Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan restrukturyzacji Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Założenia, spodziewane efekty. Gdańsk, 05-06-2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan restrukturyzacji Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Założenia, spodziewane efekty. Gdańsk, 05-06-2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Plan restrukturyzacji Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Założenia, spodziewane efekty. Gdańsk, 05-06-2012 r.

2 Geneza planu

3 Wnioski z genezy Pomimo podjęcia dużego i trudnego zadania wstępnej restrukturyzacji w 2011 r. nie udało się odwrócić złego trendu. Nadal przyrasta poziom zobowiązań krótkoterminowych, Szpital w coraz większym stopniu staje się własnością Kontrahentów Wymagane jest pełne i całościowe podejście do restrukturyzacji szpitala

4 Założenia do konstrukcji planu: Restrukturyzacja ma na celu ustabilizowanie sytuacji szpitala na rynku w perspektywie długiej, min. 5 letniej, z możliwością znalezienia dróg ekspansji, Efektem wdrożenia planu restrukturyzacji musi być samowystarczalność finansowa szpitala, mierzona dodatnim CF (wolnymi środkami finansowymi) w okresach kwartalnych, Plan musi obejmować podstawowe, fundamentalne zagadnienia, niezbędne do uzyskania założonego efektu, Plan musi być na dużym poziomie ogólności, Plan ma pokazywać CO, nie koniecznie ma pokazywać JAK, Oznacza to, że plan musi mieć formę planu strategicznego z wyraźnie wydzielonym, wielowariantowym komponentem finansowym,

5 Analizy strategiczne w planie Miały przede wszystkim prawidłowo wyznaczyć miejsce szpitala na rynkach: ochrony zdrowia oraz województwa - analiza SWOT i SPACE, Miały pokazać możliwości dalszego strategicznego funkcjonowania – analiza 5 siła Portera i analiza skompilowana, Miały ocenić poziom i jakość obecnych zasobów szpitala – analiza VRIO, Miały wskazać kierunki rozwoju – zręby strategii, narzędzie BSC – zrównoważona karta wyników.

6 Wnioski ogólne z analiz strategicznych Szpital może istnieć samodzielnie Szpital ma wypracowane i stabilne miejsce na rynku, Szpital musi znacznie podnieść efektywność wykorzystania zasobów, Pod wpływem naturalnych sił rynkowych szpital sam może nie przywrócić płynności finansowej, Potrzebna jest interwencja w strukturę finansową szpital: przychody, koszty, kapitały. ERGO:

7 Analiza makroekonomiczna Analiza makroekonomiczna miała ocenić możliwości samodzielnego dźwignięcia się szpitala wyłącznie w wyniku działania sił rynkowych: spadek bezrobocia, wzrost średniego wynagrodzenia, spadek inflacji, wzrost PKB

8 Wniosek z analizy makroekonomicznej Przyrost kontraktu na przestrzeni 9 lat BĘDZIE DODATNI ale nie przekroczy 1,6 mln zł, czyli ok. 3,3% wartości wyjściowej Oznacza to bardzo niewielki i powolny przyrost środków netto na leczenie. A podstawowym wrogiem szpitala obecnie jest czas

9 Sposoby przywracania płynności finansowej W tej materii nie ma cudów! Są cztery metody przywrócenia płynności: 1.Zwiększyć przychody – NFZ 2.Zmniejszyć koszty - Szpital 3.Wprowadzić dodatkowy zewnętrzny kapitał - Właściciel 4.Dokonać dowolnej kompilacji poprzednich metod – (MAX!) NFZ + Szpital + Właściciel

10 Wariant I Dryfowanie A co stałoby się, gdyby tylko zdać się na siły rynkowe, czekając może sytuacja sama się wyjaśni?

11 No i wyjaśniła się… Najpóźniej w 2014 roku!

12 Założenia do redukcji Skoro wariant dryfowania jest nie do przyjęcia, oprócz zasilenia kapitałowego (NFZ nie da więcej kontraktu!) trzeba dokonać redukcji kosztów stałych. Punktem wyjścia jest uzyskanie wysokiej efektywności nośnika, jakim jest łózko szpitalne. Docelowym modelem jest 85% średni wskaźnik wykorzystania łóżka. Oznacza to w obecnej sytuacji 23% redukcję bazy łóżkowej i 23% redukcję kosztów stałych, generalnie płac. Nie jest realne zredukowanie szpitala osobowo o ¼, wartość tę kompromisowo sprowadziliśmy do 15% redukcji kosztów stałych.

13 Wariant: redukcja zatrudnienia o 15% zasilenie kapitałowe 10 mln zł Wariant do ewentualnego przyjęcia. Można poradzić sobie z Wierzycielami.

