Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektu Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej w Gimnazjum Miejskim Nr 1 Anna Górska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektu Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej w Gimnazjum Miejskim Nr 1 Anna Górska."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektu Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej w Gimnazjum Miejskim Nr 1 Anna Górska

2 Etap rekrutacji do Projektu został poprzedzony kampanią informacyjną skierowaną do jego adresatów – uczniów ich rodziców oraz do nauczycieli i wychowawców naszej szkoły, której celem było przedstawienie pełnej oferty zajęć oraz zachęcenie uczniów do uczestnictwa w bezpłatnych dodatkowych zajęciach. Uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych i rozwijających zainteresowania z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, z nauk przyrodniczych – biologii, fizyki i chemii. Na zajęciach teatralno-muzycznych rozwijali umiejętności uczenia się świadomości i ekspresji kulturalnej. Prowadzone były zajęcia z poradnictwa zawodowego i warsztaty –,,Spójrz inaczej na agresję.

3 Otrzymaliśmy ciekawe pomoce dydaktyczne w tym dwa zestawy sprzętu komputerowego, które doposażyły bazę dydaktyczną szkoły i wspomagają realizację naszych działań. Jeden zestaw komputerowy z dostępem do Internetu, został umieszczony w sali nr 14 w, której dodatkowo zamontowaliśmy głośniki, ekran ścienny i rolety w oknach – tak przygotowana sala w pełni pozwala na oglądanie wybranych filmów i prezentacji przygotowywanych przez uczestników i realizatorów Projektu. Drugi zestaw komputerowy z przyłączem do Internetu zamontowano w gabinecie pedagoga szkolnego, w którym doradca zawodowy udziela indywidualnych konsultacji z zakresu poradnictwa zawodowego. Gabinet ten jest również miejscem spotkań koordynatora z nauczycielami i uczniami.

4 Na gazetkach szkolnych i w salach lekcyjnych w których realizowane są zajęcia umieszczone są plakaty informujące o Projekcie. Uczniowie i nauczyciele otrzymali zestawy materiałów papierniczych oraz na zakończenie realizacji roku projektu - kubki i pendrivy z logo Projektu.

5 Systematyczne uczestnictwo w wybranych zajęciach pomogło naszym uczniom w części wyrównać zaległości w nauce z danych zajęć edukacyjnych oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych, dało również okazję niektórym z nich do prezentacji swoich możliwości aktorskich i wokalnych.

6 Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze - matematyka /2 grupy – 16 uczestników/ Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki skierowane były dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Cieszyły się one sporym zainteresowaniem, o czym świadczy lista osób, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w tych zajęciach. W ramach rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2009 roku wyłonionych zostało po osiem osób. Zajęcia te poświęcone były utrwalaniu i powtarzaniu tych partii materiału, które stanowiły trudność dla uczniów. Wszyscy uczniowie uczestniczący systematycznie w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki otrzymali oceny pozytywne na koniec roku szkolnego 2009/2010.

7 biologia /1grupa - 8 uczestników/ Na zajęciach uczniowie klas drugich uzupełniali wiadomości dotyczące materiału realizowanego na lekcjach biologii. Pracowali z tekstem źródłowym, atlasami anatomicznymi, przeprowadzali obserwacje biologiczne. Rozwiązywali testy i zadania z wykorzystaniem technologii komputerowej. Systematyczne uczestnictwo na zajęciach dało pozytywne efekty w postaci lepszych ocen z biologii.

8 - fizyka i chemia /1 grupa - 8 uczestników/ Tematyka zajęć była na bieżąco dostosowywana do potrzeb uczniów. Obejmowała zarówno treści z fizyki jak i chemii. Uczniowie szczególnie chętnie korzystali z pomocy przy odrabianiu zadań domowych. Opanowywali techniki uczenia się i zapamiętywania. Efektem zajęć jest podwyższenie ocen klasyfikacji końcowej oraz brak egzaminów poprawkowych z chemii i fizyki.

