Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY"— Zapis prezentacji:

1 EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY

2 Kurs: EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY
Rok akademicki: /2007 Kierunek kształcenia: Ochrona środowiska Grupa przedmiotów: kierunkowe Rok I, semestr I Kurs: EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY (45W, 60C)

3 Kurs: EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY
Rok akademicki: /2007 Kierunek kształcenia: Ochrona środowiska Grupa przedmiotów: kierunkowe Rok I, semestr I Kurs: EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY Cele kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienie procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną; umiejętność: identyfikacji zagrożeń ekologicznych, posługiwania się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody, stosowania zdobytej wiedzy w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych.

4 prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider
Prowadzący kurs: prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider (dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: inżynieria środowiska) INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESÓW OCHRONY ŚRODOWISKA Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska ( Kontakt: „NOWA CHEMIA” III piętro, p , (tablica ogłoszeń obok p.344)

5 EKOLOGIA (I):. Ekologia (30W, 30C). Prowadzący:. prof. dr hab. inż
EKOLOGIA (I): Ekologia (30W, 30C) Prowadzący: prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider (W) mgr inż. Joanna Rudnicka (C) INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESÓW OCHRONY Środowiska Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska „NOWA CHEMIA” III piętro, p , (tablica ogłoszeń obok p. 344) EKOLOGIA (II): Ochrona przyrody (15W, 30C) Prowadzący: dr inż. Elżbieta Huzar (W, C) dr inż. Alicja Wodnicka (C) INSTYTUT TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ORGANICZNEJ Zakład Syntezy Organicznej i Technologii Leków „NOWA CHEMIA” IV piętro, p (tablica ogłoszeń obok p. 344)

6 EKOLOGIA (I) Ekologia (30W, 30C). Prowadzący:. prof. dr hab. inż
EKOLOGIA (I) Ekologia (30W, 30C) Prowadzący: prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider (W) mgr inż. Joanna Rudnicka (C) Zakres i podstawowe zasady ekologii. Metodologia badań ekologicznych. Rozmieszczenie organizmów (poziom populacji i biocenozy) oraz czynniki ograniczające. Genetyka populacji. Geografia roślin i zoogeografia. Struktura, funkcje i dynamika ekosystemów (składniki, produkcja pierwotna i wtórna, łańcuchy i sieci troficzne, obieg materii, przepływ energii, budżet energetyczny). Główne biomy świata. Ekologia stosowana (eksploatacja populacji, przyjazne środowisku zintegrowane metody walki ze szkodnikami i pasożytami).

7 STANDARDY MENiS DLA KURSU „EKOLOGIA” 2005-2006
Standardy nauczania dla kierunku studiów: ochrona środowiska STUDIA MAGISTERSKIE ( Organizacja systemów ekologicznych. Środowisko, siedlisko, biotop, nisza ekologiczna. Relacja organizm – środowisko: czynniki ograniczające, adaptacja do środowiska, skale ekologiczne organizmów. Populacja: liczebność, struktura demograficzna, struktura przestrzenna, dynamika, rozprzestrzenianie się populacji. Strategie życiowe. Ekosystem: składniki, produkcja pierwotna i wtórna, łańcuchy i sieci troficzne, obieg materii. Przepływ energii, budżet energetyczny. Dynamika ekosystemów. Różnorodność i typologia ekosystemów. Fitocenoza w ekosystemie, klasyfikacja fitosocjologiczna. Cykle biogeochemiczne Układy ponadekosystemowe. Główne biomy świata Ekofizjologia.

