Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

2 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Planowanie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach zależy od: typu szkoły ponadgimnazjalnej wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne liczby wyodrębnionych kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach, minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, wyboru przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, które będą realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym, wymiaru godzin praktyki zawodowej, realizowanej w technikum i szkole policealnej.

3 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. 3

4 Planowanie wymiaru godzin
W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania. 4

5 Jak opracować szkolne plany i programy nauczania oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodzie? Etapy prac

6 I ETAP II ETAP III ETAP Analiza podstawy programowej w zawodzie
Analiza efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów i w ramach obszaru Analiza efektów kształcenia w kwalifikacji Grupowanie efektów kształcenia w zawodzie w logiczną całość wspólnych dla wszystkich zawodów wspólnych obszarze kształcenia w jednostkach efektów kształcenia Określenie przedmiotów/modułów i jednostek modułowych przypisanie liczby godzin, koniecznych na realizację efektów kształcenia II ETAP III ETAP

7 Etap IV. Opracowanie szkolnego planu nauczania
Szkolny plan nauczania należy opracować w tabeli, tak, aby łatwo można było sprawdzić liczbę godzin przeznaczonych na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, godzin na zajęcia z wychowawcą oraz tygodniowy wymiar godzin na poszczególnych etapach edukacyjnych.

8 NA CO SZCZEGÓLNIE ZWRÓCIĆ UWAGĘ W TRAKCIE OPRACOWYWANIA Szkolnego Planu oraz PROGRAMU nauczania dla zawodu?

9 korelacja przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
korelacja przedmiotów kształcenia zawodowego korelacja modułów i jednostek modułowych w kształceniu zawodowym

10 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE GRUPY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
1 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; 2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych \ w podstawie programowej kształcenia w zawodzie sprzedawca: EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW (BHP, PDG, JOZ, KPS) EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(A.j) EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE A.18. Prowadzenie sprzedaży Struktura podstawy programowej zaczyna się od części 1, w której wyodrębniono zadania zawodowe, do których musi przygotować szkoła kształcąca w tym zawodzie.

11 Prowadzenie sprzedaży Organizowanie sprzedaży
: Sprzedawca 522301 Prowadzenie sprzedaży Organizowanie sprzedaży Sprzedaż towarów (kwalifikacja wspólna z zawodami technik handlowiec i technik księgarstwa ) Uczestnicy analizują mapy, w celu identyfikacji możliwości uzupełniania kwalifikacji Mapa Kwalifikacji zawodowych i Jednostek efektów kształcenia w zawodzie

12 Symbol efektów kształcenia Klasa
Nazwa przedmiotu Efekty kształcenia Symbol efektów kształcenia Klasa Liczba godzin na realizację Łączna liczba godzin na przedmiot Łączna liczba godzin przeznaczona na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru …….. stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację K1 łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację K2

13 Wyodrębnianie przedmiotów/przykład
PKZ(A.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych Uczeń: posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa; klasyfikuje towary według określonych kryteriów; określa zasady magazynowania, przechowywania i transportu towarów; identyfikuje normy towarowe oraz normy jakości dotyczące przechowywania i konserwacji towarów; ustala zasady odbioru towarów; wyjaśnia zasady oznakowywania towarów; charakteryzuje zasady pakowania towarów; identyfikuje prawa konsumenta; rozróżnia rodzaje opakowań towarów; określa zasady gospodarki opakowaniami; charakteryzuje procedury postępowania reklamacyjnego; sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą; podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań zawodowych. PRZEDMIOTY Towar jako przedmiot handlu Organizacja sprzedaży Obsługa klientów

14 STRUKTURA PRZEDMIOTOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE Schemat. Przykład struktury przedmiotowego programu dla zawodu sprzedawca. W kształceniu przedmiotowym, zgodnie z rozporządzeniem należy dokonać podziału na kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne.

15 Kształcenie praktyczne
NAZWY PRZEDMIOTÓW ZAMIESZCZONE W SZKOLNYM PLANIE NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA - PROPOZYCJA (z pogrupowanych efektów stanowiących logiczną całość) Kształcenie praktyczne Sprzedaż towarów Zajęcia praktyczne Kształcenie teoretyczne Towar jako przedmiot handlu Organizacja i techniki sprzedaży Obsługa klientów Przedsiębiorca w handlu Język obcy w działalności handlowej

16 Kształcenie modułowe Moduły i jednostki modułowe
Jak wynika z rozporządzenia: „w oddziałach realizujących w kształceniu zawodowym moduły, minimalny wymiar godzin przeznaczony na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia.” Moduły i jednostki modułowe Dydaktyczna mapa program Zbliżenie do rynku pracy

17 STRUKTURA MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU MODUŁY
JEDNOSTKI MODUŁOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZE + KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE Schemat. Przykład struktury przedmiotowego programu dla zawodu sprzedawca. W kształceniu przedmiotowym, zgodnie z rozporządzeniem należy dokonać podziału na kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne.

18 Kształcenie teoretyczne +kształcenie praktyczne
STRUKTURA MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA -PROPOZYCJA MODUŁY PROWADZENIE HANDLOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORGANIZOWANIE SPRZEDAŻY PROWADZENIE SPRZEDAŻY TOWARÓW JEDNOSTKI MODUŁOWE Bezpieczne wykonywanie pracy Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w handlu Komunikowanie się w języku obcym w działalności handlowej Obsługa klientów Dokumentowanie i rozliczenie sprzedaży Prezentowanie oferty handlowej Przyjmowanie towarów Magazynowanie towarów Przygotowanie towarów do sprzedaży Kształcenie teoretyczne +kształcenie praktyczne


Pobierz ppt "PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google