9 - język polski /2 grupy - 16 uczestników/ Zajęcia były prowadzone w dwóch ośmioosobowych grupach: A- dla uczniów klas trzecich i B – dla klas drugich, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Wszystkie zaplanowane godziny zostały zrealizowane. Materiał został zrealizowany. W związku z tym uczniowie, którzy regularnie uczęszczali na zajęcia, mieli możliwość sukcesywnego nadrabiania zaległości, poprawiania ocen; nie mieli problemów z zaliczeniem materiału i uzyskaniem pozytywnych ocen w klasyfikacji końcoworocznej. Efekty pracy można było zauważyć również podczas egzaminów gimnazjalnych – uczestnicy uzyskali zadawalające wyniki, co ułatwiło im rekrutacje do szkół ponadgimnazjalych. Przeprowadzone wśród uczniów ankiety ewaluacyjne wykazały, że poprawiła się ich samoocena i motywacja do nauki.

10 - język angielski /2 grupy - 16 uczestników/ W zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z języka angielskiego uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Zajęcia odbywały się regularnie raz w tygodniu. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie mieli możliwość powtórzenia i utrwalenia materiału realizowanego na obowiązkowych lekcjach języka angielskiego Praca z małą grupą ułatwiła zindywidualizowane podejście do uczniów i uzyskanie dobrych rezultatów. Żaden z uczestników,który systematycznie uczęszczał na zajęcia nie był zagrożony końcową oceną niedostateczną z przedmiotu. Dobrze ocenili te zajęcia uczniowie w ankietach ewaluacyjnych.

11 Zajęcia rozwijające zainteresowania, stosowanie technologii komputerowej - matematyka /2 grupy -20 uczestników / Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z nauk matematyczno- przyrodniczych przeznaczone były dla uczniów klas trzecich. Na zajęcia te uczęszczało po dziesięć osób, które zadeklarowały gotowość udziału w tych zajęciach we wrześniu 2009 roku. Zajęcia te poświęcone były głównie poszerzaniu materiału jaki realizowany jest w klasie trzeciej gimnazjum. Stąd na zajęciach tych pojawiły się zagadnienia: wartości bezwzględnej, rozwiązywania układów równań metodą wyznacznikową, działania na zbiorach itd. Z informacji, jakie docierają obecnie do nas od absolwentów (uczestników zajęć) wynika, że materiał przerabiany na tych zajęciach w istotnym stopniu przydaje się im obecnie na lekcjach matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych, do których obecnie uczęszczają i dobrze sobie radzą.

12 - nauki przyrodnicze w tym stosowanie technologii informacyjnej /2 grupy – 20 uczestników/ Zajęcia pozalekcyjne z biologii realizowane były w soboty.Uczniowie mogli poszerzać swoja wiedzę przyrodniczą poprzez realizację programów edukacyjnych, tj.,,Nie podgrzewaj atmosfery,,,Ślady i tropy zwierząt,,,Trzymaj formę – zasady zdrowego żywienia. Doskonalili technikę mikroskopowania, wykonywania preparatów mikroskopowych, przeprowadzali obserwacje przyrodnicze korzystali z programów multimedialnych. Uczestniczyli w prelekcji na temat,, Bioróżnorodność lasu tropikalnego w Brazylii przedstawionej przez obecną mgr Annę Zubek – doktorantkę Wydziału Biologii UJ w Krakowie. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem uczniów a zdobyta wiedza wpłynęła na wyniki w nauce. W ramach dodatkowych zajęć z chemii i fizyki uczniowie zaznajomili się z programami Edu - rom, które umożliwiły im lepsze przygotowanie się do konkursów przedmiotowych. Poza tym nauczyli się wykorzystywać technologię informacyjno – komunikacyjną do opracowania danych z doświadczeń ( tabele, wykresy). Samodzielnie wykonywali również własne projekty; z fizyki: Układ słoneczny oraz z chemii: Zastosowanie soli.

13 - język angielski /2 grupy – 20 uczestników/ Uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat kultury i literatury państw anglojęzycznych, a także doskonalić znajomość słownictwa i struktur gramatycznych. W zajęciach wykorzystywane były środki multimedialne, takie jak: edukacyjne filmy i programy komputerowe. Część zajęć odbywała się w soboty w godzinach dopołudniowych. Uczniowie bardzo dobrze ocenili te zajęcia w ankietach ewaluacyjnych. Wymiernym efektem uczestnictwa w tych zajęciach były wysokie wyniki uczniów klas trzecich w egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego oraz uzyskanie przez jedną uczennicę tytułu finalistki w Małopolskim Konkursie z Języka Angielskiego organizowanym przez Kuratora Oświaty w Krakowie.

