Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ZAGADNIENIA REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOBOLICE w 2011 roku Bobolice, 18 listopada 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ZAGADNIENIA REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOBOLICE w 2011 roku Bobolice, 18 listopada 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ZAGADNIENIA REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOBOLICE w 2011 roku Bobolice, 18 listopada 2011 r.

2 1. POMOC SPOŁECZNA W ramach realizacji zadań w tym zakresie, Gmina – poprzez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, prowadzi w szczególności następujące formy pomocy:

3 -wypłatę zasiłków i dodatków mieszkaniowych; -prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy ODNOWA dla osób niepełnosprawnych; -dożywanie dzieci w szkołach; - prowadzenie magazynu żywności; - prowadzenie świetlicy środowiskowej Tafla przy Parafii w Bobolicach; - realizację gminnych programów w zakresie zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi. - realizację wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów

4 Pomoc społeczna zajmuje istotną pozycję w budżecie gminy. W 2011 roku pomoc społeczna stanowi kwotę 6 280 670,16 zł., tj. 18,7 % wydatków ogółem ( wg stanu na dzień 30.09.2011r.), z czego 4 779 186 zł. gmina otrzyma na dofinansowanie zadań przez budżet Państwa. Środki własne z budżetu gminy - to kwota 1 501 484,16 zł.

5 2. OŚWIATA W Gminie funkcjonuje 7 jednostek oświatowych: - 4 szkoły podstawowe; - 1 gimnazjum; - 1 przedszkole; - 1 zespół szkół, czyli zawierający dział szkoły podstawowej, gimnazjum i oddziału przedszkolnego Oświata zajmuje najbardziej znaczną pozycję w budżecie gminy. W 2011 roku oświata (wydatki bieżące) stanowi kwotę 11 318 721,45 zł., tj. 33,6% wydatków ogółem oraz 36,6% łącznie z zadaniami inwestycyjnymi.

6 Do zadań oświatowych gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7 817 460 zł. Środki własne z budżetu gminy stanowią kwotę 3 501 261,45 zł. W ramach wydatków zapewnione jest: - funkcjonowanie jednostek oświatowych, - dowozy uczniów, - działalność stołówek szkolnych - obsługa administracyjna

7 Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wg wydatków bieżących stanowi kwotę 11 284,87 zł. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole wg przyznanej subwencji oświatowej stanowi kwotę 7 794,08 zł. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkole pokrywany ze środków budżetu gminy 3 490,79 zł.

8 3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, MIESZKANIOWA, CMENTARZE, DROGI Stanowią 16,4% wydatków ogółem w budżecie gminy. Realizacją zadań w tym zakresie zajmuje się głównie Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych: - gospodarką odpadami; - oczyszczaniem miast i wsi;

9 - utrzymaniem zieleni w mieście i w terenie; - funkcjonowaniem kotłowni; - gospodarką mieszkaniową; - naprawą i remontem dróg gminnych; - nadzorem nad cmentarzami, Na działalność ZUKiO wydatki stanowią kwotę 4 192 144 zł., tj. 12,5% wydatków ogółem budżetu gminy, z czego pokrywane są z dochodów własnych w wysokości 2 028 633 zł. Środki z budżetu gminy stanowią kwotę 2 163 511 zł.

10 4. KULTURA W strukturze budżetu gminy kultura stanowi 6,1% wydatków ogółem. Realizacją zadania w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej na terenie gminy zajmuje się - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach z filia w Dargini

11 Zaznaczyć należy, że na organizowanie działalności kulturalnej w formie zajęć, usług bibliotecznych oraz organizacji imprez przeznaczono z budżetu 2011 roku kwotę 1 496 193,64 zł., co stanowi 4,4% wydatków ogółem. Wskaźnik 1,7% - są to wydatki na działalność inwestycyjną w zakresie kultury.

12 STRUKTURA WYDATKÓW 2011 r.

13 ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA 2012 ROK NAJWAŻNIEJSZE PLANY

14 STRUKTURA WYDATKÓW w 2012 roku Wydatki ogółem 32 606 730,21 zł. *pomoc społeczna - 5 806 674 zł., tj. 17,8 % wydatków ogółem z tego ze środków budżetu gminy 1 132 674 zł. * oświata - 11 484 255,71 zł., tj. 35,2% wydatków ogółem z tego ze środków budżetu gminy 3 396 054,71 zł. *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, mieszkaniowa, cmentarze, drogi - 5 808 061,06 zł., tj. 17,8% wydatków ogółem * Kultura – 1 079 865,40 zł., tj. 3,3% wydatków ogółem

15 STRUKTURA WYDATKÓW 2012r.

16 WYKAZ WYBRANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

17 DROGI: Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach (ul. Głowackiego/ Szpitalna) Wniosek w ramach,, Odnowy i wsi' - obecnie w trakcie rozpatrywania, z dofinansowaniem w wysokości 132.000,00 zł. Wartość zadania 227 000 zł. Zakres : I etap zagospodarowanie ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Głowackiego/ Szpitalnej obejmujący budowę ścieżki spacerowej (chodnika), ścieżki rowerowej, parkingu ( w tym dla osób niepełnosprawnych) i energooszczędnego oświetlenia. Uzupełnienie i modernizacja oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i Gminy Bobolice Wartość zadania 4 000 zł. Zakres: Zadanie dotyczy montażu znaków drogowych na terenie miasta Bobolice ( np. ul.Świerczewskiego, Jagoszewskiego, Kowalskiego, Langiewicza, Kochanowskiego, Traugutta), oraz modernizacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Bobolice.

