Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD ,,OSA” za 2011 rok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD ,,OSA” za 2011 rok"— Zapis prezentacji:

1

2 Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD ,,OSA” za 2011 rok
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „OSA” RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „OSA” RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „OSA” Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD ,,OSA” za 2011 rok

3 Plan Zebrania 1. Wstęp 2. Sprawy organizacyjne
3. Realizacja planu pracy 4. Realizacja uchwał Walnego Zebrania z dnia r. 5. Realizacja preliminarza finansowego 6. Realizacja planu inwestycyjno- remontowego 7. Plan pracy Zarządu rod ,,Osa” na 2012 rok 8. Planowane zadania inwestycyjno-remontowe na 2012 r. 9. Prace społeczne w 2012 roku 10.Propozycja opłat w 2012 roku

4 1.Wstęp Szanowni Państwo !
Dzisiejsze sprawozdawcze zebranie jest kolejnym po zebraniu Sprawozdawczym w Polskim Związku Działkowców na ul. Wareckiej 5 w dniu 2 maja 2011 roku. Zarząd naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego w tym okresie pracował w okrojonym składzie a mimo to uporządkował część spraw członkowskich inwestycyjnych księgowości

5 Sprawozdanie z działalności Zarządu ROD ,,OSA” za rok 2011
Prawo w PZD Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych Statut Polskiego Związku Działkowców, Regulamin ROD. Uchwały i wytyczne organów P Z D Uchwały Walnych zebrań ROD Uchwały Zarządu ROD

6 Prawo w PZD Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

7 Zasady działania, prowadzenia i utrzymania ogrodów działkowych oraz zarządzania nimi regulują również: Ustawa - Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Ustawa o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw z 17 maja 1990 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. Ustawa - Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zarządzania nimi regulują z 27 marca 2003 r. Ustawa - Prawo wodne z 18 lipca 2001 r.

8 1a.Skład Zarządu ROD ,,Osa”
Z wybranego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo –Wyborczym w dniu 2 maja 2010 roku 9 osobowego składu Zarządu ROD pozostało 5 osób Prezes Bronisław Rzeczkowski 2. Skarbnik Wiesława Kawka 3. Członek Zarządu Jerzy Lewandowicz 4. Członek Zarządu Mieczysław Bednarek 5. Członek Zarządu Urszula Nowak

9 2. ORGANIZACJA ROD Od lipca 2010 roku obowiązki księgowej powierzono pani Zofii Karwackiej, która posiada uprawnienia samodzielnej księgowej. Mimo ogłoszeń w gablotach działkowych i od 2011 roku na stronie www. rodosa.pl do dzisiaj nie udało się pozyskać na stałe sekretarza i księgowej z pośród działkowców ze względu na zakres zaległych prac do wykonania, Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, iż coraz trudniej znaleźć osoby, które dysponują czasem i chęcią pracy na rzecz Ogrodu i jego członków. Tym bardziej należ podziękować tym, którzy te różne, niewdzięczne zadania podjęli.

10 2a.Aktualny Zarząd ROD ,,Osa” ,
Prezes Bronisław Rzeczkowski V-ce prezes vacat 3. Sekretarz vacat 4. Skarbnik Wiesława Kawka 5. Inwestycje i remonty, prace społeczne Andrzej Milczarek Koordynator prac 6. Członek Zarządu – Statut i Regulamin Jerzy Lewandowicz Komisja Ładu i Porządku 7. Członek Zarządu - Sprawy członkowskie Wanda Sobieszek Zmiany użytkowników działek 8. Członek Zarządu Mieczysław Bednarek Imprezy działkowe 9. Członek Zarządu – Ekolog Urszula Nowak Giełda wymiany sąsiedzkiej

11 2b. ORGANIZACJA ROD W okresie sprawozdawczym odbyło się, 12 zebrań
Zarządu, na których omawiane były zagadnienia wynikające z przyjętego przez poprzednie Walne Zebranie planu pracy, oraz sprawy bieżące Ostatnie zebranie w sezonie 2011 roku odbyło się 03 br. Frekwencja na zebraniach Zarządu nie była zadowalająca. Zebrania Zarządu odbywały się w domu adm.-gosp na terenie naszego ROD, natomiast w miesiącach zimowych w Sali w PZD przy ulicy Wareckiej 5

12 3.Realizacja planu pracy
Główne problemy planowanie i realizacja inwestycji i remontów - infrastruktura ogrodu sprawy organizacyjne (w tym ochrona danych osobowych i odpowiedzialność za mienie ogrodu ) przyjęty preliminarz finansowy i jego realizacja zaopatrzenie ogrodu w wodę zaopatrzenie ogrodu w energię elektryczną ład i porządek na terenie ogrodu i wokół niego

13 4. Realizacja Uchwał W Z z 2 maja 2011 r. oraz Uchwał Zarządu ROD
Prace modernizacyjno – remontowe wykonane w 2011 r Naprawy i modernizacja w budynku adm. - biurowym ( toaleta, przyłącze elektryczne zew.). Wymiana pokrycia dachu na blacho dachówkę w budynku adm.-biurowym.   Wymiana 2 okien w budynku adm. – biurowym. Zagospodarowanie placu przy budynku adm.- biur. (pierwszy etap). Pomiary geodezyjne drogi. Wyrównanie i utwardzenie odcinka drogi. Konserwacja i naprawa automatyki pomp i przyłącza elektrycznego. Wymiana legalizacyjna 287 indywidualnych pod liczników we wszystkich 87 skrzynkach działkowych.

