Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość kształcenia w roku akademickim 2012/13

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość kształcenia w roku akademickim 2012/13"— Zapis prezentacji:

1 Jakość kształcenia w roku akademickim 2012/13
Senacka Komisja ds. Kształcenia, 25 listopada 2013 Jakość kształcenia w roku akademickim 2012/13 Przewodnicząca Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia Elżbieta Kołodziejska

2 Stan prawny WSZJK - system działający od 2007 roku
USZJK - nowy system: Uchwała Senatu nr 84 z Zarządzenie nr 51 Rektora UZ w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z dnia Zarządzenie nr 110 Rektora UZ z dnia

3 Sprawozdanie z funkcjonowania USZJK w roku akademickim 2012/13
Sprawozdanie przewodniczącej Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia

4 Praca Uczelnianej Rady i Wydziałowych Komisji
Działania projakościowe prowadzone w Uczelni Monitorowanie procesu kształcenia Doskonalenie jakości kształcenia Uwagi do narzędzi i procedur nowego USZJK

5 Praca Uczelnianej Rady i Wydziałowych Komisji
Na poziomie uczelni wdrożenie nowego USZJK wypracowanie nowych procedur i narzędzi USZJK Na poziomie wydziałów realizacja zadań wynikających z WSZJK (głównie ocena zajęć), od maja wdrażaniem procedur USZJK na wydziałach

6 Działania projakościowe prowadzone w uczelni
opracowanie procedur zapewniania jakości kształcenia zapewnienia stałego dostępu do aktów prawnych, narzędzi i innych dokumentów, merytoryczne wspieranie komisji wydziałowych i władz wydziałów organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych (3 spotkania)

7 Działania projakościowe prowadzone w uczelni
Szeroko rozumiane działania projakościowe: systematyczne monitorowanie wydziałowych katalogów ECTS projekty badawcze realizowane w podstawowych jednostkach wymiana międzynarodowa studentów i pracowników monitorowanie karier absolwentów

8 Monitorowanie procesu kształcenia
Oceny studenckie: ocena zajęć ankieta zadowolenia Hospitacje zajęć Kontrola antyplagiatowa Karty samooceny jednostek

9 Doskonalenie jakości kształcenia
Analiza raportów 2011/12 Analiza programów kształcenia Rozszerzanie i modyfikacja oferty kształcenia na studiach I, II i III stopnia (4+2+4) Nowa oferta studiów podyplomowych (15)

10 Uwagi do narzędzi i procedur nowego USZJK
konieczność modyfikacji karty oceny nauczyciela akademickiego ujednolicenie systemu studenckiej ewaluacji potrzeba organizowania szkoleń, warsztatów dla pracowników zabezpieczenie finansowe działań projakościowych weryfikacja karty samooceny

11 Raport z ewaluacji procesu kształcenia
Raport przygotowany przez Zespół Ewaluacji Jakości Kształcenia

12 zadowolenia ze studiowania
Opinia studentów o zajęciach Ankiety zadowolenia ze studiowania Analiza SWOT

13 Opinia studentów o zajęciach
7171 kwestionariuszy (elektronicznych i papierowych) Pytania dotyczyły: planowości odbywania się zajęć sposobu prowadzenia zajęć jako umożliwiającego zrozumienie materiału możliwości zadawania pytań i wyrażania własnych poglądów przez studentów sposobu oceniania pracy studentów, dostępności prowadzącego poza godzinami planowanych zajęć Jakość zajęć realizowanych na UZ jest oceniona wysoko

14 Opinia studentów o zajęciach
Opinie: dobra ocena systematyczności i punktualności wykładowców wysoka ocena pracowników ze względu na ich otwarty stosunek do studentów (życzliwość i cierpliwość) zadowolenie z atmosfery sprzyjającej aktywności studentów, zachęcając do dyskusji oraz prezentacji swoich poglądów (na większości wydziałów) zadowolenie z możliwości kontaktu z prowadzącymi poza godzinami planowanych zajęć i uzyskania niezbędnych konsultacji.

15 Ankiety zadowolenia ze studiowania
1479 kwestionariuszy Pytania dotyczyły: organizacji studiów zasobów biblioteki oraz dostępności czytelni, pracy dziekanatu wyposażenia sal dydaktycznych i laboratoryjnych działalności samorządu studenckiego działalności biura karier

16 Ankiety zadowolenia ze studiowania
Ocena: Na wszystkich wydziałach studenci ocenili pozytywnie program studiów (niedociągnięcia w rozkładzie przedmiotów kształcenia w ciągu studiów oraz tygodniowy plan zajęć) Informacja o kursach i zajęciach w Katalogach Przedmiotów ECTS nie jest dla studentów ważna Praca biblioteki została oceniona przez studentów pozytywnie (braki nowych pozycji literaturowych; część studentów twierdzi, że sprawy dotyczące biblioteki nie są dla nich ważne)

17 Ankiety zadowolenia ze studiowania
Ocena: bardzo dobra ocena pracy dziekanatu i sekretariatów, przy uznaniu pracy tych jednostek za bardzo ważną (na większości wydziałów) raczej niska ogólna ocena działalność samorządu studenckiego i biura karier, studenci często nie potrafią określić, czy sprawy te mają dla nich znaczenie duże rozbieżności w ocenach przydatności lektoratów w opanowaniu języków obcych (na wydziałach, gdzie ankieta zawierała pytania o lektoraty)

18 Analiza SWOT - fragment
FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI POZYTYWNE NEGATYWNE Czynniki wewnętrzne Mocne strony Określone zasady oceny kadry akademickiej w zakresie kształcenia studentów. Ujednolicenie systemu oceny jakości kształcenia na całej uczelni. Wewnętrzny system ankietyzacji studentów. Monitorowanie procesu kształcenia wraz z oceną jego zgodności z planami oraz KRK. Wykorzystanie wprowadzonych od roku akademickiego 2012/13 nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego zredagowanych w języku efektów kształcenia. Słabe strony Niewystarczająca ewaluacja programów kształcenia pod kątem potrzeb pracodawców. Brak sprawnego systemu gromadzenia informacji o losach absolwentów. Brak realnych możliwości finansowego premiowania pracowników zaangażowanych w poprawę jakości kształcenia. Mała aktywność studentów przy tworzeniu programów kształcenia. Czynniki zewnętrzne Szanse Wprowadzona ustawowo większa elastyczność programów kształcenia. Polityka Państwa wspierania studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych. Udział w projektach UE związanych z poprawą dydaktycznych kompetencji pracowników (pozyskiwanie środków na dokształcanie kadry). Wspólne projekty z uczelniami zagranicznymi realizowane przez studentów i doktorantów. Wprowadzone ustawowo czytelne reguły oceny jakości kształcenia. Zagrożenia Duży nakład pracy i biurokracja związana z realizacją polityki jakości kształcenia na wysokim poziomie. Brak zaangażowania środowiska studenckiego w ciągłe usprawnianie procesu kształcenia. Preferowanie dużych ośrodków akademickich w zakresie finansowania infrastruktury dydaktycznej.

19 Działania od roku 2013/2014 ankieta oceny przedmiotu - ocena przedmiotu/modułu dokonywana po jego zakończeniu przez studentów i doktorantów, ankieta oceny prowadzącego zajęcia - ocena prowadzących zajęcia dokonywana przez studentów i doktorantów nie rzadziej niż raz na dwa lata, po zakończeniu zajęć, ocena warunków dotyczących infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia


Pobierz ppt "Jakość kształcenia w roku akademickim 2012/13"

Podobne prezentacje


Reklamy Google