Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytucje ochrony środowiska w Polsce Stanowienie prawa i ustawy Stanowienie prawa i ustawy Polityka ekologiczna państwa Polityka ekologiczna państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytucje ochrony środowiska w Polsce Stanowienie prawa i ustawy Stanowienie prawa i ustawy Polityka ekologiczna państwa Polityka ekologiczna państwa."— Zapis prezentacji:

1 Instytucje ochrony środowiska w Polsce Stanowienie prawa i ustawy Stanowienie prawa i ustawy Polityka ekologiczna państwa Polityka ekologiczna państwa Instytucje ochrony środowiska Instytucje ochrony środowiska Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe

2 Prawo o ochronie przyrody stanowi Sejm i Senat. Minister Środowiska wykonuje ustawy oraz wydaje rozporządzenia dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska. Niektóre rozporządzenia (np. o powołaniu parku narodowego) wydaje Rada Ministrów czyli rząd. Kto zajmuje się ochroną przyrody w Polsce? Kto zajmuje się ochroną przyrody w Polsce?

3 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że Rzeczypospolita Polska stanowi, że Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz wskazuje, iż ochrona środowiska oraz wskazuje, iż ochrona środowiska jest obowiązkiem obywateli i władz jest obowiązkiem obywateli i władz publicznych. publicznych. Władze publiczne wspierają działania Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. stanu środowiska.

4 Polityka ekologiczna RP Najważniejszym i nadrzędnym Najważniejszym i nadrzędnym dokumentem dotyczącym spraw dokumentem dotyczącym spraw związanych z ochroną środowiska jest polityka ekologiczna państwa. polityka ekologiczna państwa. Uchwala ją Sejm na wniosek Rady Ministrów.

5 Polityka ekologiczna RP W Polsce przyjęto Politykę W Polsce przyjęto Politykę Ekologiczną Państwa, zawartą Ekologiczną Państwa, zawartą w uchwale sejmu RP z dnia 8 maja 2003 r. w uchwale sejmu RP z dnia 8 maja 2003 r. (M.P. z 2003 r. Nr 33, poz. 433) na lata (M.P. z 2003 r. Nr 33, poz. 433) na lata 2003 – 2006 (z uwzględnieniem 2003 – 2006 (z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007 – 2010). perspektyw na lata 2007 – 2010). Program wykonawczy do Polityki Program wykonawczy do Polityki ekologicznej państwa obejmuje lata ekologicznej państwa obejmuje lata 2010 i i 2025.

6 Ustawy o ochronie środowiska w Polsce Obowiązek ochrony środowiska Obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

7 Prawo ochrony środowiska Ustawa - Prawo ochrony środowiska Ustawa - Prawo ochrony środowiska stwierdza, że polityka ekologiczna stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. ochrony środowiska.

8 Ustawy o ochronie środowiska w Polsce Obowiązek ochrony środowiska Obowiązek ochrony środowiska reguluje również ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

9 Ustawy o ochronie środowiska w Polsce Obowiązek ochrony środowiska reguluje również ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska środowiska

10 Ochrona i kształtowanie środowiska Instrumentami oddziaływującymi na środowisko są m.in.: Instrumentami oddziaływującymi na środowisko są m.in.: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717); (Dz. U. Nr 80 poz. 717); Procedura Oceny oddziaływania na środowisko (przeprowadzana jest, gdy przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko). Procedura Oceny oddziaływania na środowisko (przeprowadzana jest, gdy przedsięwzięcie może zawsze znacząco albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).

11 Ministerstwo Środowiska W Ministerstwie Środowiska szczególnie odpowiedzialny za sprawy ochrony przyrody jest Główny Konserwator Przyrody (podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska). W województwach kompetentną władzą jest wojewoda i pracujący w urzędzie wojewódzkim Wojewódzki Konserwator Przyrody.

12 Główny Konserwator Przyrody bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających m.in. z ustaw: o ochronie przyrody; o ochronie przyrody; prawo ochrony środowiska; prawo ochrony środowiska; ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.; ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.; o organizmach genetycznie zmodyfikowanych o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233); (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233); koordynuje proces organizowania koordynuje proces organizowania i funkcjonowania sieci obszarów Natura i funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

13 Organy doradcze Organy doradcze: Państwowa Rada Ochrony Organy doradcze: Państwowa Rada Ochrony Przyrody (złożona z wybitnych naukowców i specjalistów) oraz wojewódzkie komisje ochrony przyrody. Na szczeblu gminnym o sprawach ochrony Na szczeblu gminnym o sprawach ochrony przyrody decydują: rada miasta i rada gminy, a wykonują ją: prezydent miasta, burmistrz i wójt.

