Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia."— Zapis prezentacji:

1 Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Prof. dr hab. Barbara Mroczko

2 Podstawa Prawna Przepisy prawa powszechnie obowiązującego: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), Rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwała nr 1/2011 w sprawie Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r.

3 Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia § 9.1 Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia jeżeli spełnia następujące warunki: …. 9) Wdrożyła wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.

4 Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia c.d. § Wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności: -wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, -oceny dokonywane przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy, -wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni.

5 Efekty kształcenia (learning competences) czyli to, co student wie, rozumie i umie wykonać po zakończeniu procesu kształcenia*. * Prof. dr hab. Józef Kobos – Efekty kształcenia – jedne z głównych komponentów reformy europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

6 EFEKTY KSZTAŁCENIA zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. WIEDZA efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem uzasadnionych sądów będących wynikiem poznawczej działalności człowieka. Jest podstawą działań w obszarze pracy i organizacji społeczeństwa. KOMPETENCJE SPOŁECZNE udowodniona zdolność stosowania posiadanej wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych w pracy, nauce oraz rozwoju osobistym. Kompetencje społeczne określa się bazując na kategoriach odpowiedzialności i autonomii. UMIEJĘTNOŚCI zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know- how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

7 Efekty kształcenia Programy kształcenia Programy nauczania budowane w oparciu o uzyskanie określonych efektów kształcenia, to przyjęcie perspektywy studenta, a nie jak to było dotychczas, perspektywy nauczyciela*. * Prof. dr hab. Józef Kobos – Efekty kształcenia – jedne z głównych komponentów reformy europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

8 Efekty kształcenia Zdefiniowanie (projektowanie) Realizacja Weryfikacja

9 Kto definiuje efekty kształcenia? Dla poziomów kształcenia Krajowe Ramy Kwalifikacji Dla obszarów kształcenia: 1. w zakresie nauk humanistycznych, 2.społecznych, 3. ścisłych, 4. przyrodniczych, 5. technicznych, 6. medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, 7. rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, 8. w zakresie sztuki Dla kierunków studiów Dla programów kształcenia Dla przedmiotów/modułów Dla poszczególnych zajęć Rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Uczelnia/PJO prowadząca studia; w przypadku wzorcowych efektów kształcenia bądź standardów - minister Jednostka prowadząca studia Koordynator modułu/prowadzący zajęcia

10 Standardy (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r.) Wydziałowy/Uczelniany Zespół (ocena i weryfikacja efektów kształcenia przez nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, absolwentów i interesariuszy zewnętrznych) Rada Wydziału Uchwała Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia Senat Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenie efektów kształcenia

11 Tworzenie programu kształcenia nowe podejście MISJA UCZELNI PROFIL KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 2 PROGRAM KSZTAŁCENIA n

12 Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

13 Schemat Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Biuro ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Biuro Karier UMB Dział Informatyki i Teletransmisji UMB Kanclerz Dyrektor Biblioteki Organizacje studenckie Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Komisje Senackie oraz inne gremia uczelniane, związane z jakością kształcenia Rektor Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Rektor Rady Programowe i Pedagogiczne oraz inne gremia wydziałowe, związane z jakością kształcenia Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Dyrektor Biblioteki Organizacje studenckie Dyrektor Biblioteki Organizacje studenckie Biuro Karier UMB

14 Skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Prorektor ds. Studenckich Nauczyciele akademiccy, Przedstawiciele Doktorantów i Studentów wszystkich kierunków studiów Przedstawiciel Konsultantów Wojewódzkich Przedstawiciele Interesariuszy Zewnętrznych Osoby wskazane przez Rektora

15 Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim Przewodnicząca prof. dr hab. Bożena Sobkowicz Grupa robocza - kierunek lekarski koordynator grupy dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk Grupa robocza - kierunek lekarski oddział English Division koordynator grupy dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk Grupa robocza - kierunek lekarsko-dentystyczny koordynator grupy dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada Grupa robocza - kierunek techniki dentystyczne koordynator grypy prof. dr hab. Maria Gołębiewska przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciele studentów i przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Grupa robocza - studia doktoranckie koordynator grupy dr hab. Ewa Sierko przedstawiciele nauczycieli akademickich przedstawiciele doktorantów

16 Metody oceny kadry dydaktycznej: Ocena okresowa osób prowadzących zajęcia Badania ankietowe opinii studentów i doktorantów Hospitacje zajęć dydaktycznych Ocenianie studentów: Metoda formująca Metoda podsumowująca

17 Hospitacje zajęć dydaktycznych Zajęcia prowadzone przez osoby mniej doświadczone (staż pracy poniżej 5 lat) i doktorantów powinny być hospitowane nie rzadziej niż raz na dwa lata. Zajęcia prowadzone przez osoby ze stażem pracy co najmniej 5 lat hospitowane są na własną prośbę osoby prowadzącej zajęcia oraz przy uzyskaniu oceny negatywnej w ponad 50 % ankiet, wypełnianych w danym roku akademickim przez studentów/doktorantów/ uczestników studiów podyplomowych po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu.

