Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredytowanie działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredytowanie działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1 Kredytowanie działalności gospodarczej
Tomasz A. Winiarczyk

2 pożyczka Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

3 pożyczka Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

4 kredyt Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

5 kredyt W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Termin wypowiedzenia, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7 dni.

6 pożyczka a kredyt POŻYCZKA dowolna forma cel nieokreślony
rzecz staje się własnością pożyczkobiorcy nieodpłatna albo odpłatna nie musi być zabezpieczona KREDYT forma pisemna na konkretny cel pieniądze są w dyspozycji kredytobiorcy, który musi wykorzystać kredyt zgodnie z umową odpłatny musi być zabezpieczony

7 elementy umowy kredytu
Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności: 1) strony umowy, 2) kwotę i walutę kredytu, 3) cel, na który kredyt został udzielony, 4) zasady i termin spłaty kredytu, 4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu, 5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, 6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, 7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, 8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, 9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje, 10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

8 klasyfikacja kredytów – okres kredytowania
krótkoterminowy do 1 roku średnioterminowy od 1 roku do 3/5 lat długoterminowy ponad 3/5 lat

9 klasyfikacja kredytów - metoda udzielenia
w rachunku bieżącym w rachunku kredytowym wekslowe

10 kredyty wekslowe DYSKONTOWY
kredyt udzielany poprzez przyjęcie do dyskonta weksla od jego kredytobiorcy, dyskontowanie weksla polega na jego wykupie od podawcy (kredytobiorcy) w kwocie nominalnej weksla pomniejszonej o odsetki dyskontowe, kwota wypłacana podawcy stanowi kredyt dyskontowy, którego spłata następuje poprzez wykup weksla przez głównego dłużnika wekslowego (jeżeli nie spłaci, bak sam dokonuje egzekucji) do dyskonta przyjmowane są weksle wynikające z transakcji gospodarczych z terminem płatności dni, dyskonto weksla może być prowadzone poprzez zawarcie umowy o odnawialną linię dyskontową lub w formie doraźnych, jednorazowych transakcji skupu weksla, linia dyskontowa to limit kredytowy przyznawany przez bank, do wysokości którego będą przyjmowane weksle do dyskonta w okresie obowiązywania umowy o linię dyskontową AKCEPTACYJNY umowa, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania do kwoty kredytu ciągnionych na niego weksli przez kredytobiorcę, bank akceptujący nie stawia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, a jedynie użycza samego podpisu, bank akceptując ciągniony na siebie weksel, staje się głównym dłużnikiem wekslowym, zobowiązanym do wykupu weksla, weksel podpisany przez bank staje się surogatem pieniądza, który może być wprowadzony w obieg, w terminie płatności weksla, wystawca powinien dostarczyć bankowi akceptującemu środki na wykup weksla wraz z odsetkami, w przeciwnym wypadku bank wykupuje weksel z własnych środków i jednocześnie udziela kredytu wystawcy weksla

11 klasyfikacja kredytów - przedmiot kredytu
obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru inwestycyjny udzielany na dłuższy okres czasu; przeznacza się go na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem oraz rozwojem działalności gospodarczej

12 klasyfikacja kredytów - zabezpieczenie (najważniejsze)
lombardowy udzielany pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów, metali szlachetnych hipoteczny długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka; udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości

13 klasyfikacja kredytów - rodzaj waluty
złotowy w walucie krajowej dewizowy w walucie obcej (np. USD, CHF, EUR)

14 koszt kredytu Kk – koszt kredytu O – odsetki Km – koszty manipulacyjne
P – prowizja U – ubezpieczenie kredytu

15 odsetki od kredytu O – odsetki K – kwota kredytu
p – oprocentowanie kredytu t – okres kredytowania gdy kredyt spłacamy ratalnie, t obliczamy wg wzoru:

16 udzielanie kredytu Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

17 zabezpieczenia kredytu – osobiste
poręczenie – osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie weksel własny in blanco – kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku; sporządza się deklarację wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty poręczenie wekslowe (awal) – czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy gwarancja bankowa – zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty maksymalnej wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej), w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania przelew (cesja) wierzytelności – bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu przystąpienie do długu

18 zabezpieczenia kredytu – rzeczowe
zastaw na rzeczach i prawach – zabezpieczenie spłaty kredytu na rzeczy ruchomej hipoteka – zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której złożono księgę wieczystą; przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem; nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku przewłaszczenie na zabezpieczenie – forma zabezpieczenia wierzytelności polegająca na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela blokada środków na rachunku bankowym – ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania kaucja – wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym

19 badanie zdolności kredytowej
wymaga sporządzania przez kredytobiorcę skomplikowanych sprawozdań finansowych, których mali przedsiębiorcy nie muszą, ale też nie potrafią sporządzić coraz częściej więc zdolność bada się w oparciu o wysokość dochodów powiększonych o wliczoną w koszty wartość amortyzacji, ewentualnie pomniejszona o minimalne koszty utrzymania przedsiębiorcy i jego rodziny źródłem informacji finansowej o kredytobiorcy jest dokumentacja podatkowa dodatkowo można brać pod uwagę wartość majątku wykorzystywanego w działalności, wielkość zatrudnienia, wartość sprzedaży

20 warunki umowy O ile umowa kredytu nie stanowi inaczej, termin spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym na rzecz obu stron. W przypadku gdy strony ustaliły termin spłaty kredytu dłuższy niż rok, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu trzymiesięcznego.

21 warunki umowy Umowa kredytu może określać, że od kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego niewykorzystanego przysługuje bankowi odrębna prowizja.

22 warunki umowy Bank jest obowiązany niezwłocznie powiadomić, w sposób określony w umowie, osoby będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, jeżeli kredytobiorca opóźnia się z jego spłatą.


Pobierz ppt "Kredytowanie działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google