14 5. Realizacja planu inwestycyjno remontowego
Realizacja zadań w okresie minionego roku uwarunkowana była różnymi trudnościami Malowanie zbiorników wody gospodarczej (przełożono na 2012 rok nowy konkurs ofert) Budowa toalety w budynku adm. – biur. Remont dachu wymiana pokrycia na blachę Analiza kosztów funkcjonowania Ogrodu Pomiary geodezyjne drogi stan prawny Wymiana liczników energii elektrycznej  

15 6. Plan pracy Zarządu ROD „Osa” na 2012 rok
Sprawy organizacyjne: Ocena przygotowania Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD za 2011rok oraz zatwierdzonego planu pracy Zarządu na rok 2012 r. Ocena i wnioski dotyczące pozyskiwania i przydzielania działek. Omówienie aktywność działkowców w życiu społecznym Ogrodu. Omówienie przeprowadzonych przeglądów zagospodarowania ogrodu (Kontrola stwierdziła kilka opuszczonych działek oraz liczne nieprawidłowości) Porządkowanie dokumentacji działkowców ( uzupełnienia dokumentacji w teczkach działek ) Wykonanie prac archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną Bieżąca współpraca z Łódzkim Okręgowym Zarządem PZD

16 6a. Plan pracy Zarządu ROD
Inwestycje i remonty: Omówienie przyjętego, przez Walne Zebranie, zakresu prac remontowych i inwestycyjnych. Nadzór nad pracami związanymi z malowaniem wnętrza zbiorników na wodę. Ocena stopnia realizacji zakresu prac remontowych i inwestycyjnych w 2012 roku. Przygotowanie materiałów do opracowania planu inwestycji i remontów na 2013 rok.

17 6b. Plan pracy Zarządu ROD
Bezpieczeństwo i zagospodarowanie działek: Okresowe przeglądy stanu zagospodarowania działek. Propagowanie działającego już od dawna na działkach monitoringu. Współpraca z Posterunkiem Policji w Strykowie. Propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród użytkowników działek i ścisła współpraca z Jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie. Współpraca z Urzędem Miasta – Gminy w Strykowie.

18 6c. Plan pracy Zarządu ROD
Sprawy finansowe: Omówienie zatwierdzonego przez Walne Zebranie Sprawozdawczo preliminarza finansowego na 2012 rok. Omówienie skuteczności odzyskiwania zaległości finansowych od dłużników. Analiza bieżących płatności. Analiza wydatków na zgodność z przyjętym preliminarzem finansowym.

19 6d. Plan pracy Zarządu ROD
Szkolenia: Czynne uczestnictwo członków Zarządu i innych ciał statutowych ROD,, Osa” w szkoleniach i konsultacjach organizowanych przez Łódzki Okręgowy Zarząd PZD. Propagowanie wykorzystania Biuletynów PZD i miesięcznika Działkowiec Przekazywanie informacji i stosowanie pouczeń i w ostateczności kar porządkowych (Kontrola stanu zagospodarowania ogrodu stwierdziła liczne nieprawidłowości)

20 7. Planowane zadania inwestycyjno-remontowe do realizacji w 2012 roku
Konserwacja i malowanie zbiorników koszt , zł Zagospodarowanie terenu wspólnego koszt , zł Malowanie ścian zewn. budynku adm.-biur. odgrzybianie instalacja elektryczna na poddaszu koszt , zł Wyrównanie i utwardzenie odcinka drogi koszt ,zł

21 8. Prace społeczne w ROD „Osa” na rok 2012 r.
Naprawa i malowanie bram i furtek Zorganizowanie uroczystości lecia ROD ,,Osa” działkowych Zabudowa i pokrycie gontami 2 studni działkowych Zabudowa pod schodami w budynku adm.- biur. uporządkowanie piwnicy Naprawa i malowanie tablic ogłoszeniowych Utrzymanie drogi w przejezdności i uporządkowanie pobocza drogi zewnętrznej, niwelowanie pobocza Zagospodarowanie terenu przy budynku adm.- biur. II etap (plac zabaw, boisko, teren wymiany sąsiedzkiej, świetlicowy) Montaż z przygotowanych stelaży stołów i ławek oraz ich pomalowanie    Wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku adm.- biur.