18 Ocenianie studentów Formująca - jej celem jest monitowanie uczenia się studenta w celu dostarczenia bieżącej informacji zwrotnej wykorzystywanej do doskonalenia nauczania oraz uczenia się (wskazanie studentom ich słabych i mocnych stron oraz elementów wymagających poprawienia, rozpoznanie z czym studenci sobie nie radzą i podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do niwelowania trudności np. test wstępny, bieżąca informacja zwrotna, obserwacja pracy na ćwiczeniach, zaliczenie każdego ćwiczenia ). Podsumowująca - ocena efektów kształcenia osiągniętych przez studenta na zakończenie modułu/programu kształcenia (egzamin).

19 Kryteria oceniania studentów muszą być podane do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych(!!!) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń właściwej jednostki dydaktycznej i opublikowanie na stronach internetowych jednostki.

20 Regulamin dydaktyczny jednostki obejmuje (wg Regulaminu studiów stacjonarnych w UMB, § 4, pkt 13): 1.Sposób prowadzenia zajęć, 2.Możliwości i formy wyrównywania zaległości powstałych na skutek nieobecności, 3.Formy przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów oraz warunki zwalniania z nich, 4.Kryteria oceniania, 5.Wykaz obowiązkowych i zalecanych podręczników.

21 Regulamin studiów §14 Regulamin dydaktyczny jednostki powinien być podany do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń właściwej jednostki dydaktycznej i opublikowanie na stronach internetowych jednostki. §15 Regulamin dydaktyczny może być zmieniany w ciągu roku akademickiego, wyłącznie po uzyskaniu opinii starosty roku. §16 Jednostka prowadząca zajęcia dydaktyczne zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu dydaktycznego.

22 Syllabus program nauki danego przedmiotu uwzględniający: -nazwę jednostki prowadzącej kierunek, -nazwę kierunku, -nazwę przedmiotu, -określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi, -liczbę godzin zajęć dydaktycznych, -liczbę punktów ECTS, -założenia i cele przedmiotu, -metody dydaktyczne, -formę i warunki zaliczenia przedmiotu, -treści programowe, -wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, -nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących.

23 Czy Pan/Pani zapoznał się z syllabusem? Procent osób wypełniających ankiety, które zapoznały się z syllabusem. wykłady – 51,21% ćwiczenia – 67,07% Seminaria – 66,43%

24 Jak ocenia Pani/Pan przydatność treści dydaktycznych, prezentowanych podczas wykładów, w osiągnięciu efektów kształcenia (opisanych w sylabusie) z danego przedmiotu? wykłady ,41%12,84%13,51%20,95%47,30%

25 W jakim stopniu treść zajęć była zgodna z sylabusem danego przedmiotu? ćwiczenia ,00% 3,97%96,03% seminaria ,00% 5,26%94,74%

26 W jakim stopniu wymagania, dotyczące egzaminów, zaliczeń, kolokwiów były zgodne z sylabusem danego przedmiotu? ćwiczenia seminaria ,14%8,66%25,99%16,25%42,96% ,11%6,32%29,47%10,53%51,58%

27 Czy wiedza i umiejętności, zdobyte podczas zajęć, uważa Pani/Pan za przydatne w osiągnięciu efektów kształcenia (opisanych w sylabusie) z danego przedmiotu? ćwiczenia seminaria ,14%14,08%28,52%19,13%32,13% ,00%10,53%31,58%9,47%47,37%

28 Spotkanie dotyczące syllabusów Biuro ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB mgr Dorota Bayer tel. (85) Pałac Branickich II piętro p. 67

29 Ankieta ewaluacyjna dla studentów uczestniczących w ćwiczeniach/seminariach 1)Czy informacje o harmonogramie zajęć z danego przedmiotu były podane z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych? 2)Czy zajęcia się odbywały zgodnie z ww. harmonogramem? 3)Czy informacja o regulaminie dydaktycznym jednostki była podana z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych? 4)Czy zajęcia odbywały się zgodnie z ww. regulaminem? 5)Czy treści na zajęciach były przekazywane w sposób zrozumiały?

30 Ankieta ewaluacyjna dla studentów uczestniczących w ćwiczeniach/seminariach c.d. 6) Czy prowadzący zajęcia odnosił się życzliwie i taktownie do studentów? 7) Czy prowadzący zajęcia był gotów udzielić dodatkowych wyjaśnień w trakcie zajęć? 8) Czy kryteria wystawiania ocen były jasno sprecyzowane? 9) Czy oceny były wystawiane zgodnie z ww. kryteriami? 10) Jaka jest ogólna ocena organizacji zajęć?

31 Podsumowanie Weryfikacja projektowania i realizacji efektów kształcenia(student/doktorant umie, wie, potrafi), Działania informacyjne (strona internetowa Zakładu/Kliniki – syllabus, regulamin dydaktyczny jednostki), Ankiety, hospitacje, Strona internetowa Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.


Pobierz ppt "Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google