Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
Sp z o.o.

2 2. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu,
Plan prezentacji Plan prezentacji : 1. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej misja i obszary działania, 2. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu, 3. Centrum Projektów Europejskich, 4. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, 5. Dział Rynków Wschodnich, 6. Nieruchomości.

3 Spółka rozpoczęła aktywną działalność
1. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Dolnośląska  Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. została powołana na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i jest spółką ze 100 % udziałem Samorządu Województwa. Spółka rozpoczęła aktywną działalność pod koniec 2008 r. Kapitał Spółki – 31 246 500,00 PLN

4 Misja Spółki Promocja regionu i wspierania działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów z udziałem województwa dolnośląskiego, Wspieranie i promowanie rodzimych firm, ich produktów i usług na rynkach zagranicznych, Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o znaczeniu międzynarodowym i regionalnym, Stymulowanie napływu, aktywne pozyskiwanie oraz profesjonalna obsługa inwestycji zagranicznych. 1. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej - misja

5 Obszary działania DAWG podejmuje działania inspirujące, wspomagające oraz promujące rozwój społeczno-gospodarczy regionu dolnośląskiego, szczególny nacisk kładąc na profesjonalizm działań, zachowanie standardów europejskich oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego regionu również poza granicami kraju.  Przedsięwzięcia realizowane przez DAWG skoncentrowane wszędzie tam gdzie występuje potrzeba intensywnej aktywizacji i wspierania przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz procesu wdrażania krajowych i europejskich programów pomocowych. Decyzją Marszałka Województwa, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. pełni rolę Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera - certyfikowanego partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Działania RCOIiE wspomagają przedsięwzięcia z zakresu promocji działań eksportowych. 1. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej – obszary działania

6 Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu
1. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej – obszary działania DAWG realizuje swoja misję opierając się na strategicznych filarach działalności: Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu Centrum Projektów Europejskich Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych - Dział Rynków Wschodnich

7 2. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu
Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu funkcjonujące przy Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej wspiera rozwój Województwa Dolnośląskiego poprzez stymulowanie napływu, aktywne pozyskiwanie oraz profesjonalną obsługę inwestycji zagranicznych. RCOI działa m.in. w oparciu o Umowę Partnerską zawartą pomiędzy UMWD, PAIZ oraz DAWG w dniu 4 września 2008 roku. Umowa zakłada ścisłe współdziałanie w obszarze promocji regionu, aktywnego pozyskiwania inwestorów zagranicznych oraz monitorowania napływu inwestycji zagranicznych. Obecnie na ręce Marszałka Województwa Dolnośląskiego przesłany został projekt nowego porozumienia rozszerzającego dotychczasową współpracę o nowych partnerów – Specjalne Strefy Ekonomiczne zlokalizowane na Dolnym Śląsku.

8 Zadania COI Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego:
2. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu - zadania Zadania COI Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego: promocja terenów inwestycyjnych, współpraca w procesie obsługi inwestorów zagranicznych, Obsługa inwestorów: pakiet informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności, dostępnej pomocy publicznej, dostępnych lokalizacjach inwestycji, dane makro i mikroekonomiczne, opieka „after care”. 3. W zakresie wsparcia MŚP: inicjowanie kontaktów gospodarczych na rynkach docelowych, organizacja misji gospodarczych..

9 2. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu - narzędzia
RCOI jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie podmiotów gospodarczych, co dzięki działaniom podjętym wspólnie z Biurem Regionalnym w Brukseli daje niepowtarzalną możliwość zaprezentowania potencjału województwa również poza granicami kraju. Projekty międzynarodowe realizowane przez DAWG tworzą nie tylko szansę nawiązania kontaktów partnerskich, ale przede wszystkim pozwalają na czynne pozyskiwanie potencjalnych inwestycji. Narzędzia : Baza danych inwestycyjnych- baza danych ofert inwestycyjnych umożliwiająca szybkie wyszukanie oferty odpowiadającej potrzebom inwestora. Raport atrakcyjności inwestycyjnej - opracowywany wspólnie przez regionalne COI, PAIiIZ oraz Szkołę Główną Handlową. Raport SSE - bieżąca aktualizacja terenów i faktycznego stanu zagospodarowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Konkurs „Grunt na medal” - cykliczny konkurs dotyczący promocji najlepiej przygotowanych terenów inwestycyjnych.

