Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE
O DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHRZANOWIE ZA I KWARTAŁ 2005 R. Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZOWANYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Chrzanów, maj 2005 r.

2 STATYSTYKA

3 LICZBA BEZROBOTNYCH 2004 2005 Stan w I kwartale POLSKA 3.294,5 3.052,6
dynamika Stan w I kwartale w tys. w % POLSKA 3.294,5 3.052,6 93 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 216,7 197,3 91 POWIAT CHRZANOWSKI 10,5 9,6 91

4 STOPA BEZROBOCIA POLSKA MAŁOPOLSKA -1,5 % -1,2 % POWIAT CHRZANOWSKI
DYNAMIKA -1,5 % DYNAMIKA -1,2 % POWIAT CHRZANOWSKI DYNAMIKA -1,7 %

5 W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH (według stanu na koniec I kwartału)
BEZROBOCIE W POWIECIE W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH (według stanu na koniec I kwartału) - 980 OSÓB

6 POZIOM BEZROBOCIA W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH
- 6 - 85 - 339 - 257 - 63 - 166 +40 - 152 +9 - 75 - 9 +150 +184 - 302 - 138 ogółem 2004 2005 kobiety spadek liczby zarejestrowanych o 980 osób marzec 2004 r. dynamika 91% marzec 2005 r.

7 NAPŁYW BEZROBOTNYCH 2 248 98% 2 206 2004 Dynamika 2005
Zwolnienia w związku z rozwiązaniem umów na czas określony z końcem roku Rejestracja osób kończących szkoły 2004 2005 2004 2 248 Dynamika 98% rejestrujący się w I kwartale 2005 2 206

8 Podjęcia pracy sezonowej wyłączeni z ewidencji w I kwartale
ODPŁYW BEZROBOTNYCH Podjęcia pracy sezonowej 2004 2005 2004 1 874 Dynamika 122% wyłączeni z ewidencji w I kwartale 2005 2 284

9 GŁÓWNE PRZYCZYNY WYŁĄCZEŃ Z EWIDENCJI
OGÓŁEM WYŁĄCZEŃ marzec 2004 marzec 2005 1 874 osoby 2 284 osoby dynamika w tym z powodu: podjęcia pracy 879 975 111 % braku gotowości do podjęcia pracy 681 704 103% Oferty pracy 342 728 213 %

10 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe 2 774 3 753 890 2 581 535 2004 2 572 3 219 927 2 320 515 2005 93% 86% 104% 90% 96% dynamika

11 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU
174 1 724 2 181 3 141 3 313 2004 228 1 798 1 954 2 878 2 695 2005 131% 104% 90% 92% 81% dynamika

12 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY
powyżej 24 miesięcy miesięcy 6 - 12 3 - 6 do 3 miesięcy 2 539 2 461 2 018 1 590 1 925 2004 2 827 1 986 1 688 1 258 1 794 2005 111% 81% 84% 79% 93% dynamika

13 STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STAŻU PRACY
20 lat i więcej lat 1 - 5 lat do 1 roku bez stażu lat 1 128 1 548 1 747 1 056 3 084 2004 1 970 1 073 1 406 1 643 2 665 2005 962 1 804 dynamika 86% 91% 94% 91% 92% 95%

14 Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

15 DZIAŁANIA PUP W CHRZANOWIE
ZADANIA PASYWNE udzielanie informacji rejestracja obsługa osób potwierdzających gotowość do pracy wydawanie decyzji administracyjnych wydawanie zaświadczeń wypłata świadczeń finansowych zgłaszanie bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego OBSŁUGA BEZROBOTNYCH OBSŁUGA POSZUKUJACYCH PRACY udzielanie informacji rejestracja

16 DZIAŁANIA PUP W CHRZANOWIE
ZADANIA AKTYWNE POŚREDNICTWO PRACY pozyskiwanie ofert pracy kierowanie osób bezrobotnych do pracy współpraca z partnerami rynku pracy (m.in. wizyty u pracodawców) organizacja giełd pracy udzielanie informacji o ofertach EURES- Europejskie Służby Zatrudnienia (pośrednictwo i doradztwo w zakresie kierowania i warunków pracy za granicą) prace interwencyjne roboty publiczne staże przygotowanie zawodowe jednorazowe środki dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy szkolenia dodatki aktywizacyjne stypendia z tytułu kontynuowania nauki INSTRUMENTY RYNKU PRACY

