Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 Stan wdrażania komponentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 Stan wdrażania komponentu."— Zapis prezentacji:

1 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL - posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Wrocław, 28 maja 2008r. wg stanu na dzień r.

2 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Konkursy ogłoszone przez IW (IP2) Pilotaż I/07 – 22 października do 30 listopada 2007r. – łącznie 507 wniosków; Konkurs I/08 – 28 marca -04 kwietnia 2008 r. – łącznie 299 wniosków; Konkurs II/08 – 07 kwietnia 2008 r. (małe granty) – łącznie 332 wnioski; Konkurs II/08 – 14 kwietnia 2008 r. – łącznie 560 wniosków wniosków

3 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Priorytet VI Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

4 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax AlokacjaKwota wnioskowana- wnioski złożone Kwota przyznanego dofinansowania Konkurs I/6.1.1/ , ,92 – umowy 8/10 Konkurs I/6.1.2/ , ,44 Konkurs I/6.3/ , ,000 Konkurs II/6.3/ , ,94- 66,1% (wg stanu na dzień r.)

5 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax (wg stanu na dzień r.) Priorytetu VI - Poddziałanie pilotaż 165 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie od do r. 113 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 51 ocenę merytoryczną Priorytetu VI - Poddziałanie – dla PUP 6 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 5 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 2 ocenę merytoryczną Priorytetu VI - Działanie 6.3 – konkurs I/6.3/08 30 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie od do r. 18 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, 0- ocenę merytoryczną Priorytetu VI - Działanie 6.3 – konkurs II/6.3/08 41 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu od r. 13 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, 0- ocenę merytoryczną

6 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Procedura odwoławcza – Poddziałanie – konkurs I/6.1.1/07 Liczba protestów złożonych od oceny formalnej 19 Pozytywnie rozpatrzonych 1 Negatywnie rozpatrzonych 8 Nie podlega rozpatrzeniu 10 Liczba protestów złożonych od oceny merytorycznej 14 Pozytywnie rozpatrzonych 7 Nie podlega rozpatrzeniu 7 Liczba złożonych do IZ wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy 3 Bez rozpatrzenia 1 Negatywnie rozpatrzonych 2

7 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Ocena formalna - suma kontrolna wersji papierowej wniosku jest niezgodna z sumą kontrolną wniosku w wersji elektronicznej. - błędne określenie IOK. - dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy zostały złożone w 1 egzemplarzu. - brak poświadczenia za zgodność z oryginałem na kopii dokumentów finansowych (bilans, rachunek zysków i start). - brak daty wypełnienia wniosku bądź wypełniono ją ręcznie. - nie zastosowano funkcji Przelicz budżet. - nieprecyzyjnie określano grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie. Ocena merytoryczna - nieprawidłowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich. - problem z definiowaniem,,inicjatywy oddolne".

8 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Priorytetu VI – Projekty systemowe 27 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie r. 27 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną AlokacjaKwota wnioskowana (bez wkładu własnego) Kwota przyznanego dofinansowania (bez wkładu własnego) ,51 Błędy we wnioskach: - brak liczby osób, które zostaną objęte wsparciem (pkt.3.2) - w harmonogramie realizacji projektu -zadania nie zostały opisane zgodnie z chronologią zadań ujętych w budżecie i opisie działań pkt w pkt zakładanie zbyt ogólnych celów projektu, brak uzasadnienia potrzeby realizacji projektu, brak odniesienia do sytuacji na rynku pracy w danym powiecie, brak informacji o zgodności celów z PO KL, Planem działań i innymi dokumentami strategicznymi.

9 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Priorytet VII Promocja integracji społecznej

10 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax AlokacjaKwota wnioskowana- wnioski złożone , , ,04

11 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax (wg stanu na dzień r.) Priorytetu VII - Poddziałanie – Projekty systemowe OPS 100 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie r. 43 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną Priorytetu VII - Poddziałanie – Projekty systemowe PCPR 22 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w okresie r. 8 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną Priorytetu VII - Poddziałanie – Projekty systemowe DOPS 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony w 2007r.

12 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax wg stanu na dzień r. Priorytetu VII – Projekty systemowe Ocena merytoryczna: - błędnie zastosowane instrumenty aktywnej integracji, - niespójność zapisów pomiędzy punktem 3.3 a harmonogramem i budżetem projektu, - brak metodologii wyliczania kosztów pośrednich, - błędnie wyliczanie kosztów pośrednich na podstawie przyjętych metodologii, - niewłaściwie określone rezultaty twarde i miękkie, - brak sposobu monitorowania rezultatów projektu, - brak czytelnej struktury zarządzania projektem, - brak racjonalności harmonogramu działań, - brak informacji o zgodności celów z PO KL, Planem działań i innymi dokumentami strategicznymi. Ocena formalna: - niezgodność wersji papierowej z elektroniczną, - brak pieczęci lub podpisu osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy w pkt. V Oświadczenie, - niewypełnione pola, - niewłaściwie określona grupa docelowa, - niespełnienie wymogu finansowego w odniesieniu do wysokości wkładu własnego.

