Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE POSTOMINO URZĄD GMINY POSTOMINO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE POSTOMINO URZĄD GMINY POSTOMINO."— Zapis prezentacji:

1 NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE POSTOMINO URZĄD GMINY POSTOMINO

2 Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Nowy system ma sprawić, by nikomu nie opłacało się pokątnie pozbywać śmieci. Krótko mówiąc – by było czyściej. PO CO ZMIENIONO USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMININACH

3 Od dnia 1 lipca 2013 r. odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przejmuję gmina. To ona w imieniu mieszkańców będzie podpisywała umowę z firmą odbierającą odpady wyłonioną w drodze przetargu. GŁÓWNE ZMIANY W REWOLUCJI ŚMIECIOWEJ

4 W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (np. działalność gospodarcza) odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Postomino. Jeżeli na nieruchomości na której, zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest działalność gospodarcza podczas, której powstają odpady komunalne, właściciel tej nieruchomości musi złożyć deklarację dotyczącą części zamieszkałej oraz posiadać, tak jak to było do tej pory, umowę z wybranym przez siebie wykonawcą posiadającym na terenie gminy wpis do Rejestru Działalności Regulowanej na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej (nie dopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z prowadzonej działalności). GŁÓWNE ZMIANY W REWOLUCJI ŚMIECIOWEJ

5 W związku z wejściem w życie nowego systemu należy wypowiedzieć aktualnie posiadaną umowę na wywóz odpadów w taki sposób, aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r. Po to by uniknąć ryzyka podwójnej opłaty (firmie i gminie) za tą samą usługę. CO Z DOTYCHCZASOWYMI UMOWAMI NA WYWÓZ ODPADÓW

6 Wysokość opłaty będzie zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposobu zbiórki odpadów. W przypadku nieselektywnie zbieranych odpadów komunalnych 14 zł od jednego mieszkańca, natomiast w przypadku selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 7 zł od jednego mieszkańca JAK GMINA BĘDZIĘ NALICZAĆ OPŁATĘ ODPADOWĄ?

7 W takim przypadku dopuszczalne są dwa rozwiązania: 1.Właściciel nieruchomości składa deklarację, w której uwzględnia wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość oraz sposób segregacji. 2.Przedstawiciel każdego gospodarstwa domowego składa oddzielną deklarację, w której uwzględni tylko osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego oraz sposób segregacji. CO W PRZYPADKU GDY W JEDNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM MIESZKAJĄ DWIE RODZINY?

8 W przypadku studentów uczących się w systemie dziennym zamieszkujących poza gminą składający deklarację obowiązany jest dołączyć oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania powyżej 14 dni w skali jednego miesiąca. Podobnie należy postąpić w przypadku osób pracujących za granicą - składający deklarację obowiązany jest dołączyć do niej odpowiednie oświadczenie. Jednocześnie właściciel zobowiązuję się złożyć korektę deklaracji w momencie, gdy dziecko/osoba pracująca za granicą przebywać będzie w miejscu zamieszkania (zameldowania) powyżej 14 dni w skali jednego miesiąca. JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJE GDY KTOŚ WYJEŻDZA NA STUDIA BĄDŻ DO PRACY ZA GRANICĄ?

9 Opłata będzie przeznaczona na realizację następujących celów: odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie w sposób określony przepisami prawa, prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu. NA CO ZOSTANIE PRZEZNACZONA OPŁATA WNIESIONA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

10 Do 15 maja 2013 r. każdy właściciel zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Postomino deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji bądź zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. UWAGA: W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy z urzędu ustali wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze) ZŁOŻENIE DEKLERACJI

11 właścicielem nieruchomości jest: współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku nie uregulowania spraw spadkowych po śmierci właściciela nieruchomości deklarację przyjmuje i składa osoba aktualnie użytkująca daną nieruchomość. KIM JEST WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

12 PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONA DEKLERACJA

13

14 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do 20 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Urzędu Gminy W JAKI SPOSÓB MA BYĆ DOKONYWANA OPŁATA

15 odpady zmieszane jeden raz w miesiącu papier, tekturajeden raz na kwartał szkłojeden raz na kwartał tworzywa sztucznejeden raz w miesiącu odpady budowlane i biodegradowalnena indywidualne zgłoszenie zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę RODZAJE FRAKCJI I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW

16 Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci - można zawieść samemu we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Postomino. Przekazane odpady do punktu selektywnej zbiórki przyjmowane są nieodpłatnie. Przeterminowane leki będą gromadzone w specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach i ośrodkach zdrowia funkcjonujących na terenie gminy. Zużyte baterie będą gromadzone w specjalnie oznakowanych pojemnikach ustawionych w placówkach oświaty działających na terenie gminy. CO ZROBIĆ ZE ZUŻTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZYM, ELEKTRYCZNYM ITP..

17 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE POSTOMINO URZĄD GMINY POSTOMINO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google