Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE ZA I KWARTAŁ 2005 R. Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZOWANYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE ZA I KWARTAŁ 2005 R. Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZOWANYCH."— Zapis prezentacji:

1 1 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE ZA I KWARTAŁ 2005 R. Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZOWANYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Chrzanów, maj 2005 r.

2 2 STATYSTYKA

3 3 LICZBA BEZROBOTNYCH POLSKA WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE POWIAT CHRZANOWSKI w tys. Stan w I kwartale 3.294,5 197,3 216,7 9,6 10, ,6 dynamika w %

4 4 STOPA BEZROBOCIA POLSKA POWIAT CHRZANOWSKI MAŁOPOLSKA DYNAMIKA -1,5 % DYNAMIKA -1,2 % DYNAMIKA -1,7 %

5 5 BEZROBOCIE W POWIECIE W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH (według stanu na koniec I kwartału) OSÓB

6 6 POZIOM BEZROBOCIA W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH marzec 2004 r. marzec 2005 r. spadek liczby zarejestrowanych o 980 osób dynamika 91% ogółem kobiety

7 7 NAPŁYW BEZROBOTNYCH rejestrujący się w I kwartale Zwolnienia w związku z rozwiązaniem umów na czas określony z końcem roku Rejestracja osób kończących szkoły Dynamika 98%

8 8 ODPŁYW BEZROBOTNYCH wyłączeni z ewidencji w I kwartale Podjęcia pracy sezonowej Dynamika 122%

9 9 GŁÓWNE PRZYCZYNY WYŁĄCZEŃ Z EWIDENCJI OGÓŁEM WYŁĄCZEŃ osoby w tym z powodu: podjęcia pracy braku gotowości do podjęcia pracy % 103% 213 % marzec 2004 marzec osoby dynamika Oferty pracy

10 10 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA %86%104%90%96% dynamika gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe

11 11 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU131%104%90%92% 81% dynamika

12 12 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY111%81%84%79%93% dynamika powyżej 24 miesięcy miesięcy miesięcy miesięcy do 3 miesięcy

13 13 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STAŻU PRACY 20 lat i więcej lat1 - 5 latdo 1 roku bez stażu lat %91% 94%91% 86% dynamika 92%

14 14 Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

15 15 DZIAŁANIA PUP W CHRZANOWIE ZADANIA PASYWNE OBSŁUGA BEZROBOTNYCH udzielanie informacji rejestracja obsługa osób potwierdzających gotowość do pracy wydawanie decyzji administracyjnych wydawanie zaświadczeń wypłata świadczeń finansowych zgłaszanie bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego OBSŁUGA POSZUKUJACYCH PRACY udzielanie informacji rejestracja

16 16 pozyskiwanie ofert pracy kierowanie osób bezrobotnych do pracy współpraca z partnerami rynku pracy (m.in. wizyty u pracodawców) organizacja giełd pracy udzielanie informacji o ofertach EURES- Europejskie Służby Zatrudnienia (pośrednictwo i doradztwo w zakresie kierowania i warunków pracy za granicą) prace interwencyjne roboty publiczne staże przygotowanie zawodowe jednorazowe środki dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy szkolenia dodatki aktywizacyjne stypendia z tytułu kontynuowania nauki DZIAŁANIA PUP W CHRZANOWIE POŚREDNICTWO PRACY INSTRUMENTY RYNKU PRACY ZADANIA AKTYWNE

17 zajęcia w Klubie Pracy zajęcia aktywizujące szkolenia w zakresie poszukiwania pracy poradnictwo zawodowe: poradnictwo indywidualne i grupowe informacja zawodowa, 3. 3.usługi psychologa dla bezrobotnych i poszukujących pracy diagnozowanie za pomocą testów predyspozycji zawodowych: osobowości, temperamentu i inteligencji INSTRUMENTY RYNKU PRACY WSPIERAJĄCE PODSTAWOWE USŁUGI PUP W CHRZANOWIE POZOSTAŁE FORMY AKTYWIZACJI

