Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leżajsk Sala konferencyjna Starostwa Leżajsk 28.02.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leżajsk Sala konferencyjna Starostwa Leżajsk 28.02.2009."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leżajsk Sala konferencyjna Starostwa Leżajsk 28.02.2009

2 Program spotkania - sprawozdanie z działalności Powiatowej SSRyb. za rok 2008 - wykorzystanie dodatkowych funduszy Okręgu i sponsorów na ochronę wód w 2008 roku - przerwa - omówienie nowych opłat i zasad wędkowania i ograniczeń w 2009 roku - plan pracy na rok 2009 - wolne wnioski, pytania - zakończenie

3 Struktura Organizacyjna Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Leżajsk 2008 Rada Powiatu / Starosta Komendant Powiatowy Grupa Kontrolna koła Leżajsk nr 18 Grupa Kontrolna sekcji SAN Grupa Kontrolna koła Nowa Sarzyna nr 28 Grupa Kontrolna koła Grodzisko Dolne nr 37 Komendant Grupy Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

4 Społeczna Straż Rybacka w Powiecie Leżajsk Społeczna Straż Rybacka przy Powiecie Leżajska została powołana uchwałą nr V/24/99 z dnia 25.02.2001r. i objęła grupy kontrolne z kół: Leżajsk nr 18, Leżajsk SAN nr 19, Nowa Sarzyna Szuwarek, Grodzisko Dolne Pstrąg. W dniu 14.05.2001r. Powiatowym Komendantem Społecznej Straży Rybackiej został Kol. Stanisław Mączka. Rok * ilość kontroli przejechano kilometrów skontrolowano osóbujawniono naruszeń przepisów 19991464 45439935 2000672 67842639 20013377922418 20021451 88548447 20031892 976931121 200417132971011143 20051864191581180 20061843322602107 2007154238745945 200891176843017 *) – dane 1999-2001 dotyczą koła Leżajsk 18 – od roku 2002 to już dane z 4 kół w powiecie; od 2005 - 3 kół i sekcji SAN.

5 INFORMACJA O POROZUMIENIACH MIĘDZYOKRĘGOWYCH ZAWARTYCH PRZEZ PZW OKRĘG W RZESZOWIE NA 2009 ROK UWAGA: Wędkarze wędkujący na wodach okręgu w Rzeszowie w ramach zawartych porozumień międzyokręgowych są zobowiązani do prowadzenia rejestru połowu na zasadach obowiązujących w Okręgu w Rzeszowie. Porozumienia zawarte na zasadach wzajemności z Okręgami PZW Ściana Wschodnia" tj. Radom, Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Białystok i Siedlce (brak jest porozumienia z Okręgami Zamość i Tarnobrzeg ze względu na niedotrzymanie przez te Okręgi zasad zawartych Porozumień). Do połowu metodą spinningową na wodach nizinnych na terenie w/w Okręgów wędkarze Okręgu Rzeszów są zobowiązani do posiadania znaczka uprawniającego do wędkowania na wodach górskich Okręgu Rzeszów. Wędkarze w/w Okręgów z porozumienia Ściana Wschodnia" mogą wędkować na wodach Okręgu Rzeszów wyszczególnionych w tabelach: I i V (z wyłączeniem zbiorników), natomiast na wymienionych w tabelach: III i IV po opłaceniu składki uzupełniającej na zbiorniki w wysokości 30 zł. Porozumienie zawarte na zasadach wzajemności z Okręgiem PZW Kielce. Wędkarze z Okręgu PZW w Kielcach mogą wędkować na wodach Okręgu Rzeszów wyszczególnionych w tabelach: I i V, natomiast na wymienionych w tabeli: III i IV po opłaceniu składki uzupełniającej na zbiorniki w wysokości 30 zł.