14 Państwowa Rada Ochrony Przyrody PROP jest organem bez władzy wykonawczej PROP jest organem bez władzy wykonawczej (opiniodawczo-doradcza), odpowiedzialna za ochronę przyrody naturalnej. Działa ochronę przyrody naturalnej. Działa bezpośrednio przy Ministrze Środowiska. bezpośrednio przy Ministrze Środowiska. Wyraża własne poglądy i wysyła wnioski do Wyraża własne poglądy i wysyła wnioski do wybranych podmiotów. Sama Rada składa się z czterdziestu członków wybranych podmiotów. Sama Rada składa się z czterdziestu członków wybranych przez Ministra Środowiska. Każdy wybranych przez Ministra Środowiska. Każdy z nich obejmuje urząd przez okres pięciu lat. z nich obejmuje urząd przez okres pięciu lat.

15 Organy doradcze Ponadto w urzędzie miasta i urzędzie Ponadto w urzędzie miasta i urzędzie gminy funkcjonują wydziały (referaty) gminy funkcjonują wydziały (referaty) ochrony środowiska (mogą nazywać się ochrony środowiska (mogą nazywać się różnie), podobne organy są również na różnie), podobne organy są również na szczeblu powiatowym. szczeblu powiatowym.

16 Organizacje pozarządowe Poza organami państwowymi ochroną Poza organami państwowymi ochroną przyrody zajmują się organizacje przyrody zajmują się organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia pozarządowe, czyli stowarzyszenia obywateli, które nie są finansowane obywateli, które nie są finansowane z budżetu państwa. z budżetu państwa. Organizacji takich jest wiele. Organizacji takich jest wiele.

17 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Nowa instytucja (2008 r.) ma zarządzać Nowa instytucja (2008 r.) ma zarządzać obszarami Natura 2000, wydawać decyzje środowiskowe przy budowie autostrad i kontrolować wpływ nowych inwestycji na przyrodę. Powstała z połączenia jednostek, które do tej pory zajmowały się ochroną środowiska, w tym z Wydziałów Ochrony Środowiska w Urzędach Wojewódzkich. 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

18 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zadania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: - współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego; - współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego; - kontrola odpowiedzialności za szkody w środowisku; - gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; - współpraca z organami samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; - współpraca z organizacjami ekologicznymi.

19 Najstarsza organizacja ekologiczna na świecie, założona przez Johna Muira, 1892 roku w USA. Obecnie liczy około 1,3 mln członków, realizuje wiele inicjatyw, programów i warsztatów.

20 WWF powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym.

21 Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

22 Polskie organizacje pozarządowe

23 Instytut na Rzecz Ekorozwoju Społeczny Instytut Ekologiczny Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Arka Fundacja Ekologiczna

24 Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe wyspecjalizowane Organizacje pozarządowe wyspecjalizowane w ochronie przyrody prowadzą badania naukowe, opracowują plany i projekty, realizują praktyczne przedsięwzięcia polegające na ochronie konkretnych miejsc lub gatunków, zakładają własne rezerwaty i popularyzują ochronę przyrody.

25 Organizacje pozarządowe Organizacje te dzięki samodzielnie Organizacje te dzięki samodzielnie zdobywanym funduszom, angażowaniu zdobywanym funduszom, angażowaniu wybitnych specjalistów, doświadczeniu własnych wybitnych specjalistów, doświadczeniu własnych działaczy i aktywności członków mogą zrobić dla działaczy i aktywności członków mogą zrobić dla ochrony przyrody znacznie więcej (szybko ochrony przyrody znacznie więcej (szybko i skutecznie), niż jakikolwiek organ administracji i skutecznie), niż jakikolwiek organ administracji państwowej. państwowej. To one w demokratycznym państwie powinny zajmować się wykonywaniem większości zadań związanych z ochroną przyrody.

