Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr II; rok szkolny: 2009/2010

3 Temat projektowy Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski

4 Zadania tematu projektowego:
aktualna analiza lokalnego rynku pracy i rynku edukacyjnego, ocena perspektyw tego rynku na najbliższe lata, wykonanie listy zawodów i jego korelacja z typami szkół.

5 Podstawowe pojęcia rynku pracy
Rynek pracy - to mechanizm dopasowań podaży i popytu na pracę. Dopasowania te wyrażają warunki na jakich dokonuje się transakcja między osobami oferującymi pracę (pracobiorcami), za określoną płacę a jej nabywcami (pracodawcami).

6 Podstawowe pojęcia rynku pracy
Podaż pracy – to osoby, które oferują swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie na rynku pracy za określoną stawkę płac. Popyt na pracę – to zapotrzebowanie zgłaszane na rynku pracy na wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracowników.

7 Podstawowe pojęcia rynku pracy
Równowaga na rynku pracy – oznacza, że wszystkie osoby, które chcą podjąć pracę przy danej stawce płac ją znajdują – wielkość popytu i podaży jest sobie równa.

8 Podstawowe pojęcia rynku pracy
Bezrobocie – to taki stan w gospodarce, w którym jest więcej osób chętnych do pracy niż miejsc pracy. Osoba bezrobotna – to osoba w wieku produkcyjnym, nie mająca pracy, ale jej aktywnie poszukująca, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy.

9 Podstawowe pojęcia rynku pracy
Rodzaje bezrobocia: Frykcyjne (naturalne) – powstaje na skutek zmiany pracy, pojawiania się na rynku absolwentów szkół. Technologiczne – wynika z postępu technicznego i mechanizacji pracy. Sezonowe – związane z sezonowością produkcji i usług.

10 Podstawowe pojęcia rynku pracy
Koniunkturalne (cykliczne) – powstaje na skutek wahań w koniunkturze gospodarczej, pojawia się w okresie spadku gospodarczego. Strukturalne – wynika z niedostosowania popytu do podaży, związane jest z zanikaniem niektórych branż i zawodów.

11 Podstawowe pojęcia rynku pracy
Stopa bezrobocia= liczba osób bezrobotnych / zasoby siły roboczej * 100% Zasoby siły roboczej = liczba osób pracujących + bezrobotnych

12 Rynek pracy w powiecie gostyńskim
Stopa bezrobocia w powiecie na koniec 2008 roku wynosiła 10,8% i w ostatnich latach stale się obniżała. Jednocześnie pod koniec roku 2008 i z początkiem roku 2009 zaczęła rosnąć w związku z sezonowością prac i ze spowolnieniem gospodarczym dotyczącym terenu całego kraju. W styczniu 2010 stopa ta wynosi 11,9%. Na tle podregionu i województwa powiat gostyński charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia.

13 Bezrobocie w powiecie gostyńskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR z dnia r.

14 Bezrobocie w powiecie gostyńskim
Największą grupę bezrobotnych w powiecie gostyńskim stanowią osoby w wieku poniżej 34 lat, mimo, iż w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek tych osób znacznie zmalał. Grupę tą stanowią przede wszystkim absolwenci i często osoby młode wchodzące dopiero na rynek pracy. Można również zauważyć największą mobilność zawodową w tej grupie wiekowej. Jednocześnie najniższą mobilnością i rosnącym bezrobociem charakteryzuje się grupa osób powyżej 55 roku życia.

15 Udział [%] poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie gostyńskim w 2010r Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR z dnia r.

16 Liczba osób bezrobotnych według płci
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR z dnia r.

17 Liczba osób bezrobotnych wg wykształcenia w powiecie gostyńskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR z dnia r.

