Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PEDAGOG SZKOLNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PEDAGOG SZKOLNY."— Zapis prezentacji:

1 PEDAGOG SZKOLNY

2 Zadania pedagoga Zadania specjalistów opisane w rozporządzeniu MEN z dnia 13 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów; Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup przedszkolnych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3 UCZNIU! Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
Chcesz, by Cię wysłuchać; Czujesz, że inni Cię nie rozumieją, doskwiera Ci samotność; Masz kłopoty, znajdujesz się w trudnej sytuacji; Zauważyłeś, że łamane są prawa ucznia; Chcesz pracować nad poznaniem siebie, nauczyć się bezpiecznego rozwiązywania sporów i konfliktów, czy radzenia sobie w trudnych sytuacjach; Masz ciekawe pomysły, chcesz się nimi podzielić.

4 RODZICU! ZWRÓC SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, GDY:
Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka; Chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w placówce; Twoje dziecko ma kłopoty z nauką; Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania; Szukasz pomocy

5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: z niepełnosprawności; z niedostosowania społecznego; z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z zaburzeń komunikacji językowej; z choroby przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć rewalidacyjnych – wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych; porad i konsultacji. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


Pobierz ppt "PEDAGOG SZKOLNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google