Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego."— Zapis prezentacji:

1 DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN

2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego odszkodowania w wypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego 2

3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza ubezpieczonego przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie której ubezpieczony lub osoba za którą jest odpowiedzialny wyrządziła szkodę Aby stwierdzić, że jakaś osoba jest odpowiedzialna, tzn. zobowiązana do naprawienia szkody muszą być spełnione następujące warunki 1. Zaistnienie, powstanie szkody 2. Szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem 3. Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy 3

4 Dwie główne przyczyny powstania obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 1. konieczność ochrony interesów korporacyjnych 2. szeroko pojętą ochronę interesów konsumentów (funkcja gwarancyjna) W wypadku korporacji również pozyskanie zaufania na rynku oraz bezpieczeństwo finansowe członków danej korporacji 4

5 Charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych jest: zakres określa prawo nie można dobrowolnie zawężać zakresu ubezpieczenia nie można wprowadzać dodatkowych wyłączeń bardzo często podana jest suma gwarancyjna, na którą należy się ubezpieczyć (jeśli ktoś uzna, że jest to za niski limit, to może wykupić ubezpieczenie z wyższą sumą gwarancyjną) żaden zakład ubezpieczeń, prowadzący działalność w zakresie danych ubezpieczeń obowiązkowych, nie może odmówić zawarcia tej umowy ubezpieczenia obowiązkowego 5

6 Art. 3. 1. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia Art. 4. Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 1) ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2) ubezpieczenie OC rolników 3) ubezpieczeniem budynków rolniczych 4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia 6

7 Art. 11. 1. Obowiązkowymi ubezpieczeniami, o których mowa w art. 4 pkt 4, jest odpowiedzialność cywilna podmiotów objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy: wykonywaniu czynności wykonywaniu zawodu prowadzeniu działalności będące następstwem wad produktu określona w ustawie wprowadzającej dany obowiązek lub umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 7

8 W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do ochrony wchodzą dwa modele: odpowiedzialność deliktowa (za czyn niedozwolony) i odpowiedzialność kontraktowa (wynikająca z umowy) 8

9 Często działanie ludzkie kwalifikowane jako czyn niedozwolony jest mylnie utożsamiany z czynem zabronionym, który jest kategorią odpowiadającą opisowi zachowania określonego w ustawie odpowiedzialności karnej. Czyn ten bowiem stanowi przestępstwo i jest zagrożony sankcją karną 9

10 Czyn niedozwolony oznacza działanie wyrządzające szkodę innej osobie i nie zawsze musi to być działanie zawinione 10

11 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni przed szkodami z tytułu popełnienia błędu w sztuce przez ubezpieczonego, od którego można spodziewać się wysokiego stopnia staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych (w przeciwieństwie do każdego młodego kierowcy, który siada za kierownicę) W tym przypadku potencjalnym poszkodowanym jest klient ubezpieczonego a nie każda osoba postronna 11

12 Podstawowa różnica polega na przyjęciu przez ustawodawcę przy odpowiedzialności kontraktowej jest domniemanie odpowiedzialności zawodowej za niewykonanie (nienależyte wykonanie) zobowiązania umownego. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych może powstać natomiast poza łączącym strony stosunkiem umownym. Samo zatem naruszenie przez strony więzi zobowiązaniowej (niewykonanie zobowiązania) nie może być uznane automatycznie za działanie bezprawne w rozumieniu art. 415 k.c. 12

13 Regułą w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności zawodowej jest odpowiedzialność na zasadzie art. 471 k.c. (kontraktowa) a tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest odpowiedzialność na zasadzie art. 415 k.c. gdy przykładowo pełnomocnik świadomie i w celu wyrządzenia szkody udziela wprowadzającej w błąd porady prawnej 13

14 Odpowiedzialność kontraktowa zachodzi jeżeli spełnione są tzw. nieruchome przesłanki odpowiedzialności Są nimi: niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (naruszenie zobowiązania) będące następstwem okoliczności, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, powstanie szkody i związek przyczynowy między faktem niewykonania (nienależytego wykonania) zobowiązania a szkodą 14

15 Dla powstania odpowiedzialności deliktowej istotne jest aby wyrządzenie szkody nastąpiło w wyniku naruszenie ogólnych, powszechnie obowiązujących nakazów i zakazów, ciążących na każdym podmiocie prawa, które wynikają z powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz z zasad współżycia społecznego 15

