Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. INFORMACJE O PROJEKCIE

3 3 W skład konsorcjum realizującego Projekt wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

4 4 Wartość dofinansowania przyznanego przez Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi INFORMACJE O PROJEKCIE 14 808 752,00 zł w tym m.in. 6,3 mln zł na stypendia dla doktorantów, 2,4 mln zł staże zagraniczne dla doktorantów, 0,75 mln zł staże zagraniczne dla kadry, 0,85 mln zł stypendia dla prof. wizytujących

5 5 Czas trwania Projektu: 6 lat akademickich INFORMACJE O PROJEKCIE Początek realizacji: 1 października 2009 Zakończenie realizacji: 30 września 2015 Początek realizacji: 1 października 2009 Początek realizacji: 1 października 2009 Zakończenie realizacji: 30 września 2015 Początek realizacji: 1 października 2009 Zakończenie realizacji: 30 września 2015 Początek realizacji: 1 października 2009

6 6 GENEZA PROJEKTU (1/2) Politechnika Gdańska obecnie boryka się z wieloma problemami, które utrudniają rozwój Studiów Doktoranckich: Zmniejszające się zainteresowanie studiami doktoranckimi (np. na PG było już 650 doktorantów, a obecnie jest tylko ok. 400) zwłaszcza w obszarze studiów technicznych co m.in. wynika z faktu braku należytego finansowania (niskie stypendia) i braku atrakcyjnych programów nauczania, Obniżenie jakości przyjmowanych studentów na studia doktoranckie ze względu na obniżenie jakości kształcenia na studiach magisterskich,

7 7 GENEZA PROJEKTU (2/2) Niewystarczająca oferta dydaktyczna dla doktorantów, wynikająca z braku motywacji i zachęt dla nauczycieli akademickich, Niewielki wymiar interdyscyplinarny i międzynarodowy studiów doktoranckich, Słaba znajomość specjalistycznego j. angielskiego przez doktorantów i część kadry, Braki finansowe, które uniemożliwiają wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia, Brak możliwości wysyłania najzdolniejszych doktorantów na kilkumiesięczne staże i kursy do ośrodków zagranicznych.

8 8 CEL OGÓLNY PROJEKTU Celem ogólnym przedstawianego Projektu jest przezwyciężenie w/w problemów i stworzenie nowoczesnego programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nowoczesnych technologii: Technologie informatyczne i bioinformatyczne, Biotechnologia, Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska, Konwersja energii i poligeneracja, Nanotechnologie i materiały nowej generacji.

9 9 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU Stworzenie wspólnej interdyscyplinarnej platformy szkoleniowej i modernizacja programów dydaktycznych na studiach doktoranckich, Unowocześnienie form kształcenia poprzez m.in. wprowadzenie szkół letnich, warsztatów, staży, Zwiększenie motywacji doktorantów poprzez wprowadzenie stypendiów naukowych dla 25-30% słuchaczy na zasadach konkursowych.

10 10 GRUPY DOCELOWE Grupami docelowymi objętymi wsparciem będą: obecni doktoranci 3 pierwszych lat studiów (ok. 165 osób), doktoranci rekrutowani przez 6 lat trwania Projektu (ok. 420 osób), kadra dydaktyczna PG oraz IMP PAN (ok. 60-70 osób), kadra dydaktyczna w postaci profesorów wizytujących (ok. 95 osób).

11 11 Zadanie 1 - Opracowanie i wprowadzenie nowych przedmiotów w języku angielskim: przewiduje się wprowadzenie w latach 2009-2012 40 nowych wykładów w języku angielskim (ok. 600 godzin w 15-30 godzinnych blokach). Przedmioty te będą dobrane pod kątem modernizacji studiów w kierunku ich interdyscyplinarności, zakup odpowiedniego wyposażenia komputerowego oraz audiowizualnego oraz modernizacja infrastruktury do prowadzenia zajęć. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

12 12 Zadanie 2 - Prowadzenie specjalistycznych kursów j. angielskiego dla doktorantów: Słuchacze I lub II roku (w latach 2010-2015) przejdą 120 godzinne intensywne kursy, także pod kątem języka technicznego. Kurs zakończony będzie certyfikatem zewnętrznym typu FCE, płatnym we własnym zakresie. Zadanie 3- Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych: planuje się przeprowadzenie ok. 18 2-3 dniowych specjalistycznych warsztatów naukowych. W każdym z nich uczestniczyć będzie ok. 15-25 słuchaczy i kadra dydaktyczna. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

