Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda projektu edukacyjnego. Główne założenia metody projektów Wśród głównych założeń metody projektów edukacyjnych wymienia się: - jednorazowość - złożoność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda projektu edukacyjnego. Główne założenia metody projektów Wśród głównych założeń metody projektów edukacyjnych wymienia się: - jednorazowość - złożoność"— Zapis prezentacji:

1 Metoda projektu edukacyjnego

2 Główne założenia metody projektów Wśród głównych założeń metody projektów edukacyjnych wymienia się: - jednorazowość - złożoność - ograniczone ramy czasowe - interdyscyplinarność stawianych celów i sposobów rozwiązania problemów

3 Jednorazowość Każdy projekt edukacyjny jest w praktyce jednorazowym przedsięwzięciem, mającym na celu osiągnięcie konkretnego celu przez daną grupę studentów. Cel i sposoby jego zrealizowania muszą być tak sformułowane, aby możliwa była ich pełna weryfikowalność – należy przyjąć konkretne i mierzalne wskaźniki umożliwiające ewaluację projektu.

4 Złożoność Złożoność odnosi się do kompleksowości założeń, jakie przyjmuje dana grupa studentów. Założenia nie są możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu wiedzy wyłącznie z jednego przedmiotu, a często wymagają wyjścia poza jedną instytucję – w tym przypadku uczelnię.

5 Ograniczone ramy czasowe Jednym z warunków koniecznych do pełnej weryfikowalności prowadzonych w ramach projektu działań (ewaluacja) jest sztywny horyzont czasowy. Projekt nie może być realizowany bezterminowo przez wiele zespołów. Zespół jest jeden, z wyraźnie określonymi zadaniami – każdy z uczestników zna ogólne założenia i własne konkretne zadania, z których jest rozliczany.

6 Interdyscyplinarność Cecha ta jest mocno związana ze złożonością projektu. Uczestnicy projektu winni w ramach realizowanych przez siebie zadań cząstkowych, ale także celu głównego, korzystać z różnych źródeł inspiracji zarówno rozwiązań merytorycznych, jak i technicznych.

7

8 TAK Wynika to ze specyfiki projektów badawczych. Przy wykorzystaniu metody projektów edukacyjnych studenci mają możliwość: - poznać podstawowe wyzwania pracy w zespole badawczym - samodzielnie obrać tematykę badań, nie będąc jednocześnie pozbawionymi opieki merytorycznej bardziej doświadczonego badacza - przygotować się do przeprowadzenia samodzielnych badań w ramach pracy dyplomowej

9 Etapy pracy nad projektem badawczym Studenci w ramach przygotowania i przeprowadzenia projektu badawczego zobowiązani są więc do: - wyboru celu, czyli tematu projektu badawczego - określenia podstawowych działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu (etapy procesu badawczego)

10 Ciąg dalszy - określenia liczby i składu osobowego poszczególnych zespołów - określenia, które zespoły i w jakim zakresie odpowiedzialne są za poszczególne zadania - określenia, kto w ramach każdego z zespołów odpowiedzialny jest za komunikację zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy poszczególnymi zespołami

11 Ciąg dalszy - określenia, kto konkretnie odpowiada za koordynację prac wszystkich zespołów - przygotowania wstępnego planu prac zawierającego powyższe elementy wraz z kalendarzem działań - realizacji wyznaczonych zadań.

12 Co składa się na ocenę końcową Ocena końcowa jest wypadkową następujących składowych: - wewnątrz każdego zespołu studenci dokonują oceny pracy zarówno własnej, jak i pozostałych członków zespołu - każdy zespół ocenia pracę pozostałych zespołów - opiekun projektu ma prawo podnieść lub obniżyć ocenę o pół stopnia

13 Jak to wygląda w praktyce? Józef K. przez swoich kolegów i koleżanki z zespołu został oceniony na 4,0. Niemniej jednak cały zespół uzyskał średnią ocenę od pozostałych uczestników projektu na poziomie 3,0. Zatem (4,0 + 3,0)/2 = 3,5. Opiekun projektu, na podstawie wiedzy na temat pracy zespołu, uznał jednak, że Józef K. nie przykładał się do pracy w równym stopniu, co pozostali członkowie zespołu, więc postanowił obniżyć ocenę – ostatecznie Józef K. uzyskał na zaliczenie 3,0.

14 Nie ocena jest jednak najważniejsza Wbrew pozorom jednak ocena końcowa nie jest w tym przypadku najważniejsza. Poza praktycznymi umiejętnościami wypracowanymi w toku samodzielnej i zespołowej pracy nad rozwiązaniem poszczególnych problemów i osiągnięciem wyznaczonego celu, jest jeszcze jedna dodatkowa wartość. Produktem finalnym, z racji specyfiki przedmiotu, jakim jest Projekt badawczy, powinna być publikacja naukowa wspólnego autorstwa uczestników.


Pobierz ppt "Metoda projektu edukacyjnego. Główne założenia metody projektów Wśród głównych założeń metody projektów edukacyjnych wymienia się: - jednorazowość - złożoność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google