Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcie rzeczy i mienia nieruchomości i rzeczy ruchome rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości części składowe rzeczy przynależności PRZEDMIOT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcie rzeczy i mienia nieruchomości i rzeczy ruchome rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości części składowe rzeczy przynależności PRZEDMIOT."— Zapis prezentacji:

1 pojęcie rzeczy i mienia nieruchomości i rzeczy ruchome rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości części składowe rzeczy przynależności PRZEDMIOT PRAW RZECZOWYCH

2 -prawa bezwzględne skuteczne erga omnes tzn. względem wszelkich osób -prawa względne skuteczne jedynie wobec oznaczonej osoby CHARAKTER PRAW RZECZOWYCH

3 prawo własności użytkowanie wieczyste ograniczone prawa rzeczowe PODZIAŁ PRAW RZECZOWYCH -UŻYTKOWANIE -SŁUŻEBNOŚĆ -SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚĆIOWE PRAWO DO LOKALU -ZASTAW -HIPOTEKA

4 samodzielne związane akcesoryjne zasada numerus clausus praw rzeczowych jawność praw rzeczowych PODZIAŁ PRAW RZECZOWYCH

5 prywatna państwowa - Skarbu Państwa - państwowych osób prawnych - własność rolna Skarbu Państwa (ANR) samorządowa osobista WSPÓŁCZESNA STRATYFIKACJA WŁASNOŚCI

6 podmiotowo uniwersalne bezterminowe bezwzględne – skuteczne erga omnes Triada uprawnień - ius possidendi - ius utendi, fruendi, abutendi - ius disponendi PRAWO WŁASNOŚCI

7 posiadanie rzeczy korzystanie z rzeczy - używanie rzeczy - pobieranie pożytków z rzeczy - pobieranie innych dochodów z rzeczy zużycie i przetworzenie rzeczy rozporządzanie rzeczą PRAWO WŁASNOŚCI - UPRAWNIENIA

8 posiadanie samoistne ciągłość posiadania upływ terminu zasiedzenia dobra wiara posiadacza Przesłanki zasiedzenia Nabycie własności pierwotne i pochodne na mocy umowy przeniesienia własności z mocy samego prawa z mocy orzeczenia sądowego

9 roszczenie windykacyjne roszczenie negatoryjne roszczenia uzupełniające roszczenia związane ze z wzniesieniem budowli na cudzym gruncie OCHRONA WŁASNOŚCI

10 KSIĘGI WIECZYSTE CHARAKTER WPISÓW: WPIS KONSTYTUTYWNY WPIS DEKLARATORYJNY ----- -ZASADA JAWNOŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH -DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI WPISU Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM -RĘKOJMIA WIARY PUBLICZNEJ

11 UŻYTKOWANIE SŁUŻEBNOŚĆ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚĆIOWE PRAWO DO LOKALU ZASTAW HIPOTEKA OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

12 UŻYTKOWANIE SŁUŻEBNOŚĆ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚĆIOWE PRAWO DO LOKALU OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE SAMOISTNE AKCESORYJNE ZASTAW HIPOTEKA

13 UMOWNE USTANOWIENIE PRAWA Z MOCY SAMEGO PRAWA NA MOCY ORZECZENIA SĄDOWEGO NA MOCY DECYZJI ADMINISTRAYCJNEJ POWSTANIE OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

14 ZRZECZENIE SIĘ PRAWA KONFUZJA INNE ŹRÓDŁA -UPŁYW TERMINU -ŚMIERĆ UPRAWIONEGO -NA SKUTEK NIEWYKONYWANIA WYGAŚNIĘCIE OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

15 PRZEDMIOT - RZECZY (niezbywalne, oznaczone co do tożsamości) - PRAWA TREŚĆ -UŻYWANIE -POBIERANIE POŻYTKÓW (zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki art. 256 KC) --- UŻYTKOWANIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE --- UŻYTKOWANIE PRZEZ ROLNICZE SPÓŁDZIELNIE PRODUKCYJNE 1. UŻYTKOWANIE

16 2. SŁUŻEBNOŚĆI GRUNTOWE OSOBISTE SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU SŁUŻEBNOŚĆ JEST OBCIĄŻENIEM CUDZEJ NIERUCHOMOŚCI MAJĄCYM NA CELU ZWIĘKSZENIE UŻYTECZNOŚCI INNEJ NIERUCHOMOŚCI ALBO ZASPOKOJENIE POTRZEB OZNACZONEGO PODMIOTU

17 SŁUŻEBNOŚĆI BIERNE POLEGAJĄ NA OBCIĄŻENIU NIERUCHOMOŚCI PRAWEM, KTÓREGO TREŚĆ POLEGA NA TYM, ŻE WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ ZOSTAJE OGRANICZONY W MOŻNOŚCI DOKONYWANIA W STOSUKNU DO NIEJ OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ CZYNNE POLEGAJĄ NA TYM, ŻE WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WŁADNĄCEJ MOŻE KORZYSTAĆ Z NIERUCHOMOŚĆI OBCIĄŻONEJ W OZNACZONYM ZAKRESIE --- USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGI KONIECZNEJ --- SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

18 3. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU ustanowienie jedynie na rzecz członka spółdzielni umowa o budowę lokalu umowa o ustanowienie prawa (forma pisemna pod rygorem nieważności wniesienie wkładu budowlanego

19 4. ZASTAW ZABEZEPIECZENIA RZECZOWE PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ ZASTAW HIPOTEKA PRAWO ZATZRYMANIA KAUCJA BLOKADA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy.

20 4. ZASTAW POWSTANIE umowa między właścicielem a wierzycielem wydanie rzeczy - ZASTAW REJESTROWY - ZASTAW SKARBOWY - ZASTAW USTAWOWY PRZEDMIOT RZECZY OZNACZONE CO DO TOŻSAMOŚCI RZECZY OZNACZONE CO DO GATUNKU ZBIÓR RECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCY CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ WIERZYTELNOŚCI PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRAWA Z NIEBĘDĄCYCH PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

21 4. ZASTAW ZAKRES ZABEZPIECZENIA ROSZCZENIE O ODSETKI NIE PRZEDAWNIONE ODSZKODOWANIE Z POWODU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA ZWROT NAKŁADÓW NA RZECZ PRZYZNANE KOSZTY ZABEZPIECENIA WIERZYTELNOŚCI

22 5. HIPOTEKA - HIPOTEKA UMOWNA - HIPOTEKA PRZYMUSOWA - HIPOTEKA ŁĄCZNA HIPOTEKĘ USTANAWIA SIĘ DLA ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ WYBRANYCH PRAWACH W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

23 5. HIPOTEKA NA NIERUCHOMOŚCI NA UDZIALE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NA UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM NA SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU NA WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ

24 POSIADANIE -element fizyczny władztwa nad rzeczą (corpus) -element psychiczny władztwa nad rzeczą (animus) SAMOISTNE ZALEŻNE W DOBREJ I ZŁEJ WIERZE FUNKCJE: PRAWO MANIFESTUĄCA PRAWO KORYGUJĄCA OCHRONNA

25 POSIADANIE OCHRONA OBRONA KONIECZNA DOZWOLONA SAMOPOMOC ROSZCZENIE POSESORYJNE


Pobierz ppt "Pojęcie rzeczy i mienia nieruchomości i rzeczy ruchome rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości części składowe rzeczy przynależności PRZEDMIOT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google