Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”"— Zapis prezentacji:

1

2 Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” (II edycja konkursu) Departament Wdrożeń i Innowacji – Instytucja Pośrednicząca Gliwice, 11 września 2008 r.

3 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Poddziałanie 4.1.1
Działania finansowane w ramach Priorytetu IV oraz dostępne środki finansowe Poddziałanie – ogólna informacja Procedura oceny projektów Najczęściej popełniane błędy Wypełnianie wniosku w Generatorze Różnice między I a II edycją konkursu Podstawa prawna i dokumenty programowe

4 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Poddziałanie 4.1.1
Cele Priorytetu: Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R

5 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Działania finansowane w ramach Priorytetu IV
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Szkolnictwo wyższe i nauka Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.3 Wzmocnienie narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R

6 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Środki finansowe

7 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Środki finansowe

8 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Projekty konkursowe
Poddziałanie 4.1.1 Zwiększanie potencjału dydaktycznego uczelni

9 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Projekty konkursowe – Poddziałanie 4.1.1
Programy rozwojowe uczelni Programy wyrównawcze Stypendia dla doktorantów, postdoców i profesorów wizytujących E-learning Nowe kierunki studiów Wsparcie biur karier Współpraca z pracodawcami Podnoszenie kompetencji kadry szkół wyższych

10 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Projekty konkursowe – Poddziałanie 4.1.1
Kryteria: Projektodawca: uczelnia publiczna lub niepubliczna Realizacja: samodzielnie w partnerstwie z inną uczelnią lub jednostką naukową we współpracy z przedsiębiorcą Wartość projektu – min PLN Okres realizacji – nie krócej niż 1 rok

11 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Projekty konkursowe – Poddziałanie 4.1.1
Preferowane projekty: przewidujące prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku realizowane w partnerstwie z inną uczelnią lub jednostką naukową przewidujące organizację co najmniej 3-miesięcznych staży u pracodawców (dla studentów i absolwentów) z elementami współpracy z przedsiębiorcami

12 Instytucja Pośrednicząca – Departament Wdrożeń i Innowacji, MNiSW
Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Projekty konkursowe – Poddziałanie 4.1.1 Instytucja Pośrednicząca – Departament Wdrożeń i Innowacji, MNiSW Terminy ogłoszenia konkursów I edycja: 29 stycznia – 14 kwietnia 2008 r. – edycja zakończona II edycja: 27 sierpnia – 1 października 2008 r.

13 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Projekty konkursowe (konkurs zamknięty) – Procedura wyboru Procedura oceny: 45 dni roboczych od daty zakończenia konkursu 14 dni na ocenę formalną (z możliwością przedłużenia do 21 dni w uzasadnionych przypadkach) 31 dni na ocenę merytoryczną przy pomocy Karty oceny formalnej i Karty oceny merytorycznej w oparciu o kryteria: ocena formalna: formalne i dostępu ocena merytoryczna: merytoryczne, horyzontalne i strategiczne oceny merytorycznej dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP) pracownicy Departamentu Wdrożeń i Innowacji asesorzy wniosek oceniany przez 2 osoby

14 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Projekty konkursowe – Procedura wyboru
Procedura oceny: wniosek uzyskawszy min. 60 punktów – ocena pozytywna lista rankingowa możliwość negocjacji –np. gdy przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania należy podjąć w terminie 5 dni od otrzymania pisma w formie pisemnej lub ustnej powinny zostać zakończone w ciągu kolejnych 20 dni w ciągu 5 dni od zakończenia – skorygowany wniosek o dofinansowanie procedura odwoławcza – pisemny protest w ciągu 14 dni od otrzymania pisma składany do Instytucji Pośredniczącej rozpatrzenie w ciągu 1 miesiąca podpisanie umowy w ciągu 5 dni od otrzymania pisma – wszystkie wymagane załączniki do umowy o dofinansowanie

15 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Popełniane błędy – przykłady
Ocena formalna: brak pieczęci wnioskodawcy – powinna być umieszczona na pierwszej stronie wniosku brak podpisu osoby upoważnionej (oraz jej pieczęci imiennej) w rubryce pod oświadczeniem brak kontrasygnaty głównego księgowego/kwestora/kanclerza na załącznikach określających sytuację finansową projektodawcy i partnera (lub pod oświadczeniem we wniosku – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych) brak numeru REGON czy NIP inna suma kontrolna wersji papierowej niż wersji elektronicznej (suma kontrolna pełni rolę parafy) Ocena merytoryczna: wprowadzanie elementów nie wpisujących się w przedmiot konkursu brak metodologii kosztów pośrednich brak właściwego przeliczenia budżetu: - na jednego uczestnika – nie może być „0” - wartość wnioskowanego dofinansowania nie jest równa wartości ogólnej projektu, przy jednoczesnym nie wykazaniu wkładu własnego i przychodu brak spójności między działaniami, rezultatami a celami projektu

16 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Zanim zaczniemy wypełniać wniosek w Generatorze….
zapoznanie się z Dokumentacją konkursową dla II edycji konkursu w ramach Poddziałania oraz dokumentami programowymi dla PO KL ( w zakładce FUNDUSZE STRUKTURALNE) zapoznanie się z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej – FAQ ( w zakładce FUNDUSZE STRUKTURALNE) stworzenie koncepcji a następnie szczegółów projektu przeanalizowanie Kart oceny formalnej i merytorycznej zapoznanie się z instrukcją obsługi i wypełniania Generatora ( wypełnienie wniosku w Generatorze

17 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Wypełnianie wniosku w Generatorze
wniosek należy wypełniać zgodnie z kolejnością: informacje o projekcie beneficjent charakterystyka projektu oświadczenie szczegółowy budżet harmonogram wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili walidacja (przycisk „Przelicz” umieszczony w dwóch miejscach wniosku) zasady bezpiecznego zapisywania danych – aby nie stracić już wprowadzonych danych należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku „Otwórz” drukuj cały wniosek – nie wymieniaj pojedynczych stron w wersji papierowej wniosku wniosek składany jest w formie wydruku (dwa egzemplarze) oraz na nośniku elektronicznym w postaci pliku XML oraz pliku PDF

18 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Zmiany po I edycji
zrezygnowano z jednego z kryteriów strategicznych – kryterium 50% komponentów eliminacja większości wymaganych załączników do wniosku – pozostaje jedynie załącznik określający sytuację finansową wnioskodawcy i ewentualnych partnerów dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia określonego kierunku studiów – teraz załącznikiem do umowy projekty składane przez jedną uczelnię będą sprawdzane na etapie oceny merytorycznej przez tych samych oceniających w Dokumentacji konkursowej zdefiniowano niektóre określenia (na potrzeby konkursu) IP zamieściła na stronie internetowej Ministerstwa ( w zakładce FUNDUSZE STRUKTURALNE) zestaw pytań i odpowiedzi (FAQ) oraz wniosek o dofinansowanie ze wskazówkami

19 Priorytet IV PO KL: Szkolnictwo wyższe i nauka Podstawa prawna i dokumenty programowe
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju System realizacji PO KL (w szczególności część: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL) Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

20 Departament Wdrożeń i Innowacji
Dziękuję za uwagę! Departament Wdrożeń i Innowacji tel (sekretariat)


Pobierz ppt "Poddziałanie „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google