18 Wykształcenie a zatrudnienie
Podstawowym czynnikiem wpływającym na zmianę sytuacji osób bezrobotnych jest wykształcenie. Widoczny jest spadek liczby osób bezrobotnych w większości przedstawionych grup. Wynik ten związany jest z malejącą stopą bezrobocia w powiecie gostyńskim. Wyraźny spadek obserwuje się u osób z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym i poniżej oraz średnim zawodowym. Wynika to z zapotrzebowania na konkretne zawody. W przypadku osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym nie można wyznaczyć jednolitej tendencji rosnącej lub malejącej. Widoczny jest jednak zdecydowanie najmniejszy udział tych grup osób w ogóle bezrobotnych, ale też niewielka ich aktywność.

19 Struktura (%) osób bezrobotnych wg wykształcenia w 2008 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR z dnia r. Wyższe Policealne, średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i niższe Powiat gostyński 4,9 21,8 9,3 35 29 Województwo wielkopolskie 8,8 23,5 9,7 30,4 27,6

20 Wykształcenie a zatrudnienie
Analiza powyższej tabeli pozwala stwierdzić, że struktura bezrobocia w powiecie pod względem wykształcenia nie odbiega znacznie od struktury podregionu i województwa. Widoczna jest różnica wśród osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym, których w powiecie gostyńskim jest więcej niż w podregionie i województwie. Jednocześnie powiat charakteryzuje stosunkowo niski udział osób bezrobotnych z wykształceniem średnim zawodowym oraz wyższym. Również niska jest wartość przedstawiająca liczbę osób bezrobotnych w powiecie gostyńskim, które ukończyły liceum lub technikum. Związane jest to z tym, że młodzież po szkole średniej wyjeżdża na studia do większych ośrodków miejskich, gdyż w powiecie nie ma szkół wyższych.

21 Zawody deficytowe, nadwyżkowe i wykazujące równowagę w powiecie gostyńskim w latach 2005-2008
Deficytowe: operator koparki, kierowca autobusu, spawacz, opiekun w DPS, nauczyciel j. obcego, ślusarz, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista BHP, lakiernik, grafik, kierowca ciągnika siodłowego, wychowawca w placówkach oświatowych, operator maszyn Nadwyżkowe: kucharz, ekonomista, fryzjer, sprzedawca, krawiec, piekarz, technik rolnik, mechanik, murarz, malarz, cukiernik, rzeźnik, rolnik Charakteryzujące się równowagą: nauczyciel informatyki, grafik komputerowy, zaopatrzeniowiec, specjalista ds. reklamy, technik weterynarii, operator maszyn rolniczych

22 Wykształcenie a zatrudnienie
Powiat gostyński cechuje niski poziom wykształcenia jego mieszkańców w stosunku do mieszkańców podregionu i województwa. Przekłada się to na lokalny rynek pracy, na którym brakuje specjalistów (opiekunowie w placówka społecznych, specjaliści BHP, specjaliści ds. marketingu, operatorzy maszyn i urządzeń). Jednocześnie corocznie szkoły opuszczają osoby o zawodach charakteryzujących się nadwyżką wśród bezrobotnych (ekonomiści, sprzedawcy, rolnicy).

23 Edukacja w powiecie Powiat dysponuje dobrze rozwiniętą siecią szkół średnich, zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych, które posiadają bogatą ofertę kierunków i specjalności. Najwięcej szkół znajduje się w stolicy powiatu czyli na terenie Gostynia. Pozostałe szkoły ponadgimnazjalne zlokalizowane są w Borku wlkp., Grabonogu, Krobi i Pogorzeli. W powiecie działa także szkoła specjalna - Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu, w skład której wchodzą Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

24 Edukacja w powiecie W powiecie gostyńskim na poziomie ponadgimnazjalnym kształci się co roku ponad tysiąc uczniów. Wśród uczniów największym zainteresowaniem cieszy się wykształcenie średnie zawodowe, następnie średnie ogólnokształcące oraz zasadnicze zawodowe.

