Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia obowiązkowe (zawodowe) cz. I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia obowiązkowe (zawodowe) cz. I"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia obowiązkowe (zawodowe) cz. I
DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN

2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego odszkodowania w wypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego

3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza ubezpieczonego przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie której ubezpieczony lub osoba za którą jest odpowiedzialny wyrządziła szkodę Aby stwierdzić, że jakaś osoba jest odpowiedzialna, tzn. zobowiązana do naprawienia szkody muszą być spełnione następujące warunki Zaistnienie, powstanie szkody Szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy

4 Dwie główne przyczyny powstania obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
konieczność ochrony interesów korporacyjnych szeroko pojętą ochronę interesów konsumentów (funkcja gwarancyjna) W wypadku korporacji również pozyskanie zaufania na rynku oraz bezpieczeństwo finansowe członków danej korporacji

5 Ubezpieczenia obowiązkowe
Charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych jest: zakres określa prawo nie można dobrowolnie zawężać zakresu ubezpieczenia nie można wprowadzać dodatkowych wyłączeń bardzo często podana jest suma gwarancyjna, na którą należy się ubezpieczyć (jeśli ktoś uzna, że jest to za niski limit, to może wykupić ubezpieczenie z wyższą sumą gwarancyjną) żaden zakład ubezpieczeń, prowadzący działalność w zakresie danych ubezpieczeń obowiązkowych, nie może odmówić zawarcia tej umowy ubezpieczenia obowiązkowego

6 Ubezpieczenia obowiązkowe
Art Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia Art. 4. Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 1) ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2) ubezpieczenie OC rolników 3) ubezpieczeniem budynków rolniczych 4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia

7 Ubezpieczenia obowiązkowe
Art Obowiązkowymi ubezpieczeniami, o których mowa w art. 4 pkt 4, jest odpowiedzialność cywilna podmiotów objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy: wykonywaniu czynności wykonywaniu zawodu prowadzeniu działalności będące następstwem wad produktu określona w ustawie wprowadzającej dany obowiązek lub umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską

8 Ubezpieczenia obowiązkowe
W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do ochrony wchodzą dwa modele: odpowiedzialność deliktowa (za czyn niedozwolony) i odpowiedzialność kontraktowa (wynikająca z umowy)

9 Ubezpieczenia obowiązkowe
Często działanie ludzkie kwalifikowane jako czyn niedozwolony jest mylnie utożsamiany z czynem zabronionym, który jest kategorią odpowiadającą opisowi zachowania określonego w ustawie odpowiedzialności karnej. Czyn ten bowiem stanowi przestępstwo i jest zagrożony sankcją karną

10 Ubezpieczenia obowiązkowe
Czyn niedozwolony oznacza działanie wyrządzające szkodę innej osobie i nie zawsze musi to być działanie zawinione

11 Ubezpieczenia obowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni przed szkodami z tytułu popełnienia błędu w sztuce przez ubezpieczonego, od którego można spodziewać się wysokiego stopnia staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych (w przeciwieństwie do każdego młodego kierowcy, który siada za kierownicę) W tym przypadku potencjalnym poszkodowanym jest klient ubezpieczonego a nie każda osoba postronna

12 Ubezpieczenia obowiązkowe
Podstawowa różnica polega na przyjęciu przez ustawodawcę przy odpowiedzialności kontraktowej jest domniemanie odpowiedzialności zawodowej za niewykonanie (nienależyte wykonanie) zobowiązania umownego Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych może powstać natomiast poza łączącym strony stosunkiem umownym. Samo zatem naruszenie przez strony więzi zobowiązaniowej (niewykonanie zobowiązania) nie może być uznane automatycznie za działanie bezprawne w rozumieniu art. 415 k.c.

13 Ubezpieczenia obowiązkowe
Regułą w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności zawodowej jest odpowiedzialność na zasadzie art. 471 k.c. (kontraktowa) a tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest odpowiedzialność na zasadzie art. 415 k.c. gdy przykładowo pełnomocnik świadomie i w celu wyrządzenia szkody udziela wprowadzającej w błąd porady prawnej

14 Ubezpieczenia obowiązkowe
Odpowiedzialność kontraktowa zachodzi jeżeli spełnione są tzw. nieruchome przesłanki odpowiedzialności Są nimi: niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (naruszenie zobowiązania) będące następstwem okoliczności, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, powstanie szkody i związek przyczynowy między faktem niewykonania (nienależytego wykonania) zobowiązania a szkodą

