Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233
KANCELARIA BROKERSKA MODUS Sp. z o.o. DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Biura: Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233

2 PROGRAMY UBEZPIECZENIOWE
W ramach naszej współpracy z PZŁ obecnie są realizowane następujące projekty: PROGRAMY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PZŁ. PROGRAMY SAMODZIELNIE REALIZOWANE PRZEZ MYŚLIWYCH I KOŁA ŁOWIECKIE.

3 PROGRAMY REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PZŁ
Ubezpieczenie NNW myśliwych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej myśliwych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich

4 Ubezpieczenie NNW myśliwych
TUiR ALLIANZ SA

5 Ubezpieczenie NNW myśliwych
Ubezpieczeni: Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, myśliwi, stażyści, osoby biorące udział w nagance, przy obsłudze polowań i wykonujące czynności z zakresu działalności statutowej zlecone przez organy PZŁ Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierć zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terytorium RP (w przypadku śmierci za nieszczęśliwy wypadek traktuje się również śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu) Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas: Indywidualnych i zbiorowych polowań i odłowów odbywających się w miejscach i czasie dozwolonym – zgodnie z przepisami prawa. Wykonywania czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz czynności zleconych przez władze lub organy PZŁ i Koła Łowieckie związanych z udziałem w imprezach , zawodach czy szkoleniach , zebraniach, odprawach itp. przez nie zorganizowanych . Drogi z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności zleconych przez władze lub organy PZŁ i Kół Łowieckich, związanych z pełnieniem czynności statutowych , w trakcie wykonywania prac zleconych oraz w drodze powrotnej z tych miejsc do miejsca zamieszkania. Suma ubezpieczenia : PLN

6 Ubezpieczenie NNW myśliwych
Wysokość świadczeń: świadczenie na wypadek śmierci PLN świadczeni na wypadek śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu PLN świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu- 300 PLN za 1% orzeczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku spowodowanego rykoszetującym pociskiem: - uszczerbek do 20%- wypłata 300 PLN za 1% orzeczonego uszczerbku - uszczerbek od 21% do 50%- wypłata 300 PLN za 1% orzeczonego uszczerbku do 20%, oraz dodatkowo za każdy % uszczerbku powyżej 20% max do 50% wypłata 450 PLN - uszczerbek powyżej 51%- wypłacane jest świadczenie stanowiące 65% sumy ubezpieczenia( PLN) oraz dodatkowo świadczenie w wysokości 600 PLN za każdy % orzeczonego uszczerbku powyżej 50% .

7 Ubezpieczenie NNW myśliwych NOWOŚĆ W 2012 ROKU
W 2012 ROKU WPROWADZONA ZOSTAŁA MOŻLIWOŚĆ DOBROLONEGO ZWIĘKSZENIA OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEJ SUMY UBEZPIECZENIA ZŁ W UBEZPIECZENIU NNW MYŚLIWEGO: I wariant- zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia do zł- dodatkowa składka od myśliwego 20 zł II wariant- zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia do zł- dodatkowa składka od myśliwego 65 zł Okres obowiązywania od do Każdy myśliwy podejmuje sam decyzję czy chce podnieść sumę ubezpieczenia i w którym wariancie Osoby chcące skorzystać z tej możliwości powinny najpóźniej do roku zgłosić się do właściwego ZO oraz podać następujące dane: Imię i nazwisko, numer legitymacji, numer ewidencyjny, nazwę ZO i Koła Łowieckiego oraz zadeklarować wariant I lub II doubezpieczenia.

8 Ubezpieczenie NNW stażystów NOWOŚĆ W 2012 ROKU
W 2012 ROKU WPROWADZONA ZOSTAŁA MOŻLIWOŚĆ DOBROLONEGO ZWIĘKSZENIA OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEJ SUMY UBEZPIECZENIA ZŁ W UBEZPIECZENIU NNW STAŻYSTY: I wariant- zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia do zł- dodatkowa składka od myśliwego 25 zł II wariant- zwiększenie obecnej sumy ubezpieczenia do zł- dodatkowa składka od myśliwego 85 zł Okres obowiązywania: okres odbywania stażu Każdy stażysta podejmuje sam decyzje czy chce podnieść sumę ubezpieczenia i w którym wariancie Osoby chcące skorzystać z tej możliwości powinny zgłosić się do właściwego ZO oraz podać następujące dane: Imię i nazwisko, numer ewidencyjny, nazwę ZO i Koła Łowieckiego oraz zadeklarować wariant I lub II doubezpieczenia.