22 8a. Prace społeczne w 2012 r Lp. Przedsięwzięcie Termin realizacji
8a. Prace społeczne w 2012 r Lp. Przedsięwzięcie Termin realizacji Ilość godz. Ilość osób 1. Zorganizowanie uroczystości 25 – lecia ROD ,,Osa” 40 8 2. Naprawa i malowanie bram i furtek 30 6 3. Wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku adm.- biur. 20 4 Zorganizowanie zabawy dla dzieci ,,Powitanie Wakacji w ROD ,,Osa 25 5 5. Zabudowa pod schodami w budynku adm.- biur. uporządkowanie piwnicy 6. Naprawa i malowanie tablic ogłoszeniowych 7 Utrzymanie drogi w przejezdności i uporządkowanie pobocza drogi zewnętrznej, niwelowanie pobocza 60 12 8. Zagospodarowanie terenu przy budynku adm.- biur. II etap(plac zabaw, boisko, teren wymiany sąsiedzkiej, świetlicowy) 50 10 9. Montaż z przygotowanych stelaży stołów i ławek oraz ich pomalowanie 10. Zabudowa i pokrycie gontami 2 studni działkowych 11. Dyżury i prezentowanie strony 12. Zorganizowanie i o bsługa giełdy wyniany rzeczy wszelakich

23 9. Propozycja opłat w 2012 roku
  Opłaty na 2012 rok: - składka członkowska ,19 zł. / m2 - składka sanitarna (śmieci i WC) ,25 zł. / m2 - składka na energię (pompy-woda) ,05 zł. /m Razem ,49 zł. / m2 - koszty ogólno-ogrodowe ,00 zł. / działka - woda pitna ,20 zł. / działka - ekwiwalent za prace społeczne ,00 zł. / działka Termin dokonywania opłat do 31 maja 2012 roku.

24 Walne Zebranie w 2009 roku zobowiązało Zarząd ROD do mechanicznego odcinania dopływu wody i odłączania energii elektrycznej wszystkim użytkownikom działek zalegającym z opłatami

25 PRZYPOMNIENIE Mechaniczne odcinanie dopływu wody działkowiczom zalegającym z opłatami nastąpi po upływie 1 roku (ponowne podłączenie koszt - 75,00 zł.) W przypadku nieuregulowania opłat za energię elektryczną w w/w terminach nastąpi po uprzedzeniu przez terenowego gospodarza odłączenie prądu. Ponowne włączenie prądu nastąpi na koszt dłużnika po uregulowaniu należności z ustawowymi odsetkami (za opłatą w wysokości - 50,00 zł.) Naliczane będą ustawowe odsetki karne za nieterminowe płatności składek i innych uchwalonych opłat. i.  

26 NASZ MAJĄTEK Majątek trwały na dzień r. to wartość ,25 zł Majątek obrotowy dzień r. to wartość ,52 zł Środki pieniężne dzień r. to ,29 zł GŁÓWNE SKŁADNIKI MAJĄTKU TRWAŁEGO TO: -ogrodzenie zewnętrzne ogrodu, studnie kopane, studnie głębinowe, wodociągi i zbiorniki na wodę, sterownia wodna, linia energetyczna, przyłącze energetyczne, utwardzona droga zewnętrzna 2 odcinki, budynek administracyjno – gospodarczy Po wielu latach infrastruktura wymaga ciągłych napraw i konserwacji - KOSZTY OGÓLNOOGRODOWE AWARIE

27 NA zakończenie Apel uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego w obronie Ustawy o ROD Apel włączenie się wszystkich działkowców do pracy dla dobra wspólnego (szczególnie młodych) Wykorzystanie Biuletynów I DZIAŁKOWCA Obchody 25 lecia ROD ,,OSA” KRONIKA, Strona internetowa ROD ,,OSA” możliwości i wykorzystanie

28 Uwagi i propozycje Wszelkie uwagi i propozycje prosimy przekazywać na adres do korespondencji: Łódź UP 7 skrytka pocztowa 121 lub za pośrednictwem naszej strony interetowej

29 Bieżące komunikaty KOMUNIKAT NR 2/2012 r. Uwaga Działkowcy !
WODA PITNA - ZDROJE PRZY BRAMACH ZOSTAŁA WŁĄCZONA 10 MARCA 2012 R. WODA GOSPODARCZA ZOSTANIE WŁĄCZONA 14 kwietnia 2012 roku ( w sobotę po świętach) ok. godz. 11

30 A teraz szczegółowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz z propozycją preliminarza na 2012 rok przedstawi księgowa pani Zofia Karwacka Dziękuję bardzo za uwagę w imieniu Zarządu ROD „Osa” BR.


Pobierz ppt "Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD ,,OSA” za 2011 rok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google