18 18

19 19 POŚREDNICTWO PRACY W PUP CHRZANÓW (dane za I kwartał) Ogółem oferty pracy 728 średniomiesięcznie Podjęcia pracy za pośrednictwem PUP 468 średniomiesięcznie Podjęcia pracy niesubsydiowanej średniomiesięcznie

20 20 PROGRAMY RYNKU PRACY ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

21 21 AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU * 539 * * 69 2 I kwartał 2004 I kwartał 2005 prace interwencyjne roboty publiczne staże przygotowanie zawodowe szkolenia umowy absolwenckie pożyczki dotacje na rozpoczęcie działalności i refundacje kosztów doposażenia miejsc pracy OGÓŁEM osoby zaktywizowane *

22 22 ŚRODKI NA PROGRAMY RYNKU PRACY W LATACH zł

23 23 STRUKTURA ŚRODKÓW NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 R. ALGORYTM POWIATOWY ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ PUP w tym: programy wojewódzkie Drogowiec i Bezpieczny Wałprogramy wojewódzkie Drogowiec i Bezpieczny Wał Program wojewódzki z Europejskiego Funduszu SpołecznegoProgram wojewódzki z Europejskiego Funduszu Społecznego , , , ,00 OGÓŁEM ŚRODKI ,00

24 24 Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego f a z a r e a l i z a c j i

25 25 PROGRAM Szansa I Działanie 1.2 SPO RZL bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia pozostająca bez pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, młodzież poniżej 25 roku życia pozostająca bez pracy przez okres od 6 do 24 miesięcy, absolwenci wszystkich typów szkół, którzy są bezrobotni w świetle polskiego prawa OGÓŁEM 323 osoby Cel główny programu Wsparcie młodzieży na lokalnym rynku pracy poprzez wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie zmiany lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia Beneficjenci ostateczni Okres realizacji Realizowane wsparcie dla osób Czerwiec 2004 – maj 2005 Pomoc w poszukiwaniu pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) Szkolenia Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u przedsiębiorcy, oraz u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą Staże ,10 zł Wnioskowana kwota

26 26 PROGRAM Szansa II Działanie 1.3 SPO RZL bezrobotni w wieku powyżej 25 lat, pozostający bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy, a także osoby bezrobotne w tej kategorii wiekowej, pozostające bez pracy do 12 miesięcy. OGÓŁEM 284 osoby Cel główny programu ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz niwelowanie jego negatywnych skutków i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zastosowanie zintegrowanych form aktywizacji bezrobotnych Beneficjenci ostateczni Realizowane wsparcie dla osób Okres realizacji Czerwiec 2004 – maj 2005 Pomoc w poszukiwaniu pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) Szkolenia Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem ,83 zł Wnioskowana kwota

27 27 Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatwierdzone do realizacji

28 28 PROGRAM Jestem kobietą Działanie 1.6 SPO RZL Projekt skierowany jest do kobiet zarejestrowanych w PUP, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, podzielonych na trzy grupy najbardziej potrzebujące wsparcia: pielęgniarki bez prawa do wykonywania zawodu, kobiety posiadające predyspozycje do pracy w przetwórstwie mięsnym, kobiety posiadające wykształcenie zawodowe handlowe bez doświadczenia zawodowego. OGÓŁEM 50 osób Cel główny programu Poprawa sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy poprzez objęcie bezrobotnych kobiet kompleksowym wsparciem, wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych, przywrócenia swoich uprawnień do wykonywania zawodu oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia. Beneficjenci ostateczni Okres realizacji Wniosek przeszedł ocenę formalną. Skierowany do oceny merytorycznej. Planowana realizacja od momentu zatwierdzenia do czerwca ,48 zł Wydatki projektu

