Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12"— Zapis prezentacji:

1 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. JERZEGO KUKUCZKI W JASTRZĘBIU- ZDROJU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

2 Przedmiot ewaluacji Obszar ewaluacji:
 Procesy zachodzące w szkole. Przedmiot ewaluacji (wymaganie 2.1): Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy, Koncepcja pracy szkoły w zakresie jej oferty programowej, Szkoła realizuje określone zadania kluczowe zawarte w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, które służą realizacji misji i wizji szkoły.

3 Cel ewaluacji wewnętrznej
Celem ewaluacji wewnętrznej w obszarze: Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej koncepcji pracy, W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych było: zebranie informacji na temat sposobu realizacji koncepcji pracy, które umożliwią modyfikowanie jej zgodnie z potrzebami środowiska szkolnego, zebranie informacji i ocena stopnia spójności koncepcji pracy szkoły z ofertą programową oraz możliwościami i predyspozycjami uczniów. Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna polegała na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym wymogom zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań prowadzonych w szkole. 

4 PYTANIA EWALUACYJNE: 1.Czy uczniowie są przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym? 2.Czy szkoła wspiera uczniów w harmonijnym i wszechstronnym rozwoju poprzez różnorodną ofertę edukacyjną? 3.W jaki sposób oferta edukacyjna uwzględnia potrzeby dzieci i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów? 4.Czy szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki? 5.Czy szkoła kształtuje u uczniów postawy służące podejmowaniu przez nich świadomych wyborów i osiąganiu sukcesu szkolnego zgodnie z misją szkoły? 6.Czy w szkole podejmowane działania są weryfikowane i oceniane? 7.Co sądzą uczniowie i rodzice na temat oferty programowej szkoły? 8.Czy oferta programowa szkoły jest skuteczna?

5 Kryteria ewaluacyjne:
1.Zgodność z podstawą programową, 2.Trafność dostosowania oferty programowej do potrzeb i możliwości uczących się, 3.Efektywność rozbudzania i rozwijania zainteresowań i aspiracji uczniów, 4.Sprawność organizacyjna w zapewnieniu bezpieczeństwa adekwatnie do możliwości i bazy szkoły, 5.Znajomość i realizacja misji szkoły i wizji absolwenta przez uczniów, rodziców i nauczycieli, 6. Formułowanie analiz i ocen podejmowanych działań, 7.Atrakcyjność oferty programowej dla uczniów i adekwatność do oczekiwań rodziców, 8.Skuteczność oferty programowej.

6 Metodologia badań Narzędzia badawcze
Badanie dokumentów: -- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły -- Plan pracy szkoły -- Okresowe sprawozdania z działań -- Analiza monitoringu losu absolwentów -- Dzienniki zajęć dodatkowych Badania kwestionariuszowe- ankiety Obserwacja Wywiad

7 Czy uczniowie są przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym? Zgodność z podstawą programową Badanie dokumentów: -- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły: -załącznik nr 5: monitorowanie realizacji podstawy programowej, -- Plan pracy szkoły: -analiza opracowania oceny gotowości szkolnej uczniów klas pierwszych, -analiza wyników testów kompetencji dla uczniów klas trzecich 2009/2010 i sprawdzianu próbnego klas szóstych 2010/ 2011.

8 Czy szkoła wspiera uczniów w harmonijnym i wszechstronnym rozwoju poprzez różnorodną ofertę edukacyjną? Trafność dostosowania oferty programowej do potrzeb i możliwości uczących się Badanie kwestionariuszowe: -- Ankieta skierowana do uczniów, rodziców, Badanie dokumentów: -- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły: -załącznik nr 2: monitoring funkcjonowania kół zainteresowań, zespołów wyrównawczych i kompensacyjno- korekcyjnych.

9 W jaki sposób oferta edukacyjna uwzględnia potrzeby dzieci i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów? Efektywność rozbudzania i rozwijania zainteresowań i aspiracji uczniów Badanie dokumentów: -- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły: - tabela w SzBD: rejestr sukcesów, - załącznik nr 3: rejestr imprez i wycieczek, -- Plan pracy szkoły: - rejestr imprez i konkursów organizowanych na terenie szkoły -- Okresowe sprawozdania z działań podejmowanych w ramach projektów: - „Comenius” - „Pokaz się z dobrej strony”, Badanie kwestionariuszowe: -- Ankieta dla nauczycieli monitorująca doskonalenie zawodowe i wykorzystanie pomocy dydaktycznych z zakresu IT oraz pakietu „Radosna szkoła.

10 Czy szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki
Czy szkoła zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki do nauki? Sprawność organizacyjna w zapewnieniu bezpieczeństwa adekwatnie do możliwości i bazy szkoły Badanie dokumentów: -- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły: - rejestr wypadkowości uczniów, - raport o poczuciu bezpieczeństwa, -- Sprawozdania referenta szkoły (za okres od IX-XII i I-VI) dotyczące zakupów pomocy dydaktycznych i modernizacji bazy szkoły.

