Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Teraźniejszy tryb łącznikowy Present Subjunctive Teraźniejszy tryb łącznikowy

3 Podstawowe Informacje Present Subjunctive to bezokolicznikowa (uninflected) forma czasownika występująca we wszystkich osobach i czasach gramatycznych po charakterystycznych czasownikach lub wyrażeniach. Używa się jej w zdaniach złożonych, podrzędnych, z konstrukcją "that". Present Subjunctive stosujemy po czasownikach wyrażających rozkazy, prośby lub po innych charakterystycznych wyrażeniach wyrażających pilność oraz ważność określonych okoliczności. Wyrażenia te występują w formalnym języku angielskim przykłady I demand that Napoleon surrender! Żądam aby Napoleon się poddał. It is necessary that classes be cancelled. To jest konieczne aby lekcje zostały odwołane.

4 Zastosowanie Present Subjunctive stosujemy : po wyrażeniach określających rozkazy (command etc.) po wyrażeniach określających prośby (request etc.) po wyrażeniach określających pilne potrzeby oraz wagę i istotę pewnych sytuacji (It is essential etc.) W charakterystycznych pospolitych wyrażeniach (Come what may etc.)

5 Czasowniki, po których występuje Present Subjunctive rozkazy, prośby demand- żądać request- prosić ask- prosić command- rozkazać insist- nalegać suggest- sugerować to advise- radzić to propose- proponować to recommend – polecać to to urge- ponaglać

6 Wyrażenia podkreślające pilność It is necessary that - to jest konieczne aby… It is best that - najlepiej jest aby… It is crucial that - to jest sprawa kluczowa aby… It is desirable that- to jest wskazane aby… It is essential that - to jest konieczne aby… It is imperative that- to jest konieczne aby… It is important that- to jest ważne aby… It is recommended that- zaleca się aby… It is urgent that- to jest sprawa pilna aby… It is vital that- to jest konieczne aby… It is a good idea that- to jest dobry pomysł aby… It is a bad idea that- to jest zły pomysł aby…

7 Inne charakterystyczne wyrażenia be that as it may - tak czy inaczej God bless you!- Niech cię Bóg błogosławi come what may - Niech się stanie co ma się stać God damn it! - cholera, do diabła, a niech to diabli! far be it from me- Jestem daleki od tego aby… till death do us part - dopóki śmierć nas nie rozłączy God save the Queen! - Boże chroń krolową! long live the Queen!- Niech żyje królowa! Heaven forbid! - Boże broń so be it- Niech i tak będzie suffice it to say - wystarczy powiedzieć woe betide you - spotka ciebie nieszczęście God bless America!- Bóg błogosławi Amerykę!

8 Konstrukcja Charakterystyczny czasownik/ Wyrażenie czasownikowe Zdanie nadrzędne Zdanie podrzędne z THAT Present subjunctive The teacher insiststhat each student do his homework. We requestthat you be here tomorrow. It is necessarythat workers not accept private phone calls. God bless you. Be that as it may, you should join the sailing club.

9 Konstrukcja komentarz Present subjunctive to forma bezokolicznikowa bez przedimka TO Subjunctive nie zmienia się w zależności od osoby (HE, SHE, IT) i czasu gramatycznego. Czasownik BYĆ ( TO BE ) we wszystkich osobach i czasach gramatycznych przyjmuje formę BE.

10 Demand, Request, Ask, urge przykłady

11 I demand that he immediately apologize for what he said. Żądam aby ona natychmiast przeprosiła za to co powiedziała. The President asked that his secretary step down. Prezydent poprosił aby jego minister ustąpił. Did she request that we be at her graduation ceremony next week? Czy ona prosiła abyśmy byli na jej uroczystości zakończenia szkoły. My mother urged me that I enroll for the English classes. Moja mama ponaglała mnie abym zapisała się na lekcje j. angielskiego.

12 Command, insist, suggest przykłady

13 The general commanded that the army withdraw. Generał rozkazał aby wojsko się wycofało. Do the monks insist that the tourists not enter the temple with the shoes on? Czy zakonnicy nalegają aby turyści nie wchodzili do świątyni w butach? I suggest that you not take the job without renegotiating the salary. Sugeruję abyś nie podejmował tej pracy bez renegocjacji wynagrodzenia.

14 Advise, Recommend, Propose przykłady

15 Did you advise her that she put on sunblock before she gets a sun burn. Czy poradziłeś jej aby nałożyła krem z Filtrem przed tym jak dozna oparzenia słonecznego. Sign at the pool recommended that you not swim after eating a large meal. Znak na pływalni zalecał abyś nie pływał po zjedzeniu obfitego posiłku. I propose that we all drive together so that nobody gets lost along the way. Proponuję abyśmy wszyscy jechali (samochodem) razem aby nikt się nie zgubił w drodze.