16 Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zawodowej, obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność Art. 9 ust. 2 UoUO 16

17 Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych zawodowych odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Art. 11 ust. 3 UoUO 17

18 Regres przysługuje także, jeżeli szkoda wyrządzona została przez sprawcę pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu art. 6 ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 11 ust. 3 UoUO 18

19 Żadne z rozporządzeń wykonawczych regulujących ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, nie przyznaje ubezpieczycielowi uprawnienia do regresu z winy umyślne 19

20 1. OC agentów ubezpieczeniowych 2. OC brokerów ubezpieczeniowych 3. OC adwokatów 4. OC radców prawnych 5. OC notariuszy 6. OC komorników sądowych 7. OC doradców podatkowych 8. OC prowadzącego biuro rachunkowe 9. OC biegłych rewidentów 10. OC rzeczoznawców majątkowych 20

21 11. OC zarządców nieruchomości 12. OC pośredników nieruchomości 13.OC architektów i inżynierów budownictwa 14.OC organizatorów imprez masowych 15.OC organizatorów turystyki 16.OC podmiotów ratownictwa medycznego 17.OC podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne 18.OC rzecznika patentowego 19.OC detektywów 21

22 Pośrednictwo ubezpieczeniowe nie jest działalnością ubezpieczeniową, aczkolwiek wykazuje z tą działalnością liczne związki funkcjonalne 22

23 Agent działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń jest on stałym reprezentantem interesów danego ubezpieczyciela 23

24 Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną która spełnia łącznie następujące warunki: 1.posiada pełną zdolność do czynności prawnych 2.nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe 3.daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych 4.posiada co najmniej średnie wykształcenie 5.odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem 24

25 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz.U. z 2005r. nr 125, poz. 1053) 25

26 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U. z 2005r. nr 122, poz. 1027) 26

27 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych 27

28 Czynności agencyjne pozyskiwanie klientów wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (bezpośrednia reklama zakładu ubezpieczeń, wyszukiwanie i selekcję klientów, negocjowanie warunków, wyjaśnianie poszczególnych klauzul) zawieranie umów ubezpieczenia uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczenie w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych 28

29 Czynności te zostały wymienione taksatywnie, z czego wynika, że katalog ten ma charakter zamknięty Jednak zakres czynności agencyjnych zależy od treści konkretnej umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń 29

30 Objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne 30

31 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne polegających na zapłacie kar umownych powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru * 31

32 polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu * 32

33 Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 33

34 Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń 34

35 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o kwotę nieprzekraczającą równowartości 10 % wartości należnego odszkodowania 35

36 Kiedy bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego, pośrednicząc przy zawieraniu indywidualnej umowy ubezpieczenia z klientem [...] odgrywa rolę pośrednika, uzyskując status agenta ubezpieczeniowego, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie [z 2003 r.] o pośrednictwie ubezpieczeniowym i przy wykonywaniu czynności jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w powołanej ustawie 36

37 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje KNF 37

38 Multiagent, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, jest obowiązany wnieść opłatę na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1000 euro, obliczoną w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 każdego roku. Wniesienie opłaty nie zwalnia jednak z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 38

39 Obowiązek ubezpieczenia OC nie dotyczy multiagenta zagranicznego, jeżeli posiada on stosownej wielkości ubezpieczenie lub równoważną gwarancję ustanowione w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wysokość limitu na jedno zdarzenie oraz wysokość globalnej kwoty dla wszystkich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia (tzw. agregat) różnią się w tym przypadku 39

40 Warunkiem podjęcia w Polsce działalności przez agenta ubezpieczeniowego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (zagranicznego agenta ubezpieczeniowego), jest wymóg posiadania wpisu w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez państwo macierzyste 40

41 Agent ubezpieczeniowy, niemający siedziby lub miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może wykonywać działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostanie wpisany, po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą, do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez polski organ nadzoru 41

42 Ustawa oddziela całkowicie agenta od brokera W konsekwencji agent ubezpieczeniowy nie może wykonywać działalności brokerskiej ani czynności brokerskich nawet jednorazowo Nie ma żadnych przeszkód co do tego, aby agent ubezpieczeniowy wykonywał inną, oczywiście poza działalnością brokerską, działalność gospodarczą lub zawodową 42

