Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTY DELEGOWANE Bożena Hejduk Departament Prawa Gospodarczego Rządowe Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTY DELEGOWANE Bożena Hejduk Departament Prawa Gospodarczego Rządowe Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 AKTY DELEGOWANE Bożena Hejduk Departament Prawa Gospodarczego Rządowe Centrum Legislacji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Co to są akty delegowane?
1. Nowe źródło prawa unijnego. 2. Wydawane na podstawie aktów prawa pochodnego (akty prawa trzeciego stopnia). 3. Uprawnienie do ich wydawania posiada Komisja Europejska. 4. Celem aktów delegowanych jest odciążenie Rady i Parlamentu Europejskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Forma aktów delegowanych
Mogę one przyjąć różne formy prawne: rozporządzenia, dyrektywy, decyzji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Artykuł 290 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
1. Akt ustawodawczy może przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego. Akty ustawodawcze wyraźnie określają cele, treść, zakres oraz czas obowiązywania przekazanych uprawnień. Przekazanie uprawnień nie może dotyczyć istotnych elementów danej dziedziny, ponieważ są one zastrzeżone dla aktu ustawodawczego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 2. Warunki, którym podlega przekazanie uprawnień, są wyraźnie określone w aktach ustawodawczych i mogą być następujące: a) Parlament Europejski lub Rada może zadecydować o odwołaniu przekazanych uprawnień; b) akt delegowany może wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie przewidzianym przez akt ustawodawczy. Do celów litery a) i b) Parlament Europejski stanowi większością głosów wchodzących w jego skład członków, a Rada większością kwalifikowaną. 3. W nagłówku aktów delegowanych dodaje się przymiotnik "delegowane" albo "delegowana". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Cechy aktów delegowanych
1. Mają one zasięg ogólny, 2.„zmieniają lub uzupełniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego, (oba te warunki zasięg i treść muszą być łącznie spełnione, ich niespełnienie wyklucza możliwość wydania aktu delegowanego) Komunikat Komisji do PE i Rady „Wprowadzenie w życie art. 290 Traktat u funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (KOM (2009) 673 precyzuje m.in. znaczenie czasownika „zmieniać”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Procedura przyjmowania aktów delegowanych
Warunki wydania określa akt ustawodawczy, Procedura nie przewiduje komitetów tylko konsultacje Komisji z ekspertami (ich opinie nie mają charakteru wiążącego), Parlament Europejski i Rada mają takie same uprawnienia, Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 cd. procedury przyjmowania aktów delegowanych
4. Parlament Europejski i Rada mogą zgłosić sprzeciw (art.290 nie określa zasad sprzeciwu – swoboda), 5. Parlament Europejski i Rada maja kompetencje do odwołania uprawnień dla Komisji do wydawania aktów delegowanych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Możliwość zaskarżenia aktów delegowanych
- na podstawie art. 263 ust. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Tryb pilny 1. Wynika z treści aktu ustawodawczego,
Przesłanki zastosowania 1. Wynika z treści aktu ustawodawczego, 2. Decydują względy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia lub stosunków zewnętrznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Publikacja aktów delegowanych
Wszystkie akty delegowane są publikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, po upływie okresu w ciągu którego PE i Rada mogą zgłosić sprzeciw. Akty delegowane przyjmowane w trybie pilnym powinny być ogłaszane niezwłocznie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Pierwsze akty delegowane Komisji
Akt delegowany z dnia 9 marca 2010 r. rozporządzenie delegowane 438/2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym ( Dz. Urz r. L 132 str. 3) Następne rozporządzenia delegowane nr 1061/2010 i 1062/2010 dotyczyły pralek i telewizorów w sprawie etykietowania w zakresie informacji o produkcie i zużycia energii oraz innych zasobów związanych z energią. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Nasza praktyka i nasze problemy
Przykład I - dotyczy wdrożenia dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią ( Dz. Urz. L 153 z , str. 1) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Przykład II - dotyczy wdrożenia dyrektywy z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz. Urz. L 207 z 6 sierpnia 2010, str. 1), Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Artykuł 7 Akty delegowane
