Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do programowania i programowanie obiektowe Wirtotechnologia Wydział Odlewnictwa Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do programowania i programowanie obiektowe Wirtotechnologia Wydział Odlewnictwa Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do programowania i programowanie obiektowe Wirtotechnologia Wydział Odlewnictwa Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków Rok akademicki: 2015/2016

2 mgr inż. Grzegorz Smyk K ATEDRA I NFORMATYKI S TOSOWANEJ I M ODELOWANIA P RACOWNIA M ODELOWANIA S YMULACJI P ROCESÓW www.isim.agh.edu.pl B5 p. 607 grzegorz.smyk@agh.edu.pl www.galaxy.agh.edu.pl/~gsmyk/ Prowadzący:

3 1 godzina zegarowa dla wszystkich środa 8:30 – 9:30

4 Zajęcia Wprowadzenie do programowania i programowanie obiektowe Typ: –Ć WICZENIA LABORATORYJNE Podział na grupy: – GR. 2: PN.8:00 – 9:30 B5*612 – GR. 4: WT.15:00 – 16:30 B5*201

5 Polecane materiały Materiały online: http://www.cplusplus.com http://cpp0x.pl/ Literatura „Symfonia C++” - Jerzy Grębosz „Thinking in C++” – Bruce Eckel

6 Zasady zaliczenia laboratoria Obecność na zajęciach –obecność na zajęciach jest obowiązkowa, –możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona, –każda nieusprawiedliwiona nieobecność (oprócz pierwszej) obniża ocenę o stopień, –zwolnienia lekarskie są respektowane tylko na pierwszych zajęciach po nieobecności, –usprawiedliwiając nieobecność należy zostawić prowadzącemu kserokopię zwolnienia lekarskiego, –student, który będzie miał więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności traktowany jest jak student, który nie uczęszczał na zajęcia, –student, który będzie na mniej niż siedmiu (pięciu w przypadku studiów niestacjonarnych) zajęciach jest traktowany jak student, który nie uczęszczał na zajęcia.

7 Zasady zaliczenia laboratoria Ćwiczenia laboratoryjne Przychodząc na ćwiczenia student ma obowiązek znać materiał przedstawiony na wykładzie, w czasie semestru odbędą się trzy zapowiedziane kolokwia, w przypadku jeżeli prowadzący zajęcia laboratoryjne stwierdzi, że grupa notoryczne przychodzi na zajęcia nieprzygotowana, może przeprowadzić dodatkowe, niezapowiedziane kolokwium obejmujące materiał z ostatniego wykładu, ostateczna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną z trzech ocen z kolokwium, niezaliczone kolokwia nie będą poprawiane w trakcie semestru, nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z otrzymaniem 2.0 (nie dotyczy to kolokwium niezapowiedzianego), student, który usprawiedliwi swoją nieobecność na kolokwium może je zaliczać w dodatkowym terminie podanym przez prowadzącego, ocena końcowa jest pozytywna, jeśli średnia jest równa lub większa od 3.0, usprawiedliwienie nieobecności na kolokwium poprawkowym jest możliwe tylko w terminie do dwóch tygodni od daty kolokwium, ale przed kolejnym terminem/końcem sesji egzaminacyjnej. Student, który uzyskał ocenę średnią niższą niż 3.0 może w czasie sesji dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego (kolokwium poprawkowe obejmuje materiał z całego semestru), pod warunkiem, ze uczęszczał na zajęcia.

8 Zasady zaliczenia laboratoria Laboratoria Zakaz spożywania jedzenia oraz napojów, Kurtki, płaszcze oraz parasole zostawiamy w szatni na parterze budynku B5 (jeśli szatnia jest otwarta), „Dopuszczalne” spóźnienie wynosi maksymalnie 15 min, Zakaz modyfikowania istniejącej sieci Ethernet, Zakaz instalowania oprogramowania niezwiązanego z tematyką zajeć, Możliwa jest praca na własnym sprzęcie komputerowym uwzględniając w/w ograniczenie (można korzystać tylko z wolnych gniazdek zasilających), W trakcie semestru korzystamy z tego samego stanowiska komputerowego (wyjątkiem są grupy powyżej 15 osób), Wszelkie usterki i nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania natychmiast zgłaszamy prowadzącemu.

9 Zasady zaliczenia laboratoria Egzamin –Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba, która otrzymała zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych. –Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym. –nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego terminu (brak zaliczenia nie jest usprawiedliwieniem nieobecności). –Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie jest możliwe tylko w terminie do dwóch tygodni od daty egzaminu, ale przed kolejnym terminem/końcem sesji egzaminacyjnej.

10 Zasady zaliczenia laboratoria Ocena końcowa –Ocena końcowa jest pozytywna tylko wtedy, gdy ocena z ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu jest pozytywna. –Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 0.4 i oceny z egzaminu z wagą 0.6, przy czym oceny niedostateczne z laboratorium i egzaminu są uwzględniane z wagami odpowiednio 0.1 i 0.15. Jeżeli ocena z ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu jest pozytywne ocena końcowa nie może być niższa niż 3.0. –Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium poprawkowym/egzaminie traktowana jest przy obliczaniu oceny końcowej jak ocena niedostateczna.

