Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązywanie zagadnień związanych z gospodarką odpadami na poziomie gminy czy też w skali powiatu wymaga stworzenia kompleksowego i długofalowego planu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązywanie zagadnień związanych z gospodarką odpadami na poziomie gminy czy też w skali powiatu wymaga stworzenia kompleksowego i długofalowego planu."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami dr hab. inż. Janusz Mikuła

2 Rozwiązywanie zagadnień związanych z gospodarką odpadami na poziomie gminy czy też w skali powiatu wymaga stworzenia kompleksowego i długofalowego planu obejmującego zagadnienia organizacyjne, techniczno-technologiczne, społeczne i finansowe. Plan gospodarki odpadami powinien być przygotowany na okres lat, dlatego też tworzone obecnie plany gospodarki odpadami powinny być zgodne zarówno z obowiązującymi w Polsce strategiami, politykami, aktami prawnymi, projektowanymi aktami prawnymi przewidzianymi do wejścia w życie w 2004 roku, jak i z Dyrektywami Unii Europejskiej.

3 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. 2001. 62
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U z dnia 20 czerwca 2001) w rozdziale 3 określa ramy i zakres planów gospodarki odpadami oraz sposób i tryb ich uzgadniania. Art. 14. Ustawy stanowi:  1.   Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.

4 1.   Plany te określają: 1) aktualny stan gospodarki odpadami, 2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, 3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, 4) instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, 5) system monitoringu i oceny zamierzonych celów. 3.   Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 4.   Krajowy plan gospodarki odpadami jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw środowiska, a uchwalany przez Radę Ministrów. 5.   Projekt wojewódzkiego, powiatowego i gminnego plan gospodarki odpadami opracowują odpowiednio: zarząd województwa, zarząd powiatu lub zarząd gminy.

5 6.   Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowi część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska. 7.   Projekty planu podlegają zaopiniowaniu: 1) projekt planu krajowego - przez zarządy województw, 2) projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska, zarządy powiatów i gmin z terenu województwa, 3) projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez gminy z terenu powiatu, 4) projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

6 8.   Organ, o którym mowa w ustępie 7, udziela opinii w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinie pozytywną. 9.   W miastach, w których funkcję organów powiatu sprawują organy gminy, plan gospodarki odpadami obejmuje zadania planu powiatowego i gminnego. Projekt planu jest opiniowany przez zarząd województwa. 8.   Zarządy gmin, będących członkami związków międzygminnych, mogą opracowywać jeden wspólny plan gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy województw i powiatów, na których terenie położone są gminy.

7 8.   Zarządy powiatów, będących członkami związków powiatów, mogą opracowywać jeden wspólny program gospodarki odpadami, obejmujący zadania powiatowego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy województw, na terenie których położone są powiaty oraz zarządy gmin z terenu tych powiatów. 9.   Minister do spraw środowiska, zarząd województwa, zarząd powiatu i zarząd gminy składa co 2 lata, odpowiednio Radzie Ministrów, sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. 10. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

8 Art. 15.   1.   Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa. 2.   Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla. 3.   Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności: 1) rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia, 2) rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

9 3) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska, 4) projektowany system gospodarowania odpadami. 4.   Gminny plan gospodarki odpadami określa ponadto: ) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć, ) harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.

10 5.   Krajowy plan gospodarki odpadami może określać przedsięwzięcia priorytetowe o charakterze ponadwojewódzkim, niezbędne do utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów. 6.   Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zasady oraz sposób finansowania przedsięwzięć priorytetowych o charakterze ponadwojewódzkim, o których mowa w ust. 5, kierując się potrzebą utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów.

11 5.   Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. 6.   Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowania planów i zapewnienia ich spójności.

12 Art. 16.   Przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia te zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.   Zgodnie z art. 15. Ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa.

13 Plan gospodarki odpadami   Zgodnie z zasadami ekorozwoju plan gospodarki odpadami w gminie czy powiecie powinien zawierać co najmniej cztery podstawowe cele: n    zmniejszenie ilości odpadów, które nie nadają się do powtórnego wykorzystania, n    eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów, n    włączenie do obiegu i gospodarcze wykorzystanie jak największej części odpadów, n    składowanie tylko tych odpadów, które nie przynoszą szkód środowisku.

14 Na etapie wykonywania prac koncepcyjnych i projektowych nad planem gospodarki odpadami w gminie czy powiecie należy: ·      przeprowadzić analizę planów gospodarki odpadami wyższego szczebla i określić wynikających z nich uwarunkowań dla plany gospodarki odpadami gminy lub powiatu, ·      przeprowadzić analizę strategii rozwoju i programów ochrony środowiska powiatu i gmin, ·      przeprowadzić analizę wielkości obszaru gminy (powiatu), charakteru zabudowań i długości dróg dojazdowych,

15 ·      precyzyjnie rozpoznać rodzaj, ilość i źródła powstających odpadów, ich zmienność w zależności od pory roku oraz dokonać prognozy zmian ilościowych i jakościowych w perspektywie okresu dla którego projektowany jest system, ·      przeanalizować rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, ·      dokonać analizy stanu technicznego i wpływu na środowisko istniejących obiektów i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ·      oszacować wielkości możliwych do odzyskania surowców oraz możliwości ich przetwarzania,

16 ·      przeanalizować możliwe do zastosowania, w warunkach gminy lub powiatu, metody i techniki selektywnej zbiórki surowców wtórnych, ·      określić działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska, ·      dla poszczególnych metod zagospodarowania odpadów dokonać wariantowej oceny rozwiązań technicznych i technologicznych, ·      przeprowadzić analizę wariantową lokalizacji zakładów utylizacji odpadów i obiektów wspomagających,

17 ·      opracować program edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami, ·      określić rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć, ·      ustalić optymalne formy organizacyjne systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ·      ustalić źródła finansowania inwestycji oraz harmonogram ich uruchomienia, ·      przeprowadzić optymalizację bilansu kosztów ponoszonych i uzyskiwanych z opłat za wywóz i utylizację odpadów oraz oszacować potencjalne wpływy z opłaty produktowej, ·      opracowanie system monitoringu i oceny zamierzonych celów.


Pobierz ppt "Rozwiązywanie zagadnień związanych z gospodarką odpadami na poziomie gminy czy też w skali powiatu wymaga stworzenia kompleksowego i długofalowego planu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google