Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: ID grupy:97_84_p_g1 Kompetencja: Kompetencja:Przedsiębiorczość Temat projektowy: Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr II; rok szkolny: 2009/2010 Semestr II; rok szkolny: 2009/2010

3 Temat projektowy Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski

4 Zadania tematu projektowego: aktualna analiza lokalnego rynku pracy aktualna analiza lokalnego rynku pracy i rynku edukacyjnego, ocena perspektyw tego rynku na najbliższe lata, ocena perspektyw tego rynku na najbliższe lata, wykonanie listy zawodów i jego korelacja wykonanie listy zawodów i jego korelacja z typami szkół.

5 Podstawowe pojęcia rynku pracy Rynek pracy - to mechanizm dopasowań podaży i popytu na pracę. Dopasowania te wyrażają warunki na jakich dokonuje się transakcja między osobami oferującymi pracę (pracobiorcami), za określoną płacę a jej nabywcami (pracodawcami).

6 Podstawowe pojęcia rynku pracy Podaż pracy – to osoby, które oferują swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie na rynku pracy za określoną stawkę płac. Popyt na pracę – to zapotrzebowanie zgłaszane na rynku pracy na wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracowników.

7 Podstawowe pojęcia rynku pracy Równowaga na rynku pracy – oznacza, że wszystkie osoby, które chcą podjąć pracę przy danej stawce płac ją znajdują – wielkość popytu i podaży jest sobie równa.

8 Podstawowe pojęcia rynku pracy Bezrobocie – to taki stan w gospodarce, w którym jest więcej osób chętnych do pracy niż miejsc pracy. Osoba bezrobotna – to osoba w wieku produkcyjnym, nie mająca pracy, ale jej aktywnie poszukująca, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy.

9 Podstawowe pojęcia rynku pracy Rodzaje bezrobocia: Frykcyjne (naturalne) – powstaje na skutek zmiany pracy, pojawiania się na rynku absolwentów szkół. Frykcyjne (naturalne) – powstaje na skutek zmiany pracy, pojawiania się na rynku absolwentów szkół. Technologiczne – wynika z postępu technicznego i mechanizacji pracy. Technologiczne – wynika z postępu technicznego i mechanizacji pracy. Sezonowe – związane z sezonowością produkcji i usług. Sezonowe – związane z sezonowością produkcji i usług.

10 Podstawowe pojęcia rynku pracy Koniunkturalne (cykliczne) – powstaje na skutek wahań w koniunkturze gospodarczej, pojawia się w okresie spadku gospodarczego. Koniunkturalne (cykliczne) – powstaje na skutek wahań w koniunkturze gospodarczej, pojawia się w okresie spadku gospodarczego. Strukturalne – wynika z niedostosowania popytu do podaży, związane jest z zanikaniem niektórych branż i zawodów. Strukturalne – wynika z niedostosowania popytu do podaży, związane jest z zanikaniem niektórych branż i zawodów.

11 Podstawowe pojęcia rynku pracy Stopa bezrobocia= liczba osób bezrobotnych / zasoby siły roboczej * 100% Zasoby siły roboczej = liczba osób pracujących + bezrobotnych

12 Rynek pracy w powiecie gostyńskim Stopa bezrobocia w powiecie na koniec 2008 roku wynosiła 10,8% i w ostatnich latach stale się obniżała. Jednocześnie pod koniec roku 2008 i z początkiem roku 2009 zaczęła rosnąć w związku z sezonowością prac i ze spowolnieniem gospodarczym dotyczącym terenu całego kraju. W styczniu 2010 stopa ta wynosi 11,9%. Na tle podregionu i województwa powiat gostyński charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia.

13 Bezrobocie w powiecie gostyńskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.

14 Bezrobocie w powiecie gostyńskim Największą grupę bezrobotnych w powiecie gostyńskim stanowią osoby w wieku poniżej 34 lat, mimo, iż w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek tych osób znacznie zmalał. Grupę tą stanowią przede wszystkim absolwenci i często osoby młode wchodzące dopiero na rynek pracy. Można również zauważyć największą mobilność zawodową w tej grupie wiekowej. Jednocześnie najniższą mobilnością i rosnącym bezrobociem charakteryzuje się grupa osób powyżej 55 roku życia.

