Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie nauki ze środków krajowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie nauki ze środków krajowych"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie nauki ze środków krajowych
Sala Senatu PŁ, 6 listopada 2008r. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

2 Finansowanie budżetowe
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

3 Finansowanie budżetowe – kluczowe nowelizacje
Ust. z r. o zasadach finansowania nauki (D.U. 238, poz z późn. zm.) Nowelizacja: Ust. z r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki; (D.U. 07/115/795) Rozporządzenia: Rozp. MNISW z r. w spr. kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową D.U. 07/205/1489 Rozp. MNISW z r. w spr. kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych D. U.07/201/1453 Rozp. MNISW z r. w spr. kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych D.U.08/21/126 Rozp. MNISW z r. w spr. kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych D.U.07/221/1640 Rozp. MNISW z r. w spr. kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych D.U.08/38/216 Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

4 Działalność Statutowa
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

5 Działalność Statutowa
Działalność Statutowa jest głównym źródłem finansowania prac naukowo-badawczych realizowanych w Uczelni. Wnioski o dotację na DS składają Jednostki naukowe, które przeszły parametryzację i uzyskały kategorie uprawniające do otrzymania dotacji. Im wyższa kategoria tym wyższa kwota dotacji. Wniosek należy złożyć w 3 egzemplarzach do 10 czerwca do Działu Nauki PŁ, z dołączoną wypełnioną ankietą jednostki naukowej. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

6 Działalność Statutowa
Oceny jednostki naukowej dokonuje się raz na cztery lata na podstawie corocznie składanych ankiet: w zakresie wyników działalności naukowej, w zakresie zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przy uwzględnieniu, że liczba wykazanych najważniejszych publikacji i zastosowań nie może być większa niż 2N. Wyniki oceny parametrycznej zakresów przedstawia się za pomocą wskaźników efektywności. Końcowy wskaźnik efektywności jednostki naukowej wyliczony jest z uwzględnieniem wag i poszczególnych grup jednorodnych ustalonych przez Ministra. Minister ustala kategorię jednostki. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

7 Działalność Statutowa
Wpływ na wysokość przyznanej dotacji ma: ocena wniosku, przyznana kategoria, informacje zawarte w aktualnej ankiecie jednostki naukowej, opinia rektora uczelni. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

8 Działalność Statutowa
Finansowanie Działalności Statutowej ogólnie obejmuje: podstawową działalność statutową jednostki naukowej, w tym: badania naukowe, prace rozwojowe z planu zadaniowego, aparaturę naukowo-badawczą, współpracę naukową krajową i zagraniczną, działalność wspomagającą badania, utrzymanie jednostki naukowej; badania własne uczelni; utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej; badania wspólne sieci naukowej. Dotacja na podstawową działalność statutową przyznawana jest bezpośrednio jednostkom naukowym, to one decydują o zasadach jej podziału pomiędzy swoje komórki. Wniosek o utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego. Wniosek o badania wspólne sieci naukowej. Nowość audyt zewnętrzny jednostki naukowej. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

9 Działalność wspomagająca badania
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

10 Działalność wspomagająca badania
Finansowanie DWB obejmuje: sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych; upowszechnianie, promowanie i popularyzację osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych; promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

11 Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

12 Do wniosku o inwestycję budowlaną należy dołączyć:
Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – inwestycje budowlane Do wniosku o inwestycję budowlaną należy dołączyć: kopię pozwolenia na budowę lub kopię pozwolenia konserwatora zabytków (jeśli wymaga tego charakter inwestycji); opinię dysponenta innej części budżetu państwa niż środki finansowe na naukę, jeśli inwestycja będzie współfinansowana także z innych środków; inne dokumenty świadczące o przygotowaniu inwestora do podjęcia inwestycji i jej terminowego zakończenia; dokument potwierdzający prawo Jednostki (PŁ jako użytkownika wieczystego) do dysponowania nieruchomością na cel budowy (poświadczony odpis ksiąg wieczystych). Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

