Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 21/2014 Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 21/2014 Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 21/2014 Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko –pomorskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata

2 Od 26 maja 2014r. do 23 czerwca 2014r. do godziny 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. Wypełnione podanie zanieś do szkoły pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie ona będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz zanosić wszelkie dokumenty. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WYPEŁNIENIE FORMULARZA W INTERNECIE: Stwórz swoją listę preferencji, Wypełnij pozostałe pola formularza, Wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem, Poproś rodziców o podpisanie wypełnionego formularza, Zanieś do szkoły pierwszego wyboru.

3 Pamiętaj, że rekrutacja prowadzona jest do oddziałów (klas), a nie do szkół. Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretną klasę w szkole, w której chcesz się uczyć. Możesz na swojej liście preferencji podać nawet kilka oddziałów (klas) z wybranej szkoły. Najpierw wpisz te oddziały (klasy), w których chcesz uczyć się najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić Cię do klasy, która jest na pierwszym miejscu Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do klasy znajdującej się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie dalej próbował, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej z podanych przez Ciebie klas. Twoja lista preferencji może zawierać tylko trzy szkoły ponadgimnazjalne. PODAJ JAK NAJDŁUŻSZĄ LISTĘ PREFERENCJI. Daj systemowi szansę dokonania korzystnego dla Ciebie wyboru!!! UWAGA: LISTA preferencji jest wpisana do systemu informatycznego. Elektronicznym naborem objęte są wszystkie szkoły ponadgimnazjalne zarządzane przez Urząd Miasta Włocławek. Zatem, jeśli zamierzasz zdawać do szkoły spoza Włocławka lub szkoły społecznej, nie wpisuj jej na listę preferencji. Musisz się do niej udać osobiście i złożyć tam wszystkie wymagane przez tą szkołę dokumenty.

4 Do 30 czerwca 2014r. do godziny 15:00 jesteś zobowiązany dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru pozostałe dokumenty wymagane przez szkołę. Do 3 lipca 2014r. do godziny 15:00 szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Do 8 lipca 2014r. do godziny 12:00 szkoły przyjmują oryginały świadectwa i zaświadczenia OKE –potwierdzenie Twojej woli podjęcia nauki w szkole. Do 8 lipca 2014r. do godziny 15:00 szkoły ogłoszą listę kandydatów przyjętych do szkół.

5 Szkoły ponadgimnazjalne dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, ponadgimnazjalne szkoły sportowe, oddziały sportowe w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych oraz szkoły ponadgimnazjalne lub oddziały szkół ponadgimnazjalnych do których kandydaci zdają sprawdziany uzdolnień kierunkowych Od 1 kwietnia 2014 do 25 kwietnia 2014 do 15:00 –składanie wniosków o przyjęcie do wyżej wymienionych szkół lub oddziałów w tych szkołach Od 30 kwietnia 2014 do 6 czerwca 2014 –przeprowadzenie odpowiednio sprawdzianów predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej lub sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkół lub oddziałów wymienionych wyżej

6 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazlanych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające: 1. Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (od 2 do 16 punktów za każdy przedmiot), 2. Następujące osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji: a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (6 punktów), b) udział w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez kuratorów oświaty, albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (maksymalnie 20 punktów niezależnie od liczby osiągnięć) c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu (maksymalnie 2 punkty), 3. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu (Część humanistyczna: J. polski -20 punktów, Historia i WOS -20 punktów, Część matematyczno –przyrodnicza: Matematyka -20 punktów, Przedmioty przyrodnicze -20 punktów, Języki obce -20 punktów), (1% =0,2 pkt) 4. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w danej części lub całości egzaminu gimnazjalnego przyznaje się następujące liczby punktów, uzależnione od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:

7 Liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi 200, w tym: Za wyniki egzaminu gimnazjalnego do 100 punktów 2. Za ocenę z języka polskiego do 16 punktów, 3. Za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie do 48 punktów (do 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne), 4. Za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum do 36 punktów, w tym: a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -6 punktów, b) za uzyskanie: * tytułu finalisty w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty-15 punktów, * tytuł laureata w konkursach tematycznych oraz innych konkursach współorganizowanych przez Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty– od 3 do 5 punktów *osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym -20 punktów c) za jedno z listy osiągnięć wymienionych poniżej –od 2 do 4 punktów: * osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym (miejsca od 1 -3) *osiągnięcia artystyczne (miejsca od 1-3 w imprezach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym) d) wolontariat rozumiany jako systematyczna (co najmniej w okresie rocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia np. aktywna współpraca z domem dziecka, schroniskiem -2 punkty (Brak wpisu na świadectwie o określonym osiągnięciu powoduje nienaliczenie punktów za osiągnięcia. Oryginał dyplomu za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także zaświadczenia o wolontariacie wystawione przez odpowiednią organizację/ instytucję należy przedstawić w szkole pierwszego wyboru)

8 W procesie rekrutacji obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen na punkty:
1. Z języka polskiego: a) ocena celująca -16 punktów, b) ocena bardzo dobra -14 punktów, c) ocena dobra -11 punktów, d) ocena dostateczna -6 punktów, e) ocena dopuszczająca -2 punkty, 2. Z trzech wybranych zajęć edukacyjnych: b) ocena bardzo dobra – 13 punktów, c) ocena dobra -10 punktów, d) ocena dostateczna -5 punktów, e) ocena dopuszczająca -2 punkty. 3. Za egzamin gimnazjalny (za cześć humanistyczną i za cześć matematyczno –przyrodniczą) przyjmowana będzie łączna liczba punktów wpisanych w zaświadczeniu OKE.

9 Uczeń musi mieć przy sobie: *dane osobowe wraz z nr PESEL,
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej. JEŚLI UCZEŃ CHCE PODJĄĆ NAUKĘ W SZKOLE ZAWODOWEJ LUB TECHNIKUM, POWINIEN W WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ ODEBRAĆ SKIEROWANIE NA BADANIA (ZE WSZYSTKICH SZKÓŁ WYBRANYCH WYMAGAJĄCYCH BADANIA LEKARSKIE), WZIĄĆ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ, PESEL ORAZ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ, A NASTĘPNIE W TERMINIE OD DO ZGŁOSIĆ SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY. Uczniowie naszego gimnazjum będą mogli uzyskać pomoc nauczyciela informatyki przy wypełnianiu wniosku elektronicznego do szkoły ponadgimnazjalnej od dnia uruchomienia strony z rekrutacją elektroniczną. O terminie uruchomienia możliwości rekrutacji elektronicznej uczniowie zostaną o tym poinformowani przez szkołę. . Uczeń musi mieć przy sobie: *dane osobowe wraz z nr PESEL, *listę preferencji –wybrane w kolejności szkoły i klasy.


Pobierz ppt "REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 21/2014 Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google