29 29 PROGRAM Szansa I - Bis Działanie 1.2 SPO RZL Projekt skierowany jest do: bezrobotnej młodzieży w wieku od 18 do 24 lat pozostającej bez pracy do 24 miesięcy, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich absolwentów wszystkich typów szkół, którzy są bezrobotni w świetle polskiego prawa OGÓŁEM 444 osób Cel główny programu Udzielenie wsparcia młodzieży na lokalnym rynku pracy poprzez wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie zmiany lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia. Beneficjenci ostateczni ,57 zł Wydatki projektu Okres realizacji Maj 2005 do czerwiec 2006

30 30 PROGRAM Szansa II - Bis Działanie 1.3 SPO RZL osoby bezrobotne w wieku powyżej 25 lat, pozostające bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy, a także osoby bezrobotny w tej kategorii wiekowej, pozostające bez pracy do 12 miesięcy, z wyłączeniem absolwentów OGÓŁEM 359 osób Cel główny programu Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz niwelowanie jego negatywnych skutków i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zastosowanie zintegrowanych form aktywizacji bezrobotnych. Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu tych osób konieczne jest zastosowanie kompleksowych działań, mających na celu ustalenie predyspozycji tych osób, obszarów koniecznego przekwalifikowania lub zaktualizowania ich kwalifikacji. Uczestnictwo w subsydiowanych formach przyczyni się do poprawy zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku. Beneficjenci ostateczni ,32 zł Wydatki projektu Okres realizacji Maj czerwiec 2006

31 31 Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego f a z a o p r a c o w y w a n i a

32 32 BUMERANG – program readaptacji zawodowej Działanie 1.5 SPO RZL Projekt skierowany jest do bezrobotnych: pozostających w ewidencji Urzędu powyżej 24 miesięcy, posiadających wykształcenie zawodowe i niższe, do 34 roku życia, ze stażem pracy nie przekraczającym 1 roku. OGÓŁEM 80 osób Cel główny programu Poprawa sytuacji długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na lokalnym rynku pracy poprzez objęcie kompleksowym wsparciem, wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie zmiany lub podniesienia swoich kwalifikacji oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia. Beneficjenci ostateczni Okres realizacji Realizacja od momentu zatwierdzenia ,20 zł Wydatki projektu

33 33 Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego f a z a p l a n o w a n i a

34 34 Działanie 1.1 SPO RZL Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy – schemat B Instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, jednostki naukowe, szkoły wyższe. Cel główny programu Wsparcie można uzyskać m.in.. na: 1. Doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, w szczególności poprzez szkolenia, wsparcie, doradztwo i instruktaż. 2. Rozwijanie i promocja trójstronnych umów szkoleniowych, w szczególności poprzez upowszechnianie najlepszych praktyk. 3. Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań na rynku pracy, w szczególności poprzez: akcje promocyjne, szkolenia, warsztaty skierowane do różnych środowisk mające na celu między innymi popularyzowanie idei aktywizacji zawodowej oraz sprzyjające zwiększaniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy. 4. Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz instrumentów i programów rynku pracy uwzględniających wzmacnianie powiązań na szczeblu lokalnym i regionalnym. 5. Promowanie i wsparcie projektów pilotażowych i innowacyjnych z zakresu usług instytucji rynku pracy, w tym pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej, szkoleń itp. 6. Upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy, w tym placówki informacji i poradnictwa zawodowego. Beneficjenci ostateczni

35 35 Konkurs Ministerstwa Gospodarki i Pracy Program 50 plus Osoby, które: - ukończyły 50 rok życia, - są bezrobotne lub zagrożone utratą pracy, - straciły prawo do renty inwalidzkiej Cel główny programu Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 50 lat poprzez: - wsparcie psychologiczne doradcy zawodowego, - pośrednictwo pracy, - prace interwencyjne, - szkolenia, - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Beneficjenci ostateczni R ozpoczęto weryfikację osób w tej grupie wiekowej poprzez przeprowadzenie ankiety oczekiwań i zamierzeń kandydatów, kwalifikujących się do projektu. Na zaproszenie odpowiedziało 71 osób, zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

36 36 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ PUP W LATACH

37 37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE ZA I KWARTAŁ 2005 R. Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZOWANYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google