Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAZEM – 4% Typ placówki Liczba nadzorowanych placówek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAZEM – 4% Typ placówki Liczba nadzorowanych placówek"— Zapis prezentacji:

1 WNIOSKI WYNIKAJĄCE z WEWNĘTRZNEGO MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ i PLACÓWEK

2 RAZEM 1651 1587 64 – 4% Typ placówki Liczba nadzorowanych placówek
Liczba otrzymanych raportów Liczba brakujących raportów przedszkola 434 422 12 szkoły podstawowe 651 641 10 gimnazja 263 258 5 SP + G 53 52 1 SP + P 43 42 szkoły i placówki specjalne 101 82 19 poradnie psychologiczno – pedagogiczne 56 3 placówki wych. pozaszkolnego 33 27 6 schroniska młodzieżowe 17 7 RAZEM 1651 1587 64 – 4%

3 Liczba brakujących raportów

4 Kontrolowanie realizacji przez szkołę lub placówkę wymagań określonych w przepisach prawa

5 Najważniejsze wnioski wynikające z kontrolowania wymagań określonych w przepisach prawa
usprawnić system zbierania informacji o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poprawić systematyczność i prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania dokonywać systematycznej kontroli frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych doskonalić i konsekwentnie stosować wewnątrzszkolny system oceniania.

6 II. Diagnozowanie i ocenianie stopnia spełniania wybranych standardów

7 Koncepcja pracy szkoły

8 Koncepcja pracy szkoły - wnioski
Standard 1 – Zarządzanie strategiczne: wzmóc współpracę z rodzicami w celu realizacji zadań szkoły Standard 2 – Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości: doskonalić organizację i procedury wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły doskonalić proces diagnozowania osiągnięć uczniów oraz system przekazywania informacji o osiąganych przez nich wynikach

9 Koncepcja pracy szkoły - wnioski
Standard 3 – Promocja poszerzyć zasięg działań promujących szkołę w środowisku lokalnym, motywować nauczycieli do promowania osiągnięć w środowisku, nawiązać współpracę z innymi placówkami powołać zespół ds. promocji szkoły, poszerzyć zakres współpracy z różnymi instytucjami działającymi w środowisku

10

11 Kierowanie i organizacja - wnioski
Standard 4 – Kadra pedagogiczna zapewniać nauczycielom udział w kursach organizowanych przez centra doskonalenia racjonalnie planować dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poprawić organizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli

12 Kierowanie i organizacja - wnioski
Standard 5 – Rozwój zawodowy kadry inspirować nauczycieli do zdobywania dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły zachęcać nauczycieli do tworzenia programów własnych i podejmowania innowacji pedagogicznych motywować nauczycieli do planowania rozwoju zawodowego

13 Kierowanie i organizacja - wnioski
Standard 6 – Warunki działalności szkoły poprawić wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, książki oraz urządzania biurowe, multimedialne i audiowizualne analizować stan obiektów szkolnych pod kątem ich bezpieczeństwa Standard 7 – Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczniów, m.in. poprzez zapewnienie skutecznej opieki nauczycieli podczas przerw pracować nad skutecznością działań profilaktycznych szkoły

14 Kierowanie i organizacja - wnioski
Standard 8 – Kierowanie szkołą, obieg informacji usprawnić system przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami pracy szkoły, modyfikować dokumenty prawa wewnątrzszkolnego w ślad za zmianami przepisów, zadbać o znajomość prawa wewnętrznego przez uczniów i ich rodziców

15

16 Wychowanie i opieka - wnioski
Standard 9 – Równość szans uatrakcyjnić ofertę i poprawić organizację zajęć pozalekcyjnych doskonalić organizację dowozu uczniów, zapewniając dzieciom udział w wybranych zajęciach pozalekcyjnych tworzyć szanse harmonijnego rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

17 Wychowanie i opieka - wnioski
Standard 10 – Praca wychowawcza szkoły wspierać rozwój samorządności uczniowskiej kontynuować realizację programów profilaktycznych, włączać w nią rodziców angażować rodziców do udziału w różnych formach realizacji programu wychowawczego zwiększyć udział uczniów w planowaniu działań wychowawczych rozpoznać przyczyny niewłaściwych (agresywnych) zachowań uczniów

18 Wychowanie i opieka - wnioski
Standard 11 – Praca opiekuńcza szkoły pozyskać sojuszników w zapewnianiu pomocy uczniom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej zintensyfikować współpracę z PPP, policją, sądem i innymi instytucjami opracować zasady kwalifikacji uczniów do różnych form pomocy

19 Wychowanie i opieka - wnioski
Standard 12 – Efekty pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły konsekwentnie przeciwdziałać przejawom patologii i demoralizacji ewaluować i modyfikować realizowany program wychowawczy i profilaktyki

20

21 Standard 13 – Programy nauczania
Kształcenie – wnioski Standard 13 – Programy nauczania zweryfikować trafność wyboru programów nauczania lub dokonać istotnych modyfikacji programów już realizowanych opracowywać i wdrażać programy wspierania uzdolnień Standard 14 – Organizacja procesu kształcenia dostosowywać wymagania edukacyjne oraz metody pracy do możliwości uczniów o specyficznych wymaganiach edukacyjnych

22 Standard 15 – Przebieg procesu kształcenia
Kształcenie – wnioski Standard 15 – Przebieg procesu kształcenia analizować, oceniać i weryfikować stosowane metody nauczania prowadzić doskonalenie nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywnych w pracy z uczniem analizować i porównywać wyniki uzyskiwane przez uczniów w szkole z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianie zewnętrznym wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

23 Standard 16 – Efekty kształcenia
Kształcenie – wnioski Standard 16 – Efekty kształcenia pracować nad skutecznością działań doskonalących proces kształcenia w I i II etapie edukacyjnym doskonalić umiejętności nauczycieli w zakresie motywowania uczniów do nauki porównywać efekty kształcenia z przyjętymi celami i założeniami

24 III. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych etapach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi przez uczniów na sprawdzianie i egzaminach.

