Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku ul. Ks

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku ul. Ks"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku ul. Ks
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku ul. Ks.Skorupki Kłobuck tel. (034) bip.pppp.klobuck.pl Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku ul. Ks.Skorupki Kłobuck tel. (034) bip.pppp.klobuck.pl

2 Poradnia udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom od urodzenia i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz w przypadku dzieci i ich rodziców nieuczęszczających do placówek zamieszkujących na terenie Powiatu Kłobuckiego

3 W Poradni zatrudnieni są specjaliści: - oligofrenopedagodzy - tyflopedagog - surdopedagog - neurologopedzi -w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

4 W Poradni działają Zespoły Orzekające , które wydają orzeczenia :
- o potrzebie kształcenia specjalnego ( niepełnosprawność intelektualna, niesłyszący i słabosłyszący, słabowidzący i niewidomi, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawności sprzężone ) - o potrzebie nauczania indywidualnego - o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych - o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

6 § 9. ust . 2 współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych § 9. ust . 3 współpraca, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego

7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

8 § W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okresu oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9 2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form 3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia

10 § Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno--pedagogicznej prowadzą dokumentację 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem

11 § 27. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli

12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( z późn. zm.)

13 § 4. 1. Przedszkola, szkoły i oddziały…. zapewniają:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne 3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne 5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym

14 § Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.

15 2. Program określa: 1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym

16 3) formy i metody pracy z uczniem
4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły 5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół

17 6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia 7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań

18 3. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 4. Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

19 § 6 ust. 2. W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

20 - Szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Udział w posiedzeniach zespołów ds pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach -Pomoc w opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych - udział w okresowej ocenie efektywności realizowanych Programów

21 Szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie pracy z dzieckiem i młodzieżą słabowidzącymi i niewidomymi
Szkolenie Rad Pedagogicznych: „Uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej”

22 Zajęcia integracyjne na terenie szkół i przedszkoli, w których uczą się dzieci niepełnosprawne
Zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Konsultacje indywidualne dla nauczycieli

23 Grupa wsparcia dla logopedów szkolnych
Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych

24 Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku
Dziękuję za uwagę Małgorzata Orzeł Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłobucku


Pobierz ppt "Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku ul. Ks"

Podobne prezentacje


Reklamy Google