13 Wniosek o inwestycję aparaturową składany jest wraz z:
Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – inwestycje aparaturowe Wniosek o inwestycję aparaturową składany jest wraz z: innymi dokumentami świadczącymi o przygotowaniu inwestora do podjęcia inwestycji i terminowego jej zakończenia, informacją o sposobie finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

14 wniosek o informatyczną infrastrukturę budowlaną,
Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – inwestycje informatyczne Uczelnia może wnioskować o dofinansowanie infrastruktury informatycznej, jako: wniosek o informatyczną infrastrukturę budowlaną, wniosek o informatyczną infrastrukturę aparaturową, wniosek o dotację na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki. Wniosek o przyznanie dotacji na rozwój infrastruktury informatycznej składany jest przez Wydziały za pośrednictwem Działu Nauki do Centrum Komputerowego w trzech egzemplarzach, nie później niż do 15 czerwca każdego roku. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

15 Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – inwestycje na rzecz badań współfinansowanych za środków międzynarodowych Możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji realizowanych przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych jest nowością wprowadzoną przez nowelizację ustawy o finansowaniu nauki. Dofinansowanie to następuje na wniosek złożony w siedzibie instytucji pośredniczącej w myśl Ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz z późn. zm.). Tam też zostały wskazane szczegóły ubiegania się o ten rodzaj dofinansowania. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

16 Badania własne Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

17 Środki na Badania Własne przyznawane są PŁ jako całości.
Dofinansowanie rozwoju naukowego młodej kadry naukowej oraz rozwoju specjalności naukowych w Uczelni. Wniosek należy złożyć do 15 września do Działu Nauki PŁ. Kryteria oceny wniosku to: zgodność z priorytetami polityki naukowej, wykorzystanie przez uczelnię dotacji w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

18 Badania naukowe obejmują: badania podstawowe badania przemysłowe
Badania Własne Badania własne to badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane. Badania naukowe obejmują: badania podstawowe badania przemysłowe Prace rozwojowe zdefiniowane są jako: nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, podając szeroki katalog przykładowych czynności, wyłączając jednak z katalogu rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych (…) nawet jeśli zmiany te mają charakter ulepszeń. Wpisanie we wniosku tematu badawczego i kosztu realizacji jest podstawą realizacji i rozliczenia. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

19 Badania własne W celu zmotywowania do intensyfikacji działań i wytyczenia priorytetów badawczych Uczelni była w zeszłym roku sugestia by jednostki zgłaszały po maksimum 5 priorytetowych tematów obejmujących obszar działalności badawczej Wydziału. W obecnej chwili z listy kilkudziesięciu tematów wybrano po jednym głównym, wspólnym celu badawczym określającym wybraną specjalność badawczą wskazującą kierunek rozwoju Wydziału. Zbiorczy wniosek na Badania Własne Uczelni na rok 2009 zawiera 10 wybranych takich specjalności naukowych. Podział dotacji w Politechnice Łódzkiej. Konieczność zaktualizowania algorytmu podziału BW w PŁ. Sugerowana zmiana: Uzupełnienie współczynnika np. o liczbę uzyskanych habilitacji i tytułów profesorskich oraz wprowadzenie ewentualnych wag. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

20 Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekty własne (w tym habilitacyjne) oraz projekty promotorskie Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

21 Projekty własne (w tym habilitacyjne) to projekty o tematyce
Projekty badawcze MNiSW - projekty własne (projekty habilitacyjne) projekty promotorskie Projekty własne (w tym habilitacyjne) to projekty o tematyce określonej przez wnioskodawcę. Projekty promotorskie mają za zadanie wsparcie przygotowania rozprawy doktorskiej. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

22 Wnioski przygotowuje się i składa w systemie Obsługi Strumieni
Projekty badawcze MNiSW - projekty własne (projekty habilitacyjne) projekty promotorskie Wnioski przygotowuje się i składa w systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF) adres: Terminy składania wniosków: od dnia 2 listopada do dnia 31 stycznia od dnia 2 maja do dnia 31 lipca Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