8 EKOLOGIA (II):. Ochrona przyrody (15W, 30C). Prowadzący:. dr inż
EKOLOGIA (II): Ochrona przyrody (15W, 30C) Prowadzący: dr inż. Elżbieta Huzar (W, C) dr inż. Alicja Wodnicka (C) Przyroda jako zbiór różnorodnych wartości: ekonomicznych, poznawczych (naukowych), edukacyjnych, estetycznych. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jako główny cel ochrony przyrody. Metody oceny oraz ochrony żywych zasobów przyrody. Ochrona przyrody w Polsce (zagrożenia różnorodności biologicznej, organizacja, akty prawne). Konwencje międzynarodowe i deklaracje w sprawie ochrony bioróżnorodności. Strategia ochrony przyrody Unii Europejskiej. System Natura 2000.

9 ZALICZENIA I EGZAMINY Ocena końcowa za kurs „Ekologia i ochrona przyrody” jest obliczana jako średnia ważona na podstawie czterech ocen cząstkowych, : zaliczenie ćwiczeń EKOLOGIA I ocena C1 zaliczenie ćwiczeń EKOLOGIA II ocena C2 egzamin EKOLOGIA I ocena E1 egzamin EKOLOGIA II ocena E Oceny końcowe: Ćwiczenia (ocena C): C = C1 * 1/2 + C2 * 1/2 Egzamin (ocena E): E = E1*2/3 + E2 * 1/ Kurs (ocena K): K = (C * 0,7 + E) / 1,7

10 EKOLOGIA

11 Harmonogram wykładów 1 2 GENESIS
Wprowadzenie (film „GENESIS”) i 9 października 2006 3 Powstanie materii sprzyjającej życiu ( ) 4 Galaktyki sprzyjające życiu; ekostrefa galaktyczna i ekostrefa Układu Słonecznego; cechy Ziemi sprzyjające powstaniu życia ( ) 5 Próby definicji życia; cząsteczki życia; mechanizmy ewolucji ( ) 6 Historia życia na Ziemi ( ) 7 Sprawdzian listopada 2006 8 PODSTAWY EKOLOGII Zakres badań ekologicznych, dyscypliny ekologii, podstawowe definicje, sztuczne ekosystemy ( ) 9 POPULACJOLOGIA Struktura i dynamika populacji ( ) 10 BIOCENOLOGIA Składniki ekosystemów, produkcja pierwotna i wtórna, łańcuchy i sieci troficzne, przepływ energii i budżet energetyczny ( ) 11 Cykle biogeochemiczne ( ) 12 Dynamika ekosystemów, interakcje międzygatunkowe, równowaga ekologiczna i sukcesja (18 grudnia 2006) 13 Sprawdzian stycznia 2007 14 Różnorodność i typologia ekosystemów, klasyfikacja fitosocjologiczna … stycznia 2007 15 Główne biomy świata stycznia 2007

12 EGZAMIN 31 styczna 2007 8-9 lutego 2007 TEST: 30 pytań,
trzy odpowiedzi do wyboru, jedna odpowiedź poprawna 8-9 lutego 2007 USTNY: terminy – zgodnie z listą zgłoszeń, przedstawioną po ogłoszeniu wyników testu Przystąpienie do testu jest obowiązkowe (nieobecność = 2,0 ndst). Przystąpienie do egzaminu ustnego jest obowiązkowe dla tych osób, które nie zaliczyły testu. Mogą do niego przystąpić również te osoby, które chcą poprawić ocenę uzyskaną w wyniku testu. W tym wypadku ocena z egzaminu ustnego jest oceną końcową.