13 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax AlokacjaKwota wnioskowana- wnioski złożone Kwota przyznanego dofinansowania Konkurs I/7.3/ , ,000 Konkurs II/7.3/ , , ,00

14 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax (wg stanu na dzień r.) Priorytetu VII - Działanie złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 2 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną i 0 merytoryczną Konkurs I/7.3/ złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 30 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 4 merytoryczną Procedura odwoławcza Nie złożono żadnego protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Konkurs II/7.3/08

15 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax wg stanu na dzień r. Priorytetu VII – Działanie 7.3 Ocena formalna: - wybór typu projektu nie stanowi inicjatywy oddolnej, - typ i cel projektu nie są zgodne z założeniami Priorytetu VII, - błędnie wskazany numer konkursu, - brak pieczęci lub podpisu osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy w pkt. V Oświadczenie. Ocena merytoryczna: - brak metodologii wyliczania kosztów pośrednich.

16 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

17 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax AlokacjaKwota wnioskowana- wnioski złożone Kwota przyznanego dofinansowania Konkurs I/8.1.3/ , ,000 Konkurs II/8.1.3/ , , ,14

18 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax (wg stanu na dzień r.) Priorytetu VIII - Poddziałanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został odrzucony na etapie oceny formalnej Konkurs I/8.1.3/08 12 złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu 6 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przeszło pozytywnie ocenę formalną, a 2 merytoryczną Konkurs II//8.1.3/08

19 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Procedura odwoławcza – Poddziałanie – konkurs II/8.1.3/08 Liczba protestów złożonych od oceny formalnej 1 Pozytywnie rozpatrzonych 0 Negatywnie rozpatrzonych 0 Nie podlega rozpatrzeniu 1

20 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

21 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax AlokacjaKwota wnioskowanaKwota przyznanego dofinansowania Kontraktacja I/9.5/ , , , ,37 I/9.1.1/ , , ,14- I/9.1.2/ , , ,44- I/9.2/ , , ,00- I/9.3/ , ,42-- I/9.4/ , ,08-- I/9.5/ , , ,00- 58,1% 3,3 % 4,9 % 4,7 % 0 0 4,9 %

22 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax AlokacjaKwota wnioskowanaKwota przyznanego dofinansowania Kontraktacja II/9.1.1/ , ,35-- II/9.1.2/ , ,39-- II/9.2/ , ,41-- II/9.3/ , ,25-- II/9.4/ , ,84-- II/9.5/ , ,66--

23 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax KonkursLiczba złożonych wniosków Ocena formalnaOcena merytoryczna I/9.5/ I/9.1.1/ I/9.1.2/ I/9.2/ I/9.3/ I/9.4/ I/9.5/ (wg stanu na dzień r.) 252 (bez pilotażu) 144 (bez pilotażu) 14 (bez pilotażu)

24 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax KonkursLiczba złożonych wniosków II/9.1.1/08114 II/9.1.2/08309 II/9.2/0842 II/9.3/0843 II/9.4/0852 II/9.5/08186 (wg stanu na dzień r.) Ocena formalna Ocena merytoryczna

25 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Priorytet IX Ocena formalna: - nie zastosowano funkcji Przelicz budżet, - nieprecyzyjnie określano grupę docelową, do której kierowane jest wsparcie, - w pkt. 1.6 wniosku o dofinansowanie nieprawidłowo wpisano numer konkursu, - błędnie wypełniony pkt nieprawidłowo wskazany obszar realizacji, - błędnie wskazana grupa docelowa lub jej brak, - brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, - wniosek został podpisany przez osobę inną niż wymieniona w punkcie 2.6. Ocena merytoryczna: - w Działaniu 9.5 brak inicjatywy oddolnej, - błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich lub jej brak.

26 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Procedura odwoławcza – Działania 9.5 – konkurs I/9.5/07 Liczba protestów złożonych od oceny formalnej 36 Pozytywnie rozpatrzonych 4 Negatywnie rozpatrzonych 16 Nie podlega rozpatrzeniu 16 Liczba protestów złożonych od oceny merytorycznej 65 Pozytywnie rozpatrzonych 50 Nie podlega rozpatrzeniu 7 Negatywnie rozpatrzonych 8

27 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax I/9.1.2/081 protest W trakcie weryfikacji I/9.1.2/081 protest W trakcie weryfikacji I/9.4/081 protest W trakcie weryfikacji I/9.5/081 protest W trakcie weryfikacji Procedura odwoławcza po ocenie formalnej wg stanu na dzień r.

28 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel fax Dziękuję za uwagę Ewa Wolińska Wydział Programowania i Zarządzania EFS Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu


Pobierz ppt "DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 54 tel. 071 782 92 00 fax 071 782 92 12 Stan wdrażania komponentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google