10 Źródła pochodzenia projektów
2. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu - projekty Źródła pochodzenia projektów Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów, Instytucje otoczenia biznesu, Źródła własne.

11 2. Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu - sukcesy
W ciągu 3 lat działalności Centrum Obsługi Inwestora obsłużyło ponad 180 projektów inwestycyjnych. Do największych sukcesów COI zaliczy można inwestycje firm, które zainwestowały na Dolnym Śląsku: IBM, ACER oraz PGW (Pittsburgh Glass Works)

12 3. Centrum Projektów Europejskich
Centrum Projektów Europejskich oferuje kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje na wszystkich etapach realizacji projektu,  od pomysłu poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji, pomoc w uzyskaniu finansowania (montaż finansowy), nadzorowanie prawidłowości wykonywanych działań, aż po końcowe rozliczenie. Przygotowujemy biznes plany oraz wnioski o dofinansowanie ze wszystkich dostępnych obecnie programów pomocowych Unii Europejskiej (zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw z sektora MŚP jak i dużych firm, które dotychczas same finansowały swoje inwestycje).

13 3. Centrum Projektów Europejskich
W przypadku prywatnych przedsiębiorstw Centrum służy także profesjonalną pomocą prawną i organizacyjną, w zakresie działań objętych procedurą przetargową, narzuconą przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Pomoc w pozyskaniu środków ma charakter całościowy i dotyczy min. wprowadzenia innowacji technologicznych, produktowych, zakup środków trwałych czy rozbudowę przedsiębiorstwa. Gwarantuje sporządzenie rzetelnego opracowania, przedstawiającego w sposób kompletny zamierzenie inwestycyjne, jak również zapewnia przygotowanie specjalistycznego biznes planu dla potrzeb instytucji finansującej. Po uzyskaniu dotacji monitoruje wykonanie inwestycji, w celu  zapewnienia zgodności prac z harmonogramem działań. Ponadto opracowuje raporty okresowe i końcowe z realizacji przedsięwzięcia.

14 Jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy m. in. :
3. Centrum Projektów Europejskich Pomagamy również w rozliczeniu i zamknięciu projektu objętego dofinansowaniem. Jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy m. in. : Kompleksowe doradztwo w zakresie planowania strategicznego zawierające: strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe, lokalne programy rewitalizacji, zintegrowane strategie rozwoju obszarów wiejskich, audyty i aktualizacje głównych dokumentów strategicznych.  Doradztwo inwestycyjne obejmujące: analizę potrzeb inwestycyjnych i doradztwo w zakresie wyboru źródeł finansowania, opracowanie koncepcji projektu – sporządzanie fisz projektowych (Project Fiche), opracowanie aplikacji o dofinansowanie w ramach dostępnych programów pomocowych, sporządzanie studiów wykonalności (Feasibility Study) wg specjalnych wymogów, w tym analizy finansowe przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz zarządzanie projektami, ewaluacja działań oraz nadzór na etapie wykonawstwa.

15 4. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych
Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) zostało włączone w struktury Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jako centrum wiedzy o Regionie. DCSR dostarcza merytorycznych podstaw do wyznaczania kierunków rozwoju województwa dolnośląskiego, zgodnie z założeniami Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW), wykorzystując do tego potencjał dolnośląskiego środowiska naukowego. Głównym celem funkcjonowania DCSR jest wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji gospodarczych oraz edukacyjnych poprzez zdefiniowanie i  ocenę ich potencjału, a także doradztwo w podejmowaniu skutecznych rynkowo i trafnych społecznie przedsięwzięć.

