Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oferta dla MŚP 1 Pożyczka globalna KTO: Fundusz Pożyczkowy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (2002r., środki własne, środki pozyskane) CO:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oferta dla MŚP 1 Pożyczka globalna KTO: Fundusz Pożyczkowy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (2002r., środki własne, środki pozyskane) CO:"— Zapis prezentacji:

1 1 Oferta dla MŚP 1 Pożyczka globalna KTO: Fundusz Pożyczkowy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (2002r., środki własne, środki pozyskane) CO: pożyczki na finansowanie działalności gospodarczej przyznawane na zasadach preferencyjnych w ramach pomocy de minimis DLA KOGO: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

2 POMOC de minimis Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. W sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13.09.2011r. W sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozowju Przedsiębiorczości pomocy fiannsowej na rozój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Pomocą de minimis jest różnicą pomiędzy poziomem oprocentowania standardowego i preferencyjnego dla danego pożyczkobiorcy. Pomoc wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto - EDB

3 Pożyczka globalna NA CO: finansowanie inwestycji (zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjno – usługowo - handlowych), tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, zakup wyposażenia (maszyny, urządzenia, aparaty itp.), inne cele przyczyniające się do rozwoju MSP ILE i JAK DŁUGO: do 100 000 PLN; do 60 miesięcy CO W ZAMIAN: oprocentowanie: 0%, prowizja jednorazowa 5%; zabezpieczenie: poręczenie osób trzecich, przewłaszczenie zakupionych dóbr, cesja wierzytelności, inne zabezpieczenia

4 4 Etapy ubiegania się o pożyczkę złożenie wniosku dokumenty do pobrania Ocena wniosku Wypłata środków www.pozyczkowy.com.pl Białystok, ul. Starobojarska 15

5 Wniosek pożyczkowy Wniosek o pożyczkę Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą Osobisty kwestionariusz poręczyciela – jeżeli jest poręczyciel Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela Oświadczenie wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą i poręczyciela o stanie cywilnym Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy lub wspólników spółki będącej wnioskodawcą Upoważnienie do InfoMonitora - wypełniają: – pożyczkobiorca oraz współmałżonek, – poręczyciel oraz współmałżonek Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (plik do pobrania)plik do pobrania

6 Wniosek pożyczkowy Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP, REGON Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US Informacja na temat wyników finansowych za okres ostatnich trzech pełnych lat obrotowych Informacja na temat bieżących wyników finansowych Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji za okres ostatnich dwóch pełnych lat obrotowych i za okres bieżący Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych Wniosek o pomoc de minimis ocena wniosku

7 Podsumowanie Limit pożyczki globalnej – 2 mln PLN Wypłacone – 13 szt. na kwotę 1230000 PLN Oczekiwanie na kolejną pulę

8 Dane kontaktowe Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15, Białystok tel. 85 740 86 69 (68) www.pozyczkowy.com.pl


Pobierz ppt "1 Oferta dla MŚP 1 Pożyczka globalna KTO: Fundusz Pożyczkowy przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego (2002r., środki własne, środki pozyskane) CO:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google