Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś Leader małe projekty listopad 2009. Działania w ramach osi Leader: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś Leader małe projekty listopad 2009. Działania w ramach osi Leader: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie."— Zapis prezentacji:

1 Oś Leader małe projekty listopad 2009

2 Działania w ramach osi Leader: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

3 Zakres pomocy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: 1.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3.Odnowa i rozwój wsi 4.Małe projekty

4 Małe projekty Małe projekty – są to projekty, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 PROW 2007-2013, jednak przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

5 Zakres realizacji małych projektów obejmuje : podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, m.in. poprzez: - zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym umożliwiającego dostęp do Internetu; - organizację imprez kulturalnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;

6 rozwój lokalnej aktywności, poprzez: -promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej oraz artystycznej z wykorzystaniem lokalnego historycznego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego; -kultywowanie miejscowych tradycji, języka oraz gwary; -kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000; poprzez: - zakup i nasadzenie tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin;

7 rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, poprzez: -utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego LSR; - budowę lub odbudowę małej infrastruktury turystycznej np. punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych;

8 zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego: –prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości takich jak np. pomników, przydrożnych kapliczek; –odnawianie ogrodzeń, elewacji i dachów prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla krajobrazu danego regionu; –remont lub wyposażenie świetlic wiejskich oraz muzeów

9 inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

10 Realizacja małych projektów przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych (strategicznych) oraz szczegółowych zawartych w LSR. 1. Cel strategiczny : Rozwój turystyki i rekreacji preferowane operacje: podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

11 rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, inicjowanie powstawanie, przetwarzanie lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów. Obszar LGD Lider Zielonej Wielkopolski to obszar cenny przyrodniczo i krajobrazowo. LGD chce wykorzystać te walory dla rozwoju infrastruktury turystycznej, rozwoju usług turystycznych oraz promocji obszaru – są to cele szczegółowe LSR.

12 2. Cel strategiczny : Zrównoważony rozwój społeczny preferowane operacje: jak powyżej oraz dodatkowo: podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR.

13 Silnym atutem obszaru LGD są zasoby ludzkie. Zrównoważony rozwój społeczny ma na celu podnoszenie jakości życia, zadowolenia, integracji i tożsamości, będzie się to odbywać się głównie poprzez poprawę i rozwój infrastruktury społecznej oraz wspomaganie inicjatyw lokalnych i integrację mieszkańców, służącą budowaniu lokalnej tożsamości – są to cele szczegółowe LSR.

14 Beneficjenci małych projektów, czyli kto może uzyskać pomoc: b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. a) osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, lub prowadzące działalność gospodarczą na tym obszarze.

15 Forma i wysokość pomocy dla małych projektów Pomoc ma formę zwrotu części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

16 Koszty, (tzw. kwalifikowane), które podlegają refundacji w ramach realizacji małych projektów: ogólne: przygotowanie dokumentacji technicznej małego projektu, wypisów lub wyrysów, opłat za patenty lub licencje, badań lub analiz, sprawowania nadzoru inwestorskiego, oraz roboty budowlane, wynagrodzenia za świadczenie usług, podłączenia do Internetu, opracowania, druku lub materiałów, najmu sal lub innych powierzchni, dzierżawy gruntu, zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego, zakupu, najmu lub dzierżawy

17 maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu, organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych, utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej, tworzenia stron internetowych, upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów, wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia, podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń, noclegu, tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

18 Dofinansowanie dla małych projektów w poszczególnych latach: 2009 – 424 479,42 zł/55projektów 2010 – 409 043,80 zł/53 projekty 2011 – 401 326 zł/52 projekty 2012 – 401 326 zł/52 projekty 2013 – 385 890,38 zł/52 projekty Razem: 2 022 206,55 zł/264 projekty Średnia wartość dofinansowania dla projektu w ramach operacji małe projekty to 7.718,81 zł

19 Procedura naboru wniosków: Termin rozpoczęcia naboru wniosków to 30.12.2009r. Wnioski można składać w ciągu maksymalnie 30 dni od daty rozpoczęcia naboru wniosków Wnioski wraz z załącznikami będą dostępne na naszej stronie internetowej : www.liderzielonejwielkopolski.pl oraz www.umww.pl

20 Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Członkowie Rady dokonują oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie karty oceny zgodności.Członkowie Rady oceniają osobno zgodność operacji z: celami ogólnymi celami szczegółowymi przedsięwzięciami, Operacja zostaje uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym oraz z co najmniej jednym celem szczegółowym oraz z co najmniej jednym przedsięwzięciem. Zebrania i przeliczenia wyników dokonuje Komisja Skrutacyjna. O akceptacji zgodności operacji z LSR decyduje uzyskanie zwykłej większości głosówTAK. Operacja, która została uznana za zgodną z LSR, przechodzi do dalszej procedury oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie Każdorazowe decyzje Rady podejmowane będą w formie uchwał.