13 13 Zadanie 4 - Wakacyjne szkoły letnie: planuje się przeprowadzenie 16 wyjazdowych szkół letnich w latach 2010-2015, dla ok.100 osób (kadra i doktoranci), zakwaterowanie i wyżywienie będą pokrywane ze środków Projektu. Zadanie 5- Wyzwania naukowe dla doktorantów starszych lat: Zostaną zorganizowane 3 cykle wyjazdowych zgrupowań naukowych dla 10- 15 doktorantów (w roku 2011, 2013, 2015), Zadania w ramach wyzwań będą rozwiązywane w formie projektu naukowego. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

14 14 Zadanie 6- Zajęcia doskonalące Soft skills doktorantów: Zajęcia w blokach po 15-30 godzin doskonalące takie umiejętności jak pisanie prac naukowych, wypełnianie wniosków grantowych, przygotowywanie i kosztorysowanie projektów, ochrona własności intelektualnej itp., Zajęcia przewidziane są w latach 2010-2015. Zadanie 7- Podnoszenie kompetencji kadry akademickiej: Zorganizowanych zostanie ok. 60-ciu 2-3 dniowych wizyty studyjnych krajowych oraz zagranicznych (lata 2010-2015), Wprowadzone zostaną intensywne kursy językowe w formie konwersatoriów w zakresie języka angielskiego dla nauczycieli prowadzących zajęcia na studium doktoranckim. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

15 15 Zadanie 8- Organizacja staży i szkoleń naukowo-dydatkycznych w ośrodkach zagranicznych: Przewiduje się staże dla kadry naukowo-dydaktycznej studium doktoranckiego (do 2 m- cy) oraz dla doktorantów (do 3 m-cy), które pomogą przy realizacji prac doktorskich i pozwolą na transfer know-how nie tylko dla doktoranta, ale też dla macierzystych jednostek, Możliwość wyjazdu do wybranego przez siebie ośrodka zagranicznego (nie tylko w UE), Staże naukowe będą przyznawane na zasadach konkursowych, W latach 2010-2015 zaplanowano po 5 staży dla kadry oraz po 20 wyjazdów dla doktorantów w każdym roku. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

16 16 Zadanie 9- Stypendia dla doktorantów i profesorów wizytujących: Przewiduje się stworzenie systemu stypendialnego za osiągnięcia naukowe dla 70 słuchaczy rocznie, którzy wyłaniani będą na podstawie konkursu, Wysokość stypendium przyznawanego na 10 miesięcy to 1 500 zł miesięcznie, Stypendia będą przyznawane w latach 2009-2015, Stypendia dla profesorów wizytujących będą przyznawane specjalistom z zagranicy, którzy przeprowadzą wykłady (bloki po 15 godz.) dla dedykowanych grup studentów. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

17 17 TWARDE REZULTATY PROJEKTU 585 doktorantów oraz ok. 70 pracowników PG i IMP PAN objętych zostanie wsparciem, Wprowadzenie nowych przedmiotów (600 godz.), Szkolenia językowe dla słuchaczy i kadry, Szkoły letnie i wyzwania naukowe, Wyjazdy zagraniczne, staże i wizyty zagranicznych specjalistów na uczelni.

18 18 MIĘKKIE REZULTATY PROJEKTU Zdobyte umiejętności językowe (doktoranci i kadra), Przyswojenie wiedzy nowych przedmiotów i studiów interdyscyplinarnych oraz w ramach szkół letnich, Umiejętności oraz doświadczenie zdobyte podczas wyjazdów i staży naukowych oraz wizyt studyjnych, Miękkie rezultaty będą mierzone ilością uzyskiwanych stopni doktora, liczbą publikacji, opracowań oraz patentów.

19 19 Kierownik Projektu: dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG, Koordynatorzy w ramach poszczególnych jednostek: -prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski (WFTiMS), -prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski (WETI), -prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski (WCh), -doc. dr hab. inż. Jacek Pozorski (IMP PAN). Biuro Projektu: Kajetan Lewandowski, WCh, budynek B, pok. nr 4 (parter), Strona domowa Projektu: http://interphd.pg.gda.plhttp://interphd.pg.gda.pl ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

20 20 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "1. 2 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google