11 Zasady zaliczenia laboratoria Powtarzanie przedmiotu –student, który nie uzyskał zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych powtarza cały przedmiot. –w przypadku niezdanego egzaminu, pozytywne oceny z ćwiczeń laboratoryjnych są przepisywane na kolejny rok, przy czym każda ocena niedostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych obniża ocenę o pół stopnia (student, który uzyska ocenę 3.0 w pierwszym terminie poprawkowym lub 3.0/3.5 w drugim musi powtarzać cały przedmiot).

12 Egzamin z przedmiotu Prowadzący: dr inż. Łukasz Sztangret W YDZIAŁ I NŻYNIERII M ETALI I I NFORMATYKI P RZEMYSŁOWEJ K ATEDRA I NFORMATYKI S TOSOWANEJ I M ODELOWANIA P RACOWNIA Z ASTOSOWAŃ O PTYMALIZACJI I S ZTUCZNEJ I NTELIGENCJI Zasady przystąpienia : -pozytywne zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

13 MetalSoft - informatyczne koło naukowe Sekcja Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni III miejsce - Ivan Milenin Temat: OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TEORII STEROWANIA DO MODELOWANIA KINETYKI PRZEMIANY AUSTENIT-FERRYT Opiekun: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk S EKCJA I NFORMATYKI I miejsce - Paweł Wal Temat: FRONTALNY SOLWER METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DLA HETEROGENICZNYCH ARCHITEKTUR SPRZĘTOWYCH Opiekun: dr inż. Łukasz Rauch III miejsce - Sławomir Kwaśniewski Temat: OPRACOWANIE ALGORYTMU REPREZENTACJI GEOMETRII Z WYKORZYSTANIEM METODY NURBS NA POTRZEBY ANALIZY IZOGEOMETRYCZNEJ Opiekun: mgr inż. Daniel Bachniak Wyróżnienie - Marcin Gulik Temat: OPEN AGH E-PODRĘCZNIKI – OTWARTE CYFROWE PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Kusiak S EKCJA I NFORMATYKI I miejsce - Paweł Wal Temat: FRONTALNY SOLWER METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH DLA HETEROGENICZNYCH ARCHITEKTUR SPRZĘTOWYCH Opiekun: dr inż. Łukasz Rauch III miejsce - Sławomir Kwaśniewski Temat: OPRACOWANIE ALGORYTMU REPREZENTACJI GEOMETRII Z WYKORZYSTANIEM METODY NURBS NA POTRZEBY ANALIZY IZOGEOMETRYCZNEJ Opiekun: mgr inż. Daniel Bachniak Wyróżnienie - Marcin Gulik Temat: OPEN AGH E-PODRĘCZNIKI – OTWARTE CYFROWE PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Kusiak S EKCJA P RZERÓBKI P LASTYCZNEJ III miejsce - Kamil Sikora Temat: OPRACOWANIE MODELU TARCIAW OPARCIU O ANALIZĘ ODWROTNĄ PRÓBY SPĘCZANIA PIERŚCIENIA DLA WYBRANYCH STOPÓW Opiekun: dr inż. Tomasz Rec Wyróżnienie - Krzysztof Bednarski, Piotr Rogowski Temat: PROPOZYCJA KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII WALCOWANIA BLACH NA GORĄCO Opiekun: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk Działalność koła: Zacieśnianie więzów współpracy z pracownikami naukowymi katedry ISIM Stworzenie grup projektowych studentów różnych roczników, w celu rozwiązywania złożonych problemów naukowych. Podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych poprzez nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami różnych sektorów. Jak do nas dotrzeć: możesz wysłać ms@agh.edu.pl do nas. przyjść na zebranie koła (informacje odnośnie terminów spotkań znajdują się w gablotce Koła: B-4 1 piętro obok sali 101 lub na stronie :) ) zapytać się o nas w laboratoriach komputerowych (B-4 s.101 i B-5 s.601) SPOTKANIA i WYJAZDY

14 Zajęcia I – zaczynamy! File -> New -> Project Visual C++ -> Empty Procject Nazwa projektu: IS_GRXX_ImięNazwisko Dodajemy plik: main.cpp

15 Zajęcia I – „Hello World!” #include using namespace std; int main() { cout<<„Hello World!”< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/25/8298719/slides/slide_15.jpg", "name": "Zajęcia I – „Hello World! #include using namespace std; int main() { cout<<„Hello World! <

16 Zajęcia I Rowerzysta jedzie z prędkością v 1 = 36 km/h przez 80 minut. Jaką drogą przebędzie rowerzysta w tym czasie: –gdy jedzie ze stałą prędkością przez cały czas, –gdy startuje z prędkością 0 km/h, a w 80 minucie osiąga prędkość v1 Kula lecąca z prędkością 400 m/s uderza w nasyp i zagłębia się w nim na głębokość 40 cm. –Ile wynosiło średnie opóźnienie? –Ile wynosił czas zagłębiania się? Prędkość początkowa pocisku wystrzelonego z ziemi wynosi V 0 = 800 m/s. Napisz program, który wypisze na ekranie, na jaką odległość doleci pocisk jeżeli kąt lufy będzie wynosił: –5, –10, –15, –… 85 stopni.


Pobierz ppt "Wprowadzenie do programowania i programowanie obiektowe Wirtotechnologia Wydział Odlewnictwa Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google