23 Wniosek o finansowanie projektu badawczego składają wspólnie
Projekty badawcze MNiSW - projekty własne (projekty habilitacyjne) projekty promotorskie Wniosek o finansowanie projektu badawczego składają wspólnie kierownik projektu i kierownik jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt. Wniosek nie może obejmować tematów zadań badawczych aktualnie wykonywanych przez jednostkę lub na które został złożony wniosek do Ministra. Kierownik projektu dysponuje środkami finansowymi. Wydatkowanie środków następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki naukowej. Kierownikiem projektu promotorskiego jest promotor lub doktorant. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

24 Zmiana warunków realizacji projektu może być dokonana przez
Projekty badawcze MNiSW - projekty własne (projekty habilitacyjne) projekty promotorskie Zmiana warunków realizacji projektu może być dokonana przez kierownika jednostki naukowej na wniosek kierownika projektu. Zmiana kierownika projektu własnego lub jednostki naukowej realizującej projekt wymaga uprzedniej zgody ministra. Nie można zmienić kierownika projektu promotorskiego gdy jest nim doktorant. Nie jest możliwa zmiana kierownika projektu habilitacyjnego. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

25 Zmiana zakresu merytorycznego projektu własnego wymaga
Projekty badawcze MNiSW - projekty własne (projekty habilitacyjne) projekty promotorskie Zmiana zakresu merytorycznego projektu własnego wymaga uprzedniej zgody Ministra. Zakres merytoryczny projektu doktorskiego i projektu habilitacyjnego nie może zostać zmieniony. Informacja o zmianach przekazywana jest w raporcie rocznym oraz w raporcie końcowym. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

26 Projekty badawcze MNiSW - projekty własne (projekty habilitacyjne) - projekty promotorskie
Wymagane jest przygotowanie umowy o realizację w wersji elektronicznej w systemie OSF. W projektach własnych (habilitacyjnych) termin zakończenia umowy wpisuje Ministerstwo. W projektach promotorskich termin zakończenia umowy wpisuje kierownik projektu. Rozliczenie projektu badawczego następuje na podstawie przedłożonego przez kierownika jednostki naukowej raportu końcowego. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

27 Finansowanie badań (projekty rozwojowe, celowe i zamawiane)
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

28 Finansowanie badań – projekty rozwojowe
Projekty rozwojowe obejmują badania stosowane i prace rozwojowe stanowiące podstawę do zastosowań praktycznych. Są to projekty o tematyce określonej przez wnioskodawcę albo realizowane z inicjatywy własnej Ministra. Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego może złożyć jednostka naukowa lub konsorcjum naukowo-przemysłowe, w którego imieniu występuje podmiot wskazany w umowie konsorcjum. Ogłoszenia o konkursie pojawiają się co najmniej raz w roku w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronach obsługującego go urzędu. Określają one rodzaj projektu, zakres tematyczny projektu oraz termin złożenia wniosku. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

29 Finansowanie badań – projekty celowe
Są to projekty zgłaszane przez przedsiębiorstwa lub konsorcja naukowo- przemysłowe oraz podobne podmioty, także jednostki naukowe, o ile mogą bezpośrednio wykorzystać badania w praktyce. Zakładają współpracę badaczy z przemysłem, kładąc nacisk na bezpośredni aplikacyjny charakter prac. Finansowanie projektów celowych obejmuje projekty o tematyce określonej przez wnioskodawcę, zgłaszane przez przedsiębiorców lub inne podmioty mające zdolność bezpośredniego zastosowania wyników w praktyce. Dofinansowanie przyznawane jest w drodze konkursu złożonych wniosków. Komunikaty o możliwości składania wniosków ukazują się w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronach internetowych MNiSW. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

30 Finansowanie badań – projekty zamawiane
Umowy na finansowanie projektów badawczych zamawianych były zawierane do dnia 31 grudnia 2007r Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

31 Nowelizacja ustaw Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

32 Projekt ustawy o zasadach finansowania nauki
Projekty zmian Projekt ustawy o zasadach finansowania nauki (akt obowiązujący: ust. z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. 238/2390/2004; tekst jedn. Dz. U. 1049/169/2008) Projekt ustawy o Instytutach Badawczych (akt obowiązujący: ust. z 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych; tekst jedn. Dz. U. 993/159/2008) Projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk (akt obowiązujący: ust. z 25 kwietnia1997 r. o Polskiej Akademii Nauk; z późn. zm.) Projekt ustawy o Narodowym Centrum Nauki Projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (akt obowiązujący: ust. z 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U. 789/115/2007) Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