6 INFORMACJA c.d. Porozumienie na części wód z Okręgiem PZW Tarnów który jako użytkownik rybacki udostępnia na zasadach wzajemności do wędkowania dla wędkarzy PZW Okręgu w Rzeszowie następujące wody: rzeka Wisła na odcinku od mostu w Szczucinie do ujścia Wisłoki oraz cały obwód rybacki nr 1 rzeki Breń. Okręg PZW w Rzeszowie jako użytkownik rybacki udostępnia do wędkowania na zasadach wzajemności dla wędkarzy PZW Okręgu w Tarnowie następujące wody nizinne z wyłączeniem wód krainy pstrąga i lipienia oraz zbiorników znajdujących się w granicach wymienionych poniżej obwodów rybackich: rzeka Wisłoka od mostu drogowego w miejscowości. Bielowy do ujścia Tuszymki ( w granicach obwodów rybackich nr 3, 4 rzeki Wisłoki). Wędkarzy wędkujących na w/w wodach obowiązuje rejestr połowu ryb macierzystego Okręgu. Jednocześnie na wodach objętych niniejszym porozumieniem obowiązują zasady rejestracji połowów ustalone przez użytkownika rybackiego. Po wniesieniu przez wędkarzy Okręgu Tarnów składki Okręgu Rzeszów w wysokości 30 złotych (składka uzupełniająca zbiorniki) Okręg w Rzeszowie udostępnia do wędkowania dla tych wędkarzy Okręgu Tarnów zbiornik Mokrzec stanowiący część obwodu rybackiego Nr 3 rzeki Wisłoki oraz Strzegocice (wyrobiska pożwirowe). Wędkarzy wędkujących w wodach wyżej wymienionych zbiorników obowiązuje rejestr połowu ryb Okręgu Rzeszów

7 INFORMACJA c.d. Porozumienie zawarte z Okręgiem PZW Krosno na wody obwodów rybackich: Wisłok 2, Wisłoka 2 - (użytkownik rybacki Okręg PZW Krosno), Stobnica 1 - (użytkownik rybacki PZW Okręg w Rzeszowie) udostępnione do wędkowania dla członków Okręgów Krosno i Rzeszów na podstawie zawartego porozumienia. Na wodach obwodów rybackich Nr 2 rzeki Wisłok i Nr 2 rzeki Wisłoki obowiązują uregulowania zasad połowu ustalone prze Okręg Krosno: Wymiar ochronny sandacza wynosi 50 cm - Utworzono odcinek specjalny na rzecze Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku w z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat, - Łączny dzienny limit połowu ryb łososiowatych i lipienia wynosi 3 szt - Łączny miesięczny limit połowu ryb łososiowatych i lipienia wynosi 9 szt Wody udostępnione do wędkowania dla wędkarzy innych okręgów (spoza zawartych porozumień, wymienionych powyżej) na podstawie opłaconej składki Okręgu PZW w Rzeszowie na ochronę i zagospodarowanie wód z uwzględnieniem ich charakteru wymienione w TABELI NR I, III, IV, V oraz wymienione poniżej (1*, 2*, TABELA II i VI )

8 UWAGA: Wędkarze wędkujący na wodach okręgu w Rzeszowie w ramach zawartych porozumień międzyokręgowych są zobowiązani do prowadzenia rejestru połowu na zasadach obowiązujących w Okręgu w Rzeszowie. Na podstawie Uchwały Zarządu Okręgu na wszystkich wodach Okręgu obowiązuje: - zakaz połowu ryb metodą trollingową, - zakaz stawiania tzw. bojek (bojki, butelki, PET-y i inne), natomiast dozwolone jest stosowanie specjalnie do tego przeznaczonych oznaczników, - podniesione zostają wymiary ochronne na: szczupaka do 50 cm, karpia do 35 cm oraz pstrąga potokowego do 30 cm, - ustanowiony zostaje dolny wymiar ochronny na okonia do 18 cm, - Ryby łososiowate i lipieniowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż sztuczna przynęta należy natychmiast uwolnić.

9 ... 4.) Zbiorniki: Brzóza Królewska, Ożanna, Floryda - wprowadza się ograniczenie połowu do 1 sztuki dziennie ryb z gatunków: (karp, lin, szczupak, sandacz) w okresie od 1 października do końca roku.... 13.) Zbiornik Czyste w Grodzisku Dolnym (nowe) 1. Ograniczenie limitu zabieranych karpi do 1 sztuki dziennie od 1 października do 31 grudnia....

