Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj! MSP Przedsiębiorco, eksportuj! Internacjonalizacja polskich MSP niezbędnym warunkiem konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj! MSP Przedsiębiorco, eksportuj! Internacjonalizacja polskich MSP niezbędnym warunkiem konkurencyjności polskiej gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj! MSP Przedsiębiorco, eksportuj! Internacjonalizacja polskich MSP niezbędnym warunkiem konkurencyjności polskiej gospodarki Dlaczego warto eksportować? Jerzy Samborski UNICORN Słupsk 24 lipca 2012

2 Europejska Unia Ma ł ych i Ś rednich Przedsi ę biorstw oraz Klasy Ś redniej UNICORN wspiera polskie mikro, ma ł e i ś rednie firmy, aby odnios ł y sukces na mi ę dzynarodowych rynkach. W 2012 roku UNICORN realizuje 2 ogólnopolskie programy seminaryjne; oba pod patronatem Ministra Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi ę biorczo ś ci. Seminarium Przedsi ę biorco, korzystaj z technik satelitarnych! Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorz ą dów terytorialnych w kontek ś cie przyst ą pienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Seminarium Przedsi ę biorco, eksportuj! Internacjonalizacja polskich MSP niezb ę dnym warunkiem konkurencyjno ś ci polskich regionów Programy realizowane s ą na zaproszenie w ł adz wojewódzkich lub miejskich, w regionach wyró ż niajacych si ę aktywno ś ci ą ś rodowiska biznesowego MSP, oraz wynikami i potencja ł em w bran ż ach technologii i ukierunkowanych na rozwój eksportu. SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj!

3 SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj! Realizacja programu satelitarnego zwi ą zana jest z przyst ą pieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, co otworzy nowe, niedost ę pne dot ą d, obszary (i rynki) dla polskich, innowacyjnych przedsi ę biosrtw oraz dla s ł u ż b publicznych takich jak geodezja, kartografia, ochrona ś rodowiska, rolnictwo, le ś nictwo, s ł u ż ba zdrowia itp. Program realizowany jest m.in. we wspó ł pracy z Departamentem Innowacji i Przemys ł u Ministerstwa Gospodarki, PARP, Centrum Bada ń Kosmicznych PAN, Instytutem Geodezji i Kartografii i Krajowym Punktem Kontaktowym.

4 Szybki wzrost efektywno ś ci sektora MSP mo ż na osi ą gn ąć poprzez jego internacjonalizacj ę. W przypadku ma ł ych i ś rednich firm, jest ona mo ż liwa jedynie przy mocnym i systemowym wsparciu ich dzia ł a ń na rynkach mi ę dzynarodowych przez pa ń stwo i za pomoc ą nowoczesnych narz ę dzi. Program Przedsi ę biorco, eksportuj! adresowany jest do firm, które ju ż rozpocz ęł y dzia ł alno ść eksportow ą albo tak ą dzia ł alno ść zamierzaj ą podj ąć ; W obu przypadkach naszym celem jest dostarczenie im tych narz ę dzi. SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj!

5 Instytucje wspieraj ą ce polskich eksporterów (tematy warsztatów organizowanych przez UNICORN w roku 2013) Rz ą dowe Ministerstwo Gospodarki – tworzy warunki prawne i administracyjne, pozwalaj ą ce eksporterom w pe ł ni realizowa ć ich potencja ł. Tworzy agencje i placówki zagraniczne wspieraj ą ce eksporterów (WPiIH przy ambasadach), kreuje programy wsparcia, odpowiada za informacj ę i dystrybucj ę ś rodków publicznych i europejskich. Bank pa ń stwowy - powinien by ć jednym z wiod ą cych instrumentów rz ą du we wspieraniu dzia ł alno ś ci gospodarczej przedsi ę biorstw, w tym eksportu. Bank Gospodarstwa Krajowego - Finansowanie nabywcy; Finansowanie eksportera na etapie produkcji; Konferencje Export Finance (np. Rosja, Kazachstan itp.) Agencje rz ą dowe - realizuj ą rz ą dowe programy wsparcia eksportu (COIE). Wydzia ł y Promocji Handlu i Inwestycji przy polskich ambasadach - dostarczaj ą informacji z konkretnych rynków. Polska Agencja Rozwoju Przedsi ę biorczo ś ci PARP) – dystrybuje fundusze europejskie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj!