18 Budowa parkingu, chodników oraz modernizacja ulicy Magazynowej Wartość zadania 80 000 zł. Wykonanie chodnika wzdłuż budynków nr 1 i nr 2, wykonanie jednocześnie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego z rozprowadzeniem przewodów energetycznych i rozdzielni elektrycznej Ponadto należy zaznaczyć, że na bieżące utrzymanie dróg i ich modernizacji gmina przekazała środki dla ZUKiO w wysokości 465 000 zł. Harmonogram i wykaz prac zostanie opracowany po zatwierdzeniu i uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską, w tym m.in. zaplanowano: *Modernizację infrastruktury drogowej (parkingi, chodniki ) przy ul. Pionierów w Bobolicach *Wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bobolicach ( przy figurce) Zakup wiaty przystankowej w m. Porost Kolonia Wartość zadania 3 500 zł. Zadanie dotyczy zakupu, dostawy i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Porost Kolonia.

19 POZOSTAŁE INWESTYCJE Budowa kanalizacji deszczowej w Bobolicach Wartość zadania 120 000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej kanalizacji deszczowej dla ulic położonych w północnej części miasta dotyczące ulic: Słowackiego, Traugutta, Leśna, Głowackiego, Świerczewskiego, Langiewicza, Kowalskiego, Jagoszewskiego, Tomeckiego, Kochanowskiego, Parkowa, Lipowa, Zielona, Plac Chrobrego oraz część ul. Kolejowej. Inwestycje proekologiczne (Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobolice) Wartość zadania 200 000 zł. z dofinansowaniem WFOSiGW w wysokości 150 000 zł. Realizacje kolejnego etapu usuwanie wyrobów zawierających azbest finansowanego ze środków WFOŚ i GW w Szczecinie; Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobolice w ramach Programu NFOŚ i GW w Warszawie

20 Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz tworzącą infrastrukturą turystyczno - komunikacyjną Wartość zadania ogółem 500 000 ZŁ., 2012 rok - 41 000 zł., a pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2013 roku. Zakres: Zadanie polegające na modernizacji schodów na ul. Pionierów poprzez położenie kostki granitowej, budowie przy ul. Pionierów tarasu widokowego, ścieżki rowerowo – sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, dekoracyjnego oświetlenia parkowego, małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne ); Wniosek złożony w ramach działania,,Odnowa i rozwój wsi – PROW 2007 -2013. Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice w miejscowościach: Kłanino przy świetlicy, Boboliczki, Bobolice ul. Plac Chrobrego, Stare Borne, Chociwle, plac zabaw przy SP w Bobolicach pod potrzeby Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bobolicach. Wartość zadania 70 000 zł. Kontynuacje doposażenia istniejących placów zabaw w urządzenia zabawowe oraz budowa nowych placów. oraz ze środków tzw. kapslowych 25 000 zł. w miejscowościach: Chociwle i Plac Chrobrego w Bobolicach Razem w 2012 roku kwota w budżecie stanowi 95 000 zł.

21 Kontynuacja wykonania instalacji nawadniającej na stadionie miejskim w Bobolicach, przy ul. Mickiewicza przez ZUKiO Wartość zadania 24 000 zł Wykonanie zadania celem oszczędnego nawadniania nawierzchni płyty stadionu Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kłanino, projekt w ramach : PROW-u Odnowy Wsi. Wartość projektu 277 040 zł., z czego dofinansowanie stanowi kwotę 166 886 zł. Wartość zadania w budżecie 106 789 zł. Budowa wiaty w miejscowości Ujazd Wartość zadania 18 000 zł.

22 Zakup ciągnika dla ZUKiO na wartość 428 040 zł. Płatność w 36 ratach. Wysokość rat na 2012 roku wynosi 86 379,06 zł. Zakup z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych w 2011 roku w formie leasingu Dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie na kwotę 25 000 zł. Wg wniosku KM PSP w Koszalinie w ramach porozumienia z Miastem Koszalin celem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach Realizacja w ramach projektu ze środków UE – PROW Odnowa Wsi z dofinansowaniem w wysokości 160 744 zł. Wartość zadania 280 000 zł. Zakres prac obejmuje: remont pomieszczeń drugiego i trzeciego piętra budynku; naprawę dachu oraz zakup niezbędnego wyposażenia meblowego. Planowana realizacja operacji to I połowa 2013 r.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYBRANE ZAGADNIENIA REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOBOLICE w 2011 roku Bobolice, 18 listopada 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google