10 REJESTR POŁOWU RYB Podstawą wprowadzenia rejestracji połowu ryb jest Uchwała XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21.X.2005 r. Uchwały PZW Zarządu Okręgu w Rzeszowie: Nr 23 z dnia 25.09. 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.IX.2003 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa. Rejestracja ma na celu umożliwienie Okręgowi prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów stanowi naruszenie warunków zezwolenia, co jest wykroczeniem naruszającym art.27, ust.1, pkt.1 ustawy o Rybactwie Śródlądowym (może to skutkować mandatem karnym - wg taryfikatora wykroczeń: 200,00 zł, utratą zezwolenia na wędkowanie bez odszkodowania). W przypadku naruszenia warunków zezwolenia na wędkowanie osoba uprawniona (Strażnik Państwowej Straży Rybackiej, Funkcjonariusz Policji lub Strażnik Społecznej Straży Rybackiej) ma prawo zabrać wędkarzowi rejestr połowów, co skutkować może koniecznością wykupienia kolejnego zezwolenia na wędkowanie i uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł podobnie jak w przypadku zagubienia rejestru.

11 REJESTR POŁOWU RYB c.d. INSTRUKCJA PROWADZENIA REJESTRU 1. Wpisu należy dokonać długopisem, czytelnie, bez skreśleń, natychmiast po przybyciu na łowisko, przed przystąpieniem do wędkowania. 2. W rubryce data należy wpisać datę rozpoczęcia połowu, przy czym po godzinie 00:00 dokonujemy wpisu nowej daty. 3. W rubryce rejestru Okręg, należy wpisać nazwę Okręgu, na terenie, którego znajduje się łowisko np. Rzeszów, Lublin itd. 4. W rubryce rzeka, zbiornik należy wpisać: nazwę rzeki, zbiornika, na których dokonywany jest połów np. Wisłok. 5. W rubryce miejscowość należy wpisać nazwę miejscowości, na terenie, której znajduje się łowisko np. Rzeszów. 6. Złowione ryby przeznaczone do zabrania (przechowywane żywe i zabite) bez względu na gatunek i rodzaj wód, w których dokonujemy połowu należy wpisać do rejestru, wypełniając przeznaczone do tego rubryki. W przypadku ryb objętych wymiarem ochronnym należy natychmiast dokonać wpisu dla każdej ryby w oddzielnej rubryce podając długość ryby w centymetrach i jeżeli jest taka możliwość to również wagę. Ryby przetrzymywane w siatce nie podlegają wymianie. W przypadku ryb nie objętych wymiarem ochronnym dokonujemy wpisu pierwszych zabieranych ryb wymieniając gatunek ryby, a po zakończeniu połowu ostateczną liczbę zabieranych ryb np. ukleja.., leszcz.., karaś.., okoń... Zwrot rejestru jest podstawą wydania nowego: w przypadku wyczerpania rubryk lub na rok następny. Brak zwrotu rejestru bez względu na jego przyczynę (zagubienie, zniszczenie itp.) zobowiązuje wędkarza do wpłaty składki na zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 10 zł oraz do wypełnienia duplikatu rejestru. Wpłatę taką wędkarz dokonuje również, jeżeli na jego rejestrze występuje adnotacja uprawnionych do kontroli (PSR, Policja, SSRyb.) stwierdzająca brak wypełnienia rejestru w trakcie wędkowania. Osoba wydająca i odbierająca rejestry ma dokonywać wpisu numeru rejestru do legitymacji pod aktualnymi znaczkami opłat oraz potwierdzać tam zwrot rejestru. Do dnia 30 kwietnia 2009 r. druk należy zdać do jego wystawcy. Adres kontaktowy Zarząd Okręgu PZW Rzeszów. 35-113 ul. Akacjowa 36, tel. 017 85-49-801

