Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice, sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze rodzic i opiekun ducha Janusz Korczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice, sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze rodzic i opiekun ducha Janusz Korczak."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice, sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze rodzic i opiekun ducha Janusz Korczak

4 Rodzicielstwo zastępcze – co to takiego? Rodzina zastępcza, po adopcji, stanowi jedno z ważniejszych ogniw systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce. Stanowiąc bliskie dziecku środowisko, pozwala nawiązać nowe, czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym samym zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skutkom sieroctwa społecznego. Rodziny zastępcze, to forma czasowej opieki nad dzieckiem.

5 Podział rodzin zastępczych spokrewnione z dzieckiemniespokrewnione z dzieckiem zawodowe niespokrewnione z dzieckiem Rodziny zastępcze wielodzietne specjalistyczne o charakterze pogotowia rodzinnego

6 To takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka np. dziadkowie, wujostwo lub rodzeństwo. Rodziny spokrewnione

7 Zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze wielodzietne – to te rodziny, w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci; w razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć. Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem To takie, które z punktu widzenia prawa są obce dla dziecka. specjalistyczne – w tych rodzinach umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.

8 o charakterze pogotowia rodzinnego – w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące. Rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję –w tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy. O sytuacji przyjęcia dziecka rodzina ma obowiązek niezwłocznie w ciągu 24 godzin powiadomić Sąd Rodzinny i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem Zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze

9 Nie może być rodziną zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem osoba całkowicie niezdolna do pracy. Pełnienie funkcji rodziny niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem nie wyklucza pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.

10 Podstawowe uprawnienia rodzin zastępczych Prawa i obowiązki rodziny zastępczej różnią się od praw i obowiązków rodziny naturalnej. Przede wszystkim cechą rodzin zastępczych jest ich tymczasowość. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zastępcza podejmuje swe obowiązki z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Obowiązki te ustają z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub, gdy ustaną przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, wtedy starosta zawiadamia sąd opiekuńczy o możliwości powrotu dziecka do rodziny własnej.

11 Zadania rodziny zastępczej zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, opieki lekarskiej, racjonalnego żywienia, odpowiednich warunków bytowych zapewnienie odpowiednich warunków do systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły, aż do uzyskania co najmniej obowiązującego powszechnie wykształcenia i zdobycia zawodu umożliwiającego samodzielne życie zapewnienie dziecku odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych rozwijanie uzdolnień, umiejętności i nawyków pracy, organizowania czasu wolnego i wypoczynku rozwijanie wrażliwości estetycznej i wdrażanie do kultury życia codziennego przygotowanie dziecka do życia społecznego, rozwijanie w nim poszanowania mienia społecznego i osobistego udzielanie pomocy w usamodzielnieniu się, a w szczególności uzyskaniu pracy i mieszkania

12 Podstawowe obowiązki rodziny zastępczej Rodzice zastępczy mają w szczególności obowiązek… …kierowania się dobrem przyjętego dziecka oraz poszanowania jego praw, takich jak: wiedza o pochodzeniu, podtrzymywanie kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną i innymi osobami bliskimi, poszanowanie godności oraz ochroną przed wszelkimi farmami przemocy …sprawowania osobistej opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem oraz realizowania jego specyficznych potrzeb, np. kształcenia specjalnego Informowanie o: stanie zdrowia dziecka i opiekunów postępach w nauce trudnościach w sprawowaniu nad dzieckiem opieki oraz problemach wychowawczych, (tj. samowolne oddalenie się trwające dłużej niż 24 godziny) trwającej dłużej niż miesiąc przerwie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem spowodowanej problemami zdrowotnymi lub losowymi rodzica okresowym umieszczeniem dziecka w szpitalu, sanatorium, placówce resocjalizacyjnej, ośrodku szkolno - wychowawczym, internacie, bursie, stancji, czy domu pomocy społecznej …współdziałania z Sądem Opiekuńczym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w rodzinie zastępczej

13 Podstawowe uprawnienia rodzin zastępczych Rodzice zastępczy mają w szczególności prawo do… …reprezentowania dziecka w dochodzeniu do świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in.: alimentów, renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego …uzyskania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku i jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i szczególnych potrzebach …uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie …wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów …wynagrodzenia, które przysługuje tylko rodzinom zastępczym zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem (zawodowa rodzina wielodzietna i specjalistyczna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania, a rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania) …pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka

14 Czego rodzina zastępcza może oczekiwać? Państwo ma obowiązek otaczać opieką każdą rodzinę, szczególnie rodziny dysfunkcyjne. Rodzinom tym powinno się udzielać pomocy w ich środowisku. Jednak w sytuacji, gdy pomimo pomocy rodzice nie są w stanie właściwie wywiązać się ze swoich rodzicielskich obowiązków, albo gdy nie żyją, państwo zapewnia dziecku opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzicielskiej. Poradnictwo specjalistyczne - Psychologiczne - Pedagogiczne - Prawne - Szkolenie w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną

15 Pomoc materialna Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota zł (zwana dalej podstawą) Dla dziecka: do 7 lat – 60% podstawy, tj. 988,20 zł. do 7 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 80% podstawy, tj ,60 zł. od 7 do 18 lat 40% podstawy, nie mniej niż 10%, tj. 658,80 zł. od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 60% podstawy, tj. 988,20 zł. od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – 60% podstawy, tj. 988,20 zł. od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – 80% podstawy, tj ,60 zł. !! Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej. !!

16 Pomoc materialna Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki i jego wychowania. Rodzina zastępcza na pisemny wniosek może otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy. W przypadku, gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wymaga dodatkowej pomocy, starosta może przyznać rodzinie zastępczej na częściowe pokrycie skutków tego zdarzenia jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. do 50% podstawy albo okresowe świadczenie pieniężne wypłacane przez okres bezpośrednich skutków tego zdarzenia (ciężka choroba, rehabilitacja po wypadku, sprzęt do leczenia). Niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina zastępcza otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wys. do 160% podstawy, nie mniej jednak niż 95% podstawy (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości dzieci w rodzinie, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem). Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 95% podstawy, natomiast z dniem przyjęcia dziecka do rodziny otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 160% podstawy.

17

18 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki: dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej, mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona, wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim, mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania, uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

19 Jak zostać rodziną zastępczą? KROK 1. Podjęcie decyzji KROK 2. Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, rozmowa z pracownikiem socjalnym KROK 3. Wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydata

20 Jak zostać rodziną zastępczą? KROK 4. Centrum kieruje kandydatów na szkolenie, które prowadzi Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp. KROK 5. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp. META Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawnionego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

21 Na każdym etapie kwalifikacji możecie Państwo zrezygnować z jej kontynuowania, albo zmienić rodzaj szkolenia, np. z rodziny zastępczej niespokrewnionej na pogotowie rodzinne.

22

23 Potrzebny jest przepis na miłość! dwa otwarte serca odrobina szczerości ciepło ogniska domowego wytrwałość cierpliwość konsekwencja trwanie w wyborze delikatność empatia

24 Ważne adresy, telefony, strony WWW Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach ul. Sienkiewicza 28, Słubice tel , Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. Wolności 17F, Słubice tel Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słubicka 30, Cybinka tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kostrzyńska 13a, Górzyca tel Ośrodek Pomocy Społecznej Pl. Ratuszowy 1, Rzepin tel Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 3c, Ośno Lub. tel Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy ul. Kazimierza Wielkiego Gorzów Wlkp. tel

25


Pobierz ppt "Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice, sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze rodzic i opiekun ducha Janusz Korczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google