21 Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami oceny wniosków Działanie PROW Lokalne kryteria oceny projektuPrzyznana ocena Małe projekty 1. Wnioskodawca ma doświadczenie w pozyskiwaniu bezzwrotnych środków zewnętrznych w ostatnich 5 latach (weryfikowanie na podstawie oświadczenia): Nie pozyskał środków - 0 punktów, Pozyskał 1 dotację - 1 punkt, Pozyskał 2 dotacje – 2 punkty, Pozyskał 3 i więcej dotacji - 3 punkty 2. Wnioskodawca: Nie jest członkiem organizacji pozarządowej – 0 punktów, Jest członkiem organizacji pozarządowej – 3 punkty 3. Operacja nawiązuje do tradycyjnych zawodów, obrzędów, tradycji lokalnych w sposób: Mało znaczący – 0-1 punktów, Średnio znaczący – 2-3 punktów, Bardzo znaczący – 4-5 punktów 4. Operacja jest realizowana w miejscowości: Od 3 do 5 tys. mieszkańców – 2 punkty, Do 3 tys. mieszkańców (włącznie) – 5 punktów 5. Operacja integruje różne środowiska lokalne na obszarze LGD w sposób: Mało znaczący – 0-2 punktów, Średnio znaczący – 3-4 punktów, Bardzo znaczący – 5-8 punktów 6. Operacja jest skierowana do: Dzieci i młodzieży – 2 punkty, Osób niepełnosprawnych – 2 punkty, Osób zagrożonych wykluczeniem – 2 punkty. RAZEM Imię i nazwisko oceniającego:Data i podpis:

22 Każdy wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji Rady! Odwołanie musi zostać złożone w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania odmownej decyzji do Biura Stowarzyszenia. Odwołanie musi zawierać następujące dane: nazwisko i imię, nr odrzuconego wniosku oraz uzasadnione powody zastrzeżeń. Odwołania muszą zostać rozstrzygnięte przez Radę w okresie 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ich przez Biuro. Rozpatrzenie odwołania polega na ponownym rozpatrzeniu danego wniosku. Odwołanie nie zostaje rozpatrzone w sytuacji, kiedy: wpłynęło po terminie, złożył je nieuprawniony podmiot lub zawierało braki formalne. Ponowne rozpatrzenie wniosku oparte jest o te same zasady i kryteria, które obowiązywały w normalnym trybie. Pozytywna weryfikacja odwołania powoduje wciągnięcie operacji na listę operacji objętych wsparciem. Może to być równoznaczne ze skreśleniem operacji, która była pierwotnie na liście, ale wypadła na skutek mniejszej liczby punktów. Wnioskodawca ma prawo do złożenia tylko 1 odwołania. O wynikach decyzji Rada informuje niezwłocznie Zarząd i Biuro (nie później niż 3 dni od podjęcia decyzji), które w ciągu 7 dni informują wnioskodawcę o decyzji. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

23 Finansowanie małych projektów w ramach realizacji LSR Wnioskodawca w ramach tzw. małych projektów LGD Organ decyzyjny LGD Samorząd Wojewódzki- podmiot wdrażający Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza informacja o zawarciu umowy wnioski o pomoc wybrane do finansowania wybór wniosków do finansowania w ramach LSR, weryfikacja wniosku oraz ocena zgodności z kryteriami dostępu i wyboru; sprawdzenie dostępności środków wniosek o pomoc umowa o dofinansowanie projektu

24 Informacji nt. małych projektów udziela: Marta Mazurek kontakt: mazurek@liderzielonejwielkopolski.plmazurek@liderzielonejwielkopolski.pl tel. (061) 285-20- 66 Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia lub dyżuru w siedzibach gmin.

25 Dziękuję za uwagę. Marta Mazurek


Pobierz ppt "Oś Leader małe projekty listopad 2009. Działania w ramach osi Leader: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Wdrażanie projektów współpracy Funkcjonowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google