33 Ustawa o zasadach finansowania nauki
Planowane zniesienie dotacji na badania własne. Jako strumień finansowania przyznawany uczelni jako całości, zniesienie go oznacza pozbawienie władz centralnych jednego z narzędzi kształtowania polityki naukowej uczelni (kierunki priorytetowe). Czeka nas kolejna zmiana wniosków i formularzy. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

34 Zastąpienie parametryzacji akredytacją.
Akredytacja Zastąpienie parametryzacji akredytacją. Nowa definicja - „akredytacja jednostki naukowej” to „przyznanie jednostce naukowej jednej z trzech kategorii, na podstawie wyników oceny działalności naukowej przeprowadzonej w formie audytu jednostki naukowej: A – poziom wiodący w skali kraju, B – poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, C – poziom niezadawalający.” Wysokość dotacji na utrzymanie bazy badawczej jednostki naukowej zależy od kategorii jednostki naukowej, przyznanej przez Komitet Akredytacyjny Jednostek Naukowych Dotacja na działalność statutową nie jest przyznawana jednostkom naukowym, którym została przyznana kategoria C”. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

35 Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

36 Art. 4. 1. Środki finansowe na naukę mogą być przeznaczone na :
NCN i NCBR Projekt ust. o fin. n. Art Środki finansowe na naukę mogą być przeznaczone na : 1) strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Centrum Rozwoju określone w ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 2) badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Centrum Nauki określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

37 NCN i NCBR Cel: dekoncentracja kompetencji do podejmowania decyzji o finansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych z właściwości Ministra właściwego do spraw nauki na Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W zakresie kompetencji Ministra pozostają przede wszystkim sprawy związane z finansowaniem działalności statutowej jednostek naukowych, inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych. Dodatkowo Minister odpowiada za realizację współpracy międzynarodowej w sferze nauki oraz finansowanie specjalnych programów i przedsięwzięć na rzecz rozwoju nauki. Finansowanie projektów obejmujących badania naukowe o charakterze podstawowym zostało przekazane do kompetencji Narodowego Centrum Nauki, natomiast finansowanie badań stosowanych i prac wdrożeniowych, a także strategicznych dla kraju programów badań zostało przekazane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

38 Projekty habilitacyjne JM Rektora PŁ
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

39 Projekty habilitacyjne JM Rektora PŁ
Są to projekty: wspierające ukończenie rozprawy habilitacyjnej, przeznaczone dla młodych naukowców (nie więcej niż 35 lat w chwili składania wniosku), o krótkim okresie realizacji (1 rok), zakończone przesłaniem ukończonej rozprawy do recenzji, z odpowiedzialnością jednostki macierzystej za brak realizacji celu projektu, pozytywnie przyjęte przez środowisko. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

40 Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

41 Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ
zasady przyznawania stypendium określa regulamin znajdujący się na stronie: dysponentem funduszu jest Prorektor ds. Nauki; celem stypendium jest przedstawienie do recenzji pracy stanowiącej podstawę nadania stopnia lub tytułu, dla uzyskania którego zostało przyznane; cel ten uważa się za zrealizowany w przypadku gdy praca zostanie przedstawiona do recenzji przed upływem jednego miesiąca kalendarzowego od zakończenia okresu, na jaki zostało przyznane stypendium; stypendia te przeznaczone są dla pracowników i doktorantów oraz studentów PŁ, ze szczególnym naciskiem na wsparcie osób aktywnie zmierzających do uzyskania tytułu naukowego profesora albo stopnia doktora habilitowanego; Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

42 Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ
stypendium przyznawane jest przez okres maksymalnie 12 miesięcy; podanie o stypendium wraz z formularzem zgłoszeniowym, życiorys, informację o dotychczasowym dorobku naukowym oraz plan projektu badawczego należy składać do Działu Nauki w terminie ogłoszonym przez Prorektora ds. Nauki (30 listopada 2008r.); stypendystów w drodze konkursu wyłania powołana Komisja, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu: każdego Wydziału, Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki oraz samorządu studentów i doktorantów; stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i świadczeń. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