13 Obliczenia ekologiczne
Harmonogram ćwiczeń 1 Repetytorum biologi Sztuka notowania i korzystania z notatek (dyskusje o treści prezentowanych filmów przyrodniczych) 2 3 4 Sprawdzian 1: test dotyczący treści filmu przyrodniczego; repetytorium z podstaw ekologii, ewolucjonizmu, biochemii … 5-15 Obliczenia ekologiczne Programy: EXCEL; Statistica; Zadania 1-12 - 15 Obliczenia ekologiczne (w tym 2 sprawdziany) I. Techniki oznaczeń liczebności populacji Zadanie Liczebność populacji (metoda Lincolna) Zadanie Trójkąt złowień i oznakowań II. Podstawy teorii pomiarów Zadanie Średnia, odchylenie standardowe, przedział ufności dla średniej Zadanie Istotność różnic między średnimi III. Dynamika populacji Zadanie Współczynnik rozrostu populacji Zadanie Wzrost populacji w warunkach braku oporu środowiska (model Fibonaciego) Zadanie Wzrost populacji w warunkach oporu środowiska (liniowa zależność b i d od liczebności) Zadanie Wzrost populacji w warunkach oporu środowiska (nieliniowa zależność b od liczebności) IV. Modele interakcji międzygatunkowych Zadanie Układ drapieżnik-ofiara (1) Zadanie Układ drapieżnik-ofiara (2) Zadanie Układ drapieżnik-ofiara (3) V. Elementy energetyki biocenoz Zadanie Energetyczne koszty utrzymania słoni

14 Powtórzenie gimnazjalnego programu BIOLOGIA
Polecane źródła Powtórzenie gimnazjalnego programu BIOLOGIA Pakiet przedmiotowy eduROM multimedialna baza wiedzy Biologia to staranne opracowanie wszystkich zagadnień z biologii objętych programem gimnazjum*. Materiał – zawarty na 6 płytach CD-ROM – odpowiada co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. ponad 1000 zagadnień blisko 300 filmów i animacji 281 nagrań ponad 4500 zdjęć i innych ilustracji 1164 interaktywne ćwiczenia 13 testów sprawdzających prawie 2500 multimedialnych stron

15 BIOLOGIA G1

16 BIOLOGIA G2

17 BIOLOGIA G3

18 BIOLOGIA G3

19 Polecane źródła Encyklopedie encyklopedia pwn. pl seria multimedialna
natura: 1 - ziemia, 3 - wszechświat, 5 - życie, 7 - człowiek, 9 - środowisko, 11 - czas, przestrzeń, materia, nauki przyrodnicze, 15 - świat przyrody, 17,18 - atlas Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001/2002 Życie: Atlas przyrodniczy: Encyklopedia PWN FIZYKA Spojrzenie na czas, przestrzeń i materię GEOGRAFIA Spojrzenie na Ziemię i środowisko BIOLOGIA Spojrzenie na życie i biosferę Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

20 Polecane źródła Encyklopedie

21 Polecane źródła http://www.eko.uj.edu.pl/weiner
                   January Weiner Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2006 r. ISBN: Wydanie: Drugie, poprawione i unowocześnione, dodruk

22 Polecane źródła http://www.eko.uj.edu.pl/weiner
                   January Weiner Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2006 r. ISBN: Wydanie: Drugie, poprawione i unowocześnione, dodruk Nowoczesny podręcznik współczesnej ekologii – rozumianej jako program badawczy biologii – w którym nacisk położono na zagadnienia z zakresu ekologii globalnej i biosystemowej, wraz z historią biosfery i biogeochemią, oraz problemy związane z kształtowaniem różnorodności biotycznej.   Poruszono także problemy metodologii nauk przyrodniczych i naukowy krytycyzm – jest to szczególnie ważne w obecnym okresie burzliwego rozwoju ekologii, kiedy to formułuje się więcej pytań niż odpowiedzi, utarte poglądy często stają się nieaktualne, a równocześnie praktyka ochrony przyrody i ochrony środowiska człowieka oczekują na wiarygodne wyniki badań naukowych. Nowatorskie podejście polega na wyjaśnianiu, jak zjawiska obserwowane na poziomie ekosystemów, populacji i poszczególnych organizmów wynikają z wielkoskalowych procesów, przebiegających od miliardów lat w całej biosferze, na skutek działania praw termodynamiki i doboru naturalnego. Autor przedstawił też ekologię w odmienny, niż inni autorzy, sposób - swój wywód rozpoczął od biosfery, a zakończył na osobniku. Nowe, poprawione i unowocześnione wydanie, uzupełniono m.in. o rozdział dotyczący metapopulacji oraz słownik najważniejszych pojęć ekologicznych – zestaw haseł ogólnych, często rozumianych niejednoznacznie. W obecnym wydaniu uaktualnione zostały także rozdziały i przykłady dotyczące ekologii zmian globalnych, ekologii biocenoz i ekosystemów, krajobrazu, oceanu i niektórych aspektów ekologii stosowanej. Uzupełniona również została literatura źródłowa. Podręcznik dopełniają: Indeks rzeczowy oraz Indeks nazw organizmów. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów biologii i ochrony środowiska wszystkich uczelni w Polsce, na których jest wykładana ekologia, a także dla doktorantów i pracowników naukowych.

