Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wytłumaczenie logiki doboru kryteriów wyboru operacji, jako narzędzia kreowania kierunków rozwoju. Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wytłumaczenie logiki doboru kryteriów wyboru operacji, jako narzędzia kreowania kierunków rozwoju. Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Programu."— Zapis prezentacji:

1 Wytłumaczenie logiki doboru kryteriów wyboru operacji, jako narzędzia kreowania kierunków rozwoju. Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 Lokalnych Grup Rybackich Obra – Warta, 7 Ryb i Nadnotecka Grupa Rybacka OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO

2 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego 1. Środki na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa realizowane są na danym terytorium przez jednostki lub grupy lokalne (grupy) reprezentujące partnerów publicznych i prywatnych z rozmaitych stosownych lokalnych sektorów społeczno-ekonomicznych i, zgodnie z zasadą proporcjonalności, o zdolności administracyjnej i finansowej odpowiedniej do administrowania wsparciem i zapewnienia skutecznej realizacji operacji. … 2. Grupa proponuje i wdraża zintegrowaną strategię działań rozwojowych na poziomie lokalnym na podstawie podejścia oddolnego w porozumieniu z instytucją zarządzającą. … 4. Grupa dokonuje wyboru operacji realizowanych w ramach lokalnej strategii rozwoju, które odpowiadają środkom określonym w art. 44. Większość operacji jest prowadzona przez sektor prywatny. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Do czego służą kryteria wyboru operacji

3 USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego Art. 16. 1. Lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich opracowuje stowarzyszenie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z tym że: … 4) stowarzyszenie, oprócz walnego zebrania członków albo zebrania delegatów, zarządu i organu kontroli wewnętrznej, jest obowiązane posiadać komitet, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich; OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Do czego służą kryteria wyboru operacji

4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii … Załącznik.1 – szczegółowe warunki LSROR 9. Wskazanie kryteriów oceny operacji uwzględniających: 1) efekty realizacji operacji; 2) wpływ planowanej operacji na osiągniecie zakładanych celów LSROR; 3) znaczenia operacji dla rozwoju sektora rybactwa lub ograniczenia zaniku tego sektora na obszarze objętym LSROR. Załącznik.2 – szczegółowe kryteria wyboru LGR i LSROR 7) kryteria wyboru operacji przez komitet (maksymalnie 16 pkt): a) adekwatne do analizy SWOT przygotowanej przez dane stowarzyszenie (maksymalnie 5 pkt), … OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Do czego służą kryteria wyboru operacji

5 Rozdział II. Opis obszaru objętego LSROR – w tym 1. Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe ze szczególnym uwzględnieniem działalności rybackiej. 2. Użytkowanie terenu i rolnictwo 3. Zasoby wodne 4. Ochrona przyrody 5. Zanieczyszczenie środowiska 6. Potencjał gospodarczy obszaru działania LGR 7. Branża turystyczna 8. Rynek pracy 9. Opis działalności związanej z połowem, chowem, hodowlą, przetwórstwem lub skupem ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych organizmów żyjących w wodzie OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Droga do wypracowania lokalnych kryteriów wyboru

6 Rozdział III. Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSROR (analiza SWOT) 1. Niedostatecznie rozwinięte lub wymagające modernizacji urządzenia i sieci infrastrukturalne (m.in. wodociągowe, sanitarne, komunikacyjne, telekomunikacyjne). 2. Trudności i ograniczenia w inwestowaniu na obszarach chronionych. 3. Bezrobocie (duże, okresowe wahania poziomu zatrudnienia, upadek większego pracodawcy powoduje znaczne fluktuacje na lokalnym rynku pracy, brak alternatyw zatrudnienia). 4. Brak zintegrowanych działań na promocję regionu. 5. Starzejące się społeczeństwo – problem dotyczy również sektora rybackiego (brak wymiany pokoleń); odpływ młodzieży do innych ośrodków. 6. Mała atrakcyjność zawodu rybaka. 7.Słaba organizacja sektora rybackiego. OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Droga do wypracowania lokalnych kryteriów wyboru

7 Rozdział V. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSROR, środków służących do osiągnięcia zakładanych celów oraz rodzajów operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LSROR, a także ich przewidywanego wpływu na środowisko 1. Cele ogólne i szczegółowe LSROR 2. Środki służące do osiągnięcia zakładanych celów 3. Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie 4. Zgodność operacji z celami szczegółowymi 5. Uzasadnienie zaproponowanych typów operacji 6. Wpływ na środowisko Lokalne kryteria wyboru = osiągnięcie zaplanowanych wskaźników = osiągnięcie zaplanowanych celów LSROR OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Droga do wypracowania lokalnych kryteriów wyboru

8 Rozdział IX. Wskazanie kryteriów oceny operacji Dzięki zaproponowanym kryteriom wyboru operacji stowarzyszenie będzie w stanie wybrać do realizacji najlepsze projekty, gwarantujące osiągniecie wszystkich zaplanowanych w LSROR celów. Kryteria Wyboru są ogólnie dostępne – warto z tej wiedzy korzystać przy opracowywaniu dokumentacji projektowej ! OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Droga do wypracowania lokalnych kryteriów wyboru Lokalne kryteria wyboru Sektory społeczny i gospodarczy Punk ty Max 1 Wskaźnik rybackości gminy, wykazany w tabeli 2.8 wynosi: od 0,5 do 1,2 / od 1,2 do 1,6 / od 1,6 do 4,0 / powyżej 4,0 2/4/6/88 2 Projekt zakłada stosowanie rozwiązań innowacyjnych: w skali wnioskodawcy / regionu / kraju 2/4/66

9 Rozdział X. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSROR Podczas konsultacji społecznych przedstawiono założenia LSROR jak największej liczbie mieszkańców obszaru działania LGR (w tym kryteria wyboru) oraz szczegółowo zapoznano zainteresowane osoby z jego treścią, a także wprowadzono do dokumentu postulowanych zmian i korekt, szczególnie tych wypływających od osób prowadzących działalność rybacką… Kryteria wyboru uzyskały społeczna akceptację – są efektem wielomiesięcznej pracy osób zaangażowanych w tworzenie LSROR OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Droga do wypracowania lokalnych kryteriów wyboru

10 OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO Dziękujemy za uwagę Ziemowit Pirtań Nadnotecka Grupa Rybacka Kamil Sieratowski Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta Urząd Miejski w Zbąszyniu


Pobierz ppt "Wytłumaczenie logiki doboru kryteriów wyboru operacji, jako narzędzia kreowania kierunków rozwoju. Warsztaty dla beneficjentów działań 4.1.2 i 4.1.3 Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google