43 Nowe konkursy o nagrody Politechniki Łódzkiej
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

44 Nowe konkursy o nagrody PŁ
za najwyższą liczbę cytowań w 2008 r. za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2008 r. za najlepszą publikację naukową w 2008 r. dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2008 r. Konkursy finansowane będą z rezerwy utworzonej z dotacji na badania własne. Nagrody przekazywane będą na konto jednostki, w której zatrudnieni są Laureaci konkursów. To oni, za zgodą kierownika jednostki, podejmują decyzję o sposobie rozdysponowania kwoty. Rozliczenie kwoty nastąpi z procedurą przewidzianą dla dotacji na BW. Uczestnikami konkursów mogą być wyłącznie pracownicy PŁ, dla których Uczelnia jest jedynym miejscem pracy. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

45 Konkurs o nagrodę PŁ za najwyższą liczbę cytowań w 2008r.
Celem konkursu jest aktywizacja działalności badawczej w aktualnych obszarach naukowych i promowanie wybitnych osiągnięć kadry Uczelni. Nagroda przyznana zostanie autorowi publikacji, która była najczęściej cytowana w 2008 r. Nagroda powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac, będących przedmiotem cytowanej publikacji. Jako kryterium służyć będą dane z bazy cytowań (np. Web of Science, Scopus lub in.), wykorzystanej przez jednostkę przy składaniu ostatniej ankiety jednostki. Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonują Dziekani i Dyrektorzy pozawydziałowych jednostek organizacyjnych PŁ. Każda jednostka może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata. Do każdego zgłoszenia powinien zostać załączony wydruk z bazy danych, zawierający liczbę cytowań, opatrzony podpisem kierownika jednostki. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

46 Konkurs o nagrodę PŁ za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2008r.
Celem konkursu jest promowanie aplikacyjności badań prowadzonych na Uczelni. Dla potrzeb konkursu jako wdrożenie rozumiane jest zastosowanie w produkcji rozwiązania badawczego, będącego wynikiem realizacji umowy o współpracy pomiędzy PŁ a zakładem przemysłowym lub firmą. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu prowadzenia badań, mających na celu ulepszenie i poszerzenie zakresu wdrożenia. Zgłoszenie może dotyczyć autora lub zespołu autorów wdrożenia. W przypadku, gdy część zespołu autorów zatrudnionych jest poza PŁ, o nagrodę ubiegać mogą się tylko ci spośród nich, którzy są pracownikami PŁ. Występują oni wtedy jako zespół. Nagroda przyznana zostanie autorowi lub zespołowi autorów rozwiązania technicznego, którego wdrożenie przyniosło (lub w myśl podpisanej umowy przyniesie) Uczelni największa korzyść finansową, wyrażoną w pieniądzu. Umowa powinna być podpisana w 2008 roku. W przypadku umów wielostronnych, w której PŁ nie jest jedynym wykonawcą wdrożenia, należy wykazać zysk, jaki wdrożenie przyniosło PŁ. Zgłoszeń wdrożeń stanowiących podstawę przyznania nagrody dokonują Dziekani lub Dyrektorzy pozawydziałowych jednostek organizacyjnych PŁ. Do każdego zgłoszenia powinna zostać załączona informacja o autorze/autorach wdrażanego rozwiązania i o wartości wdrożenia oraz kserokopia umowy lub innego dokumentu poświadczającego wartość korzyści finansowej PŁ, uzyskanej wskutek owego wdrożenia. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