9 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej myśliwych
ALLIANZ SA

10 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej myśliwych
Ubezpieczeni: Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, myśliwi, stażyści, osoby biorące udział w nagance, przy obsłudze polowań i wykonujące czynności z zakresu gospodarki łowieckiej zlecone przez organy PZŁ lub zarządy Kół Łowieckich Okres ubezpieczenia: Suma gwarancyjna: PLN Przedmiot ubezpieczenia: ustawowa odpowiedzialność cywilna za wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia na terytorium RP

11 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej myśliwych
Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna Członków PZŁ /osób fizycznych/, stażystów, osób biorących udział w nagance , przy obsłudze polowań oraz osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej zleconych przez władze i organy PZŁ i Koła Łowieckie za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności z zakresu gospodarki łowieckiej i polowań. Odpowiedzialność cywilna Członków PZŁ z tytułu posiadania myśliwskiej broni palnej i psów używanych podczas polowania, od momentu wyjścia z miejsca zamieszkania na szkolenie, polowanie lub odłowy odbywające się w miejscu i czasie dozwolonym oraz podczas wykonywania prac i czynności łowieckich do momentu powrotu do miejsca zamieszkania, a dotycząca obowiązku naprawiania szkód wyrządzonych osobom trzecim na terytorium RP. Odpowiedzialność cywilna za szkody (w tym za psy myśliwskie – postrzelenie lub zastrzelenie) wyrządzone osobom objętym tym samym ubezpieczeniem. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na skutek oddanego strzału powodującego rykoszet lub działanie rykoszetującego pocisku. Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją statutowych zadań PZŁ, odpraw, szkoleń, dokarmiania zwierząt, dokonywania napraw i konserwacji mienia bądź urządzeń związanych z gospodarką łowiecką.

12 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich
TU Allianz Polska S.A.

13 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ
Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ustawowa odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich jako dzierżawców obwodów łowieckich z tytułu prowadzonej przez nich statutowej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie RP z wyłączeniem szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę i psy myśliwskie. Odpowiedzialność cywilna została rozszerzona min o: szkody wyrządzone pomiędzy Ubezpieczonymi w ramach tej samej umowy ubezpieczenia, a więc Allianz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jedno Koło Łowieckie drugiemu Kołu Łowieckiemu, wyrządzone przez inne osoby , którym Koło Łowieckie powierzyło wykonanie określonych prac tzw. podwykonawcy, szkody wyrządzone przez produkty pochodzące z myślistwa, nie przetworzone lub po ich przetworzeniu, szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek zaniechania lub nienależytego wykonania ciążących zobowiązań na Ubezpieczonym związanych z realizacją ich statutowej działalności z wyłączeniem winy umyślnej.

14 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ
SUMA GWARANCYJNA: Wariant I ,00 zł Wariant II ,00 zł UDZIAŁY WŁASNE: wykupione, / odszkodowanie wypłacane w pełnej wysokości kwoty ustalonej /.

15 Pakiet ubezpieczeń dedykowany dla Myśliwych
PROGRAMY indywidualnie realizowane samodzielnie przez myśliwych i Koła Łowieckie Pakiet ubezpieczeń dedykowany dla Myśliwych Pakietowe ubezpieczenie majątku Kół Łowieckich. Indywidualne ubezpieczenia dla Członków PZŁ

16 Pakiet dla myśliwych Pakiet obejmuje następujące ryzyka:
Ubezpieczenie broni myśliwskiej. Ubezpieczenie psów myśliwskich. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie ochrony prawnej.

17 Pakiet dla myśliwych UBEZPIECZENIE BRONI MYŚLIWSKIEJ
Przedmiot ubezpieczenia – broń myśliwska, amunicja do broni, optyczne urządzenia celownicze. Zakres ubezpieczenia – utrata lub zniszczenie broni na skutek: wystąpienia zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, zaistniałych podczas przenoszenia, przewożenia, używania podczas polowania oraz w miejscu jej przechowywania ,wskazanym w umowie ubezpieczenia. SUMA UBEZPIECZENIA: Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający według wartości odtworzeniowej określonej ceną zakupu lub ceną rynkową. Sumę ubezpieczenia w pakiecie stanowi wartość: od do zł Broń o wartości powyżej zł ubezpieczana jest na indywidualnych warunkach

18 Pakiet dla myśliwych UBEZPIECZENIE PSÓW MYŚLIWSKICH
Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas wykonywania polowania lub układania psa w wyniku których nastąpiła śmierć psa , całkowita lub trwała utrata przydatności psa myśliwskiego do polowania oraz gdy zaszła konieczność uboju z powodu skrócenia cierpień zwierzęciu. Ubezpieczeniem mogą być objęte psy w wieku od 12 miesięcy do 9 lat. Świadczenia: 100% sumy ubezpieczenia, gdy nastąpi śmierć psa lub ubój z konieczności w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku 50% sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia trwałej i całkowitej utraty przydatności psa do polowań w wyniku nieszczęśliwego wypadku. SUMA UBEZPIECZENIA Sumę ubezpieczenia stanowi deklarowana wartość rynkowa psa, nie mniej niż 1.500zł i nie wyższej niż zł, ubezpieczenie psa o wartości powyżej zł na indywidualnych warunkach MAKSYMALAN WARTOŚĆ PSA BEZ RODOWODU zł

