Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja osób z autyzmem w powiecie w ą brzeskim dzia ł ania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w W ą brze ź nie Powiatowa konferencja: Zrozumieć autyzm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja osób z autyzmem w powiecie w ą brzeskim dzia ł ania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w W ą brze ź nie Powiatowa konferencja: Zrozumieć autyzm."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja osób z autyzmem w powiecie w ą brzeskim dzia ł ania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w W ą brze ź nie Powiatowa konferencja: Zrozumieć autyzm Wąbrzeźno 2015

2 Wed ł ug szacunkowych danych w Polsce jest ok. 30 tys. osób z autyzmem/ zespo ł em Aspergera (w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób doros ł ych). Problem dotyczy równie ż rodzin osób z autyzmem, co łą cznie daje grup ę ok. 100 tys. osób.

3 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Liczba osób pod opiek ą Poradni 6 738 osób Powiat W ą brzeski Gmina miejska W ą brze ź no Gmina W ą brze ź no Gmina P ł u ż nica Gmina D ę bowa Łą ka Gmina Ksi ąż ki

4 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Struktura zatrudnienia w poradni- Pracownicy pedagogiczni psycholodzy4 osobypedagodzy4 osobylogopeda1 osoba

5 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Poradnia w W ą brze ź nie uzyska ł a uprawnienia do wykonywania zada ń dot. wydawania orzecze ń z uwagi na autyzm/ zespó ł Aspergera 1 wrze ś nia 2013 roku

6 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Wczesna diagnoza (tj. do 3 roku ż ycia) i intensywna terapia s ą niezb ę dne, by osoby z autyzmem mia ł y szans ę na normalne ż ycie.

7 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Brak diagnozy Ze wzgl ę du na niski stopie ń wiedzy o autyzmie w spo ł ecze ń stwie, jak i w ś ród lekarzy orzekaj ą cych, wiele osób z autyzmem w ogóle nie zostaje zdiagnozowanych albo jest zdiagnozowanych nieprawid ł owo. Pó ź na diagnoza W Polsce diagnoza u wi ę kszo ś ci dzieci nast ę puje o wiele za pó ź no. Z powodu braku wystarczaj ą cej liczby o ś rodków diagnostycznych, ś redni okres samego oczekiwania na pierwsz ą wizyt ę u specjalisty wynosi od 6 miesi ę cy do 1 roku. Ś rednia wieku osoby diagnozowanej (dotycz ą ca wy łą cznie dzieci, które zostaj ą zdiagnozowane) wynosi ok. 4,5 roku. Brak terapii W ś ród dzieci z rozpoznanym autyzmem tylko co drugie ma zapewnion ą sta łą opiek ę w specjalistycznej placówce (poradni). W wielu o ś rodkach oczekiwanie na rozpocz ę cie terapii trwa nawet ponad rok. Du ż a odleg ł o ść od placówki specjalistycznej.

8 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Dzieci/ m ł odzie ż z zespo ł em Aspergera (s ą w normie intelektualnej) Z autyzmem bez upo ś ledzenia (w tym z autyzmem atypowym) Z niepe ł nosprawno ś ciami sprz ęż onymi (autyzmem i upo ś ledzeniem umys ł owym).

9 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Zespó ł Specjalistów poradni Psycholog Logopeda Pedagog Diagnoza lekarska: Psychiatryczna, neurologiczna, itd.. Obserwacja dziecka Diagnoza w poradni

10 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Wczesna diagnoza autyzmu Diagnoza psychologa, pedagoga, logopedy (cz ę sto pierwsze spotkanie wspólne – obserwacja dziecka, rozmowa z rodzicem, próby rozwojowe) Konsultacje specjalistyczne (psychiatra, neurolog, laryngolog) Obserwacja dzieci w przedszkolu lub szkole, konsultacje z nauczycielami, doradztwo w zakresie rozwi ą zywania konkretnych problemów edukacyjnych lub wychowawczych