15 Ubezpieczenia obowiązkowe
Dla powstania odpowiedzialności deliktowej istotne jest aby wyrządzenie szkody nastąpiło w wyniku naruszenie ogólnych, powszechnie obowiązujących nakazów i zakazów, ciążących na każdym podmiocie prawa, które wynikają z powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz z zasad współżycia społecznego

16 Ubezpieczenia obowiązkowe
Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zawodowej, obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność Art. 9 ust. 2 UoUO

17 Ubezpieczenia obowiązkowe
Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych zawodowych odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Art. 11 ust. 3 UoUO

18 Ubezpieczenia obowiązkowe
Regres przysługuje także, jeżeli szkoda wyrządzona została przez sprawcę pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu art. 6 ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 11 ust. 3 UoUO

19 Ubezpieczenia obowiązkowe
Żadne z rozporządzeń wykonawczych regulujących ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, nie przyznaje ubezpieczycielowi uprawnienia do regresu z winy umyślne

20 Ubezpieczenia obowiązkowe – wybranych grup zawodowych
OC agentów ubezpieczeniowych OC brokerów ubezpieczeniowych OC adwokatów OC radców prawnych OC notariuszy OC komorników sądowych OC doradców podatkowych OC prowadzącego biuro rachunkowe OC biegłych rewidentów OC rzeczoznawców majątkowych

21 Ubezpieczenia obowiązkowe – wybranych grup zawodowych
OC zarządców nieruchomości OC pośredników nieruchomości OC architektów i inżynierów budownictwa OC organizatorów imprez masowych OC organizatorów turystyki OC podmiotów ratownictwa medycznego OC podmiotu przyjmującego zamówienia na świadczenia zdrowotne OC rzecznika patentowego OC detektywów

22 Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Pośrednictwo ubezpieczeniowe nie jest działalnością ubezpieczeniową, aczkolwiek wykazuje z tą działalnością liczne związki funkcjonalne

23 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Agent działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń jest on stałym reprezentantem interesów danego ubezpieczyciela

24 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną która spełnia łącznie następujące warunki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych posiada co najmniej średnie wykształcenie odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem

25 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz.U. z 2005r. nr 125, poz. 1053)

26 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U. z 2005r. nr 122, poz. 1027)

27 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych

28 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Czynności agencyjne pozyskiwanie klientów wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (bezpośrednia reklama zakładu ubezpieczeń, wyszukiwanie i selekcję klientów, negocjowanie warunków, wyjaśnianie poszczególnych klauzul) zawieranie umów ubezpieczenia uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczenie w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych

29 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Czynności te zostały wymienione taksatywnie, z czego wynika, że katalog ten ma charakter zamknięty Jednak zakres czynności agencyjnych zależy od treści konkretnej umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń

30 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne

31 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne polegających na zapłacie kar umownych  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru   

32 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu   

33 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

34 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń

35 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o kwotę nieprzekraczającą równowartości 10 % wartości należnego odszkodowania

36 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Kiedy bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego, pośrednicząc przy zawieraniu indywidualnej umowy ubezpieczenia z klientem [...] odgrywa rolę pośrednika, uzyskując status agenta ubezpieczeniowego, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie [z 2003 r.] o pośrednictwie ubezpieczeniowym i przy wykonywaniu czynności jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w powołanej ustawie

37 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje KNF

38 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Multiagent, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, jest obowiązany wnieść opłatę na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1000 euro, obliczoną w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 każdego roku. Wniesienie opłaty nie zwalnia jednak z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC

39 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Obowiązek ubezpieczenia OC nie dotyczy multiagenta zagranicznego, jeżeli posiada on stosownej wielkości ubezpieczenie lub równoważną gwarancję ustanowione w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wysokość limitu na jedno zdarzenie oraz wysokość globalnej kwoty dla wszystkich zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia (tzw. agregat) różnią się w tym przypadku

40 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Warunkiem podjęcia w Polsce działalności przez agenta ubezpieczeniowego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (zagranicznego agenta ubezpieczeniowego), jest wymóg posiadania wpisu w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez państwo macierzyste

41 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Agent ubezpieczeniowy, niemający siedziby lub miejsca zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może wykonywać działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostanie wpisany, po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą, do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez polski organ nadzoru

42 Pośrednik ubezpieczeniowy
Ustawa oddziela całkowicie agenta od brokera W konsekwencji agent ubezpieczeniowy nie może wykonywać działalności brokerskiej ani czynności brokerskich nawet jednorazowo Nie ma żadnych przeszkód co do tego, aby agent ubezpieczeniowy wykonywał inną, oczywiście poza działalnością brokerską, działalność gospodarczą lub zawodową