15 Udział [%] poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie gostyńskim w 2010r Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.

16 Liczba osób bezrobotnych według płci Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.

17 Liczba osób bezrobotnych wg wykształcenia w powiecie gostyńskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r.

18 Wykształcenie a zatrudnienie Podstawowym czynnikiem wpływającym na zmianę sytuacji osób bezrobotnych jest wykształcenie. Widoczny jest spadek liczby osób bezrobotnych w większości przedstawionych grup. Wynik ten związany jest z malejącą stopą bezrobocia w powiecie gostyńskim. Wyraźny spadek obserwuje się u osób z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym i poniżej oraz średnim zawodowym. Wynika to z zapotrzebowania na konkretne zawody. Widoczny jest spadek liczby osób bezrobotnych w większości przedstawionych grup. Wynik ten związany jest z malejącą stopą bezrobocia w powiecie gostyńskim. Wyraźny spadek obserwuje się u osób z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym i poniżej oraz średnim zawodowym. Wynika to z zapotrzebowania na konkretne zawody. W przypadku osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym nie można wyznaczyć jednolitej tendencji rosnącej lub malejącej. Widoczny jest jednak zdecydowanie najmniejszy udział tych grup osób w ogóle bezrobotnych, ale też niewielka ich aktywność. W przypadku osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym nie można wyznaczyć jednolitej tendencji rosnącej lub malejącej. Widoczny jest jednak zdecydowanie najmniejszy udział tych grup osób w ogóle bezrobotnych, ale też niewielka ich aktywność.

19 Struktura (%) osób bezrobotnych wg wykształcenia w 2008 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR www.stat.gov.pl z dnia 01.06.2009r. Wyższe Policealne, średnie zawodowe Średnie ogólnokszt ałcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjal ne i niższe Powiat gostyński 4,921,89,33529 Województwo wielkopolskie 8,823,59,730,427,6

20 Wykształcenie a zatrudnienie Analiza powyższej tabeli pozwala stwierdzić, że struktura bezrobocia w powiecie pod względem wykształcenia nie odbiega znacznie od struktury podregionu i województwa. Widoczna jest różnica wśród osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, których w powiecie gostyńskim jest więcej niż w podregionie i województwie. Jednocześnie powiat charakteryzuje stosunkowo niski udział osób bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym oraz wyższym. Analiza powyższej tabeli pozwala stwierdzić, że struktura bezrobocia w powiecie pod względem wykształcenia nie odbiega znacznie od struktury podregionu i województwa. Widoczna jest różnica wśród osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, których w powiecie gostyńskim jest więcej niż w podregionie i województwie. Jednocześnie powiat charakteryzuje stosunkowo niski udział osób bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym oraz wyższym. Również niska jest wartość przedstawiająca liczbę osób bezrobotnych w powiecie gostyńskim, które ukończyły liceum lub technikum. Związane jest to z tym, że młodzież po szkole średniej wyjeżdża na studia do większych ośrodków miejskich, gdyż w powiecie nie ma szkół wyższych. Również niska jest wartość przedstawiająca liczbę osób bezrobotnych w powiecie gostyńskim, które ukończyły liceum lub technikum. Związane jest to z tym, że młodzież po szkole średniej wyjeżdża na studia do większych ośrodków miejskich, gdyż w powiecie nie ma szkół wyższych.

21 Zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę w powiecie gostyńskim w latach 2005-2008 Deficytowe: operator koparki, kierowca autobusu, spawacz, opiekun w DPS, nauczyciel j. obcego, ślusarz, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista BHP, lakiernik, grafik, kierowca ciągnika siodłowego, wychowawca w placówkach oświatowych, operator maszyn Deficytowe: operator koparki, kierowca autobusu, spawacz, opiekun w DPS, nauczyciel j. obcego, ślusarz, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista BHP, lakiernik, grafik, kierowca ciągnika siodłowego, wychowawca w placówkach oświatowych, operator maszyn Nadwyżkowe: kucharz, ekonomista, fryzjer, sprzedawca, krawiec, piekarz, technik rolnik, mechanik, murarz, malarz, cukiernik, rzeźnik, rolnik Nadwyżkowe: kucharz, ekonomista, fryzjer, sprzedawca, krawiec, piekarz, technik rolnik, mechanik, murarz, malarz, cukiernik, rzeźnik, rolnik Charakteryzujące się równowagą: nauczyciel informatyki, grafik komputerowy, zaopatrzeniowiec, specjalista ds. reklamy, technik weterynarii, operator maszyn rolniczych Charakteryzujące się równowagą: nauczyciel informatyki, grafik komputerowy, zaopatrzeniowiec, specjalista ds. reklamy, technik weterynarii, operator maszyn rolniczych

