Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu
Spotkanie podsumowujące realizację projektu: Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych „Nowe Szanse”

2 Projekt realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja aktywnej integracji, Działanie 7.1. Upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Okres realizacji projektu: 01.01.2008 - 31.12.2013
Beneficjenci Ostateczni projektu spełniali następujące kryteria: mieszkańcy Gminy Kędzierzyn – Koźle, osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cel główny Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 50 osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele szczegółowe: - zwiększenie motywacji do działania i poczucia wiary we własne siły, podniesienie samooceny, - zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, zdolności interpersonalnych, poziomu integracji społecznej oraz prawidłowości relacji rodzinnych, - zwiększenie umiejętności praktycznych niezbędnych przy aplikowaniu o pracę, - podniesienie kwalifikacji zawodowych, - podjęcie zatrudnienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Rekrutacja W wyniku rekrutacji wyłoniono 50 uczestników kontraktów socjalnych (w tym 4 osoby jako kontynuacje z 2009r.) Utworzono 5 - osobową listę rezerwową. Podpisano 46 kontraktów socjalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Działania realizowane w ramach projektu:
Zadanie 1. Aktywna integracja: realizacja 50 kontraktów socjalnych z wykorzystaniem: zasiłków i pomocy w naturze, pracy socjalnej, prac społecznie użytecznych, instrumentów aktywnej integracji (zawodowej, edukacyjnej, społecznej) przez 6 pracowników socjalnych. doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej wszystkich uczestników kontraktów socjalnych podpisanych w ramach Projektu, szkolenia zawodowe i uzupełnienie wykształcenia zgodnie z predyspozycjami zawodowymi uczestników, poprawa wizerunku: fryzjer, kosmetyczka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Zadanie 2. Praca socjalna:
W ramach Projektu zatrudniono 3 pracowników socjalnych, którzy zostali włączeni w realizację kontraktów socjalnych. 3 etatowych pracowników socjalnych jako dodatkowe zadanie rozpoczęło realizację kontraktów socjalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze:
50 osób objętych kontraktami socjalnymi otrzymywało w czasie trwania Projektu wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych. Kwota wsparcia wyniosła: ,70 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Zadanie 4. Prace społecznie użyteczne:
Zaplanowano uczestnictwo 30 osób objętych kontraktami w Programie Prace Społecznie Użyteczne przez okres 4 miesięcy Osoby wykonujące pracę otrzymywały wynagrodzenie, które stanowiło jedną ze składowych wkładu własnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w projekt. Łączna kwota zaplanowana na to zadanie stanowiła: zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zadanie 5. Zarządzanie Projektem:
1. Powołano Zespół Projektowy: Koordynator Projektu Asystent Koordynatora Specjalista ds. Finansów Projektu oraz nastąpiła organizacja pracy Zespołu. 2. Uruchomiono i doposażono Biuro Projektu. 3. Zadania realizowane w ramach zarządzania projektem: monitoring przebiegu wszystkich działań, w tym realizacji kontraktów socjalnych, kontrola postępu finansowego, dokumentacja projektu, korespondencja, ewaluacja działań, reagowanie na problemy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Działania promocyjne w projekcie:
zamieszczono ogłoszenia o rozpoczęciu i trwaniu realizacji projektu w prasie lokalnej, spoty reklamowe w radio, a także reklamy w telewizji lokalnej. umieszczano informacje na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z informacjami dotyczącymi, założeń i postępu realizacji Projektu, opracowano materiały promocyjne – ulotki, plakaty, które umieszczono w siedzibie MOPS oraz instytucji szkoleniowych przygotowano zestawy promocyjne dla Beneficjentów Ostatecznych (notesy i długopisy) Stosowano oznaczanie wszelkich dokumentów zgodnie z umową ramową. