Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tereny inwestycyjne w Gozdnicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tereny inwestycyjne w Gozdnicy"— Zapis prezentacji:

1 Tereny inwestycyjne w Gozdnicy

2 A 18 A18

3 Położenie Gozdnicy

4 Miasto Gozdnica położone jest
w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego w granicach powiatu żagańskiego.

5 Leży w strefie przygranicznej pogranicza polsko - niemieckiego.

6 Graniczy bezpośrednio od południowego – wschodu
z województwem dolnośląskim.

7 miasto – gminami: Iłowa, Węgliniec.
Sąsiaduje z gminami: Przewóz, Wymiarki oraz miasto – gminami: Iłowa, Węgliniec.

8 Położona jest na zachodnim krańcu mezoregionu Niziny
Śląsko – Łużyckiej w obrębie Borów Dolnośląskich.

9 Powierzchnia miasta w granicach administracyjnych wynosi 23,97 km2.

10 Użytki rolne zajmują 484 ha w tym:
grunty orne 236 ha, sady 9 ha, łąki 124 ha, pastwiska 115 ha.

11 Użytki leśne zajmują 1667 ha, pozostałe grunty 246 ha.

12 Miasto zamieszkuje 3406 osób (stan na 31 grudnia 2011 r.).

13 Przewóz, Iłowa oraz Ruszów drogami kołowymi zaliczonymi
Powiązane jest z miejscowościami Przewóz, Iłowa oraz Ruszów drogami kołowymi zaliczonymi do kategorii dróg wojewódzkich.

14 Przez miasto przebiegają drogi: - nr 300 Iłowa – Gozdnica - nr 350 Łęknica -Przewóz-Gozdnica - nr 350 Ruszów - Gozdnica

15 Wjazd od strony Ruszowa

16 Stacja paliw

17 Największe dla miasta obiekty komunalne tj. ujęcie wody, hydrofornia,
wysypisko śmieci znajdują się poza zespołami zabudowy.

18 Nie stanowią one źródła uciążliwości dla mieszkańców,
jak również nie ograniczają możliwości rozwojowych i inwestycyjnych.

19 Miasto zaopatrzone jest w wodę, z wodociągu komunalnego, który swym zasięgiem obejmuje całą obecną zabudowę mieszkaniową i przemysłową.

20 Ujęcie wody (przy terenie lotniska)

21 Miasto posiada nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków.

22 W mieście znajdują się duże zakłady ceramiczne GZCB Gozdnica

23 Biurowiec GZCB

24 Do strefy wytwórczości zaliczyć należy również kopalnię kruszywa i iłów ceramicznych po zachodniej części miasta.

25 W północno - wschodniej części miasta funkcjonuje ferma drobiu.

26 Gozdnica jest miastem zgazyfikowanym
Gozdnica jest miastem zgazyfikowanym. Gaz ziemny podgrupy LW (dawniej nazywany GZ-41,5) o średniej wartości opałowej 28,78 MJ/m3 rozprowadzany jest siecią rozdzielczą średniego ciśnienia.

27 Źródłem gazu jest stacja redukcyjna wysokiego ciśnienia w miejscowości Wymiarki.

28 Odbiorcy bytowo – komunalni miasta zasilani są napięciem 20kV
Energia elektryczna Odbiorcy bytowo – komunalni miasta zasilani są napięciem 20kV poprzez napowietrzną linię elektroenergetyczną z rozdzielni 110/20 kV w Wymiarkach.

29 Od tej linii odgałęzia się napowietrzna linia
elektroenergetyczna 20kV do zasilania stacji transformatorowej 20/0,4 kV w miejscowości Polana.

30 Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej zasilane są podstawowo odrębnymi dwiema liniami elektroenergetycznymi 20 kV z rozdzielni 110/20 kV w Wymiarkach, rezerwowo z istniejącej linii 20 kV Przewóz - Wymiarki.