11 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Dzieci z autyzmem mog ą uzyska ć w Poradni: Orzeczenie o potrzebie kszta ł cenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespó ł Aspergera lub niepe ł nosprawno ś ci sprz ęż one na dany etap edukacyjny Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowi ą zkowego przygotowania przedszkolnego ( je ż eli stan zdrowia nie pozwoli dziecku/ uczniowi na realizacj ę kszta ł cenia w systemie klasowo- lekcyjnym ( niezb ę dna opinia lekarza) Opini ę o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (do rozpocz ę cia spe ł niania obowi ą zku szkolnego)

12 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Zespól Orzekaj ą cy Poradni w ci ą gu 2 lat wyda ł 7 orzecze ń o potrzebie kszta ł cenia specjalnego 3 orzeczenia z uwagi na niepe ł nosprawno ś ci sprz ęż one w tym autyzm/ zespó ł Aspergera 1 opini ę w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju 6 orzecze ń o potrzebie indywidualnego nauczania

13 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Na terenie powiatu s ą dzieci z orzeczeniami wydanymi przez Poradni ę Psychologiczno- Pedagogiczn ą w Grudzi ą dzu, z któr ą Powiat W ą brzeski mia ł podpisan ą umow ę do 1.09.2013r.

14 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Ucze ń z autyzmem (z. Aspergera) ma prawo do: Zaj ęć rewalidacyjnych w szkole Zaj ęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym rozwijania uzdolnie ń ) Dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewn ę trznych do indywidualnych potrzeb rozwojowych (zgodnie z corocznym Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) Zwolnienia z nauki drugiego j ę zyka obcego Od 1 stycznia 2016r. dodatkowy nauczyciel (Rozporz ą dzenie MEN w sprawie warunków organizowania kszta ł cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m ł odzie ż y niepe ł nosprawnych, niedostosowanych spo ł ecznie i zagro ż onych niedostosowaniem spo ł ecznym z 24.07.2015r. Dz. U. poz. 1113)

15 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Struktura edukacyjna w Powiecie W ą brzeskim Powiat W ą brzeski Gmina miejska W ą brze ź no Szko ł y podstawowe- 2 Gimnazjum- 1 Szko ł y ponafdgimnazjalne-2 CKPiU- 1 Gmina W ą brze ź no Szko ł a podstawowa- 1 Zespo ł y szkó ł - 3 Szko ł a ponadgimanzjalna- 1 Gmina P ł u ż nica Szko ł a podstawowa- 1 Gimnazjum- 1 Gmina D ę bowa Łą ka Szko ł y podstawowe- 2 Zespó ł szkó ł - 1 SOSzW- 1 Gmina Ksi ąż ki Szko ł a podstawowa- 1 Gimnazjum- 1

16 Struktura edukacyjna w powiecie w ą brzeskim Przedszkole/ inne formy wychowania przedszkolnego Szko ł y podstawowe Gimnazja Szko ł y ponadgimanzjalne Przedszkola/ Szko ł y ogólnodost ę pne Klasy integracyjne w Zespole Szkó ł Zawodowych w W ą brze ź nie Klasy/ oddzia ł y integracyjne Specjalny O ś rodek Szkolno- Wychowawczy w D ę bowej Łą ce dla dzieci i m ł odzie ż y z niepe ł nosprawno ś ci ą intelektualn ą w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepe ł nosprawno ś ciami sprz ęż onymi Szko ł y specjalne

17 Problemy zwi ą zane z edukacj ą dzieci i m ł odzie ż y z autyzmem / zespo ł em Aspergera Struktura edukacyjna w Powiecie W ą brzeskim jest jednorodna Na terenie Powiatu brak szkó ł specjalnych, klas specjalnych, szkó ł z oddzia ł ami integracyjnymi na etapie wychowania przedszkolnego, szko ł y podstawowej i gimnazjum. Klasy integracyjne funkcjonuj ą tylko w Zespole Szkó ł Zawodowych SOSzW D ę bowa Łą ka

18 Problemy zwi ą zane z edukacj ą dzieci i m ł odzie ż y z autyzmem / zespo ł em Aspergera W SZKO Ł ACH OGÓLNODOST Ę PNYCH UCZY SI Ę NIEWIELU UCZNIÓW Z AUTYZMEEM/ ZESPO Ł EM ASPERGERA NIESTETY RODZICE DZIECI WYBIERAJA SZKO Ł Y SPOZA POWIATU NAJCZ ĘŚ CIEJ S Ą TO PLACÓWKI W TORUNIU