25 Edukacja w powiecie W Zasadniczej Szkole Zawodowej, umożliwiającej nabycie konkretnych zawodów i popartych praktyką w latach 2005 – 2009 kształci się 844 uczniów. Natomiast z nauki zawodu na poziomie średnim czyli w technikach uczy się 2107 uczniów i jest forma kształcenia najpopularniejsza wśród młodzieży zamieszkującej powiat gostyński. Często wybieranym przez młodzież w ostatnich latach kierunkiem kształcenia jest kierunek średni ogólny na którym zdobywa wiedze 1386 uczniów. Świadczy to o odsuwaniu przez młodzież decyzji dotyczącej kariery zawodowej.

26 Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim
Technik: handlowiec, ekonomista, elektryk, mechanik, logistyk, informatyk, mechatronik, ochrony środowiska. Technik: rolnik, hodowli koni, architektury krajobrazu żywienia i gosp. dom., weterynarii, dietetyk, turystyki wiejskiej.

27 Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim
Licea: o profilu ogólnym, o profilu informatycznym, o profilu językowym, o profilu wojskowym, o profilu matematyczno – fizycznym, o profilu biologiczno – chemicznym, o profilu humanistyczno – dziennikarskim, o profilu matematyczno – informatycznym, o profilu językowo – geograficznym.

28 Zasadnicza szkoła zawodowa:
Proponowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 w powiecie gostyńskim Zasadnicza szkoła zawodowa: rolnik, monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, sprzedawca, cukiernik, kucharz malej gastronomii. ślusarz, ogrodnik, rzeźnik, wędliniarz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych.

29 Zawody przyszłości webmaster, kosmetolog, audytor, wizażysta,
gerontolog, urzędnik Unii Europejskiej, broker informacji, rezydent, notariusz, fizjoterapeuta.

30 Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy

31 Biznesplan kariery zawodowej
Jeśli jesteś absolwentem albo uczysz się jeszcze i po ukończeniu szkoły masz zamiar: kontynuować naukę, podjąć pracę, albo też pracując, jednocześnie uczyć się, warto, abyś opracował indywidualny biznesplan swojej kariery zawodowej!

32 Biznesplan kariery zawodowej
to planowanie drogi dla każdego aktywnego zawodowo człowieka.

33 Po co warto opracowywać indywidualny biznesplan?
żeby podejmować trafne i satysfakcjonujące decyzje zawodowe żeby maksymalnie wykorzystać własne atuty i umiejętności oraz rozwijać nowe kompetencje żeby nie podejmować się wielu przypadkowych prac, które nie spełniają Twoich oczekiwań żeby umieć znaleźć się na rynku pracy, dopasować do zmieniających warunków w dobie gospodarki rynkowej, ale także wnosić swój niepowtarzalny wkład.

34 Edukacja w powiecie Niestety porównanie najczęściej wybieranych kierunków i specjalności kształcenia przez młodzież powiatu gostyńskiego z informacją nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych przynosi niezadowalające wyniki i pozwala zauważyć rozbieżności między kierunkami kształcenia oferowanymi przez szkoły i wybieranymi przez uczniów, a zapotrzebowaniem na określone zawody na lokalnym rynku pracy.

35 Wnioski i rekomendacje
duże zapotrzebowanie na konkretne zawody i umiejętności, niekorzystna struktura zatrudnienia z przewagą w sektorze rolniczym i przemysłowym, rozbieżność między kierunkami kształcenia a zapotrzebowaniem rynku pracy, duża liczba osób kształcących się na kierunkach ogólnych, rosnący poziom wykształcenia mieszkańców powiatu. Rekomendacje: prowadzenie rzeczowych i bieżących badań i analiz lokalnego rynku pracy i szkolnictwa, poszerzenie możliwości przekwalifikowania się osób bezrobotnych, racjonalizacja kierunków kształcenia przy współpracy z przedsiębiorstwami z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, perspektyw rozwojowych powiatu i możliwości doposażenia bazy techno-dydaktycznej, wsparcie uczniów przy wyborze ścieżki edukacyjno zawodowej poprzez podniesienie poziomu doradztwa zawodowego.

36 Źródła: Program ograniczania bezrobocia w powiecie gostyńskim
Program ograniczania bezrobocia w powiecie gostyńskim

37


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ID grupy: 97_84_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google