31 Odbiorcy komunalni zasilani są
z 12 stacji transformatorowych 20/0,4 kV typu wieżowego, parterowego i słupowego.

32 Na terenach nie zainwestowanych zasilanie odbywa się liniami
napowietrznymi 20 kV o przekrojach AF mm

33 Gozdnica posiada telefoniczną centralę automatyczną, która
zaspokaja potrzeby mieszkańców.

34 Zrealizowany światłowód Wymiarki – Gozdnica – Przewóz
wyeliminował częste awarie sieci telefonicznej.

35 Sieć rozdzielcza telefoniczna na terenach zainwestowanych jest
w większości skablowana , na terenach otwartych są to linie napowietrzne.

36 W północnej części miasta znajduje się teren pełniący funkcję
polowego lądowiska, umożliwiający start samolotów i helikopterów uczestniczących między innymi w akcjach przeciwpożarowych i opryskach.

37

38 wystąpiła do Nadleśnictwa Wymiarki z prośbą o przekazanie części
W grudniu 2004r. Gmina Gozdnica wystąpiła do Nadleśnictwa Wymiarki z prośbą o przekazanie części terenów byłego lądowiska celem przekształcenia ich w Gminną Strefę Przemysłową.

39

40 Strefa otrzymała nazwę „Lotnisko”
ze względu na to, że wcześniej na tym terenie znajdowało się lotnisko, wybudowane w 1936r.

41 Lądowisko

42 Po wojnie do połowy lat 90-tych użytkowane przez Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze do patrolowania i akcji gaśniczych.

43 Nadleśnictwo Wymiarki wyraziło
W kwietniu 2005r. Nadleśnictwo Wymiarki wyraziło zgodę na przekształcenie części terenu lotniska zgodnie z wnioskiem gminy.

44

45 Dokonując podziału nieruchomości lądowiska,po uwzględnieniu stref
ochronnych, od czynnego pasa startowego wydzielono blisko 39 ha terenu, przylegającego do drogi wojewódzkiej nr 300 Gozdnica – Iłowa.

46

47 Po podziale, do dalszego wykorzystania pozostał jeszcze
jeden pas startowy, który może być atrakcyjny dla przedsiębiorców używających tego środka komunikacji.

48 Na prawo widać drogę nr 300 w kierunku Żagania.

49 Zagospodarowania Przestrzennego znalazły się zapisy
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znalazły się zapisy o przeznaczeniu strefy pod zabudowę produkcyjną, magazynową, składową.

50

51 Decyzją Wojewody Lubuskiego znak: D-GN.I.Iwas.7722.I-2/07
z dnia 19 czerwca 2007r. Gmina Gozdnica została właścicielem terenu Strefy Przemysłowej „Lotnisko” o powierzchni 38,9270 ha.

52

53 W bezpośrednim sąsiedztwie strefy przebiega:
linia energetyczna 20 kV, magistrala wodociągowa 250, linia telekomunikacyjna.

54 Na terenie Gozdnicy oraz strefy działają trzy sieci telefonii
komórkowej : T-MOBILE, PLUS i ORANGE.

55 Teren strefy przylega do drogi wojewódzkiej nr 300
Gozdnica- Iłowa - nie ma potrzeby budowania dróg dojazdowych

56 Odcinek drogi przylegający do strefy jest prosty, przez to jest
bezpieczny wjazd i wyjazd do strefy przemysłowej.

57 Poprzez tę drogę strefa przemysłowa ma połączenie
z węzłem autostradowym „Iłowa” na autostradzie A km

58 Drogami wojewódzkimi nr 350 i nr 296 ma połączenie z przyszłym węzłem autostradowym na autostradzie A-4 „Godzieszów” w odległości ok. 35 km

59 Teren jest płaski, w jednym kawałku, różnice w rzędnych
terenu są niewielkie.

60 Przebadany jest geologicznie, dostępna jest dokumentacja geologiczna.

61 Zasilanie strefy w gaz przewodowy nastąpi natychmiast po
rozpoczęciu inwestycji.

62

63

64

65

66

67 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Tereny inwestycyjne w Gozdnicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google