Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (1.06.2014 - 31.05.2015)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (1.06.2014 - 31.05.2015)"— Zapis prezentacji:

1 PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (1.06.2014 - 31.05.2015)

2 PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki kontroli doraźnych. 4) Wspomaganie. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

3 DANE OGÓLNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 EWALUACJE CAŁOŚCIOWE EWALUACJE PROBLEMOWE KONTROLE PLANOWE KONTROLE DORAŹNE PRZEDSZKOLA 211673540 SZKOŁY PODSTAWOWE 25180314194 GIMNAZJA 1611218345 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 101046061 PLACÓWKI 236-24 SZKOŁY SPECJALNE 111-- RAZEM75610592364 DZIAŁANIE JEDNOSTKI

4 EWALUACJE ZEWNĘTRZNE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA SZKOŁY PONAD- GIMNAZJALNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 PLACÓWKIREKOMENDACJE

5 KONTROLE PLANOWE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA SZKOŁY PONAD- GIMNAZJALNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

6 KONTROLE DORAŹNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

7 Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  organu prowadzącego szkołę lub placówkę 24321113  prokuratury 0000011  Rzecznika Praw Obywatelskich 0000000  rodziców 1968211401123  uczniów 0000101  nauczycieli 0502007  Rzecznika Praw Dziecka 45200213  innych podmiotów 013235326 b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 15991733016180 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 4019445243724364 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

8 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych  zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 410230120  realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 723733043  przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 0141173439  przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 17312014  przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 714830133  zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 21756208112 stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej 1600007 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 0103326042  inne 241112314417193 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

9 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: Liczba wydanych zaleceń  zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 33  realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 47  przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 90  przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 42  przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 16  zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 103 stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej 1 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 95  inne 148 razem 575 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

10 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI DORAŹNYCH: W części szkół dyrektorzy nienależycie pełnią nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkołach i placówkach. Zdarzają się przypadki przydzielania nauczycielom zadań niezgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów szkół nad organizacją, przebiegiem i dokumentowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizacją zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych zawartych w orzeczeniach lub opiniach, nie jest skuteczny. prowadzenia zajęć pod nadzorem upoważnionej do tego osoby, określania zakresu zadań dla nauczycieli i innych pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, prowadzenia dokumentacji powypadkowej zgodnie z rozporządzeniem, równomiernego obciążenia uczniów w ciągu dnia i tygodnia, kontrolowania budynku szkoły pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków;

11 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 formułowania wymagań edukacyjnych przez nauczycieli, określania kryteriów oceniania zachowania, określania warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, informowania uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, informowania uczniów o warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, informowania rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, informowania o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustalenia sposobu uzasadnienia oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), określenia terminu przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej uczniów, określenia terminu i formy informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej rocznej oceny zachowania; W części szkół dyrektorzy nie kontrolują przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

12 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI DORAŹNYCH: Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (np. dziennik lekcyjny, dziennik zajęć, księga uczniów, arkusz ocen) w części szkół nie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W części szkół realizacja podstawy programowej nie jest monitorowana, co może skutkować jej niezrealizowaniem. W części szkół zakres i formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywanie i realizacja IPET-ów nie zawsze są zgodnie z przepisami prawa. Brak uregulowań w statutach dotyczących organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami powoduje trudności w rozwiązywaniu powstających konfliktów pomiędzy szkołą a rodzicami.

13 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 PODSUMOWANIE 1.Profilaktyka uzależnień; 2.Rewalidacja; 3.Użyteczna ewaluacja wewnętrzna; 4.Wewnętrzne, pogłębione analizy osiągnięć uczniów; 5.Systemowe monitorowanie wprowadzanych działań dydaktyczno- metodycznych; 6.Ocena skuteczności pracy nauczycieli/szkoły; 7.Wykorzystywanie badań/doniesień zewnętrznych; 8.Opinie/orzeczenia - opis prognozowanych efektów i zaleceń dla szkół; 9.Proces lekcyjny ukierunkowany na wzajemne uczenie i wpływanie uczniów na jego organizację; 10. Umiejętności matematyczne, rozumowanie matematyczne; 11. Bezpieczeństwo; 12. Kwalifikacje nauczycieli; 13. Dokumentowanie, w tym opis uzyskiwanych efektów.

14 WSPOMAGANIE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

15 Działania podejmowane przez Kuratora Oświaty : Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli. Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk. Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół/placówek oraz jednostek samorządu terytorialnego.

16 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI Z DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ: Prowadzona przez kuratora analiza: wyników kształcenia w poszczególnych typach szkół, treści zaleceń wydanych dyrektorom szkół/placówek w wyniku kontroli planowych i doraźnych oraz wyników ewaluacji zewnętrznych wskazuje na określenie zakresu wspomagania i odpowiada potrzebom dyrektorów i nauczycieli. Publikowane materiały z działań wspomagających dyrektorów i nauczycieli szkół (narad, konferencji, seminariów i warsztatów) umożliwiają wykorzystanie ich w pracy szkoły i przyczyniają się do podejmowania nowych działań edukacyjnych. Narady i konferencje organizowane we współpracy z JST i instytucjami wspierającymi oświatę, z udziałem specjalistów i ekspertów mają wpływ na jakość pracy szkół i placówek. Rozpoznanie potrzeb dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek województwa wielkopolskiego (ankieta on-line) umożliwia przygotowanie tematów grantów kuratora, narad i konferencji; szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje/seminaria w zakresie edukacji prawnej,

17 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI Z DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ (CD.): Działania wspomagające kuratora wobec szkół i placówek, które osiągają niskie wyniki egzaminów zewnętrznych (granty i konferencje tematyczne) przyczyniły się do podniesienia efektów kształcenia. Inspirowanie dyrektorów do realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii i nowatorskich metod nauczania poprawia skuteczność działań edukacyjnych i zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. Analiza wyników pełnionego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego wskazuje na nieprawidłowości w działaniu dyrektorów szkół i placówek wynikające m.in. z niedostatecznej znajomości przepisów prawa i ich stosowania. Upowszechnianie i zachęcanie dyrektorów i nauczycieli do wykorzystywania dobrych praktyk oraz innowacji przyczynia się do wprowadzania i popularyzacji skutecznych rozwiązań edukacyjnych.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY (1.06.2014 - 31.05.2015)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google