25 Wnioski doskonalić umiejętności uczniów określone w podstawie programowej prowadzić diagnozy interdyscyplinarne na poszczególnych etapach kształcenia trafnie dobierać narzędzia pomiaru wdrażać uczniów do samodzielnej nauki

26 Wnioski zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów, m.in. poprzez modyfikację WSO, dobór metod nauczania, udzielanie właściwej pomocy psychologiczno – pedagogicznej informować rodziców o przebiegu procesu kształcenia ich dziecka angażować rodziców w proces wspierania rozwoju ich dziecka doskonalić nauczycieli w zakresie prowadzenia pomiaru dydaktycznego i wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły

27 IV. Monitorowanie podejmowanych przez szkołę lub placówkę oraz nauczycieli działań zmierzających do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki we wszystkich zakresach ich działalności z uwzględnieniem rodzajów podejmowanych działań.

28 Zakres monitorowania

29 Wnioski zmodyfikować programy ścieżek międzyprzedmiotowych
motywować uczniów do wysiłku intelektualnego upowszechniać wśród uczniów i rodziców prawo wewnątrzszkolne pracować nad efektywnością realizowanych programów wychowawczych i profilaktycznych

30 Wnioski wdrażać systemowe rozwiązania pomocy uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych (uczeń zdolny i z trudnościami w uczeniu się) wspierać rozwój samorządności uczniowskiej dokonywać analizy doboru programów i podręczników do możliwości, aspiracji i zainteresowań uczniów pozyskiwać sojuszników wspierających działalność szkoły wzmóc nadzór nad bezpieczeństwem uczniów w szkole

31

32 TEMATYKA HOSPITACJI stosowanie aktywizujących metod nauczania
umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce zaangażowanie uczniów w proces kształcenia prawidłowość stosowania WSO i przedmiotowego systemu oceniania na lekcji aktywność uczniów na zajęciach dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych

33 TEMATYKA HOSPITACJI sposoby motywowania uczniów do systematycznej i samodzielnej nauki zgodność działań wychowawczych z przyjętymi programami szkolnymi postawy społeczno-moralne uczniów umiejętność korzystania przez uczniów z różnych źródeł informacji stopień opanowania przez uczniów umiejętności wymaganych na sprawdzianach zewnętrznych organizacja lekcji lub innych zajęć

34 Hospitacje - wnioski dbać o aktywność uczniów w procesie kształcenia
systematycznie sprawdzać i oceniać prace domowe uczniów, wiedzę i umiejętności oraz uzasadniać wystawiane oceny hospitować zajęcia pozalekcyjne, konkursy i uroczystości szkolne w trosce o jakość procesu edukacyjnego wspomagać nauczycieli z krótkim stażem pracy

35 Hospitacje - wnioski zwiększyć częstotliwość hospitacji diagnozujących i doradczo – doskonalących doskonalić organizację lekcji (efektywne wykorzystanie czasu pracy) wykorzystywać zgromadzone w szkole pomoce dydaktyczne uwrażliwiać nauczycieli na dostosowywanie metod i form pracy do rozpoznanych możliwości i potrzeb ucznia

36

37 Dokonywanie ewaluacji - wnioski
analizować prawo wewnątrzszkolne i dokonywać jego modyfikacji modyfikować program profilaktyki i program wychowawczy uwzględniając wyniki prowadzonych diagnoz wypracowywać i modyfikować narzędzia ewaluacji poszukiwać nowych, bardziej efektywnych metod i form współpracy z rodzicami

38 Realizacja zadań określonych w priorytetach Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Kuratora Oświaty - wnioski doskonalić system wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły tworzyć system pomocy uczniom uzdolnionym i mającym trudności w uczeniu się realizować programy bezpieczeństwa w szkole

39 Mocne strony kadra pedagogiczna skuteczna promocja szkoły w środowisku
dobra współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej – sprzyjająca atmosfera i klimat szkoły bogata oferta zajęć pozalekcyjnych sukcesy uczniów w konkursach i zawodach

40 Mocne strony bezpieczeństwo uczniów doskonalenie nauczycieli
akceptacja szkoły przez uczniów i rodziców odpowiednia baza i wyposażenie działania w zakresie wychowania i profilaktyki dobra współpraca z rodzicami

41 Problemy do rozwiązania
modernizacja bazy i uzupełnienie wyposażenia placówek agresywne zachowania niektórych uczniów wypracowanie skutecznych metod prowadzących do jakości kształcenia skuteczność pomocy psychologiczno – pedagogicznej

42 Problemy do rozwiązania
oferta zajęć pozalekcyjnych niska jakość współpracy z rodzicami brak kwalifikacji części kadry pedagogicznej brak wypracowanego systemu rozpoznawania i rozwijania uzdolnień niska efektywność działań wychowawczych i opiekuńczych


Pobierz ppt "RAZEM – 4% Typ placówki Liczba nadzorowanych placówek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google