6 Instytucje wspieraj ą ce polskich eksporterów (tematy warsztatów organizowanych przez UNICORN w roku 2013) Samorz ą dowe Izby: - gospodarcze, handlowe; - bilateralne, bran ż owe. U ł atwiaj ą nawi ą zywanie kontaktów (wyjazdy na misje, targi), prowadz ą szkolenia, doradztwo itp. (Krajowa Izba Gospodarcza - s ą d arbitra ż owy). COIE SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj!

7 Instytucje wspieraj ą ce polskich eksporterów (tematy warsztatów organizowanych przez UNICORN w roku 2013) Komercyjne Agencja celna - u ł atwia organizacj ę transportu i w ł a ś ciwe przygotowanie dokumentów wysy ł kowych. Bank komercyjny - uzupe ł nia ś rodki niezb ę dne do prowadzenia dzia ł a ń, realizuje p ł atno ś ci oraz oferuje szereg innych us ł ug finansowych (np. Bank Pekao S.A.). Wywiadownia gospodarcza – pomaga w sprawdzeniu wiarygodno ś ci zagranicznego partnera. Kancelaria patentowa - zajmuje si ę ochron ą produktu naszego autorstwa przed skopiowaniem. Kancelaria adwokacka - czuwa nad w ł a ś ciwym sporz ą dzeniem kontraktów i innych niezb ę dnych dokumentów, prowadzi sprawy s ą dowe, doradza w kwestiach prawnych. Instytucje certyfikuj ą ce – pomagaj ą w uzyskaniu certyfikatu zgodno ś ci CE oraz innych wymaganych przez dane kraje certyfikatów produktowych lub us ł ugowych. Instytucje ubezpieczeniowe – ubezpieczaj ą transakcje eksportowe i produkty, oferuj ą gwarancje - w Polsce np. KUKE). Firma logistyczna - organizuje transport, przygotowuje dokumenty przewozowe itp. SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj!

8 Zespó ł prelegentów, którzy przyjechali do S ł upska, sk ł ada si ę z ekspertów – przedstawicieli wiod ą cych krajowych instytucji, organizacji i przedsi ę biorstw, zaproszonych do programu przez UNICORN z uwagi na ich unikalne know-how i do ś wiadczenie we wspieraniu dzia ł alno ś ci eksportowej polskich firm. Ka ż dy, z uczestnicz ą cych w seminarium partnerów, posiada w swym portfelu pro-eksportowy produkt, taki jakiego nie maj ą inne podmioty, b ą d ź je ś li maj ą, to o znacznie gorszej jako ś ci. Zestaw Narz ę dziowy Eksportera Produkty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi ę biorczo ś ci, Polskiej Agencji Informacji i Promocji Zagranicznej, Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowego Systemu Us ł ug, Korporacji Ubezpiecze ń Kredytów Eksportowych, Banku Pekao S.A., Banku Ś wiatowego, Microsoft Polska, a tak ż e S ł upskiej Izby Przemys ł owo-Handlowej, komplementuj ą si ę wzajemnie i tworz ą UNICORN negocjuje przyst ą pienie do programu z kilkoma jeszcze w ł a ś cicielami narz ę dzi, które powinny si ę znale źć w tym zestawie. SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj!

9 Dzi ę kuj ę za uwag ę Jerzy Samborski UNICORN jsamborski@unicorn-sme.org Tel. 505 173 776 SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj!


Pobierz ppt "SEMINARIUM Przedsiębiorco, eksportuj! MSP Przedsiębiorco, eksportuj! Internacjonalizacja polskich MSP niezbędnym warunkiem konkurencyjności polskiej gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google