14 Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się świadomości i ekspresji kulturalnej – zajęcia teatralne/1grupa -10 uczestników/ Podczas zajęć uczniowie poznawali metody pracy z ciałem, a więc rozgrzewka, rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie świadomości przestrzennej własnego ciała. Poznawali metody pracy nad aparatem mowy poprzez ćwiczenia dykcyjne, oddechowe i impostacyjne. Na zajęciach uczniowie zwracali uwagę na mimikę twarzy i właściwą intonację głosu, aby jak najpełniej oddać graną przez siebie postać. W ramach zajęć teatralnych uczniowie zrealizowali następujące przedsięwzięcia - Jasełka – wystawione trzykrotnie w szkole i w kościele i Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. - Wiersze Jana Brzechwy – wystawione czterokrotnie – na dwóch przedstawieniach w szkole, w przedszkolu i Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. - Kabaret starszych uczniów – akademia na zakończenie roku szkolnego. W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Krakowa, podczas której brali udział w warsztatach teatralnych w teatrze Groteska oraz mieli sposobność obejrzenia profesjonalnego przedstawienia teatralnego - Don Kichot. Warto wspomnieć że podczas tych warsztatów teatralnych, uczniowie wykazali się dużą swobodą zachowania na scenie, opanowaniem tremy i ogromnymi możliwościami improwizacyjnymi

15 – zajęcia muzyczne /1grupa - 10 uczestników/ Praca nauczyciela skierowana była na rozwijanie umiejętności wokalnych i scenicznych uczniów. Program zajęć muzycznych korelował ściśle z programem zajęć teatralnych. Uczniowie poznawali piosenki z kręgu piosenki aktorskiej i kabaretowej autorstwa Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego (czyli Kabaretu Starszych Panów) oraz Agnieszki Osieckiej. W okresie bożonarodzeniowym uczniowie ćwiczyli kolędy śpiewane podczas Jasełek. Opracowując piosenki zwracali uwagę nie tylko na czystą intonację, ale ponadto na mimikę twarzy, odpowiednie gesty i właściwą postawę sceniczną. Mierząc się ze śpiewaniem na scenie uczyli się sztuki opanowywania tremy. Pierwsze próby śpiewu solowego uczniowie prezentowali we własnym gronie, oceniając się wzajemnie, natomiast całoroczna praca zaowocowała prezentacją piosenek podczas akademii kończącej rok szkolny. Śpiewane wówczas piosenki, a szczególnie Nie ma jak pompa Agnieszki Osieckiej, wykonane były już z precyzyjnie skoordynowanymi elementami - ruchem scenicznym, gestem, mimiką twarzy i oczywiście czystą intonacją. Takie połączenie wielu środków wyrazu wyraziście podkreśliło tekst piosenek. Zajęcia muzyczne i teatralne wpłynęły na zmniejszenie stresu u uczniów związanego z publicznymi występami, ta konkretna korzyść z pewnością będzie procentować w ich dalszym życiu. Zajęcia muzyczne i teatralne odbywały się w soboty, młodzież bardzo chętnie w nich uczestniczyła.

16 W zajęciach z poradnictwa edukacyjno-zawodowego w ramach Projektu brali udział uczniowie klas I, II i III Gimnazjum Miejskiego Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mszanie Dolnej. Łącznie 240 osób. Młodzież uczestniczyła w warsztatach grupowych oraz miała możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnego. Założeniem programu było ukierunkowanie młodych ludzi na rozwój, na odkrywanie wewnętrznych zasobów, budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie barier, które przeszkadzają w optymalnym rozwoju i w konsekwencji świadome planowanie własnej kariery zawodowej.

17 Ankieta ewaluacyjna w tych samych klasach potwierdziła, że udział młodzieży w tego typu zajęciach przyniósł wymierne korzyści. Prawie wszyscy uczniowie potwierdzili, że udział w Projekcie pomógł im w świadomym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Z dotychczasowych wniosków doradcy zawodowego wynika, że choć młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach w ramach Projektu i często sygnalizowała odkrywcze dla siebie informacje na swój temat, to jednak miała dużą potrzebę kontaktów indywidualnych z doradcą. Takie spotkania bowiem dawały młodym ludziom większe poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie większe możliwości poznawcze.