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Rezultaty twarde: liczba klientów pomocy społecznej, którzy zakończą udział w projektach aktywnej integracji – 50 osób, liczba klientów pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi – 50 osób, 50 osób podejmie i będzie kontynuować szkolenia i kursy w celu uzyskania lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, 46 osób wypracuje w toku konsultacji z doradcą zawodowym indywidualne plany działania (w formie dokumentu pomocnego w trakcie realizacji kontraktu), 30 osób weźmie udział w Programie Prace Społecznie Użyteczne, 50 osób objętych kontraktami uzyska wsparcie finansowe (zasiłki celowe i zasiłki okresowe) 50 osób ukończy cykl szkoleniowy realizowany w ramach Klubu Integracji Społecznej (w zakresie poruszania się po rynku pracy, zdobywania umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, podniesienia kompetencji społecznych, motywacji do działania na rynku pracy) i uzyska stosowne zaświadczenie, 10 osób skorzysta z usług mających na celu poprawę wizerunku (fryzjer, kosmetyczka), 50 osób odbędzie konsultacje psychologiczne na początku i na końcu trwania Projektu, wzmocnienie kadrowe poprzez zatrudnienie 3 pracowników socjalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Osiągnięcia Objęto 100 % Beneficjentów Ostatecznych wsparciem w formie konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem. Wnioski specjalistów stanowiły bazę do opracowania formy wsparcia dla poszczególnych osób. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Zrealizowano cykl spotkań warsztatowych Klubu Integracji Społecznej, który stanowił jedną z form wsparcia skierowaną do wszystkich Beneficjentów Ostatecznych. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów: psychologa, doradcę zawodowego, prawnika, pedagogów, terapeutę. Podczas zajęć uczestnicy Projektu korzystali z poczęstunku finansowanego z EFS. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 WARSZTATY Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM: PANIĄ IRENĄ MOREK
WARSZTATY Z PRAWNIKIEM: PANIĄ DOROTĄ RAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 WARSZTATY Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM: PANIA ALEKSANDRĄ BANACH
WARSZTATY GRUPOWE Z DORADCĄ ZAWODOWYM: PANIĄ BARBARĄ NIECKARZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 CYKL WARSZTATÓW Z TERAPEUTĄ: PANIĄ PATRYCJĄ MADEJ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Doposażono Biuro Projektu poprzez zakup: termobindownicy,
programów antywirusowych drukarki, dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej zakupiono: telewizor LCD zestaw kina domowego. Umożliwiono prawidłową realizację projektu, jednocześnie usprawniono funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Uczestnicy projektu ukończyli szkolenia i kursy w celu uzyskania lub podniesienia kwalifikacji zawodowych: kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 14 osób kurs prawa jazdy kategorii B – 32 osoby kurs prawa jazdy kategorii D – 2 osoby kurs ABC przedsiębiorczości – 5 osób kurs opieki środowiskowej – 10 osób kurs obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych – 11 osób kurs profesjonalny sprzedawca – 13 osób kurs wizażu i autoprezentacji – 12 osób kurs aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera i Internetu – 10 osób kurs pracownik administracyjno – biurowy – 2 osoby kurs ECDL – 2 osoby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 KURS PRAWA JAZDY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 KURS OPIEKUNEK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 KURS PROFESJONALNY SPRZEDAWCA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 KURS OBŁUGI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 KURS WIZAŻU I AUTOPREZENTACJI
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 W celu poprawy wizerunku przed wejściem na rynek pracy zrealizowano działania w zakresie usługi fryzjersko – kosmetycznej. W miesiącach letnich: czerwcu, lipcu i sierpniu odbyły się imprezy integracyjne dla uczestników projektu i ich rodzin. Przygotowanie i prowadzenie imprez było jednym z zadań animatora lokalnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Trudności w realizacji projektu
Rekrutacja 46 nowych osób na listę podstawową i 5 osób na listę rezerwową oraz utrzymanie w gotowości do realizacji kontraktu socjalnego były w wielu przypadkach utrudnione. Zachowanie odpowiednich proporcji ze względu na płeć (konieczność zachowania równości szans), zdecydowanie większe zainteresowanie projektem wykazywały kobiety. Ze względu na rozmiar godzinowy szkoleń i kursów osoby uczestniczące w kursie były skłonne do rezygnacji z uczestnictwa w kontrakcie socjalnym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google