Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Działań Wspierających w praktyce. Spotkanie metodyczne Opracowała Ewa Klima.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Działań Wspierających w praktyce. Spotkanie metodyczne Opracowała Ewa Klima."— Zapis prezentacji:

1 Plan Działań Wspierających w praktyce. Spotkanie metodyczne Opracowała Ewa Klima

2 Nowe rozporządzenia w zakresie objęcia dziecka przedszkolnego wspomaganiem rozwoju Weszły w życie dwa rozporządzenia: dotyczące: 1/podstawy programowej[1] i 2/ pomocy psychologiczno-pedagogicznej[2]:[1][2] [1]Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) [1] [2]Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) [2]

3 Nowe rozporządzenia w zakresie objęcia dziecka przedszkolnego wspomaganiem rozwoju Po wejściu w życie dwóch w/w rozporządzeń nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej stanęli przed koniecznością dokonywania tzw. diagnozy gotowości szkolnej oraz diagnozy będącej podstawą do objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

4 W świetle aktualnych rozporządzeń, które realizują założenie wczesna diagnoza – wczesna interwencja Wszystkie dzieci w grupach pięciolatków powinny być objęte odpowiednim postępowaniem diagnostycznym pod kątem ich gotowości szkolnej, tak jak i sześciolatki obecne jeszcze w edukacji przedszkolnej. Z początkiem roku szkolnego, poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku - listopadzie), należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

5 wczesna diagnoza – wczesna interwencja zadaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

6 Celem takiej analizy jest: zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel ma dla każdego dziecka opracować i zrealizować, we współpracy z rodzicami, indywidualny program wspomagania i korygowania opóźnień i zaburzeń rozwoju. Z końcem roku szkolnego (kwiecień - maj) nauczyciel winien przeprowadzić ponowne badanie diagnostyczne i sporządzić pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

7 Efektem procesu diagnostycznego jest również: wyłonienie dzieci potrzebujących szczególnego wsparcia. Dla tych dzieci organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną na terenie placówki, którą dokumentuje się w Kartach Indywidualnych Potrzeb (KIP) oraz Planach Działań Wspierających (PDW).

8 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ? Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

9

10 Zadania Zespołu 1) ustala zakres, w którym uczeń/dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; 2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi/dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia/dziecka i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia/dziecka; W przypadku ucznia/dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu; (…) 5) opracowuje plan działań wspierających

11 – Ucznia/dziecka lub grupy uczniów/dzieci o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; – posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; – posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego; – orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny). Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla:

12 PDW w praktyce W oparciu o ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane nauczyciele, wychowawcy grupy wychowawczej i specjaliści opracowują i wdrażają plany działań wspierających dla uczniów/dzieci.

13

14 PDW W PDW powinny być określone wobec ucznia lub grupy uczniów: cele do osiągnięcia w zakresie, w którym wymagana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna, działania realizowane w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody pracy, działania wspierające rodziców, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

15 Plan działań wspierających opracowywany dla ucznia lub grupy uczniów posiadających podobne (jednorodne) potrzeby Obszar obejmowany wsparciem Okres realizacji planu Cele Formy pomocy Działania, w tym okres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów/dzieci Zajęcia obowiązkoweZajęcia dodatkowe Metody pracy z uczniem/dzieckiem Zakres współdziałania przedszkola/szkoły z innymi podmiotami w zależności od potrzeb Podpisy Osób przygotowujących plan działań Dyrektora

16 Ważne! Plan działań może być opracowany i realizowany dla grupy uczniów/dzieci o potrzebach jednego rodzaju z różnych oddziałów. Dyrektor decyduje o utworzeniu grupy i ewentualnym wspólnym przygotowaniu dla niej planu działania na podstawie analizy kart indywidualnych potrzeb uczniów i zaleceń zespołów nauczycielskich.

17

18

19 Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi, w tym efektywności zrealizowanych zajęć, dotyczącej: danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki, na kolejny rok szkolny. Zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

20

21 Podsumowanie - kierunki działań Zespołu realizującego z uczniem PDW. Należy podkreślić, że bardzo ważnym elementem będzie wsparcie merytoryczne dla członków Zespołu ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym specjalistycznych) oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Zespół może także współpracować z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Najważniejszym jednak partnerem Zespołu są rodzice ucznia.

22 POZIOM PRAKTYCZNY PRZYKŁADOWE ZASADY PRACY Z UCZNIEM STARAJ SIĘ USAMODZIELNIAĆ DZIECKO INFORMUJ UCZNIA O SPOSOBIE WŁASNEGO ROZUMOWANIA BĄDŹ DYSKRETNY BĄDŹ KONSEKWENTNY W PREZENTOWANIU WARTOŚCI INICJUJ DZIAŁANIA TWÓRCZE UTRZYMUJ PORZĄDEK W SWOIM OTOCZENIU WSŁUCHUJ SIĘ W RACJE UCZNIA PODĄŻAJ ZA ROZUMOWANIEM UCZNIA NIE POSPIESZAJ UCZNIA

23 Na zakończenie Oprócz specjalistycznych uwag w stosunku do realizacji działań z uczniem ze SPE istnieje szereg uniwersalnych zasad wartych wprowadzenia do pracy indywidualnej. W bezpośrednim kontakcie z uczniem ze SPE dobrze jest komunikować się w sposób sprzyjający rozwojowi dziecka. Konstrukcję płaszczyzny porozumiewania się można oprzeć na następujących przykładowych zasadach:

24 UCZEŃ SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONY Wybrane zagadnienia

25 CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I NIESPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI UCZNIA Może się zdarzyć, że to samo zachowanie czy cechy w zależności od kontekstu mogą być uznane raz za pomoc, innym razem za czynnik utrudniający, np. perfekcjonizm ucznia sprzyja wysokiej jakości uzyskiwanych wyników, może prowadzić do stałego niezadowolenia, niechęci do kończenia pracy.

26 SFORMUŁOWANIE PLANU DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH (PDW) Plan Działań Wspierających powinien być przygotowywany dla ucznia zdolnego przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, tworzących Zespół

27 REALIZACJA PWD (PLANU DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH) Stwarzanie kreatywnych warunków uczenia się Kształtowanie motywacji do pracy Zwiększanie możliwości poznawania otoczenia Poprawa umiejętności podejmowania decyzji przez ucznia i kształtowanie własnego systemu wartości Rozwiązywanie zadań szkolnych przez ucznia ze świadomością etapów postępowania Świadome podejmowanie decyzji Stopniowanie trudności Utrwalanie osiągnięć Kształtowanie motywacji do pracy

28 Realizacja zajęć edukacyjnych Zasady pracy z uczniem Zasady oceniania Cele edukacyjno-terapeutyczne Procedury (metody, formy, środki)

29 Dziękuję za uwagę. Z DROBIAZGÓW ŻYCIOWYCH WYKONANYCH WIELKIM SERCEM POWSTAJE WIELKOŚĆ CZŁOWIEKA STEFAN WYSZYŃSKI


Pobierz ppt "Plan Działań Wspierających w praktyce. Spotkanie metodyczne Opracowała Ewa Klima."

Podobne prezentacje


Reklamy Google