Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko w rodzinie – dziecko poza rodziną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko w rodzinie – dziecko poza rodziną"— Zapis prezentacji:

1 Dziecko w rodzinie – dziecko poza rodziną
Merytoryczne omówienie ustawy z dnia 9 CZERWCA 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w oparciu o prezentację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

2 Ustawa określa w swoich rozdziałach:
1.Zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych; 2.Zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej oraz pomocy w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków; 3.Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4.Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 5.Zadania w zakresie postępowania adopcyjnego.

3 Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?
Profilaktyka -wspieranie rodziny Rodzinna piecza zastępcza Instytucjonalna piecza zastępcza Usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków Adopcje

4 Kierunki rozwiązań prawnych:
1 położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku, a więc w rodzinie dziecka, wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia w niej dziecka lub powrotu do niej dziecka, 2 dalszy rozwój placówek wsparcia dziennego –świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, w których specjaliści (psycholog, pedagog) pomagają dziecku, ale także współpracują z rodzicami, 3 wprowadzenie i wzmocnienie, w ramach profilaktyki, działań asystentów rodziny, których zadaniem będzie prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym funkcjonowaniu, 4 doskonalenie i rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji (m.in. szkoły, Policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądów), które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną, w celu wspomagania rodziny w działaniach na rzecz poprawy jej sytuacji,

5 5.dalszy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zaproponowanie rozwiązań, które zachęciłyby do tworzenia takich form pieczy, 6.zapewnienie osobom sprawującym funkcję rodziny zastępczej lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka odpowiedniego wsparcia zarówno merytorycnego, jak i finansowego, 7.nowa definicja rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, uwzględniająca stopień pokrewieństwa (dziadkowie i rodzeństwo dziecka). Inne osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem będą mogły sprawować pieczę nad dzieckiem – po spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych – w rodzinach niezawodowych i zawodowych, 8.dalszy rozwój rodzinnych domów dziecka, w nowych rozwiązaniach rodzinne domy dziecka stanowić będą rodzinną, a nie jak obecnie, instytucjonalną formę pieczy zastępczej, 9.wprowadzenie zmian w rozwiązaniach kierowanych do pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Celem tych zmian jest poprawa procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, tak, aby efektywnie pełnili różne samodzielne role społeczne.

6 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- praca z rodziną - pomoc w opiece i wychowaniu dziecka - rodzinna piecza zastępcza - instytucjonalna piecza Praca z rodziną Piecza zastępcza

7 Podział kompetencji w zakresie organizacji pieczy zastępczej pomiędzy samorządami
profilaktyka rodziny zastępcze ośrodek adopcyjny praca z rodziną rodzinne domy dziecka regionalna placówka placówki opiekuńczo opiekuńczo- terapeutyczna - wychowawcze interwencyjny ośrodek usamodzielnienia preadopcyjny GMINA POWIAT SAMORZĄD WOJEWÓDZKI

8 Rodzina może otrzymać od gminy wsparcie przez działania:
Instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny Placówek wsparcia dziennego Rodzin wspierających

9 Praca z rodziną prowadzona jest w formie:
Konsultacji i poradnictwa specjalistycznego Terapii i mediacji Usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych Pomocy prawnej Organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych

10 Asystent rodziny Asystent rodziny jest usytuowany w gminie. Jego zadaniem jest, niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomoc i praca z rodziną. Głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Aby praca asystenta rodziny przyniosła zakładane efekty, nie może on mieć pod opieką więcej niż 20 rodzin.

11 Zadania asystenta rodziny
•pomaga rodzinom wychowującym dzieci do 18 r. ż. w rozwiązaniu ich problemów opiekuńczo –wychowawczych •wspiera rodzinę w rozwiązaniu różnych problemów związanych z wychowywaniem dziecka, takich jak pielęgnacja małego dziecka, żywienie dzieci w różnym wieku, dbanie o rozwój dziecka, wypełnianie obowiązków rodzicielskich wobec szkoły, odpowiedzialność rodzicielska, itp. •stosuje różnorodne metody i techniki pozwalające na jak najdłuższe pozostanie dziecka w domu rodzinnym •pracuje nie tylko z dorosłymi członkami rodziny, ale również bezpośrednio z dzieckiem •na bieżąco monitoruje sytuację dziecka w rodzinie (m. in. czy postawy rodziców nie zagrażają bezpieczeństwu dziecka)‏ •prowadzi pracę z rodziną pod kątem wychowywania dziecka nawet wówczas, gdy dziecko zostało czasowo zabrane z rodziny •bierze udział w podejmowaniu decyzji o losach dziecka z prowadzonej rodziny aż do uzyskania przez nie pełnoletności lub adopcji przez inną rodzinę •zajmuje się rodziną z problemami opiekuńczo –wychowawczymi bez względu na dochód tej rodziny.