43 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Broker działa w imieniu i na rzecz osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej wykonuje on z reguły pośrednictwo o charakterze doraźnym

44 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Ustawa z 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym nie dopuszcza wykonywania przez brokera pośrednictwa na rzecz obydwu stron, nawet gdyby czynności na rzecz zakładu ubezpieczeń ograniczały się do czynności faktycznych i nie miały podstawy w stałym stosunku umownym z zakładem

45 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
W stosunku do brokerów, inaczej aniżeli w przypadku agentów, ustawa utrzymała wymóg posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

46 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej posiada co najmniej średnie wykształcenie

47 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

48 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Broker ubezpieczeniowy, podobnie jak multiagent, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej

49 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności brokerskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028)

50 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej

51 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Czynności brokerskie wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (wyszukiwanie i selekcję zakładów ubezpieczeń, negocjowanie warunków, wyjaśnianie poszczególnych klauzul) uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczenie w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych

52 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Czynności brokerskie zostały wymienione taksatywnie, z czego wynika, że katalog ten ma charakter zamknięty Zakres czynności brokerskich zależy od treści konkretnej umowy zawartej z ubezpieczającym

53 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie polegających na zapłacie kar umownych  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru   

54 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie, pozostaje we wspólnym pożyciu   

55 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

56 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń

57 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o kwotę nieprzekraczającą równowartości 10 % wartości należnego odszkodowania

58 Ubezpieczenie OC adwokatów
Prawnik świadczący pomoc prawną, polegającą w szczególności na: udzielaniu porad prawnych sporządzaniu opinii prawnych opracowywaniu projektów aktów prawnych występowaniu przed sądami i urzędami

59 Ubezpieczenie OC adwokatów
Osoba fizyczna która: ukończyła studia prawnicze odbyła trzyletnią aplikację adwokacką złożyła egzamin adwokacki posiada pełnię praw publicznych O wpisie na listę adwokatów decydują Izby Adwokackie

60 Ubezpieczenie OC adwokatów
Ubezpieczenie OC adwokatów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U r. nr 217 poz. 2134)

61 Ubezpieczenie OC adwokatów
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności adwokata

62 Ubezpieczenie OC adwokatów
Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego

63 Ubezpieczenie OC adwokatów
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem

64 Ubezpieczenie OC adwokatów
wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

65 Ubezpieczenie OC adwokatów
Obowiązek ubezpieczenia powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę adwokatów i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez ubezpieczonego czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze

66 Ubezpieczenie OC adwokatów
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta

67 Ubezpieczenie OC adwokatów
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

68 Ubezpieczenie OC adwokatów
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Okręgowa Izby Adwokacka Dziekani okręgowych rad adwokackich obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym

69 Ubezpieczenie OC adwokatów
Prawnik zagraniczny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, na zasadach obowiązujących adwokatów lub na zasadach obowiązujących radców prawnych, w zależności od tego, na którą listę jest wpisany

70 Ubezpieczenie OC adwokatów
Od obowiązku ubezpieczenia zwolnione są osoby, które wykażą, że objęte są ubezpieczeniem lub gwarancją zgodnie z przepisami swojego państwa macierzystego, a warunki i zakres tego ubezpieczenia lub gwarancji są równoważne warunkom i zakresowi ubezpieczenia obowiązującym w polskim prawie W przypadku gdy równoważność jest tylko częściowa, prawnik zagraniczny jest obowiązany zawrzeć umowę uzupełniającego ubezpieczenia lub uzupełniającej gwarancji

71 Ubezpieczenie OC adwokatów
Dowód ubezpieczenia lub gwarancji, prawnik zagraniczny obowiązany jest przedstawiać co roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany Do przedkładanych dokumentów, jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, należy załączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego

72 Ubezpieczenie OC adwokatów i radców prawnych
Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy i pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym Radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy (czego nie wolno adwokatom), natomiast nie mogą być obrońcami w sprawach karnych i karnoskarbowych (do czego mają prawo adwokaci)

73 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Radca prawny Prawnik świadczący pomoc prawną, polegającą w szczególności na: udzielaniu porad prawnych sporządzaniu opinii prawnych opracowywaniu projektów aktów prawnych występowaniu przed sądami i urzędami

74 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Osoba fizyczna która: ukończyła studia prawnicze odbyła trzyletnią aplikację radcowską złożyła egzamin radcowski posiada pełnię praw publicznych jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego O wpisie na listę radców prawnych decydują Izby Radców Prawnych

