. Biorąc pod uwagę rolę współczesnej edukacji zdrowotnej Woynarowska (2008) proponuje poniższą definicję: Edukacja zdrowotna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja zdrowotna - założenia. Biorąc pod uwagę rolę współczesnej edukacji zdrowotnej Woynarowska (2008) proponuje poniższą definicję: Edukacja zdrowotna."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja zdrowotna - założenia

2 Biorąc pod uwagę rolę współczesnej edukacji zdrowotnej Woynarowska (2008) proponuje poniższą definicję: Edukacja zdrowotna jest całożyciowym procesem uczenia się ludzi jak żyć aby: zachować i doskonalić zdrowie własne i innych, w przypadku wystąpienia choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki

3 Edukacja zdrowotna obejmuje zarówno podmiot, jak i środowisko.

4 Edukacja zdrowotna (health education) stanowi podstawowy element promocji zdrowia i ma prowadzić do zapoznania się z celami działań na rzecz zdrowia pozytywnego oraz zapobiegania chorobom poprzez wpływ na zachowa­nia jednostkowe, postawy i wykazanie korzyści płynących z zachowania zdrowia.

5 Cel: dostarczać informacji i wiedzy na temat zdrowia, wzmacniać działania na rzecz zdrowia, przekonywać oraz zapewnić wpływ na tworzenie zdrowotnej polityki społecznej.

6 Techniki stosowane w edukacji zdrowotnej: dostarczenie adekwatnych informacji, perswazja używana w celu motywowania, uczenie umiejętności praktycznych, interakcja ze środowiskiem w celu uzyskania wsparcia społecznego i tworzenia warunków dla zmiany.

7 1.Metoda organizowania środowiska wychowującego: organizacja wzorcowego środowiska materialnego, wzorcowa organizacja życia, wzory osobowe osób znaczących, organizowanie zasobów dla celów wychowawczych, organizowanie zespołów dla celów wychowawczych Metody działań w edukacji zdrowotnej

8 2. Metody oddziaływania poprzez świadomość: informowanie, przekazywanie wiedzy o zdrowiu, wyjaśnianie, instruowanie, przekonywanie, sugerowanie, wartościowanie,

9 3. Metody pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia: stawianie wymagań, inspirowanie, współzawodnictwo, wzmacnianie zachowań pożądanych, samowychowanie.

10 4. Metody utrwalania pożądanych zachowań zdrowotnych. 5. Metody kontroli: kontrolowanie, egzekwowanie i ocena.

11 Opracowano go na podstawie analizy wyników badań wykonanych w latach 2001–2011 w USA i w Europie opracowano model ilustrujący związki między zdrowiem i edukacją w dzieciństwie i młodości oraz efekty tego związku dla ludzi dorosłych. W modelu tym za wskaźniki zdrowia uznano także zachowania zdrowotne.

12

13 Zasada aktywności Zasada motywowania Zasada oddziaływania zespołowego Zasada wyboru treści w wychowaniu zdrowotnym i popularyzacji wiedzy o zdrowiu oraz dostosowania jej do wieku odbiorcy Zasada stosowane w edukacji zdrowotnej

14 Zasada systematyczności Zasada stopniowania trudności i etapowości Zasada trwałości i elastyczności Zasada poszanowania godności odbiorców

15 Nauczyciel w edukacji zdrowotnej: Jest przewodnikiem (doradcą, liderem) uczniów. Nie wchodzi w rolę eksperta (mistrza), który: musi wszystko wiedzieć; ogranicza ocenianie, komentarze, narzucanie własnego zdania; ma odwagę powiedzieć: nie wiem, ale sprawdzę i odpowiem lub nie wiem, sprawdźmy razem, czyli ma prawo do niewiedzy oraz uczenia się od uczniów i razem z nimi. Organizuje uczenie się – stawia zadania, pytania, motywuje do pracy, kontroluje czas jej trwania. Posiada i doskonali umiejętność komunikowania się z uczniami, tworzenia atmosfery bezpieczeństwa i zaufania. Umie zachować równowagę między ustalonym programem, a potrzebami uczniów.