22 Wykształcenie a zatrudnienie Powiat gostyński cechuje niski poziom wykształcenia jego mieszkańców w stosunku do mieszkańców podregionu i województwa. Przekłada się to na lokalny rynek pracy, na którym brakuje specjalistów (opiekunowie w placówka społecznych, specjaliści BHP, specjaliści ds. marketingu, operatorzy maszyn i urządzeń). Jednocześnie corocznie szkoły opuszczają osoby o zawodach charakteryzujących się nadwyżką wśród bezrobotnych (ekonomiści, sprzedawcy, rolnicy).

23 Edukacja w powiecie Powiat dysponuje dobrze rozwiniętą siecią szkół średnich, zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych, które posiadają bogatą ofertę kierunków i specjalności. Najwięcej szkół znajduje się w stolicy powiatu czyli na terenie Gostynia. Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane są w Borku wlkp., Grabonogu, Krobi i Pogorzeli. W powiecie działa także szkoła specjalna - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, w skład której wchodzą Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

24 Edukacja w powiecie W powiecie gostyńskim na poziomie ponadgimnazjalnym kształci się co roku ponad tysiąc uczniów. Wśród uczniów największym zainteresowaniem cieszy się wykształcenie średnie zawodowe, następnie średnie ogólnokształcące oraz zasadnicze zawodowe.

25 Edukacja w powiecie W Zasadniczej Szkole Zawodowej, umożliwiającej nabycie konkretnych zawodów i popartych praktyką w latach 2005 – 2009 kształci się 844 uczniów. Natomiast z nauki zawodu na poziomie średnim czyli w technikach uczy się 2107 uczniów i jest forma kształcenia najpopularniejsza wśród młodzieży zamieszkującej powiat gostyński. Często wybieranym przez młodzież w ostatnich latach kierunkiem kształcenia jest kierunek średni ogólny na którym zdobywa wiedze 1386 uczniów. Świadczy to o odsuwaniu przez młodzież decyzji dotyczącej kariery zawodowej.

26 Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim Technik: handlowiec, handlowiec, ekonomista, ekonomista, elektryk, elektryk, mechanik, mechanik, logistyk, logistyk, informatyk, informatyk, mechatronik, mechatronik, ochrony środowiska. ochrony środowiska. Technik: rolnik, hodowli koni, architektury krajobrazu żywienia i gosp. dom., weterynarii, dietetyk, turystyki wiejskiej.

27 Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim Licea: o profilu ogólnym, o profilu ogólnym, o profilu informatycznym, o profilu informatycznym, o profilu językowym, o profilu językowym, o profilu wojskowym, o profilu wojskowym, o profilu matematyczno – fizycznym, o profilu matematyczno – fizycznym, o profilu biologiczno – chemicznym, o profilu biologiczno – chemicznym, o profilu humanistyczno – dziennikarskim, o profilu humanistyczno – dziennikarskim, o profilu matematyczno – informatycznym, o profilu matematyczno – informatycznym, o profilu językowo – geograficznym. o profilu językowo – geograficznym.

28 Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim rolnik, rolnik, monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, sprzedawca, sprzedawca, cukiernik, cukiernik, kucharz malej gastronomii. kucharz malej gastronomii. ślusarz, ogrodnik, rzeźnik, wędliniarz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych. Zasadnicza szkoła zawodowa:

29 Zawody przyszłości webmaster, webmaster, kosmetolog, kosmetolog, audytor, audytor, wizażysta, wizażysta, gerontolog, gerontolog, urzędnik Unii Europejskiej, broker informacji, rezydent, notariusz, fizjoterapeuta.

