Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operacje powinny realizować cele Strategii oraz wpisywać się w jej założenia, być z nią zgodne, spójne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operacje powinny realizować cele Strategii oraz wpisywać się w jej założenia, być z nią zgodne, spójne."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Operacje powinny realizować cele Strategii oraz wpisywać się w jej założenia, być z nią zgodne, spójne.

4 Zakres LSROR: Idea, historia powstania oraz charakterystyka Stowarzyszenia realizującego LSROR, Opis obszaru objętego LSROR – potencjał oraz uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe ze szczególnym z uwzględnieniem działalności rybackiej, Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego LSROR oraz wniosków wynikających z ich analizy, Cele ogólne i szczegółowe LSROR, Rodzaje operacji kwalifikujących się do wsparcia w ramach 4 osi PO Ryby 2007-2013 Plan budżetowy LSROR, Opis wskaźników realizacji celów LSROR, Opis procedur oceny operacji przez komitet, Kryteria oceny operacji, Harmonogram konkursów, Opis NGR, jej struktury organizacyjnej, zadań i obowiązków pracowników biura, Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania NGR.

5

6 Obszar 7 gmin NGR Spójność historyczna Spójność gospodarcza Wysoka rybackość Niskie zaludnienie Obszar uznany za zależny od rybactwa Wpisuje się w założenia 4 osi PO RYBY Spójność terytorialna NGR realizuje LSROR Spójność społeczna Opracowanie własne

7 1.WARUNEK Obszar NGR jest spójny pod względem terytorialnym, geograficznym, historycznym, gospodarczym i społecznym.

8 2.WARUNEK 7 gmin Zaludnienie: 77 448 os. Powierzchnia: 2 332,78 km² Gęstość zaludnienia: 33,20 os/km²

9 3.WARUNEK Na obszarze NGR prowadzona jest tradycyjna działalność związana z sektorem rybackim oraz z sektorem tym związana jest znaczna część ludności: łączna ilość podmiotów, domowników oraz pracowników związanych z sektorem rybackim na koniec 2008 r.: 129 osób, wskaźnik rybackości na koniec 2008 r. : 1,67 (1,57).

10 Partnerstwo trójstronne: sektor publiczny (7 gmin), sektor społeczny ( organizacje pozarządowe i osoby fizyczne), sektor gospodarczy (podmioty prywatne, w tym z sektora rybackiego).

11 fot. Człopa fot. Rezerwat Bytyń Wielki fot. Gmina Drawsko

12 fot. Stary młyn w Golcach fot. Ruiny pałacu rodziny Golców w Kłębowcu

13 fot. Przystań w Nakielnie fot. Park linowy Rudnica k. Wałcza fot. Spływ kajakowy Rurzycą

14 Cel ogólny: Rozwój obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej poprzez wsparcie działalności około-rybackiej i gospodarczej oraz budowę zaplecza społecznego i infrastruktury wokół ekoturystyki, jako stymulatora zrównoważonego rozwoju regionu.

15 Cele szczegółowe: dywersyfikacja dochodów podmiotów rybackich, rozwój lokalnej działalności gospodarczej, zwłaszcza turystyki wodnej i ekoturystyki, poprawa dostępu do wód i innych atrakcji turystycznych oraz ich oznakowanie, w tym ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zintegrowana promocja obszaru działania, popularyzowanie tradycji rybactwa, idei ekologii oraz patriotyzmu lokalnego, poprawa jakości życia lokalnych społeczeństw poprzez poprawę stanu infrastruktury, aktywizację zawodową oraz tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości,

16 Środki służące osiągnięciu celów zgodnie z LSROR: a) 4.1.1 wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru działania NGR (85%), b) 4.1.2 restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (60%), c) 4.1.3 podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój działalności turystycznej oraz usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (60%), d) 4.1.4 ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (100%, 85%).

17 Warunki brzegowe podziału środków NGR : max. 10 % - funkcjonowanie NGR, max. 5 % - współpraca międzynarodowa i międzyregionalna, min. 50 % - podmioty społeczne i gospodarcze, 35 % - samorządy lokalne.

18 Wg tabeli VII.2 LSROR - Plan budżetu LSROR w podziale kwotowym i procentowym (środki finansowe pochodzące z PO Ryby 2007-2013). Rodzaj operacji Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym : Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Razem oś priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa 4.1.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 4.1.2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 4.1.3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 4.1.4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej 4.1.5 Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej LGR, oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności 2010- 2011 1 600 536,186%1 067 024,124%1 067 024,124%533 512,062%685 563,002,57%160 053,620,60%5 113 713,1019,17% 2012- 2013 6 935 656,7926%3 201 072,3612%3 201 072,3612%1 600 536,186%1 232 412,864,62%906 970,503,40%17 077 721,0664,02% 2014- 2015 1 067 024,124%1 067 024,124%1 067 024,124%266 756,031%749 584,452,81%266 756,031%4 484 168,8716,81% Razem 9 603 217,0936%5 335 120,6120%5 335 120,6120%2 400 804,279%2 667 560,3010%1 333 780,155%26 675 603,03100%

19 Lp. Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 20102011201220132014 kwartały I - IIIII - IVI - IIIII - IVI - IIIII - IVI - IIIII - IVI - IIIII - IV 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa X X X X 2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem X X X X 3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa X X X X 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na 5obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej albo przemysłowej X X X X Wg tabeli XI.1 LSROR - Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania 4 osi PO Ryby 2007-2013.

20


Pobierz ppt "Operacje powinny realizować cele Strategii oraz wpisywać się w jej założenia, być z nią zgodne, spójne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google