16 Aktywizujące metody i techniki nauczania/uczenia się PrzykładyDyskusja Debata Za i przeciw Metaplan Debata panelowa Sześć kapeluszy Wchodzenie w rolę Odgrywanie scenek Symulacja Drama

17 Przykłady Analizowanie i rozwiązywanie problemów Burza mózgów Drzewo decyzyjne Analiza przypadku Uczenie się w małych zespołach Puzzle Kula śnieżnaWizualizacja Mapy myśli, mapy skojarzeń Rysowanie ilustracji i komiksów Sporządzanie plakatów Układanie rebusów

18 Warunki, organizacja i atmosfera w czasie zajęć Liczba osób w grupie – najkorzystniej jest, gdy wynosi około 20; w większej grupie trudno jest zaktywizować wszystkich uczniów (mało aktywni są uczniowie nieśmiali) oraz utrzymać dyscyplinę. Pomieszczenie – najkorzystniej jest, gdy sala, w której odbywają się zajęcia, umożliwia swobodne poruszanie się i przemieszczanie uczniów, tworzenie i przekształcanie grup, wykonywanie ćwiczeń ruchowych, relaksacyjnych, przeprowadzanie zabaw, rozwieszanie prac itd.

19 Sposób siedzenia uczniów i nauczyciela – zależy od możliwości lokalowych, a także rodzaju zajęć. Korzystnie jest, aby uczniowie i nauczyciel widzieli się nawzajem i mogli rozmawiać. Najprościej jest ustawić krzesła w kręgu lub półkolu (przy dużej grupie mogą być podwójne). Symbolizuje to równość uczniów i nauczyciela. Gdy planowana jest praca w grupach, warto odpowiednio ustawić stoliki dla każdej grupy. Wyposażenie – tablica, rzutnik pisma, multimedialny, arkusze papieru, markery itd. Ważne jest, aby uczniowie mogli rozwieszać w sali wytwory swojej pracy indywidualnej i grupowej.

20 Tworzenie dobrej atmosfery czasie zajęć Dobra atmosfera sprzyjająca budowaniu zaufania, motywacji i aktywności jest podstawowym warunkiem skuteczności każdego uczenia się. W edukacji zdrowotnej jest to szczególnie ważne, gdyż w czasie zajęć mogą ujawniać się kwestie dotyczące osobistych i intymnych spraw uczniów, a także tematy drażliwe i kontrowersyjne. Istnieje wiele czynników, które decydują o dobrym klimacie

21 Czynniki, od których zależy dobry klimat uczenia się w grupie: fizyczne pomieszczenie zapewniające komfort i odizolowane od zewnętrznych zakłóceń sposób siedzenia umożliwiający kontakt wzrokowy ze wszystkimi uczestnikami jasne, stymulujące otoczenie, dobre oświetlenie czas zajęć wygodny dla uczestników i wystarczający dla realizacji zadań

22 psychospołeczne odpowiedni styl liderowania umiejętność kierowania pracą grupy odpowiednia liczba uczestników negocjowanie zasad pracy w grupie jasne określenie celów i oczekiwań stałe śledzenie reakcji uczestników konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnych właściwe wprowadzanie elementów humoru wysoki poziom zaufania i współpracy interakcje między wszystkimi uczestnikami rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w grupie w otwarty sposób

23 Klimat zajęć zależy przede wszystkim od prowadzącego je nauczyciela. W edukacji zdrowotnej za podstawowe, ułatwiające komunikowanie i uczenie się cechy nauczyciela uznaje się szacunek, empatię i autentyczność. Zwraca się uwagę na to, że nauczyciel ten powinien także stale wzbogacać swoją wiedzę i doskonalić własne umiejętności metodyczne, wychowawcze oraz psychospołeczne, aby: mieć poczucie kompetencji do podjęcia tematów edukacji zdrowotnej, nawiązywać dobre relacje z uczniami i innymi osobami.

24 Podsumowanie Do ważnych cech w metodyce nowoczesnej edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży należą: Koncentracja na procesie uczenia się. Pełnienie przez prowadzącego roli przewodnika, doradcy, a nie eksperta. Modelowanie przez prowadzącego pożądanych postaw i zachowań zdrowotnych. Pytanie słuchaczy o ich potrzeby i zachęcanie do udziału w planowaniu programu zajęć. Stosowanie metod aktywizujących. Wykorzystywanie cyklu uczenia się przez doświadczanie. Tworzenie w czasie zajęć atmosfery sprzyjającej budowaniu zaufania, motywacji i aktywności.


Pobierz ppt "Edukacja zdrowotna - założenia. Biorąc pod uwagę rolę współczesnej edukacji zdrowotnej Woynarowska (2008) proponuje poniższą definicję: Edukacja zdrowotna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google