43 Broker działa w imieniu i na rzecz osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej wykonuje on z reguły pośrednictwo o charakterze doraźnym 43

44 Ustawa z 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym nie dopuszcza wykonywania przez brokera pośrednictwa na rzecz obydwu stron, nawet gdyby czynności na rzecz zakładu ubezpieczeń ograniczały się do czynności faktycznych i nie miały podstawy w stałym stosunku umownym z zakładem 44

45 W stosunku do brokerów, inaczej aniżeli w przypadku agentów, ustawa utrzymała wymóg posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 45

46 Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej która: 1.posiada pełną zdolność do czynności prawnych 2.nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe 3.daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej 4.posiada co najmniej średnie wykształcenie 46

47 5.zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności 6.posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej 7.zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej 47

48 Broker ubezpieczeniowy, podobnie jak multiagent, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej 48

49 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności brokerskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028) 49

50 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej 50

51 Czynności brokerskie wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (wyszukiwanie i selekcję zakładów ubezpieczeń, negocjowanie warunków, wyjaśnianie poszczególnych klauzul) uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczenie w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych 51

52 Czynności brokerskie zostały wymienione taksatywnie, z czego wynika, że katalog ten ma charakter zamknięty Zakres czynności brokerskich zależy od treści konkretnej umowy zawartej z ubezpieczającym 52

53 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie polegających na zapłacie kar umownych powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru * 53

54 polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie, pozostaje we wspólnym pożyciu * 54

55 Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej 55

56 Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń 56

57 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o kwotę nieprzekraczającą równowartości 10 % wartości należnego odszkodowania 57

58 Adwokat Prawnik świadczący pomoc prawną, polegającą w szczególności na: udzielaniu porad prawnych sporządzaniu opinii prawnych opracowywaniu projektów aktów prawnych występowaniu przed sądami i urzędami 58

59 Osoba fizyczna która: 1.ukończyła studia prawnicze 2.odbyła trzyletnią aplikację adwokacką 3.złożyła egzamin adwokacki 4.posiada pełnię praw publicznych O wpisie na listę adwokatów decydują Izby Adwokackie 59

60 Ubezpieczenie OC adwokatów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. 2003 r. nr 217 poz. 2134) 60

61 Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności adwokata 61

62 Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego 62

63 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem 63

64 2.wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem 3.powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 64

65 Obowiązek ubezpieczenia powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę adwokatów i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez ubezpieczonego czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze 65

66 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta 66

67 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań 67

68 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Okręgowa Izby Adwokacka Dziekani okręgowych rad adwokackich obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym 68

69 Prawnik zagraniczny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, na zasadach obowiązujących adwokatów lub na zasadach obowiązujących radców prawnych, w zależności od tego, na którą listę jest wpisany 69

70 Od obowiązku ubezpieczenia zwolnione są osoby, które wykażą, że objęte są ubezpieczeniem lub gwarancją zgodnie z przepisami swojego państwa macierzystego, a warunki i zakres tego ubezpieczenia lub gwarancji są równoważne warunkom i zakresowi ubezpieczenia obowiązującym w polskim prawie W przypadku gdy równoważność jest tylko częściowa, prawnik zagraniczny jest obowiązany zawrzeć umowę uzupełniającego ubezpieczenia lub uzupełniającej gwarancji 70

71 Dowód ubezpieczenia lub gwarancji, prawnik zagraniczny obowiązany jest przedstawiać co roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany Do przedkładanych dokumentów, jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, należy załączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego 71

72 Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy i pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym Radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy (czego nie wolno adwokatom), natomiast nie mogą być obrońcami w sprawach karnych i karnoskarbowych (do czego mają prawo adwokaci) 72

73 Radca prawny Prawnik świadczący pomoc prawną, polegającą w szczególności na: udzielaniu porad prawnych sporządzaniu opinii prawnych opracowywaniu projektów aktów prawnych występowaniu przed sądami i urzędami 73

74 Osoba fizyczna która: 1.ukończyła studia prawnicze 2.odbyła trzyletnią aplikację radcowską 3.złożyła egzamin radcowski 4.posiada pełnię praw publicznych 5.jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego O wpisie na listę radców prawnych decydują Izby Radców Prawnych 74