14 Podsumowując: Nie jest możliwe uzyskanie stałego dodatniego CF wyłącznie w oparciu o redukcję kosztów, bez zasilenia kapitałowego czy w oparciu o zasilenie, bez redukcji kosztów, Ze względu na konieczność optymalizacji kompilacji obu czynników rekomendujemy: Wariant: redukcja kosztów stałych o 15% plus 10 mln zł

15 Portfel zobowiązań handlowych na 30 marca 2012 r. 1ELECTUS S.A. - Lubin 13 091 204,27 2Roche Polska Sp.z o.o. 4 396 335,66 3Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa Alab Sp. z o.o 1 500 625,21 4Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. 677 037,85 5PGF URTICA Sp.z o.o. 624 182,32 6KSM POLSKA Sp.z o.o. 312 459,41 7 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazown. S.A. Pom. Oddz. Obrotu Gazem 212 625,50 8ENERGA-OBRÓT SA 185 825,72 9IMPEL CLEANING Sp.z o.o. Wrocław 138 671,91 10Hospital Serwis Partner Sp.z o.o. Spółka Komandytowa 108 361,86 11GlaxoSmithKline Services Sp.z o.o. 103 677,83 11 pierwszych Wierzycieli, o zaangażowaniu pow. 100 tys. zł każdy, zabiera 96,3% portfela zobowiązań handlowych.

16 I tu kłania się Ustawa o działalności leczniczej: Organ założycielski MUSI 1.Przejąć min. 9 660 000 zł z tytułu przekształcenia, bowiem taki nakłada nań obowiązek Ustawa o działalności leczniczej, by współczynnik: Zobowiązania/Kontrakt roczny był <= 0,5 Organ Założycielski MOŻE : 1.Odzyskać TYLKO ok. 7 500 000 zł od Dexii bowiem tylko na tę wartość może uzyskać pomocy od Skarbu Państwa z tytułu Ustawy o działalności leczniczej Jak widać, pojawia się luka w wysokości 7,5 – 9,7 mln zł = (-) 2,2 mln zł, które Właściciel będzie musiał znaleźć,

17 Wariant – Właściciel przejmuje zobowiązania wobec DEXIA, 15% Taki wariant nie wchodzi w rachubę, nie pozwolą na to wierzyciele. Przejęcie całości 9,7 mln też nie daje dodatniego CF

18 Konkluzja: ROZSZERZANIE DOMENY. Geriatria – wykluczamy Komercyjna rehabilitacja – zamiennie z KAOS Fibroscan - podejmujemy Stomatologia - podejmujemy Żywienie kliniczne - podejmujemy Wynajem pomieszczeń - podejmujemy Gotowość szpitala na czas epidemii i pandemii – podejmujemy ???? – warianty B i C

19 EFEKT:

20 Bilans po przekształceniu WyszczególnienieStan na koniec marcaZmianaStan po przekształceniu AKTYWA TRWAŁE22 987 180,34 44 514 143,42 Wartości niematerialne i prawne0,00 Rzeczowe aktywa trwałe20 240 036,9221 526 963,0841 767 000,00 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:2 747 143,42 Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych2 747 143,42 AKTYWA OBROTOWE6 235 854,34 Zapasy318 595,10 Należności krótkoterminowe4 156 394,58 Inwestycje krótkoterminowe530 365,75 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,1 230 498,91 RAZEM AKTYWA29 223 034,6850 749 997,76 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY-6 622 088,7329 339 463,0824 817 374,35 Kapitał (fundusz) podstawowy – FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI27 001 301,9529 339 463,0858 440 765,03 Zysk / Strata z lat ubiegłych, z tego:-32 784 112,64 Zysk (strata) netto-839 278,04 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA35 845 123,41 25 932 623,41 Rezerwy na zobowiązania1 222 744,000 Zobowiązania długoterminowe6 736 250,001 406 250,005 330 000,00 Zobowiązania krótkoterminowe26 586 313,378 506 250,0018 080 063,37 Rozliczenia międzyokresowe1 299 816,040 RAZEM PASYWA29 223 034,6850 749 997,76 Wskaźnik pokrycia zobowiązań krótkoterminowych majątkiem trwałym wynosi 2,31, czyli spółce nie grozi upadłość na starcie

21 Uwagi na koniec: Nie da się dalej funkcjonować w obecnej strukturze SP ZOZ, Portfel zobowiązań jest pozornie poukładany, jednak występuje klasyczna zasada krótkiej kołdry: płacimy raty ugód, nie płacimy bieżących zobowiązań, Największym wrogiem szpitala jest obecnie czas, miesięcznie brakuje w granicach 100 – 150 tys. zł, finansujemy się wierzycielami, generalnie Roche Polska SA Bez dodatkowych środków zewnętrznych Szpital nie jest w stanie podnieść się sam, wymaga zredukowania ok. 35% całości kadry, co z założenia kładzie jego działalność, zadań Ergo: Potrzebna jest decyzja co do dalszej formy funkcjonowania zadań, które obecnie wypełnia szpital.

22 Dziękujemy za uwagę: Danuta Jędrzak – Kułaga – Dyrektor Szpitala oraz prezentujący efekty naszych 3 miesięcznych prac: Wiktor Hajdenrajch – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych


Pobierz ppt "Plan restrukturyzacji Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Założenia, spodziewane efekty. Gdańsk, 05-06-2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google