75 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Ubezpieczenie OC radcy prawnego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U r. nr 217 poz. 2135)

76 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego

77 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem

78 Ubezpieczenie OC radców prawnych
wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

79 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego

80 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta

81 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

82 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych Dziekani rad okręgowych izb radców prawnych obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym

83 Ubezpieczenie OC notariuszy
Notariusz osoba zaufania publicznego, powołana do dokonywania czynności, którym należy nadać formę notarialną

84 Ubezpieczenie OC notariuszy
Osoba fizyczna która: posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ukończyła studia prawnicze posiada pełnię praw publicznych odbyła 2,5 letnią aplikację notarialną opinii rady właściwej izby notarialnej

85 Ubezpieczenie OC notariuszy
jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza ukończyła 26 lat Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej

86 Ubezpieczenie OC notariuszy
Ubezpieczenie OC notariusza Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariusza (Dz. U r. nr 217 poz. 2142)

87 Ubezpieczenie OC notariuszy
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności notariusza, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego r. - Prawo o notariacie

88 Ubezpieczenie OC notariuszy
Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego

89 Ubezpieczenie OC notariuszy
Czynności notarialne: sporządzanie aktów notarialnych sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia sporządzanie poświadczeń: własnoręczności podpisu zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem daty okazania dokumentu pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

90 Ubezpieczenie OC notariuszy
doręczanie oświadczeń spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek) sporządzanie protestów weksli i czeków przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

91 Ubezpieczenie OC notariuszy
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem

92 Ubezpieczenie OC notariuszy
wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy notariuszy także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

93 Ubezpieczenie OC notariuszy
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania pierwszej czynności notarialnej

94 Ubezpieczenie OC notariuszy
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta

95 Ubezpieczenie OC notariuszy
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

96 Ubezpieczenie OC notariuszy
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Rada Izby Notarialnej Prezesi rad izb notarialnych obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym

97 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Komornik sądowy funkcjonariusz publiczny ściągający należność od dłużników na podstawie orzeczeń i pod kontrolą sądu

98 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która: posiada obywatelstwo polskie ma pełną zdolność do czynności prawnych posiada nieposzlakowaną opinię nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ukończyła wyższe studia prawnicze posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy

99 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
odbyła 2 letnią aplikację komorniczą złożyła egzamin komorniczy pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata ukończyła 26 lat Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej

100 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Ubezpieczenie OC komornika sądowego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariusza (Dz. U r. nr 232 poz. 2326)

101 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna komorników sądowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z ich działalnością egzekucyjną

102 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z późn. zm.) Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego

103 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Czynności komornicze: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postepowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty

104 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
sprawowanie nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami (na wniosek organizatora licytacji) weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postepowaniach elektronicznych poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela zabezpieczanie spadku i sporządzanie inwentarza po spadkodawcy

105 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Podstawą wszystkich działań egzekucyjnych musi być prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzula wykonalności Dopiero wówczas może ruszyć cała procedura przymusowego ściągania należności

106 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Katalog rzeczy, które nigdy nie podlegają zajęciu komorniczemu: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów

107 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych u dłużnika pobierającego periodyczną stałą pracę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej pracy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie

108 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne

109 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Nie podlegają również egzekucji sumy i świadczenia w naturze na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, sumy przeznaczane przez Skarb Państwa na specjalne cele (np. stypendia), prawa niezbywalne (np. dożywocie), a w pewnych częściach świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowań i pomocy społecznej Ponadto nie można zająć świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i przeznaczonych dla sierot zupełnych

110 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Z wynagrodzenia za prace komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych W przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne potrącenia mogą sięgnąć maksymalnie ½ wielkości wynagrodzenia Egzekucji nie podlega wynagrodzenie w najniższej ustawowej wysokości po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnemu

111 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Jeżeli egzekwowane są alimenty z emerytury lub renty, zająć można 2/3 dochodu w innych przypadkach tylko ¼ Renty i emerytury podlegają egzekucji już po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek Są wolne od zajęcia w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty

112 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, albo pracownikowi

113 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
wyrządzonych przez ubezpieczonego po odwołaniu komornika, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności egzekucyjnej przed odwołaniem powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

114 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu w którym komornik uzyskał prawo wykonywania czynności

115 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta

116 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

117 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik O braku umowy ubezpieczenia Prezes sądu rejonowego zawiadamia Prezesa właściwego sądu okręgowego

118 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komornik sądowy może zostać odwołany


Pobierz ppt "Ubezpieczenia obowiązkowe (zawodowe) cz. I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google