Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda projektu edukacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda projektu edukacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Metoda projektu edukacyjnego
Projekt badawczy Metoda projektu edukacyjnego

2 Główne założenia metody projektów
Wśród głównych założeń metody projektów edukacyjnych wymienia się: jednorazowość złożoność ograniczone ramy czasowe interdyscyplinarność stawianych celów i sposobów rozwiązania problemów

3 Jednorazowość Każdy projekt edukacyjny jest w praktyce jednorazowym przedsięwzięciem, mającym na celu osiągnięcie konkretnego celu przez daną grupę studentów. Cel i sposoby jego zrealizowania muszą być tak sformułowane, aby możliwa była ich pełna weryfikowalność – należy przyjąć konkretne i mierzalne wskaźniki umożliwiające ewaluację projektu.

4 Złożoność Złożoność odnosi się do kompleksowości założeń, jakie przyjmuje dana grupa studentów. Założenia nie są możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu wiedzy wyłącznie z jednego przedmiotu, a często wymagają „wyjścia” poza jedną instytucję – w tym przypadku uczelnię.

5 Ograniczone ramy czasowe
Jednym z warunków koniecznych do pełnej weryfikowalności prowadzonych w ramach projektu działań (ewaluacja) jest sztywny horyzont czasowy. Projekt nie może być realizowany bezterminowo przez wiele zespołów. Zespół jest jeden, z wyraźnie określonymi zadaniami – każdy z uczestników zna ogólne założenia i własne konkretne zadania, z których jest rozliczany.

6 Interdyscyplinarność
Cecha ta jest mocno związana ze złożonością projektu. Uczestnicy projektu winni w ramach realizowanych przez siebie zadań cząstkowych, ale także celu głównego, korzystać z różnych źródeł inspiracji zarówno rozwiązań merytorycznych, jak i technicznych.

7 Czy Metoda projektów jest możliwa do zastosowania w projekcie badawczym?

8 TAK Wynika to ze specyfiki projektów badawczych. Przy wykorzystaniu metody projektów edukacyjnych studenci mają możliwość: - poznać podstawowe wyzwania pracy w zespole badawczym samodzielnie obrać tematykę badań, nie będąc jednocześnie pozbawionymi opieki merytorycznej bardziej doświadczonego badacza przygotować się do przeprowadzenia samodzielnych badań w ramach pracy dyplomowej

9 Etapy pracy nad projektem badawczym
Studenci w ramach przygotowania i przeprowadzenia projektu badawczego zobowiązani są więc do: wyboru celu, czyli tematu projektu badawczego określenia podstawowych działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu (etapy procesu badawczego)

10 Ciąg dalszy określenia liczby i składu osobowego poszczególnych zespołów określenia, które zespoły i w jakim zakresie odpowiedzialne są za poszczególne zadania określenia, kto w ramach każdego z zespołów odpowiedzialny jest za komunikację zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy poszczególnymi zespołami

11 Ciąg dalszy określenia, kto konkretnie odpowiada za koordynację prac wszystkich zespołów przygotowania wstępnego planu prac zawierającego powyższe elementy wraz z kalendarzem działań realizacji wyznaczonych zadań.

12 Co składa się na ocenę końcową
Ocena końcowa jest wypadkową następujących składowych: wewnątrz każdego zespołu studenci dokonują oceny pracy zarówno własnej, jak i pozostałych członków zespołu każdy zespół ocenia pracę pozostałych zespołów opiekun projektu ma prawo podnieść lub obniżyć ocenę o pół stopnia

13 Jak to wygląda w praktyce?
Józef K. przez swoich kolegów i koleżanki z zespołu został oceniony na 4,0. Niemniej jednak cały zespół uzyskał średnią ocenę od pozostałych uczestników projektu na poziomie 3,0. Zatem (4,0 + 3,0)/2 = 3,5. Opiekun projektu, na podstawie wiedzy na temat pracy zespołu, uznał jednak, że Józef K. nie przykładał się do pracy w równym stopniu, co pozostali członkowie zespołu, więc postanowił obniżyć ocenę – ostatecznie Józef K. uzyskał na zaliczenie 3,0.

14 Nie ocena jest jednak najważniejsza
Wbrew pozorom jednak ocena końcowa nie jest w tym przypadku najważniejsza. Poza praktycznymi umiejętnościami wypracowanymi w toku samodzielnej i zespołowej pracy nad rozwiązaniem poszczególnych problemów i osiągnięciem wyznaczonego celu, jest jeszcze jedna dodatkowa wartość. „Produktem” finalnym, z racji specyfiki przedmiotu, jakim jest Projekt badawczy, powinna być publikacja naukowa wspólnego autorstwa uczestników.


Pobierz ppt "Metoda projektu edukacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google