12 PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: •opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; •specjalistycznej; •pracy podwórkowej, realizowanej przez wychowawcę. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: •opiekę i wychowanie; •pomoc w nauce; •organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej wszczególności: •organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne; •realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną isocjoterapię.

13 RODZINY WSPIERAJĄCE 1)W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. 2)Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: a)opiece i wychowaniu dziecka; b)prowadzeniu gospodarstwa domowego; c)kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 3)Zakres i formę pomocy akceptuje rodzina wspierana. 4)Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. 5)Rodzinę wspierającą ustanawia wójt . 6)Status rodziny wspierającej nadaje wójt miejsca zamieszkania rodziny wspieranej.

14 System pieczy zastępczej
to: zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców

15 /organizuje ją powiat/
Piecza zastępcza /organizuje ją powiat/ jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców

16 Rodziny zastępcze w tym: Rodziny spokrewnione Rodziny zastępcze
Rodzinne domy dziecka Rodziny zawodowe Rodziny niezawodowe Pogotowie rodzinne specjalistyczna dla małoletnich matek dla dzieci niepełnosprawnych dla nieletnich

17 Rodzinne formy pieczy zastępczej – liczba dzieci
Rodziny zastępcze spokrewnione – jedynie wstępni (dziadkowie) i rodzeństwo dziecka Rodziny zastępcze zawodowe - do trojga wychowanków Rodziny zastępcze niezawodowe - do trojga wychowanków Rodzinne domy dziecka - do ośmiorga wychowanków

18 Rodzinne formy pieczy zastępczej
Rodzina zastępcza zawodowa powstaje poprzez podpisanie umowy ze starostą (lub w jego imieniu przez kierownika PCPR)‏ Obligatoryjnie (w ramach limitu) w przypadku wniosku rodziny zastępczej niezawodowej, która: •spełnia warunki na zawodową-oraz posiada opinię koordynatora •posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenia jako rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka Fakultatywnie (w ramach limitu) w przypadku wniosku rodziny zastępczej niezawodowej, która: •spełnia warunki na zawodową •posiada pozytywną opinię koordynatoraPoza limitemkandydaci spełniający warunki oczekujący na dziecko RODZINA ZAWODOWA – kontrakt 4 - letni RODZINNE DOMY DZIECKA – kontrakt 5 - letni

19 Rodzinne formy pieczy zastępczej
WYNAGRODZENIE Rodzina zastępcza zawodowa i osoba prowadząca rodzinny dom dziecka – nie niższe niż 2000 zł Rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego -nie niższe niż 2600 zł -20% wynagrodzenia za więcej niż 3 dzieci lub dziecko niepełnosprawne / z orzeczeniem na podstawie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich Dodatkowo rodzina zastępcza zawodowa i osoba prowadząca rodzinny dom dziecka – za pozostawanie w gotowości 80 % otrzymywanego wynagrodzenia UPRAWNIENIA -okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych -rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do urlopu w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie miesięcy (informacja do organizatora na 30 dni wcześniej).

20 Świadczenia w rodzinnej pieczy zastępczej
Świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 1)660 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 2)1000 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% tych kwot. 3)rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 4)rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

21 Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
1)dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6.do 18. roku życia –raz w roku; 2)świadczenie na pokrycie: niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo oraz wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo. 3)rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (obligo w rodzinie zawodowej przy większej liczbie dzieci i rodzinnym domu dziecka) 4)rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (obligo w rodzinnych domach dziecka)‏ 5)rodzinny dom dziecka –obligatoryjnie środki na pokrycie kosztów nieprzewidzianych wydatków związanych z opieką i wychowaniem.

22 WSPARCIE RODZIN ZASTĘCZYCH
Organizator pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rodzina zastępcza Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Ośrodek adopcyjny Rodzina pomocowa

23 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej
1)organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. 2)w przypadku gdy wyznaczoną jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej. 3)na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

24 Zadania organizatora pieczy zastępczej
1)prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 2)prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 3)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 4)współpraca ze środowiskiem lokalnym; 5)prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 6)zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 7)dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 8)zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa.

25 Koordynator rodzinnej pieczy
Organizator zatrudnia Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator opieką obejmuje do 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy pieczą koordynatora odejmuje się rodziny zastępcze I rodzinne domy dziecka ze stażem poniżej 3 lat.

26 Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
1)udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; 2)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; 3)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; 4)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 5)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 6)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; 7)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

27 Rodzina pomocowa Art. 73 W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej.Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową.

28 Piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej, w szczególności w okresie:
1) czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu; 2) nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innej rodzinie pomocowej

29 Rodzina pomocowa Art. 74. Art. 75. 1. Rodziną pomocową może być:
1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 2) małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkolone do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej. 2. Rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką. Art. 75. 1.Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową.