17 INSTRUMENTY RYNKU PRACY WSPIERAJĄCE PODSTAWOWE USŁUGI PUP W CHRZANOWIE
POZOSTAŁE FORMY AKTYWIZACJI zajęcia w Klubie Pracy zajęcia aktywizujące szkolenia w zakresie poszukiwania pracy poradnictwo zawodowe: poradnictwo indywidualne i grupowe informacja zawodowa, usługi psychologa dla bezrobotnych i poszukujących pracy diagnozowanie za pomocą testów predyspozycji zawodowych: osobowości, temperamentu i inteligencji

18

19 POŚREDNICTWO PRACY W PUP CHRZANÓW
(dane za I kwartał) Ogółem oferty pracy 728 średniomiesięcznie 243 114 342 2004 2005 Podjęcia pracy za pośrednictwem PUP 468 średniomiesięcznie 156 107 320 2005 2004 Podjęcia pracy niesubsydiowanej 160 53 57 172 2004 2005 średniomiesięcznie

20 PROGRAMY RYNKU PRACY ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

21 AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
I kwartał 2004 I kwartał 2005 prace interwencyjne roboty publiczne staże przygotowanie zawodowe szkolenia umowy absolwenckie pożyczki dotacje na rozpoczęcie działalności i refundacje kosztów doposażenia miejsc pracy OGÓŁEM osoby zaktywizowane 45 37 27 12 69 174 * 69 2 * * 16 6 * 81 231 230 539

22 ŚRODKI NA PROGRAMY RYNKU PRACY W LATACH 2003-2005

23 STRUKTURA ŚRODKÓW NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2005 R.
,00 ALGORYTM POWIATOWY ,00 ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ PUP w tym: programy wojewódzkie „Drogowiec” i „Bezpieczny Wał Program wojewódzki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 ,00 ,00 OGÓŁEM ŚRODKI

24 Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego f a z a r e a l i z a c j i

25 PROGRAM „Szansa I” Działanie 1.2 SPO RZL
Wsparcie młodzieży na lokalnym rynku pracy poprzez wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie zmiany lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia Cel główny programu Beneficjenci ostateczni bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia pozostająca bez pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, młodzież poniżej 25 roku życia pozostająca bez pracy przez okres od 6 do 24 miesięcy , absolwenci wszystkich typów szkół, którzy są bezrobotni w świetle polskiego prawa OGÓŁEM 323 osoby Okres realizacji Czerwiec 2004 – maj 2005 Pomoc w poszukiwaniu pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) 323 Realizowane wsparcie dla osób Szkolenia 145 Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u przedsiębiorcy, oraz u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą 27 Staże 74 Wnioskowana kwota ,10 zł

26 PROGRAM „Szansa II” Działanie 1.3 SPO RZL
ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz niwelowanie jego negatywnych skutków i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zastosowanie zintegrowanych form aktywizacji bezrobotnych Cel główny programu Beneficjenci ostateczni bezrobotni w wieku powyżej 25 lat, pozostający bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy, a także osoby bezrobotne w tej kategorii wiekowej, pozostające bez pracy do 12 miesięcy. OGÓŁEM 284 osoby Okres realizacji Czerwiec 2004 – maj 2005 Pomoc w poszukiwaniu pracy (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) 284 Realizowane wsparcie dla osób Szkolenia 112 Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 17 Wnioskowana kwota ,83 zł

27 Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatwierdzone do realizacji

28 PROGRAM „Jestem kobietą” Działanie 1.6 SPO RZL
Poprawa sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy poprzez objęcie bezrobotnych kobiet kompleksowym wsparciem, wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych, przywrócenia swoich uprawnień do wykonywania zawodu oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia. Cel główny programu Projekt skierowany jest do kobiet zarejestrowanych w PUP, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, podzielonych na trzy grupy najbardziej potrzebujące wsparcia: pielęgniarki bez prawa do wykonywania zawodu, kobiety posiadające predyspozycje do pracy w przetwórstwie mięsnym, kobiety posiadające wykształcenie zawodowe handlowe bez doświadczenia zawodowego. OGÓŁEM 50 osób Beneficjenci ostateczni Okres realizacji Wniosek przeszedł ocenę formalną. Skierowany do oceny merytorycznej. Planowana realizacja od momentu zatwierdzenia do czerwca 2006 ,48 zł Wydatki projektu