75 Ubezpieczenie OC radcy prawnego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. 2003 r. nr 217 poz. 2135) 75

76 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego 76

77 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem 77

78 2.wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem 3.powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 78

79 Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego 79

80 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta 80

81 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań 81

82 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych Dziekani rad okręgowych izb radców prawnych obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym 82

83 Notariusz osoba zaufania publicznego, powołana do dokonywania czynności, którym należy nadać formę notarialną 83

84 Osoba fizyczna która: 1.posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 2.ukończyła studia prawnicze 3.posiada pełnię praw publicznych 4.odbyła 2,5 letnią aplikację notarialną 5.opinii rady właściwej izby notarialnej 84

85 6.jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza 7.ukończyła 26 lat Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej 85

86 Ubezpieczenie OC notariusza Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariusza (Dz. U. 2003 r. nr 217 poz. 2142) 86

87 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności notariusza, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie 87

88 Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego 88

89 Czynności notarialne: sporządzanie aktów notarialnych sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia sporządzanie poświadczeń: własnoręczności podpisu zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem daty okazania dokumentu pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu 89

90 doręczanie oświadczeń spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek) sporządzanie protestów weksli i czeków przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów 90

91 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem 91

92 2.wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy notariuszy także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem 3.powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 92

93 Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania pierwszej czynności notarialnej 93

94 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta 94

95 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań 95

96 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Rada Izby Notarialnej Prezesi rad izb notarialnych obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym 96

97 Komornik sądowy funkcjonariusz publiczny ściągający należność od dłużników na podstawie orzeczeń i pod kontrolą sądu 97

98 Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która: 1.posiada obywatelstwo polskie 2.ma pełną zdolność do czynności prawnych 3.posiada nieposzlakowaną opinię 4.nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 5.nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 6.ukończyła wyższe studia prawnicze 7.posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy 98

99 8. odbyła 2 letnią aplikację komorniczą 9. złożyła egzamin komorniczy 10. pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata 11. ukończyła 26 lat Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej 99

100 Ubezpieczenie OC komornika sądowego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariusza (Dz. U. 2003 r. nr 232 poz. 2326) 100

101 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna komorników sądowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z ich działalnością egzekucyjną 101

102 Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z późn. zm.) Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego 102

103 Czynności komornicze: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postepowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty 103

104 sprawowanie nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami (na wniosek organizatora licytacji) weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postepowaniach elektronicznych poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela zabezpieczanie spadku i sporządzanie inwentarza po spadkodawcy 104

105 Podstawą wszystkich działań egzekucyjnych musi być prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzula wykonalności Dopiero wówczas może ruszyć cała procedura przymusowego ściągania należności 105

106 Katalog rzeczy, które nigdy nie podlegają zajęciu komorniczemu: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów 106

107 narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych u dłużnika pobierającego periodyczną stałą pracę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej pracy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie 107

108 przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne 108

109 Nie podlegają również egzekucji sumy i świadczenia w naturze na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, sumy przeznaczane przez Skarb Państwa na specjalne cele (np. stypendia), prawa niezbywalne (np. dożywocie), a w pewnych częściach świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowań i pomocy społecznej Ponadto nie można zająć świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i przeznaczonych dla sierot zupełnych 109

110 Z wynagrodzenia za prace komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych W przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne potrącenia mogą sięgnąć maksymalnie ½ wielkości wynagrodzenia Egzekucji nie podlega wynagrodzenie w najniższej ustawowej wysokości po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnemu 110

111 Jeżeli egzekwowane są alimenty z emerytury lub renty, zająć można 2/3 dochodu w innych przypadkach tylko ¼ Renty i emerytury podlegają egzekucji już po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek Są wolne od zajęcia w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty 111

112 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, albo pracownikowi 112

113 2.wyrządzonych przez ubezpieczonego po odwołaniu komornika, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności egzekucyjnej przed odwołaniem 3.powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 113

114 Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu w którym komornik uzyskał prawo wykonywania czynności 114

115 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 100 000 euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta 115

116 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań 116

117 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik O braku umowy ubezpieczenia Prezes sądu rejonowego zawiadamia Prezesa właściwego sądu okręgowego 117

118 Za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komornik sądowy może zostać odwołany 118


Pobierz ppt "DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google