18 Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne Spójrz inaczej na agresję były prowadzone systematycznie w pięciu grupach 10 – cio osobowych, wśród uczniów klas I Gimnazjum. Podczas zajęć osiągnięte zostały takie cele jak: budowanie wysokiej samooceny, zdobycie wiedzy o emocjach oraz sposobach niedestruktywnego radzenia sobie z nimi, poznanie mechanizmów radzenia sobie w grupie i współdziałania z innymi ludźmi, zaznajomienie się z elementami negocjacji i mediacji, zgłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji – przyczyn, mechanizmów, skutków i sposobów przeciwdziałania, pozyskanie informacji o miejscach i ludziach, którzy udzielają pomocy w trudnych sytuacjach. Zajęcia Spójrz inaczej na agresje prowadzone były metodami aktywnymi tzn. w taki sposób, który umożliwiał uczniom aktywne przeżywanie tego, co było tematem zajęć. Pod koniec zajęć następowało podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń. Uczniowie chętnie brali aktywny udział w ćwiczeniach, opierali się na własnej wiedzy i doświadczeniach oraz samodzielnym myśleniu.

19 Wycieczki edukacyjne do Krakowa: 26 listopada 2009 r. /czwartek/ Uczestnicy wycieczki to członkowie zajęć biologicznych, chemicznych i fizycznych : W programie : - zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, - spacer po Kazimierzu, - seans filmowy W autokarze uczniowie nie tracili czasu, zmagali się z łamigłówkami i skojarzeniami przygotowanymi przez nauczyciela fizyki i chemii p. Dorotę Zubek. Przewodnicy oprowadzający po Muzeum Przyrodniczym przekazali dużo ciekawych wiadomości o życiu zwierząt, ewolucji organizmów i ekologii. Uczniowie oglądali unikalne okazy ryb, gadów i płazów egzotycznych, skamieniałości i kolekcje minerałów Następnie w kinie Ciemna obejrzeliśmy film fantastyczno-naukowy pt.2012 Efekty specjalne, trzymająca w napięciu akcja i fabuła filmu oparta na przepowiedni Majów związanej z końcem kalendarza Majów / tj.21 grudnia 2012 r. planety ustawią się w jednej osi, wzrośnie promieniowanie Słońca, kula ziemska zacznie się topić od wewnątrz, co spowoduje niewyobrażalne spustoszenia /- pozwoliły na chwilę zastanowienia się w jakim kierunku może zmierzać nasza planeta. Zmęczeni, zadowoleni i pełni wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia i wiadomości o 22.30 wróciliśmy do Mszany Dolnej

20

21 15 maja 2010 r. /sobota/ Grupa uczestników zajęć muzycznych, teatralnych,z języka polskiego i angielskiego wyjechała na wycieczkę edukacyjną do Krakowa. W programie wycieczki było : - zajęcia w Muzeum Narodowym, - udział w warsztatach teatralnych w teatrze,,Groteska - obejrzenie przedstawienia teatralnego,,Don Kichot Uczniowie podzieleni na dwie grupy wiekowe brali udział w zajęciach dotyczących kultury baroku i historii polskiego uzbrojenia. Świetnie zorganizowane warsztaty muzealne pozwoliły uczniom na aktywne zwiedzanie ekspozycji; z gmachu młodzież wyszła pełna entuzjazmu. Uczestnicy podobnie zareagowali na warsztaty teatralne, prowadzone przez młodą aktorkę z Teatru Groteska w Krakowie. Ostatnim etapem był udział spektaklu Don Kichot. Dla niektórych uczestników była to pierwsza wizyta w teatrze. Wyjazd okazał się sukcesem. Dowodem na to może być większe zainteresowanie uczniów tego typu wyjazdami.

22

23 Występy grupy teatralnej i muzycznej : 22 grudnia 2009 r. Jasełka w szkole, 18 stycznia 2010r. Jasełka w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, 14 maja 2010 r. Wiersze Jana Brzechwy – wystawione czterokrotnie – na dwóch przedstawieniach w szkole, w przedszkolu i Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

24

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja projektu Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej w Gimnazjum Miejskim Nr 1 Anna Górska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google