29 PROGRAM „Szansa I - Bis” Działanie 1.2 SPO RZL
Udzielenie wsparcia młodzieży na lokalnym rynku pracy poprzez wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie zmiany lub podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia. Cel główny programu Beneficjenci ostateczni Projekt skierowany jest do: bezrobotnej młodzieży w wieku od 18 do 24 lat pozostającej bez pracy do 24 miesięcy, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich absolwentów wszystkich typów szkół, którzy są bezrobotni w świetle polskiego prawa OGÓŁEM 444 osób Okres realizacji Maj 2005 do czerwiec 2006 ,57 zł Wydatki projektu

30 PROGRAM „Szansa II - Bis” Działanie 1.3 SPO RZL
Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz niwelowanie jego negatywnych skutków i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zastosowanie zintegrowanych form aktywizacji bezrobotnych. Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu tych osób konieczne jest zastosowanie kompleksowych działań, mających na celu ustalenie predyspozycji tych osób, obszarów koniecznego przekwalifikowania lub zaktualizowania ich kwalifikacji. Uczestnictwo w subsydiowanych formach przyczyni się do poprawy zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku. Cel główny programu Beneficjenci ostateczni osoby bezrobotne w wieku powyżej 25 lat, pozostające bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy, a także osoby bezrobotny w tej kategorii wiekowej, pozostające bez pracy do 12 miesięcy, z wyłączeniem absolwentów OGÓŁEM 359 osób Okres realizacji Maj czerwiec 2006 Wydatki projektu ,32 zł

31 Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego f a z a o p r a c o w y w a n i a

32 „BUMERANG – program readaptacji zawodowej” Działanie 1.5 SPO RZL
Poprawa sytuacji długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na lokalnym rynku pracy poprzez objęcie kompleksowym wsparciem, wskazanie kierunku rozwoju zawodowego, umożliwienie zmiany lub podniesienia swoich kwalifikacji oraz zdobycie okresowego lub trwałego zatrudnienia. Cel główny programu Projekt skierowany jest do bezrobotnych: pozostających w ewidencji Urzędu powyżej 24 miesięcy, posiadających wykształcenie zawodowe i niższe, do 34 roku życia, ze stażem pracy nie przekraczającym 1 roku. OGÓŁEM 80 osób Beneficjenci ostateczni Okres realizacji Realizacja od momentu zatwierdzenia ,20 zł Wydatki projektu

33 Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego f a z a p l a n o w a n i a

34 Działanie 1.1 SPO RZL Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy – schemat B
Wsparcie można uzyskać m.in.. na: 1. Doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, w szczególności poprzez szkolenia, wsparcie, doradztwo i instruktaż. 2. Rozwijanie i promocja trójstronnych umów szkoleniowych, w szczególności poprzez upowszechnianie najlepszych praktyk. 3. Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań na rynku pracy, w szczególności poprzez: akcje promocyjne, szkolenia, warsztaty skierowane do różnych środowisk mające na celu między innymi popularyzowanie idei aktywizacji zawodowej oraz sprzyjające zwiększaniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy. 4. Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz instrumentów i programów rynku pracy uwzględniających wzmacnianie powiązań na szczeblu lokalnym i regionalnym. 5. Promowanie i wsparcie projektów pilotażowych i innowacyjnych z zakresu usług instytucji rynku pracy, w tym pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej, szkoleń itp. 6. Upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy, w tym placówki informacji i poradnictwa zawodowego. Cel główny programu Instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, jednostki naukowe, szkoły wyższe. Beneficjenci ostateczni

35 Konkurs Ministerstwa Gospodarki i Pracy Program „50 plus”
Osoby, które: - ukończyły 50 rok życia, - są bezrobotne lub zagrożone utratą pracy, - straciły prawo do renty inwalidzkiej Cel główny programu Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 50 lat poprzez: - wsparcie psychologiczne doradcy zawodowego, - pośrednictwo pracy, - prace interwencyjne, - szkolenia, - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Beneficjenci ostateczni Rozpoczęto weryfikację osób w tej grupie wiekowej poprzez przeprowadzenie ankiety oczekiwań i zamierzeń kandydatów, kwalifikujących się do projektu. Na zaproszenie odpowiedziało 71 osób, zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

36 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ PUP W LATACH 2004-2005

37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google