12 W 2009 r. obowiązują nowe zasady sprzedaży znaczków opłat członkowskich. W związku z powyższym wszelkie opłaty na które wydrukowany jest znaczek nie mogą być opłacane za pomocą przelewu i wymagane jest wydanie opłacającemu rejestru połowu Okręgu PZW w Rzeszowie. Opłaty jednodniowe mogą być opłacane przelewem lub przyjmowane do kasy Koła na podstawie druku KP. W przypadku opłat jednodniowych wędkarz może posługiwać się rejestrem połowów wydanym przez jego macierzysty Okręg. Przypominam że osoby niezrzeszone w Polskim Związku Wędkarskim mogą na podstawie wykupionego zezwolenia rocznego lub jednodniowego wędkować wyłącznie na wodach płynących tj. na obwodach rybackich Stobnica 1, Wisłok 3 i 4, San 9 oraz Wisłoka 3,4 i 5 oraz na zbiornikach znajdujących się na w/w obwodach tzn.: Rzeszów, Nowa Wieś, Niedźwiadek, Ożanna. Brzóza Królewska, Czyste, Blizne, Jelna, Tama, Głuchów, Kamionka, Cierpisz oraz Mokrzec. Na wodach zbiorników zamkniętych poza obwodami mogą łowić wyłącznie członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego. Jednocześnie na łowiskach Rzemień i Rajszula rozliczanymi w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego mogą wędkować wyłącznie członkowie PZW Okręg w Rzeszowie. Równocześnie przypominam że cudzoziemcy mogą być na podstawie § 9 pkt. 4 członkami Polskiego Związku Wędkarskiego. W przypadku zgłoszenia się do Koła cudzoziemca który chce należeć do PZW. Skarbnik jest zobowiązany postępować podobnie jak w przypadku osoby z polskim obywatelstwem. Jedyną różnicą jest tylko nie pobieranie opłaty za egzamin ponieważ cudzoziemiec na podstawie Statutu PZW Art. 7 pkt 4 jest zwolniony z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Adam Kowalik Dyrektor Biura PZW Okręg w Rzeszowie

13 Poniższa tabelka zawiera adresy i telefony posterunków PSR w woj. Podkarpackim, w razie zauważenia kłusownictwa nad wodą apelujemy o informowanie tych służb. Ze strony Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego można wejść na stronę Okręgu PZW Rzeszów, są tam też linki do stron innych okręgów PZW w Polsce. Adres strony Okręgu Rzeszów pod który podlegają koła naszego Powiatu: http://www.pzw.org.pl/45/ http://www.pzw.org.pl/45/ E-mail: pzwrzeszow@interia.pl, zopzwrzeszow@interia.pl

14 źródło: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/psr/k1/wwehttp://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/psr/k1/wwe

15 Proszę o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości zaobserwowanych nad wodą pod podane numery telefonów: tel. 696 150 878 – Kol. Leszek Jarzyński (koło Leżajsk 18 San); tel. 605 962 905 – Kol. Maczuga Norbert (koło Nowa Sarzyna Szuwarek); tel. 696 201 287 – Kol. Władysław Wojnarski (koło Grodzisko Dolne Pstrąg); tel. 515 216 543 – Kol. Stanisław Mączka (Komendant Powiatowy). oraz DSF 694 666 102

16 Podstawowe dane dot. Okręgu PZW Rzeszów – przekazywać zainteresowanym osobom spoza Okręgu PZW Rzeszów POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI Okręg w Rzeszowie 35-113 Rzeszów; ul. Akacjowa 36 PEKAO SA II O/Rzeszów 46 1240 2614 1111 0000 3958 6139 Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 15; w czwartki od 7-17. Dyrektorem biura jest mgr.inż. Adam Kowalik Kontakt z biurem jest również możliwy poprzez Gadu-Gadu: 8351519 Tel. (0-17) 854-98-01; 854-98-02 (fax) 850-43-51 Regon 690337080 NIP 813-10-93-035 Wędkarz wnoszący opłatę jednodniową za wędkowanie za pośrednictwem poczty powinien na przekazie zaznaczyć datę formacie: dzień (liczba) miesiąc (słownie) rok (liczba).

17 Obowiązki strażników SSRyb. w roku 2009: - Kontrola realizacji obowiązku rejestracji połowu ryb; - Odbiór za pokwitowaniem rejestrów, które nie zostały zwrócone; odbiorów za pokwitowaniem rejestrów niewypełnionych w zbiegu z wykroczeniem wędkarskim; -Kontrola uprawnień do połowu ryb wędkarzy z okręgów z którymi mamy zawarte porozumienia (dotyczy opłat za zbiorniki); - kontrola składki na zbiorniki 30,00 zł (na zbiornikach); - ewidencjonowanie dzikich wysypisk, nielegalnego poboru kruszywa; - wycinka drzew nad wodami.