47 Konkurs o nagrodę PŁ za najlepszą publikację naukową w 2008r.
Celem konkursu jest aktywizacja działalności badawczej i publikacyjnej kadry Uczelni. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac, będących przedmiotem publikacji. Zgłoszenie może dotyczyć autora lub zespołu autorów (współautorów) publikacji. W przypadku, gdy część zespołu autorów zatrudnionych jest poza PŁ, o nagrodę ubiegać mogą się tylko ci spośród nich, którzy są pracownikami PŁ. Występują oni wtedy jako zespół. Wszyscy współautorzy otrzymują równą, pełną ilość punktów za wspólną publikację. Jako kryterium punktacji służyć będzie aktualny Wykaz MNiSW, dotyczący czasopism, sporządzony dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych. Dokument dostępny jest na stronach internetowych MNiSW oraz Działu Nauki PŁ. Do konkursu mogą zostać zgłoszeni autorzy i współautorzy artykułów opublikowanych w 2008r., których co najmniej jeden autor jest pracownikiem PŁ, opatrzonych stosowną afiliacją. Laureatem konkursu zostanie autor lub zespół opracowania, który uzyska najwyższą liczbę łączną liczbę punktów za opracowania opublikowane w 2008r. Jeśli kilku autorów lub zespołów uzyska tą samą ilość punktów, kwota nagrody zostanie podzielona równo pomiędzy nich. Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonują Kierownicy jednostek organizacyjnych PŁ (wydziału lub jednostki pozawydziałowej). W zgłoszeniu powinna zostać wskazana nazwa periodyku oraz przyznana mu przez MNiSW wartość punktowa. Do każdego zgłoszenia powinna zostać załączona kserokopia strony periodyku, na której wskazany jest tytuł, autor, afiliacja i nazwa periodyku. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

48 Konkurs o nagrodę PŁ dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w 2008r.
Celem konkursu jest zachęcenie studentów do podjęcia pracy naukowej oraz wspieranie rozwoju młodej kadry Uczelni. Kwota nagrody powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac, będących przedmiotem publikacji. Zgłaszane mogą być publikacje umieszczone w periodykach wskazanych w aktualnym Wykazie MNiSW dotyczącym czasopism. Nagroda przyznana zostanie najmłodszemu autorowi, umieszczonej w Wykazie MNiSW, publikacji naukowej, w której wskazany jest na pierwszym miejscu wśród jej autorów. Artykuł powinien być opatrzony informacją o fakcie odbywania studiów lub świadczenia pracy w Politechnice Łódzkiej (afiliacja). Pod uwagę brane będą artykuły opublikowane w 2008r. Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonują autorzy lub opiekunowie naukowi. W zgłoszeniu powinien zostać wskazany wiek autora oraz nazwa periodyku. Do każdego zgłoszenia powinna zostać dołączona kserokopia artykułu, na której uwidoczniony jest jego tytuł, autor, afiliacja i nazwa periodyku. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

49 Finansowanie pozabudżetowe
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

50 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

51 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non profit powołaną dla wspierania nauki w Polsce. Co roku Fundacja realizuje kilkanaście programów adresowanych do naukowców wszystkich dziedzin. Są to konkursy w ramach których można otrzymać: indywidualne nagrody, stypendia krajowe i zagraniczne, subsydia na tworzenie zespołów naukowych, subwencje na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych, dofinansowanie realizowanych projektów, pomoc we wspieraniu współpracy międzynarodowej, wsparcie wydawnictw, subwencje na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

52 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
W ramach nagród i stypendiów FNP realizuje następujące programy: nagroda FNP, program MISTRZ – subsydia profesorskie, program MPD – Międzynarodowe Projekty Doktoranckie , program START – stypendia krajowe dla młodych uczonych, program POWROTY/HOMING – subsydia dla powracających, program FOCUS – subsydia na tworzenie zespołów naukowych, program TEAM – finansowanie realizowanych w najlepszych zespołach badawczych projektów z udziałem młodych naukowców, program WELCOME – wspieranie tworzenia w Polsce zespołów naukowcy przez uczonych z zagranicy. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

53 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja realizuje również programy finansujące stypendia zagraniczne. Są to: program KOLUMB- stypendia dla młodych doktorów, program KWERENDA – stypendia na kwerendy za granicą, stypendia konferencyjne. Jednym z priorytetów w działalności statutowej FNP jest wspieranie warsztatów naukowych. Cel ten realizowany jest poprzez program NOVUM. Fundacja prowadzi również programy wspierające wydawnictwa: program MONOGRAFIE, projekty wydawnicze. Organizuje również cykl konferencji „Fundacji dyskusje o nauce”. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

