Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament Administracji Publicznej

2 Plan prezentacji wprowadzenie zasady przeprowadzania konkursów i wyboru projektów do dofinansowania konkursy ogłoszone i planowane pytania

3 Wdrażanie Działania 5.2 PO KL Kto? Co? Jak? Dla kogo? Kiedy?

4 Proces wyboru projektów Ogłoszenie o konkursie Składanie wniosków Ocena formalna Ocena merytoryczna Lista rankingowa Negocjacje Podpisanie umowy Lista podpisanych umów

5 Ogłoszenie o konkursie dokumentacja konkursowa na podstawie zapisów RPDz www.mswia.gov.pl, www.mrr.gov.pl, portal NGO dziennik ogólnopolski (GW, GP) siedziba IP2 infolinia, e-mail gazety branżowe drzwi otwarte dla wnioskodawców

6 Składanie wniosków zgodnie z zapisem w dokumentacji konkursowej wydanie poświadczenia złożenia wniosku TAK osobiście, kurierem, pocztą NIE faksem e-mailem

7 Ocena formalna karta oceny formalnej – kryteria dostępu dwie osoby 14 - 21 dni termin oceny 5 -7 dni od zatwierdzenia oceny pismo informujące: wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI, wniosek skierowany na KOP - pilne uzupełnienie + numer KSI wniosek odrzucony niezgodność z dokumentacją konkursową oraz instrukcją wypełniania wniosków skutkuje odrzuceniem wniosku !!! brak uzupełnień (podpisy, załączniki)

8 Ocena merytoryczna – KOP (1/2) karta weryfikacji merytorycznej – kryteria strategiczne dwóch niezależnych oceniających (nowość-asesorzy) możliwe ponowne skierowanie do oceny formalnej, maksymalna ocena 100 punktów + punkty dodatkowe za kryteria strategiczne (nie muszą być spełnione) liczona średnia arytmetyczna dwóch oceniających oraz oceny każdej z 5 części wniosku,

9 Ocena merytoryczna – KOP (2/2) ocena końcowa = suma średniej ocen za kryteria merytoryczne + suma średniej ocen za kryteria strategiczne możliwe dofinansowanie >= 60% średniej ocen za kryteria merytoryczne rozbieżności > 30 pkt ocenia trzecia osoba projekty powyżej 5 mln PLN i ponowna o.m. – ekspert z listy MRR

10 Lista rankingowa wnioski spełniające minimum punktowe (60 pkt) rekomendowane przez KOP, zatwierdza organ (Minister) pismo informujące do wnioskodawców przyjęcie projektu do realizacji możliwość podjęcia negocjacji wyczerpanie limitu środków odrzucenie projektu publikacja listy (www, siedziba IP2) publikacja listy podpisanych umów

11 Negocjacje dotyczą zakresu merytorycznego i budżetu (metodologia liczenia kosztów pośrednich, kwota dofinansowania) 5 dni od daty otrzymania pisma informującego i zakończone w ciągu 20 dni Protokół (IP2) i poprawiony wniosek (beneficjent) bez możliwości kolejnej poprawy możliwe zwiększenie wartości projektu - do 5% w przypadku rezygnacji z podpisania umowy – bez prawa do protestu

12 Podpisanie umowy konieczne dostarczenie załączników w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma informującego; niedostarczenie załączników oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie lista wymaganych załączników – RPDz ocena treści załączników przez IP2

13 Protest na etapie oceny formalnej i merytorycznej ponowne sprawdzenie zgodności wniosku z kryteriami, dokumentacją konkursową 14 dni od daty otrzymania pisma o odrzuceniu wniosku; niedotrzymanie terminu skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia forma pisemna ze wskazaniem zarzutów, załączyć dokumentację sprawy do IP2 (związana zakresem protestu), rozstrzygniecie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez instytucję (uwzględniony / odrzucony) można wycofać protest przed upływem terminu rozpatrzenia

14 Ponowne rozpatrzenie sprawy po negatywnym rozpatrzeniu protestu, 7 dni od daty otrzymania informacji, do IZ PO KL (związana zakresem wniosku) niedotrzymanie terminu i właściwości instytucjonalnej skutkuje pozostawieniem bez rozpatrzenia, rozstrzygniecie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez IZ PO KL, uwzględniony - powtórna ocena formalna lub merytoryczna nieuwzględniony - uzasadnienie Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla PO

15 Konkursy ogłoszone w 2008 r. Konkurs nr 1/5.2.1./PO KL Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów JST – alokacja 40,9 mln PLN Konkurs nr 2/5.2.1./PO KL Wzmacnianie zdolności JST w zakresie stanowienia prawa miejscowego i aktów administracyjnych – alokacja 19,8 mln PLN

16 Konkursy planowane w 2008 r. Konkurs nr 3/5.2.1./PO KL – III kw. 2008 Wdrażanie usprawnień zarządczych w adm.publ. (ISO, CAF) – alokacja 50 mln PLN Konkurs nr 4/5.2.3./PO KL - listopad 2008 Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla służb publicznych nadzorowanych przez MSW – alokacja 24 mln PLN