18 Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 stycznia 2002 roku w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką (DZ.U. nr 5, poz. 55). Zadania Zadaniem SSRyb. Jest współdziałanie z PSR w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Zakresem współpracy objęte są: -Zapobieganie i zwalczanie nielegalnego połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych; - Zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minigami; Formy współpracy: 1)Organizowanie i przeprowadzanie kontroli; a) dokumentów uprawniających do połowu ryb, raków i minogów oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb, raków i minogów przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu; b) ilości i gatunków odłowionych, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu;

19 Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka c.d. 2) Podejmowanie działań przy zabezpieczeniu porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu; 3) Udzielanie pomocy przy: a) wykonywaniu czynności w celu zabezpieczenia miejsca wykroczenia lub przestępstwa; b) kontroli oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, raków i minogów; 4) Przeprowadzanie wspólnych akcji i patroli (pod kierownictwem strażnika wskazanego przez komendanta wojewódzkiego PSR, po uprzednim uzgodnieniu czasu i miejsca ich trwania przez komendantów PSR i SSRyb. lub osoby przez nich upoważnione - § 1 ust. 4); 5) wspólne organizowane, przynajmniej raz w roku, szkolenia i ćwiczenia; 6) wymiania informacji: a)co do miejsca, czasu, rodzaju i wyników prowadzonych działań (informacje dotyczące czasu, miejsca, rodzaju i ilości odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu przekazuje się PSR niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia ich odebrania lub znalezienia - § 1 ust. 3); b)O przypadkach naruszenia lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przepisów o rybactwie śródlądowym.

20 Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka c.d. Stosownie do § 2 rozporządzenia komendat wojewódzki PSR z komendantem SSRyb.: -Sporządzają, do końca stycznia każdego roku, plan współpracy, w którym określa się szczegółowy sposób realizacji wspólnych zadań, w tym wzajemne korzystanie ze środków łączności i transportu, ilości wspólnych działań i licznę osób w nich uczestniczących oraz zasady zabezpieczania odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu; -Dokonują, co najmniej raz w roku, oceny współpracy określonej w planie. Uprawnienia strażnika SSRyb. Z 18 różnych uprawnień przysługujących strażnikowi PSR, strażnikowi SSRyb. na mocy art. 25 ust. 1 Ustawy o rybactwie środlądowym przysługują tylko 4 uprawnienia:

21 Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka c.d. 1)Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu (art. 23 pkt 1); 2)Kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu (art. 23 pkt 1); 3)Zabezpieczanie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza (art. 23 pkt 3); 4)W wypadku uzasadnionego podejrzenia przestępstwa lub wykroczenia – odbieranie za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu (art. 23 pkt 4 lit b); z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa a przedmioty zabezpieczyć. Na podstawie: publikacje prof. Dr hab. Wojciecha Radeckiego w Wędkarzu Polskim

22 Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka c.d. Dodatkowe obowiązki SSRyb. Wynikające z regulaminu SSRyb Powiatu Leżajsk 5) w razie udaremnienia strażnikowi wykonywania czynności kontrolnych przez osobę kontrolowaną, strażnik odstępuje od czynności i o zaistniałej sytuacji informuje komendanta grupy lub powiatowego. 6) po dokonaniu czynności kontrolnych, w przypadku konieczności skierowania wniosku o ukaranie do właściwych organów strażnik jest obowiązany, niezwłocznie przekazać wniosek o ukaranie kontrolowanego komendantowi powiatowemu. 7) Wniosek o ukaranie sporządzony i sprawdzony pod względem merytorycznym i prawnym przez Komendata Powiatowego wraca do właściwej grupy kontrolnej, która przekazuje go zarządowi koła. Zarząd koła poprzez ZO PZW Rzeszów, kieruje wniosek do właściwego organu Statutowego PZW (dotyczy: wniosków do sądów koleżeńskich PZW).

23 Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka c.d. Teren działania SSRyb. Powiatu Leżajsk Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierzchniowe wody śródlądowe, dla których właściwym miejscowo w dziedzinie rybactwa jest Starosta Leżajski. Nadzór specjalistyczny Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda Podkarpacki poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Nadzór merytoryczny Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Leżajsk.


Pobierz ppt "Spotkanie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Leżajsk Sala konferencyjna Starostwa Leżajsk 28.02.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google