Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KILKA UWAG OGÓLNYCH O DANYCH ZASTANYCH (WTÓRNYCH) Interpretacja danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KILKA UWAG OGÓLNYCH O DANYCH ZASTANYCH (WTÓRNYCH) Interpretacja danych."— Zapis prezentacji:

1 KILKA UWAG OGÓLNYCH O DANYCH ZASTANYCH (WTÓRNYCH) Interpretacja danych

2 Źródła danych W socjologii wyróżnić można dwa podstawowe źródła danych o rzeczywistości społecznej: - dane zastane, - dane wywołane. Kompletny opis konkretnego problemu socjologicznego powinien zawierać interpretację zarówno danych zastanych, jak i wyników własnych badań empirycznych.

3 Dane zastane W pierwszej kolejności służą jako źródło informacji i inspiracji w ramach wybranego obszaru problemowego. Już na etapie wstępnego formułowania tematu warto sprawdzić czy i jakie informacje zostały wytworzone (w ewaluacji zabieg ten określany jest mianem desk-check). Wiedza zdobyta na ich podstawie pozwala uniknąć poważniejszych błędów na etapie eksplikacji problematyki badawczej, operacjonalizacji (doboru wskaźników) czy opisu badanej populacji i doboru próby.

4 Dane zastane Stanowią uzupełnienie prowadzonych analiz wyników badań własnych. W ramach triangulacji metod badawczych zaleca się wykorzystanie danych zastanych. Stanowią doskonały punkt odniesienia w interpretacji wyników badań własnych. Pozwalają na zarysowanie tła dla wnioskowania. Praca z danymi zastanymi nie wymaga zazwyczaj pobytu w terenie i nie angażuje dużych środków finansowych. Większość dostępna jest bezpłatnie w Internecie.

5 Rodzaje danych zastanych Złożoność i różnorodność przedmiotu badań socjologicznych uniemożliwia przeprowadzenie pełnego wykazu rodzajów danych zastanych. Niemniej jednak podzielić je można dość ogólnie na dwa typy: - ilościowe, - jakościowe. Tu należy podkreślić, że jako dane zastane traktować należy również wyniki badań już przeprowadzonych przez innych badaczy (wtórna analiza danych).

6 Rodzaje danych zastanych Ze względu na źródło wyróżnić można dane zastane: - prywatne (zawartość prywatnych, rodzinnych archiwów), - urzędowe (dane gromadzone przez wszelkiego rodzaju instytucje publiczne, zarówno powołane w takim celu – np. Główny Urząd Statystyczny, jak i prowadzące taką działalność niejako przy okazji, czy na potrzeby zadań im przydzielonych – np. urząd gminy), - ogólnodostępne (informatory, prasa itp.)

7 Dane zastane = pewność? Należy pamiętać, że zazwyczaj badacz nie jest w stanie poznać procedur, mechanizmów i przebiegu zbierania wybranych danych. Zapoznać może się wyłącznie z efektem końcowym – danymi. Warto więc zwrócić uwagę na problem: wiarygodności danych, rzetelności danych.

8 Opracowanie danych zastanych Opracowanie danych zastanych przebiega wg kilku kluczowych etapów: - określenie i scharakteryzowanie źródła (źródeł) danych, - określenie zakresu (zakresów) danych (selekcja), - określenie procedury (procedur) opracowania danych, - określić sposobu (sposobów) prezentacji wyników

9 Jak interpretować? W sposobie interpretowania danych zastanych ograniczają badacza wyłącznie: zasoby i jakość danych, konieczność zachowania rzetelności badawczej, jego własna wyobraźnia. Postrzeganie zebranych danych zastanych jako gotowego zbioru informacji, którego przetworzenie jest niemożliwe, prowadzi wyłącznie do zawężenia pola analiz i potencjalnych wniosków. Nawet proste operacje matematyczne rzucają nowe światło na problem.

10 Przykład Autorzy Strategii Marki Rzeszów na lata przygotowując analizę wskaźnikową opracowali listę wskaźników zbiorczych, przyjmując jednocześnie stałą wartość referencyjną, która stanowi punkt odniesienia. Dla przykładu, jednym ze wskaźników zbiorczych jest kapitał ludzki, w którym ujęto: - ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, - ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym,

11 Przykładu ciąg dalszy - ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, - saldo migracji w ruchu wewnętrznym, - saldo migracji z zagranicą, - odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym. Praktycznie wszystkie dane z powyższej listy są możliwe do pozyskania z Roczników Statystycznych. Tu potraktowane zostały jako równoważne składowe opisujące jakość i potencjał kapitału ludzkiego.

12 Przykładu ciąg dalszy Co więcej, dane te gromadzone są w całym kraju, więc także i dla dwóch miast, które zostały uznane za interesujące do porównania z Rzeszowem. Wspomniana wcześniej wartość referencyjna umożliwia porównanie danych pomiędzy poszczególnymi miastami, ale i odniesienie ich do przyjętego poziomu średniego, a więc określenie, gdzie jest lepiej a gdzie gorzej, niż wynosi średnia. Wszystko dzięki prostym działaniom matematycznym – wystarczył pomysł.


Pobierz ppt "KILKA UWAG OGÓLNYCH O DANYCH ZASTANYCH (WTÓRNYCH) Interpretacja danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google