17 Konkursy 2009-2013 Powtarzane co roku/dwa lata edycje konkursów na typy projektów umieszczonych w SzOP do wyczerpania alokacji, zgodnie ze strategią wdrażania Działania 5.2: diagnoza/analiza sytuacji/pilotaż planowanie zadań, przygotowanie do implementacji, implementacja zadań, upowszechnianie dobrych praktyk

18 Kryteria formalne wyboru projektów w 2008 Typ beneficjenta - JST, ZiS JST, ISz, NGO, SW, JN (konkursy 1- 3), komendy i oddziały policji, straży granicznej, ośrodki szkoleniowe nadzorowane przez MSW (konkurs nr 4) Wartość projektu - 800 tys – 9 mln PLN (konkurs nr 1), 500 tys – 5 mln PLN (konkurs nr 2), 900 tys – 9 mln PLN (konkurs nr 3), 1,2 mln – 6 mln PLN (konkurs nr 4) Wkład własny - 5 % (konkurs nr 1 i 2), 2,5% (konkurs nr 3) Adresaci pomocy – minimum 10 urzędów (konkurs nr 3), skierowanie komendanta (konkurs nr 4) Obszar realizacji – woj. pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie, przejścia graniczne (konkurs nr 4)

19 Kryteria merytoryczne wyboru projektów w 2008 r. Konkurs nr 1 i 2 9 pkt - 80% pracujących w UG W i M-W, 6 pkt - partnerstwo Konkurs nr 3 8 pkt - poprawa metod i narzędzi, 6 pkt - wdrażanie systemu zgodnego z ISO, 6 pkt - wprowadzenie metod mierzenia satysfakcji klientów Konkurs nr 4 15 pkt - co najmniej 10 komend/oddziałów

20 Konkurs nr 1 - statystyka Ogłoszenie - 29 kwietnia, powtórzony 19 maja Liczba wniosków (stan na 2 czerwca 2008 r.) – 143 NGO - 36 Instytucje szkoleniowe - 29 JST - 53 Szkoły wyższe – 13 Inne - 12 Kwota - 345 619 290 PLN Średnia wartość - 2 417 000 PLN Wycofane - 9 Odrzucone - 12 KOP – 23 czerwca 2008 r.

21 Konkurs nr 2 - statystyka Ogłoszenie - 29 kwietnia, powtórzony 19 maja Liczba wniosków (stan na 2 czerwca 2008 r.) – 20 NGO - 3 Instytucje szkoleniowe - 14 JST - 2 Szkoły wyższe – 1 Kwota - 33 362 414 PLN Średnia wartość - 1 668 120 PLN Wycofane - 2 Odrzucone - 0 KOP - 23 czerwca 2008 r.

22 Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna (1/2) skutkujące odrzuceniem: brak wkładu własnego źle obliczony wkład własny (GW nie pełni funkcji Excela!!!) – 5% kosztów ogółem (z poz. 4.1 wniosku) wydruk próbny (podgląd wydruku) brak wersji.xml (tylko.pdf) nie wypełnione wszystkie pola wniosku (np. liczba uczestników)

23 Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna (2/2) inne: parafowanie wszystkich stron wniosku składanie 2 płyt CD sposoby potwierdzania za zgodność z oryginałem niezgodne z dokumentacją konkursową, brak właściwych podpisów na załączniku finansowym, brak załączników partnerów niebędących jsfp IP2 dopuściła uzupełnienia: załączniki dot. partnerów, kontrasygnata na załączniku finansowym

24 Najczęściej popełniane błędy – ocena merytoryczna niezgodność z celem Działania, typem projektu niezgodność opisu projektu z budżetem kwalifikowalność VAT zawyżone wynagrodzenia personelu i promocji zakupy drobnego sprzętu – ilość i data zakupu rekrutacja personelu i uczestników utrzymanie rezultatów projektu niestosowanie ustawy PZP

25 Najczęściej popełniane błędy - realizacja projektu podpisanie umowy o dofinansowanie projektu bez zapoznania się z jej treścią (obowiązki beneficjenta projektu), nieznajomość wytycznych i zasad realizacji projektu, najczęstsze nieprawidłowości - zasady kontraktacji wykonawców, kwalifikowalność wydatków, informacja i promocja

26 Pomoc IP2 dla beneficjentów projektów TAK szkolenia dla beneficjentów drzwi otwarte IP2 udzielanie informacji NIE wypełnianie wniosków o dofinansowanie potwierdzanie zasadności zadań zaplanowanych w projektach oraz kwalifikowalności wydatków opisanych w wytycznych

27 Dziękuję za uwagę IP2 PO KL w MSWiA ul. Wspólna 2/4 00-505 Warszawa tel. 0-22-661-88-22, 0-22-628-91-63 faks.:0-22-661-94-08 e-mail: pokl@mswia.gov.pl


Pobierz ppt "Praktyczne aspekty wdrażania Działania 5.2 PO KL Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucja Pośrednicząca II stopnia PO KL Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google