Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA „UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I EMOCJI”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA „UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I EMOCJI”"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA „UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I EMOCJI”
23 kwietnia 2014

2 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w/s orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.173, poz.1072)

3 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”
§ W publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zwanych dalej "poradniami", są organizowane i dzia-łają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, z zastrzeże-niem ust. 2, które wydają: 1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełno- sprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem", 3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych 5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej "opiniami".

4 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”
§ 6 m.in.. wskazuje, że rodzic do wniosku o wydanie w/w orzeczeń dołącza właściwe zaświadczenie lekarza specjalisty, które zawiera: - okres ( nie krótszy niż 30 dni), - rozpoznanie choroby (uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej uczęszczanie do przedszkola/szkoły), - zakres „utrudnienia” oraz możliwości „uczestnictwa.

5 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach ( Dz. U. nr 228, poz.1489 )

6 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”
§ 2.1Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży: 1) niesłyszących, 2) słabosłyszących, 3) niewidomych, 4) słabowidzących, 5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6) upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 7) upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 8) z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, 9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

7 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013, poz. 532)

8 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”
§ Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojo-wych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psycho-fizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6) z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

9 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”
Statystyka

10 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”

11 Konferencja 23.04.2014r. „Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji”
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MIŁEGO WIECZORU Jaś przychodzi do taty i mówi: - Tato miałem dzisiaj szczęście w szkole. - Co, dostałeś 6? - Nie, pani chciała mnie postawić do kąta, ale wszystkie były już zajęte. MARIA KIJAK-PARZYBUT


Pobierz ppt "KONFERENCJA „UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I EMOCJI”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google