23 Polecane źródła Aulay Mackenzie, Andy S. Ball, Sonia R. Virdee
Tłumaczenie: Michał Kozakiewicz i inni Seria: Krótkie Wykłady Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2005 r. ISBN: Wydanie: Drugie, zmienione Kolejna książka tej serii zawiera cały podstawowy zasób wiedzy z zakresu ekologii, jaki obowiązuje studentów tzw. małych kursów oraz trzyletnich studiów licencjackich. Oprócz "klasycznej" wiedzy ekologicznej zawiera rozdziały poświęcone tzw. ekologii aplikacyjnej - zasadom racjonalnej eksploatacji populacji, biologicznej walce ze szkodnikami, ochronie różnorodności gatunkowej, jest także rozdział poświęcony ekotoksykologii. Układ książki taki sam, jak wszystkich z tej serii, tzn. hasło kluczowe, definicje, a następnie rozwinięcie tych zagadnień. W obecnym wydaniu uwzględniono bardzo dużo zmian i uzupełnień wynikających z nowych doniesień naukowych. Najwięcej uzupełnień dotyczy roślinności kuli ziemskiej, klimatu, wód słodkich i słonych, gdyż zanieczyszczenie środowiska i ocieplenie klimatu powodują różne zmiany w tych ekosystemach. Jest także rozdział na temat strategii ochrony przyrody. W porównaniu z wydaniem pierwszym książka jest wzbogacona licznymi rysunkami i tabelami.

24 Polecane źródła John R. Krebs, Nicholas B. Davies Tłumaczenie:
                   John R. Krebs, Nicholas B. Davies Tłumaczenie: Mikołaj Golachowski Książka uznawana na świecie za najlepszy podręcznik akademicki z ekologii behawioralnej, polecany także studentom na kursach ekologii ewolucyjnej i ekologii ogólnej. Tematem książki jest analiza przystosowawczego znaczenia zachowań, gdyż sposób w jaki zachowania wpływają na przeżywanie i wydawanie potomstwa przez osobniki zależy w dużej mierze od ich ekologii.

25 Polecane źródła

26 Polecane źródła – dla zainteresowanych

27 Polecane źródła dla zainteresowanych
Krystyna Falińska Wydawnictwo Naukowe PWN 2004 r. ISBN: Wydanie: Trzecie, poprawione i uzupełnione Trzecie wydanie znanego, nowoczesnego podręcznika ekologii, ukazującego jej interdyscyplinarny charakter – związek z genetyką, paleobotaniką, biochemią, a także filozofią i etyką. Książka prezentuje również możliwości zastosowań wiedzy ekologicznej do ochrony przyrody. Nowe wydanie zostało poszerzone o relacje między ekologią populacji a genetyką; historią roślinności a jej współczesnymi zmianami oraz o naukowe podstawy ochrony przyrody i ochrony środowiska. Pozycja przeznaczona dla studentów biologii i ochrony środowiska, a także dla tych instytucji, które zajmują się kształtowaniem środowiska przyrodniczego.

28 NIE POLECAM!

29 NIE POLECAM!


Pobierz ppt "EKOLOGIA I OCHRONA PRZYRODY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google