26 Organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska Ministerstwo Środowiska; Ministerstwo Środowiska; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; i Gospodarki Wodnej; Ekofundusz; Ekofundusz; Bank Ochrony Środowiska; Bank Ochrony Środowiska; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. w Warszawie.

27 Organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska Na terenie woj. podkarpackiego – m. Rzeszów Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Wydział Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Wydział Środowiska i Rolnictwa; Środowiska i Rolnictwa; Urząd Marszałkowski Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa i Środowiska; i Środowiska; Urząd Miasta Rzeszowa; Urząd Miasta Rzeszowa;

28 Organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska Starostwo Powiatowe w Rzeszowie; Starostwo Powiatowe w Rzeszowie; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie; Środowiska w Rzeszowie; Wojewódzka Stacja Sanitarno - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna; Epidemiologiczna; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; i Gospodarki Wodnej; Bank Ochrony Środowiska Oddział Bank Ochrony Środowiska Oddział w Rzeszowie; w Rzeszowie;

29 Organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP; Podkarpackiego LOP; Komenda Miejska Państwowej Straży Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej; Pożarnej; Miejska Stacja Sanitarno - Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna; Epidemiologiczna; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej; Komunalnej;

30 Organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; i Kanalizacji; Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych; Wodnych; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - Inspektorat w Rzeszowie; w Krakowie - Inspektorat w Rzeszowie; Rejonowy Związek Spółek Wodnych; Rejonowy Związek Spółek Wodnych; Generalna (i Regionalne) Dyrekcja Ochrony Generalna (i Regionalne) Dyrekcja Ochrony Środowiska; Środowiska;

31 Organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Puls Ziemi; Puls Ziemi; Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt; Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt; Straż Miejska w Rzeszowie; Straż Miejska w Rzeszowie; Związek Komunalny Wisłok. Związek Komunalny Wisłok.

32 Związek Komunalny Wisłok Związek Komunalny Wisłok to zrzeszenie 18 gmin Podkarpacia w celu wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz swoich mieszkańców w dziedzinie ochrony środowiska zlewni rzeki Wisłok. Związek powołany został w 1994 roku Związek powołany został w 1994 roku z inicjatywy miasta Rzeszowa oraz 14 gmin zlewni Wisłoka.

33 Obecnie Związek Komunalny Obecnie Związek Komunalny Wisłok skupia gminy: Rzeszów, Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Frysztak, Głogów Młp., Hyżne, Krasne, Łańcut, Niebylec, Ostrów, Rakszawa, Strzyżów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Wiśniowa.

34 Źródło:

35 Obecnie działania Związku skupiają się na: Obecnie działania Związku skupiają się na: Stworzeniu jednolitego i kompleksowego Stworzeniu jednolitego i kompleksowego systemu gospodarki odpadami, systemu gospodarki odpadami, porządkowaniu gospodarki ściekowej porządkowaniu gospodarki ściekowej w celu zapewnienia poprawy jakości wody w celu zapewnienia poprawy jakości wody pitnej, poprawę stanu czystości wód pitnej, poprawę stanu czystości wód płynących, zmniejszeniu zanieczyszczenia płynących, zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. środowiska.

36 Edukacji ekologicznej w celu Edukacji ekologicznej w celu zintegrowania środowisk wokół realizacji zadań zmierzających do poprawy stanu środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłok i poprawy stanu świadomości ekologicznej, zmierzającej do włączenia ekologicznej, zmierzającej do włączenia wszystkich mieszkańców do działań wszystkich mieszkańców do działań prośrodowiskowych. prośrodowiskowych.

37 Budowaniu i wdrażaniu wspólnych Budowaniu i wdrażaniu wspólnych projektów infrastrukturalnych, kierowanych do funduszy krajowych i zagranicznych. Źródło:

38 Błękitny San – program mający na celu ochronę wód Sanu i jego dopływów. Koordynatorem programu jest Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Obecnie Związek tworzą Obecnie Związek tworzą gminy: Dubiecko, Dynów, Nozdrzec, Krzywcza oraz Dydnia. Swym zasięgiem obejmuje 427 km², a w 46 wsiach i miejscowościach zamieszkuje około 39 tys. mieszkańców.


Pobierz ppt "Instytucje ochrony środowiska w Polsce Stanowienie prawa i ustawy Stanowienie prawa i ustawy Polityka ekologiczna państwa Polityka ekologiczna państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google