30 Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy

31 Biznesplan kariery zawodowej Jeśli jesteś absolwentem albo uczysz się jeszcze i po ukończeniu szkoły masz zamiar: kontynuować naukę, kontynuować naukę, podjąć pracę, podjąć pracę, albo też pracując, jednocześnie uczyć się, albo też pracując, jednocześnie uczyć się, warto, abyś opracował indywidualny biznesplan swojej kariery zawodowej!

32 Biznesplan kariery zawodowej to planowanie drogi dla każdego aktywnego zawodowo człowieka.

33 Po co warto opracowywać indywidualny biznesplan? żeby podejmować trafne i satysfakcjonujące decyzje zawodowe żeby podejmować trafne i satysfakcjonujące decyzje zawodowe żeby maksymalnie wykorzystać własne atuty i umiejętności oraz rozwijać nowe kompetencje żeby maksymalnie wykorzystać własne atuty i umiejętności oraz rozwijać nowe kompetencje żeby nie podejmować się wielu przypadkowych prac, które nie spełniają Twoich oczekiwań żeby nie podejmować się wielu przypadkowych prac, które nie spełniają Twoich oczekiwań żeby umieć znaleźć się na rynku pracy, dopasować do zmieniających warunków w dobie gospodarki rynkowej, ale także wnosić swój żeby umieć znaleźć się na rynku pracy, dopasować do zmieniających warunków w dobie gospodarki rynkowej, ale także wnosić swój niepowtarzalny wkład. niepowtarzalny wkład.

34 Edukacja w powiecie Niestety porównanie najczęściej wybieranych kierunków i specjalności kształcenia przez młodzież powiatu gostyńskiego z informacją nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych przynosi niezadowalające wyniki i pozwala zauważyć rozbieżności między kierunkami kształcenia oferowanymi przez szkoły i wybieranymi przez uczniów, a zapotrzebowaniem na określone zawody na lokalnym rynku pracy.

35 Wnioski i rekomendacje Wnioski: duże zapotrzebowanie na konkretne zawody i umiejętności, duże zapotrzebowanie na konkretne zawody i umiejętności, niekorzystna struktura zatrudnienia z przewagą w sektorze rolniczym i przemysłowym, niekorzystna struktura zatrudnienia z przewagą w sektorze rolniczym i przemysłowym, rozbieżność między kierunkami kształcenia a zapotrzebowaniem rynku pracy, rozbieżność między kierunkami kształcenia a zapotrzebowaniem rynku pracy, duża liczba osób kształcących się na kierunkach ogólnych, duża liczba osób kształcących się na kierunkach ogólnych, rosnący poziom wykształcenia mieszkańców powiatu. rosnący poziom wykształcenia mieszkańców powiatu.Rekomendacje: prowadzenie rzeczowych i bieżących badań i analiz lokalnego rynku pracy i szkolnictwa, prowadzenie rzeczowych i bieżących badań i analiz lokalnego rynku pracy i szkolnictwa, poszerzenie możliwości przekwalifikowania się osób bezrobotnych, poszerzenie możliwości przekwalifikowania się osób bezrobotnych, racjonalizacja kierunków kształcenia przy współpracy z przedsiębiorstwami z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, perspektyw rozwojowych powiatu i możliwości doposażenia bazy techno-dydaktycznej, racjonalizacja kierunków kształcenia przy współpracy z przedsiębiorstwami z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, perspektyw rozwojowych powiatu i możliwości doposażenia bazy techno-dydaktycznej, wsparcie uczniów przy wyborze ścieżki edukacyjno zawodowej poprzez podniesienie poziomu doradztwa zawodowego. wsparcie uczniów przy wyborze ścieżki edukacyjno zawodowej poprzez podniesienie poziomu doradztwa zawodowego.

36 Źródła: www.poznan.pl/mim/public/cdz/poradnik.html www.ck.agh.edu.pl http://wyborcza.pl www.qpracy.pl www.bezrobocie.org.pl www.powiat.gostyn.pl Program ograniczania bezrobocia w powiecie gostyńskim

37 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google