19 Pakiet dla myśliwych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim w okresie ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego w ciągu całej doby/poza polowaniami/ Suma gwarancyjna: Suma gwarancyjna w zależności od wybranego wariantu wynosi zł lub zł w stosunku do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. Franszyza integralna 100zł

20 Pakiet dla myśliwych UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ
Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie pokrywa koszty ochrony prawnej, które ponosi Ubezpieczony w związku z obroną praw przed sądem, występując w charakterze pozwanego, podejrzanego czy oskarżonego oraz pokrywa koszty i opłaty związane z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem sądowym rozpoczętym w okresie trwania ubezpieczenia przed polskimi sądami w postępowaniach prowadzonych w związku z łowiectwem w rozumieniu Prawa Łowieckiego, Ustawy o broni i amunicji, ustawy o ochronie zwierząt oraz Statutem PZŁ. Refundowane koszty: Wynagrodzenie adwokata Koszty sądowe Koszty obrony interesów strony przeciwnej o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich poniesienia Suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia wynosi zł na jeden wypadek i zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

21 Pakiet dla myśliwych PROCEDURA ZAWIERANIA UBZPIECZEŃ 1. Pobranie ze stron internetowych wniosku ubezpieczeniowego, znajdującego się pod adresami: PZŁ – , Kancelarii Brokerskiej MODUS – 2. Wypełnienie wszystkich pól we wniosku i jego podpisanie. 3. Dokonanie wpłaty wg składki automatycznie wyliczonej na wniosku na wskazany we wniosku rachunek bankowy 4. Przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z kopią potwierdzenia przelewu na adres: Kancelaria Brokerska „MODUS” Sp. z o.o., Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna od dnia następnego po opłaceniu składki przez Ubezpieczającego. 6. Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia będzie przesłany na adres Ubezpieczającego – certyfikat ubezpieczeniowy

22 Indywidualne ubezpieczenia dla myśliwych
ALLIANZ dla członków PZŁ przygotował dodatkowe zniżki : 10% na ubezpieczenia komunikacyjne 10% na ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych 10% na ubezpieczenia turystyczne (również zagraniczne) Aby skorzystać z promocji i zniżek należy: Wejść na stronę i wprowadzić kod promocyjny : #POLOWANIE w pierwsze pole kalkulatora Lub zadzwonić na infolinię Allianz Direct pod numer i podać wyżej wymieniony kod promocyjny konsultantowi. Kod promocyjny jest ważny do Szczegółowy zakres ochrony i warunki dostępne są na stronie

23 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich
W skład pakietu wchodzi: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

24 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich
UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Zakres ubezpieczenia obejmuje: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, szkody wodociągowe, huragan, powódź, spływ wody po zboczu, grad, deszcz nawalny, śnieg, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, trzęsienie ziemi, dym, sadzę, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, masztu, słupa, anteny lub ich części, przepięcia, szkody powstałe w akcji gaśniczej i ratowniczej. Przedmiotem ubezpieczenia są: budynki, budowle, budynki drewniane, maszyny i urządzenia (w tym rolnicze), trofea, broń myśliwska, środki obrotowe, wyposażenie budynków i pomieszczeń gospodarczych, ambony. Franszyza integralna wynosi – 200,00zł

25 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich
UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Sumę ubezpieczenia ustalamy według: Wartości księgowej ewidencyjnej brutto budynków i innych środków trwałych lub Wartości odtworzeniowej jeśli zużycie techniczne nie przekracza 50% wartości początkowej Wartości rzeczywistej - jeśli zużycie techniczne przekracza 50% wartości początkowej. Mienie niskocenne ubezpieczane według wartości rzeczywistej tj. z uwzględnieniem ich stopnia zużycia Środki obrotowe oraz trofea i broń myśliwską według ceny ich zakupu lub kosztów wytworzenia

26 Ubezpieczenie mienia Kół Łowieckich
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja Przedmiot ubezpieczenia: maszyny i urządzenia, trofea, broń myśliwska, wyposażenie, ambony Ryzyko dewastacji ambon ograniczone jest do 1.000zł dla ambony Franszyza integralna wynosi – 200,00zł UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe na skutek stłuczenia lub pęknięcia, demontaż lub naprawa instalacji świetlnych lub neonowych. Franszyza integralna wynosi – 100zł

27 Kontakty i bezpośrednia współpraca
Obsługę programów prowadzi: Z ramienia ZG PZŁ- Lidia Płaza, tel Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o. Biuro w Warszawie ul. Gwiaździsta 15 lok 233 Filia w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 2 Tel/Fax: 046/ Osoby odpowiedzialne: Ireneusz Piasecki – tel kom: 792/ Rafał Trębski – tel kom:609/

28 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2
Dziękujemy za uwagę! Biura: Warszawa, ul. Gwiaździsta 15 lok 233 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 2 28


Pobierz ppt "Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A lok. 233"

Podobne prezentacje


Reklamy Google