54 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja coraz aktywniej angażuje się również we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej. Prowadzone są programy w których otrzymać można: Nagrodę Naukową COPERNICUS – Copernicus Award, dla współpracujących ze sobą naukowców - polskiego i niemieckiego; Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta - przeznaczone dla wybitnych uczonych niemieckich na pobyt naukowy w Polsce, przyznawane na podstawie wniosku polskiego naukowca lub instytucji naukowej; stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce, przyznawana wspólnie z Kasą im. Mianowskiego; Europejską Nagrodę dla Młodego Naukowca – program EURYI; staże podoktorskie w NIH (National Institutes of Health, USA) dla młodych polskich uczonych z Polski z tytułem doktora. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

55 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja realizuje również programy wspierające prace nad wdrożeniem osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Są to programy dotyczące transferu technologii: program VENTURES - wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych uczonych (program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ); program INNOWATOR - pomoc finansowa we wdrożeniach i szkoleniach. Ostatnie programy oferowane przez FNP to: program FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK – wsparcie dla bibliotek i archiwów, program PARTNERZY – współpraca z towarzystwami naukowymi, projekt MAPA NAUKI - badania nad mobilnością młodych polskich naukowców. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

56 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które odbędzie się 13 listopada 2008r. o godz. 12 w Sali Senatu PŁ. Podczas spotkania omówione zostaną aktualne działania i programy Fundacji, w których mogą wziąć udział pracownicy jednostek naszej uczelni. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

57 Inne źródła finansowania pozabudżetowego
Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

58 Inne źródła finansowania pozabudżetowego
Nagrody Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego nagroda przyznawana w dziedzinie badań przyczyniających się do zwalczania chorób nowotworowych, przeznaczona dla młodych pracowników naukowych posiadających wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i fizycznych; Konkurs Nauka dla Rozwoju organizowany przez Fundację Partners Polska, przeznaczony dla polskich naukowców – doktorantów i młodych doktorów, celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania naukowców w działania międzynarodowej pomocy rozwojowej poprzez wsparcie jej efektywności ekspertyzami i pracami teoretycznymi, przyznane dotacje maja umożliwić udział w zagranicznych konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej; Konkurs Popularyzator Nauki nagroda przyznawana przez serwis „Nauka w Polsce” oraz MNiSW w dwóch kategoriach: nagroda dla naukowca lub instytucji naukowej oraz nagroda dla dziennikarza, redakcji lub instytucji nienaukowej, celem konkursu jest promocja ludzi nauki, zespołów naukowych, dziennikarzy i redakcji wyróżniających się w popularyzacji nauki polskiej w społeczeństwie; Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

59 Inne źródła finansowania pozabudżetowego
Nagroda van Gysel nagroda przyznawana co 3 lata przez Waloński Fundusz Badań Naukowych w dziedzinie badań biomedycznych, przeznaczona dla samodzielnie pracującego naukowca, maksymalnie trzyosobowego zespołu badaczy, organizacji z państwa członkowskiego UE mającej ważny wkład naukowy w dziedzinie biomedycyny, celem jest promocja rozwoju prac badawczych i nauczania na poziomie uniwersyteckim w dziedzinie biomedycyny; IPMA Research Award nagrody dla wybitnych uczonych w zakresie zarządzania projektem, celem jest rozwój dziedziny zarządzania projektami oraz wspieranie rozwoju projektu, istnieją dwie kategorie nagród: Nagroda Naukowca - dla samodzielnego naukowca, grupy naukowców lub interdyscyplinarnego zespołu oraz Nagroda Młodego Naukowca - dla młodych badaczy, którzy nie ukończyli 30 roku życia; Fundusze strukturalne; Mechanizmy Finansowe: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy; Programy Ramowe Unii Europejskiej. Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.

60 Dziękujemy za uwagę Dział Nauki PŁ, „Finansowanie nauki ze środków krajowych”, 6 listopada 2008 r.


Pobierz ppt "Finansowanie nauki ze środków krajowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google