16 4. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych
DCSR prowadzi systematyczne badania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego Dolnego Śląska, prognozuje zmiany w tym zakresie oraz przedkłada rekomendacje działań Samorządowi Województwa Dolnośląskiego. Ponadto, bada efekty wdrażania strategii europejskich regionów i dokonuje transferu sprawdzonych w tym zakresie praktyk na Dolny Śląsk. Efektem działań DCSR ma być poprawa systemu planowania przedsięwzięć rozwojowych i dostosowawczych w Regionie oraz poprawa funkcjonowania kształtującego się Dolnośląskiego Systemu Innowacji. Pozwoli to przygotować społeczeństwo lokalne do zmian, jakie są przewidywane w związku z dynamicznym rozwojem Dolnego Śląska.

17 Dział Rynków Wschodnich
W dniu 22 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego w Uchwale nr VI/48/07 określił priorytety współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego. W związku z powyższym w 2009 roku powstał w strukturach DAWG Dział Rynków Wschodnich. Zajmuje się on głównie szeroko pojętą koordynacją działań związanych z aktywnością biznesową, gospodarczą i inwestycyjną oraz nawiązywaniem kontaktów na rynkach wschodnich głównie na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie oraz Federacji Rosyjskiej. Dział do chwili obecnej zorganizował kilkanaście misji gospodarczych na Białoruś, Rosję i Ukrainę. W ich wyniku zainicjowano szereg gospodarczych kontaktów bilateralnych oraz zgromadzono kilkadziesiąt ofert handlowych umożliwiających współpracę i wymianę towarową pomiędzy przedsiębiorcami z Polski a partnerami z Europy Wschodniej.

18 5. Dział Rynków Wschodnich – misja i zadania
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych i inwestycyjnych (prawną, językową oraz inną); Przygotowywanie misji gospodarczych, organizowanie roboczych spotkań z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw gospodarczych, administracji oraz samorządu krajów wschodnich; Kojarzenie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów firm polskich i wschodnich; Organizowanie seminariów i konferencji tematycznych dla przedsiębiorców z Polski oraz terenu Europy Wschodniej. Szeroko pojętą koordynacja działań związanych z aktywnością biznesową, gospodarczą i inwestycyjną. Nawiązywanie kontaktów na rynkach wschodnich głównie na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie oraz Federacji Rosyjskiej. Organizowanie misji gospodarczych, spotkań branżowych, wizyt studyjnych, konferencji i seminariów, wizyt na targach branżowych.

19 5. Dział Rynków Wschodnich
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej w roku 2008 podpisała porozumienia o współpracy na Ukrainie z Agencją Promocji Inwestycji w Doniecku oraz Izbą Przemysłowo – Handlową w Dniepropietrowsku. Na Białorusi parafowane zostały porozumienia z Białoruską Izbą Przemysłowo – Handlową, Stołecznym Stowarzyszeniem Pracowników i Przedsiębiorców, Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości „XXI wiek” oraz Wolną Strefą Ekonomiczną „Mińsk”. W swych zamierzeniach powyższe porozumienia mają na celu nawiązanie współpracy międzyinstytucjonalnej. Dają one DAWG możliwość przeprowadzenia profesjonalnej i kompleksowej obsługi inwestorów oraz organizacji targów i eventów biznesowo-gospodarczych.

20 Projekt KOTLARSKA – Siedziba DAWG
6. Nieruchomości Projekt KOTLARSKA – Siedziba DAWG Przekazana przez samorząd Województwa Dolnośląskiego nieruchomość przy ul. Kotlarskiej we Wrocławiu ( Rynek, centrum Miasta ) została zaadoptowana w części na potrzeby DAWG (biuro - III piętro) a w pozostałej części znajduje się hotel i restauracja. Projekt KASZTANOWA – inkubator Przedsiębiorczości Inkubator stanowić będzie wyodrębnioną w ramach struktury DAWG organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostkę, która zapewni początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu działalności. W szczególności oferta skierowana będzie do firm prowadzonych przez osoby niepełnosprawne lub zatrudniające osoby niepełnosprawne.

21 Wysokość kapitału zakładowego: 31 246 500 PLN
DANE SPÓŁKI Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ul. Kotlarska 42,  Wrocław Tel Fax NIP REGON Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Wysokość kapitału zakładowego: PLN ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!


Pobierz ppt "Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google