16 It is vital, It is essential, It is crucial przykłady

17 It is vital that children remain in the school grounds until their parents arrive. To jest konieczne aby dzieci pozostały na terenie szkoły aż nie przybędą ich rodzice. Was it essential that the security system fail? Czy było to konieczne aby system bezpieczeństwa nawalił? It is crucial that we vote reasonably. To jest sprawa kluczowa abyśmy zagłosowali rozsądnie.

18 It is desirable, It is urgent, It is necessary przykłady

19 It is desirable that she remember to take her medicine twice a day. To jest wskazane aby ona pamiętała przyjąć swoje leki dwa razy dziennie. It is urgent that a life guard monitor the summing pool while the children are taking their swimming lessons. To jest pilna sprawa aby ratownik monitorował pływalnię podczas gdy dzieci mają lekcjwe pływania. Is it necessary that she have all the documents available? Czy to jest konieczne aby ona udostępniła wszystkie dokumenty?

20 It is important, It is imperative, It is recommended przykłady

21 It is important she attend the meeting. To jest ważne aby ona wzięła udział w spotkaniu. It is imperative that the world work towards a solution to global warming. To jest konieczne aby świat działał w kierunku rozwiązania dla globalnego ocieplenia. It is recommended that he take a gallon of water with him if he wants to hike to the bottom of the Grand Canyon. Zaleca się aby on wziął galon wody ze sobą jeśli chce powędrować w dół Wielkiego Kanionu.

22 It is best, It is a good idea, It is a bad idea przykłady

23 It is a good idea that Sally reduce her daily fat intake. To jest dobry pomysł aby Sally obniżyła swoje dzienne spożycie tłuszczu. It's best that our government not waste time on internal disputes among politicians. Najlepiej byłoby gdyby rząd nie marnował czasu na wewnętrzne spory pomiędzy politykami. Is it a bad idea that he stay in the sun at midday? Czy to jest zły pomysł żeby on przebywał na słońcu w południe?

24 Be that as it may Come what may so be it przykłady

25 Be that as it may, you are still required to attend the meeting. Tak czy inaczej, wymagamy abyś uczestniczył w spotkaniu. Come what may, I will never forget you. Niech się stanie co ma się stać, ale ja nigdy cię nie zapomnę. If she really wants to drop out the university, so be it. Jeśli ona naprawdę chce rzucić uniwersytet, wówczas niech tak będzie.

26 God damn it! Heaven forbid till death do us part przykłady

27 Heaven forbid you end up alone. Boże broń abyś nie skończył samotnie. "I can't get this PC to work! God damn it!" Nie potrafię uruchomić tego komputera! A niech to diabli! Well be together, till death do us part. Będziemy razem, dopóki śmierś nas nie rozłączy

28 God save the Queen! Long live the king! God bless America! przykłady

29 God save the Queen! Boże chroń królową! Long live the Queen! Niech żyje królowa! God bless America! Boże błogosław Amerykę!

30 Suffice it to say woe betide Far be it from me przykłady

31 Suffice it to say that the Nazis weren't simply bad, they were uniquely evil. Wystarczy powiedzieć, że naziści nie byli po prostu niedobrzy, oni byli wyjątkowo źli. Woe betide you if you try that with my sister again! Nieszczęście spotka ciebie jeśli spróbujesz tego z moją siostrą ponownie! Far be it from me to tell you what to do, but I think you should become reconciled. Jestem daleki od tego aby mówić wam co masz robić, ale powinniście się pogodzić.

32 Subjunctive w stronie biernej przykłady

33 Jake recommended that Susan be hired immediately. Jake zalecał aby Susan została zatrudniona natychmiast. We suggest that you not be admitted to the scouts. Sugerujemy abyś nie był przyjęty do harcerstwa. It was necessary that essays be submitted by the weekend. To było konieczne aby wypracowania zostały dostarczone do weekendu.

34 Subjunctive w czasie continuous przykłady

35 It is desirable that you not be using the mobile when the plane is touching down. To jest wskazane abyś nie korzystał z telefonu komórkowego kiedy samolot ląduje. It is crucial that somebody be waiting for her at the airport. To jest sprawa kluczowa aby ktoś czekał na nią na lotnisku. I propose that everybody be answering the questions while watching the video. Proponuję aby każdy odpowiadał na pytania podczas oglądania filmu.

36 Subjunctive z czasownikiem modalnym SHOULD przykłady

37 Present subjunctive w amerykańskim angielskim jest często zastępowany przez konstrukcję SHOULD+ BEZOKOLICZNIK It is essential that unemployment should be reduced. To jest konieczne aby bezrobocie było obniżone. They insist that we should go with them. Oni nalegają abyśmy z nimi poszli. Teachers demand that the secretary of education should agree on the pay rise. Nauczyciele żądają aby minister edukacji zgodził się na podwyżkę.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google