30 Zmiana r.z. niezawodowej na zawodową
Art. 54. 1.Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, posiadającą opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz conajmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej 2.Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępcze zawodowej, posiadającą pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

31 Art. 224. /przepisy przejściowe/
3.Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze działające na podstawie przepisów dotychczasowych funkcjonują do czasu wygśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej na podstawie przepisów dotychczasowych, niedłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 4.Przed upływem terminu, o którym mowa w ust.3, starosta zawiera z zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodziną zastępczą, na jej wniosek, umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka, uwzględniając warunki określone niniejszą ustawą.

32 Rodzinny dom dziecka art. 59 - art. 60. art. 190. art. 61.
1. Rodzinny dom dziecka organizuje powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190. 2. Powiat może, na zasadzie porozumienia, organizować rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu. art. 61. 1. W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywad łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniośd przebywając w pieczy zastępczej.

33 Uprawnienia prowadzących rodzinne formy pieczy
Art. 69. 1.Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do czasowego nie sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. 2.W okresie czasowego nie sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje wynagrodzenie. Art. 70. 1.Osoba, której przysługuje wynagrodzenie z tytuł upełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, nie może kontynuować lub podjąć dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez zgody właściwego starosty.

34 Instytucjonalna piecza zastępcza
Placówki opiekuńczo – wychowawcze (powiat)‏ Regionalne placówki opiekuńczo – wychowawcze (samorząd wojewódzki)‏ Interwencyjne ośrodki preadopcyjne (samorząd wojewódzki)‏ socjalizacyjne rodzinne interwencyjne specjalistyczno - terapetyczne

35 Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne; realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

36 Liczba dzieci w placówce
•Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w okresie 9 lat od dnia wejścia w życie ustawy –nie może być wyższa niż 30.Po tym okresie liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie może być wyższa niż 14. •W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy mogą być umieszczane dzieci powyżej 7 roku życia. •W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w okresie od dnia stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia. Po upływie tego okresu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przebywać jedynie dzieci powyżej 10 roku życia.

37 Centrum administracyjne
Starosta może zapewnić wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności tworząc centra administracyjne do obsługi tych placówek lub zlecić realizację tego zadania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie wykonywanych zadań, można zatrudniać pedagoga, psychologa, terapeutę

38 REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZA
• W regionalnej placówce opiekuńczo –terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo –wychowawczej. • W regionalnej placówce opiekuńczo –terapeutycznej można umieścić w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 30 dzieci.

39 Interwencyjny ośrodek preadopcyjny
W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym umieszcza się dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki oraz w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w tym samym czasie, można umieścić nie więcej niż 20 dzieci. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

40 Zezwolenia Placówka opiekuńczo-wychowawcza powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki. W budynku może się mieścić tylko jedna placówka opiekuńczo -wychowawcza. Wojewoda wydaje zezwolenie na wniosek, jeżeli podmiot występujący zezwolenie spełni wymienione w ustawie warunki. Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym wielorodzinnym budynku więcej niż jednej placówki opiekuńczo –wychowawczej do 14 dzieci uwzględniając specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego.

41 Nadzór wojewody w placówce
Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Wojewoda w nadzorowanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych może przeprowadzać kontrolę. Kontrolę prowadzą upoważnieni pracownicy urzędu wojewódzkiego w zespołach co najmniej dwuosobowych, zwanych dalej „zespołami inspektorów”. Przy przeprowadzaniu kontroli wojewoda może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli.

42 WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ POBYTU DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ
Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczejponosi za dziecko wydatki w wysokości: 1) 10% -w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 2) 30% -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 3) 50% -w trzecim roku pobytu dziecka i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

43 Pomoc dla osób usamodzielnianych
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 1)przyznaje się pomoc na: •kontynuowanie nauki, •usamodzielnienie, •zagospodarowanie 2) udziela się pomocy w uzyskaniu: a) odpowiednich warunków mieszkaniowych, b) zatrudnienia.

44 Kontynuowanie nauki Art.146.
1. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę: • w szkole; • w zakładzie szkolenia nauczycieli; • na uczelni • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia; • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego 2. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie. 3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. 4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje w czasie trwania, odpowiednio, roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

45 Art. 149. 1. Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną –nie mniej niż zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat; •nie mniej niż zł –jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, •nie mniej niż zł –jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, •nie mniej niż zł –jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 1 roku. W przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo--wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą: 2. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. 3. W przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki

46 Pomoc na zagospodarowanie
Art. 150. 1. Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w wysokości nie niższej niż zł. 2. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

47 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dziecko w rodzinie – dziecko poza rodziną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google