11 Czy szkoła kształtuje u uczniów postawy służące podejmowaniu przez nich świadomych wyborów i osiąganiu sukcesu szkolnego zgodnie z misją szkoły? Znajomość i realizacja misji szkoły i wizji absolwenta przez uczniów, rodziców i nauczycieli   Obserwacja -- Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły: „Jerzy Kukuczka na szczytach świata” Badanie kwestionariuszowe: -- Ankieta dla uczniów klas 4-6 dotycząca szkolnego konkursu wiedzy o Patronie: „Jerzy Kukuczka na szczytach świata” Badanie dokumentów: -- Analiza monitoringu losu absolwentów Wywiad: -- Rozmowa z absolwentami szkoły

12 Czy w szkole podejmowane działania są weryfikowane i oceniane
Czy w szkole podejmowane działania są weryfikowane i oceniane? Formułowanie analiz i ocen podejmowanych działań Badanie dokumentów: -- Okresowe sprawozdania koordynatorów z realizacji działań zawartych w Planie Pracy Szkoły.

13 Co sądzą uczniowie i rodzice na temat oferty programowej szkoły
Co sądzą uczniowie i rodzice na temat oferty programowej szkoły? Atrakcyjność oferty programowej dla uczniów i adekwatność do oczekiwań rodziców Badanie dokumentów: -- Dzienniki zajęć dodatkowych: frekwencja uczęszczania na zajęcia, Badanie kwestionariuszowe: -- Ankieta dla rodziców dotycząca oczekiwań wobec oferty szkoły.

14 Czy oferta programowa szkoły jest skuteczna
Czy oferta programowa szkoły jest skuteczna? Skuteczność oferty programowej Badanie dokumentów: -- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły: -załącznik nr 9: Analiza rejestru form doskonalenia zawodowego nauczycieli pod kątem wykorzystania w ofercie programowej szkoły, Badanie kwestionariuszowe: -- Ankieta dla uczniów dotycząca efektywności dodatkowych zajęć przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty, -- Ankieta dla uczniów klas IV dotycząca skuteczności warsztatów „Jak się uczyć czyli - Rusz głową”.

15 Wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej
Szkoła działa zgodnie z koncepcją pracy określoną przez dokumenty prawa wewnątrzszkolnego. Nauczyciele czują się współautorami koncepcji. Z koncepcją pracy szkoły utożsamiają się uczniowie i rodzice. Założenia koncepcji pracy szkoły są widoczne w misji szkoły, wizji absolwenta, szkolnym programie wychowawczym, profilaktyki, w planie pracy szkoły i w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Przewodniczy zespołów są zobowiązani do zapoznania nauczycieli z wnioskami szczegółowymi z ewaluacji wewnętrznej. Koncepcja pracy szkoły dotyczy trzech sfer: pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacji.

16 Działania podejmowane w obrębie koncepcji pracy dydaktycznej to:
podnoszenie efektów kształcenia w zakresie uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania i wyników sprawdzianu zewnętrznego: - diagnoza osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I, III oraz sprawdzianu klas szóstych, otoczenie szczególną opieką i działaniami dydaktycznymi uczniów zdolnych i mających trudności w nauce: - zajęcia indywidualne, dydaktyczno- wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne, eliminowanie słabych stron przebiegu procesu nauczania i efektów kształcenia, - analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, wnioski i programy naprawcze, troska o rozwój zawodowy nauczycieli.

17 Główne elementy koncepcji wychowania to:
zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa: - Program przeciwdziałania agresji w szkole, raportu o poczuciu bezpieczeństwa uczniów, dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum: - realizacja Programu wychowawczego i profilaktyki, kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich i prospołecznych, poszanowanie praw człowieka, rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez bogatą ofertę kół zainteresowań, realizację programów własnych nauczycieli, wyjścia i wycieczki klasowe oraz imprezy i konkursy szkolne.

18 Główne założenia dotyczące organizacji pracy
to przede wszystkim: realizacja projektów edukacyjnych: - Międzynarodowy Projekt Comenius, - „Pokaż się z dobrej strony”, nowe certyfikaty zdobywane przez szkołę: - Ogólnopolski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, - Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli: - zakup pomocy dydaktycznych, modernizacja bazy lokalowej.

19 Koncepcja pracy szkoły uwzględnia potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców oraz kompetencje nauczycieli. Z analizy dokumentów poddanych ewaluacji wewnętrznej wynika, iż w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie i rodzice są zadowoleni z przedstawionej i zaproponowanej im przez szkołę oferty edukacyjnej. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana przez dyrektora i nauczycieli. Dokonywanie modyfikacji koncepcji związane jest z diagnozą potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i możliwościami szkoły. Zmiany te przekładają się na poprawę efektów kształcenia i wychowania oraz zmiany organizacyjne.

20 W tym roku szkolnym ewaluacji wewnętrznej została poddana ogólnie koncepcja pracy szkoły czyli główny „nurt” wyznaczający kierunki działania szkoły w obrębie pracy dydaktycznej, wychowawczej i organizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy badań kwestionariuszowych i dokumentów można stwierdzić, że nasza szkoła prawidłowo realizuje główne założenia wyznaczonej koncepcji pracy. W przyszłym roku szkolnym procesowi ewaluacji wewnętrznej czyli szczegółowej analizie badawczej zostanie poddany jeden z obszarów działalności szkoły np. współpraca z rodzicami, kształtowanie postaw uczniów, prowadzenie działań wyrównujących szanse edukacyjne, respektowanie norm społecznych.

21 Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
Dziękujemy za uwagę! Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011 Skład zespołu ewaluacyjnego: Przewodnicząca: Agnieszka Lubryka, Członkowie zespołu: Małgorzata Osóbka, Elżbieta Winiszewska- Bafia, Barbara Leśniak, Beata Kusek, Agnieszka Paś- Gibes .


Pobierz ppt "Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOŁE PODSTAWOWEJ NR 12"

Podobne prezentacje


Reklamy Google