19 Problemy zwi ą zane z edukacj ą dzieci i m ł odzie ż y z autyzmem / zespo ł em Aspergera Brak programów edukacyjnych dostosowanych do specyficznych potrzeb osób z autyzmem, Brak wykwalifikowanych kadr na terenie powiatu-  jest 4 psychologów z czego 1 w gminie W ą brze ź no- obejmuje swoj ą opiek ą 3 zespo ł y szkó ł i szko łę podstawow ą, w gminie P ł u ż nica 2 psychologów, w gminie miejskiej W ą brze ź no 1 psycholog, który ma pod opieka 2 szko ł y podstawowe, gimnazjum i przedszkole  W niewystarczaj ą cej liczbie s ą logopedzi  Je ż eli chodzi o kwalifikacje do pracy z osobami z autyzmem/ zespo ł em Aspergera z informacji jakie posiadamy s ą 2 osoby i pracuj ą w Poradni oraz 2 w szko ł ach Brak klas specjalnych, integracyjnych.

20 Problemy zwi ą zane z edukacj ą dzieci i m ł odzie ż y z autyzmem / zespo ł em Aspergera Realizowanie obowi ą zku szkolnego poza ś rodowiskiem rodzinnym przedszkola i szko ł y nie chc ą przyjmowa ć dzieci z autyzmem, pomimo zapisów gwarantuj ą cych dost ę p dzieci i m ł odzie ż y niepe ł nosprawnej do ka ż dego typu szko ł y- konsekwencja wy ż ej opisanych problemów

21 Instytucje wspieraj ą ce Stowarzyszenie dzieci specjalnej troski podopieczni otrzymuj ą tam wsparcie: logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia Dzi ę ki pracy Stowarzyszenia zape ł niona zostaje tak ż e luka wspieraj ą ca dzieci z grupy wczesnego wspomagania

22 Co po szkole ??????? Warsztaty terapii zaj ę ciowej na podstawie orzeczenia o stopniu niepe ł nosprawno ś ci z zaznaczonym odpowiednim punktem przynajmniej umiarkowany stopie ń z kodem: 12- C (ca ł o ś ciowe zaburzenia rozwojowe), 02- P (zaburzenia psychiczne) lub 01-U (upo ś ledzenie umys ł owe) Zak ł ad Aktywno ś ci Zawodowej dla osób doros ł ych o znacznym stopniu niepe ł nosprawno ś ci

23 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 DZIECI I DORO Ś LI MOG Ą PONADTO UZYSKA Ć : Orzeczenie o niepe ł nosprawno ś ci lub stopniu niepe ł nosprawno ś ci (po 16 r. ż.) w Powiatowym Zespole Orzekaj ą cym w W ą brze ź nie Pomoc socjalna, spo ł eczna(realizowane przez O ś rodki Pomocy Spo ł ecznej na podstawie za ś wiadczenia psychiatry) Dofinansowania do rehabilitacji i inne ś wiadczenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

24 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 G ł ówne kierunki dzia ł alno ś ci Poradni na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodziców Rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu i metod pracy z dzie ć mi autystycznymi Wczesna diagnoza autyzmu Terapia indywidualna Wspó ł praca z ró ż nymi podmiotami Wsparcie emocjonalne i informacyjne dla rodzin dzieci z autyzmem Wsparcie szkó ł

25 Powiatowa konferencja: Zrozumie ć autyzm W ą brze ź no 2015 Dzi ę kuj ę za uwag ę El ż bieta Chodzi ń ska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w W ą brze ź nie ul. Wolno ś ci 35, 87-200 W ą brze ź no www.poradnia-wab.kei.pl e-mail: ppp_wab@interia.pl


Pobierz ppt "Sytuacja osób z autyzmem w powiecie w ą brzeskim dzia ł ania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w W ą brze ź nie Powiatowa konferencja: Zrozumieć autyzm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google