1. W odniesieniu do specyfikacji Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 290 TFUE. Przyjmując takie akty delegowane, Komisja działa zgodnie z odnośnymi przepisami niniejszej dyrektywy, w szczególności z art. 6 oraz załącznikiem II. 2. W odniesieniu do każdego z działań priorytetowych przyjmowany jest osobny akt delegowany. 3. Jeśli chodzi o akty delegowane, o których mowa w niniejszym artykule, zastosowanie ma procedura ustanowiona w art. 12, 13 i 14. Artykuł 9  Środki niewiążące Komisja może przyjmować wytyczne i inne niewiążące środki mające na celu ułatwienie współpracy państw członkowskich w obszarach priorytetowych, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 15 ust. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Wykonanie przekazania uprawnień
Artykuł 12 Wykonanie przekazania uprawnień Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art.. 7 powierza się Komisji na okres 7 lat od dnia 27 sierpnia 2010r. Komisja przekłada sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem pięcioletniego okresu rozpoczynającego się 27 sierpnia 2010 r. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego, Komisja powiadamia o nim Parlament Europejski i Radę. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 13 i 14. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Odwołanie przekazania uprawnień
Artykuł 13  Odwołanie przekazania uprawnień 1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7, może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. 2. Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazanych uprawnień, dokłada starań w celu powiadomienia drugiej instytucji i Komisji w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które z przekazanych uprawnień mogłyby zostać odwołane, i wskazując ewentualne przyczyny takiego odwołania. 3. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych. Decyzja ta zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Sprzeciw wobec aktów delegowanych
Artykuł 14  Sprzeciw wobec aktów delegowanych 1. Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące. 2. Jeżeli do momentu upływu tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraża sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym. Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają wyrazić sprzeciwu. 3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada wyraża sprzeciw wobec przyjętego aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, przedstawia powody tego sprzeciwu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2012 r, poz.965)
USTAWA z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2012 r, poz.965) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 2) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: "Rozdział 4a
Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany : 2) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: "Rozdział 4a Inteligentne systemy transportowe Art. 43.a. 1. W przypadku podjęcia przez zainteresowane podmioty, w szczególności zarządców dróg publicznych poszczególnych kategorii, decyzji o wdrażaniu aplikacji ITS lub usług ITS, podmioty te przy ich wdrażaniu stosują przepisy wydane na podstawie ust. 3, mając na uwadze potrzeby w szczególności użytkowników ITS, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego. 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przy wyborze i wdrażaniu aplikacji ITS i usług ITS stosują odpowiednio następujące zasady: 1) skuteczności - rzeczywiste przyczynianie się do rozwiązania kluczowych wyzwań mających wpływ na transport drogowy w Europie, w szczególności zmniejszenia zatorów, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia efektywności energetycznej transportu, osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa i ochrony użytkowników ITS, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego; 2) opłacalności - optymalizowanie stosunku kosztów do rezultatów mierzonych realizacją celów; 3) proporcjonalności - zapewnianie różnych poziomów osiągalnej jakości usług ITS i ich wdrażania, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej, jeżeli jest to celowe; Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 2) sposoby wdrażania aplikacji ITS i usług ITS
3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności może określić, w drodze rozporządzenia: 1) po wydaniu przez Komisję Europejską specyfikacji w zakresie wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego, szczegółowe wymagania techniczne lub operacyjne dla aplikacji ITS i usług ITS, 2) sposoby wdrażania aplikacji ITS i usług ITS - mając na uwadze potrzebę zapewnienia skoordynowanego i spójnego wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego, zaspokajanie w możliwie szerokim zakresie potrzeb użytkowników ITS oraz uwzględniając zasady, o których mowa w ust. 2.". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Przykład III - dotyczy wdrożenia dyrektywy z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę w sprawie wspólnotowego odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobieganiu wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dz.Urz. L 174 z 1 lipca 2011, str. 74). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "AKTY DELEGOWANE Bożena Hejduk Departament Prawa Gospodarczego Rządowe Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google